תעינמל - ץ"מוא תינכות
הרישנ


.םיגשיהל הפוצו ץמאתהל ןכומ ,ימצעב הנומא - ץ"מוא

תרגסמב דימלתל תרבעומה החלצהל תוירחאב םידקמתמ ,תינכותה לש הסיפתה יביכרמ תשולש
.םאתומהכימת ךרעמ יווילב תידומילה


:תינכותה תוהמ

לולסמל הסינכ םירשפאמה םיגשיהל םתלבוהו הרישנל םידמעומה םידימלת לש םתרישנ תעינמ
."ידומילה עצבמה" תרגסמב תצאומ הארוה י"ע ,ןושלו הקיטמתמ תועוצקמב ,'י התיכב יתורגב


:דעיה תייסולכוא

םיגשיה ילעב וא ,ס"היב תכרעה י"פע הרישנל םידמעומה ,'י - 'ט תותיכ ידימלת
םניאו תושק תוישוגיר תויעבמ וא הדימל-ייוקיל םילבוס םניאש םיכומנ םיילטנמורטסניא
.דחוימה-ךוניחה ידימלתכ םירדגומ


:תינכותה תלעפה תורטמ

.ס"היב תכרעה י"פע ,הרישנל םידמעומה לש הרישנ תעינמ .1

.חילצהל םתלוכיב םידמולה לש ןומאה תאלעה .2

.םידומילב העקשהו הדימלל היצביטומה תאלעה .3

.ל"נה םידימלתה לש םיידומילה םהיגשיה רופיש .4

.'י התיכ ףוס דע תורגב תוניחב יתשב החלצה .5


:תינכותה תלעפה יכרד

לעפויש ,"ידומילה עצבמה" תטישב הרישנ תמילבל ירקיע ףונמכ תידומיל החלצה תרבגה .1
3) ןותרמ ימי ןכו (ס"היב םע םואת י"פע) םידדוב םימיב רקובה תועשבו רקיעב ברעה תועשב
.(עוצקמל םימי

:דרפנב תעד םוחת לכב תיביסנטניאה הדימלה דוקימ ךות ,תעד-ימוחת השולשב הדימל דוקימ .2

.הקיטמתמ - 1 עצבמ -
.ןושל - 2 עצבמ -
.ך"נת - 3 עצבמ -


.עוצקמ לכב דימלתל הארוה תועש 80-90 -כ ,תועובש השולשכ - עצבמ לכ ךשמ

.לגרתמ - הרומ דומיל תצובק לכב .םידימלת 8-10 - דומיל תצובק לדוג

.ותוירחאבו להנמה טקייורפכ רדגויו להנמה לש האלמה ותכימתב לעפוי טקייורפה .3

תיכוניחה תצעויה ,הבכשה ת/זכר ,םידימלתה יכנחממ ולעיש םיכרד לכב גאדי ס"היב להנמ .4
.תכרעמה זכרו

.צ"החא תועשב לעפת תינכתה .5

.םיידוסי ס"יתבב םג התלעפהב לחוהו םיינוכיתב 'אי - 'י תותיכב תלעופ ץ"מוא תינכת .6
םינוכיתב ץ"מוא תינכות תוליעפ ףקיה'ט - ץ"מוא


'סמ
םידימלת
רעושמ
'סמ
'בק
םימרוג
םינמממ
דעומ
הלעפה
ס"היב םש
םש
בושיה
20
1
הקלחמ + תימוקמ תושר
ס"קבל
98 ץרמ
ריפס טרוא
םחורי

20
1
הקלחמ + תימוקמ תושר
ס"קבל
98 ץרמ
ןואלש ףיקמ
תג - תירק
20
1
הקלחמ + תימוקמ תושר
ס"קבל
98 ץרמ
'ד ףיקמ
דודשא

20
1
הקלחמ + תימוקמ תושר
ס"קבל
98 ץרמ
יללכ ףיקמ
יכאלמ - תירק

20
1
הקלחמ + תימוקמ תושר
ס"קבל
98 ץרמ
יללכ ףיקמ
תורדש

100
5כ"הס


'י - ץ"מואםידימלת 'סמ
רעושמ
'סמ
'בק
דעומ
הלעפה
ס"היב םש
םש
בושיה
22
2
1/9/97-30/7/98
'ד ףיקמ
דודשא

21
2
1/9/97-30/7/98
יללכ ףיקמ
יכאלמ תירק

22
2
1/9/97-30/7/98
ןואלש ףיקמ
תג - תירק

20
2
1/9/97-30/7/98
ריפס טרוא
םחורי

85
8


כ"הס


- י"ח ץ"מוא תינכות
ידוסיה ךוניחב תוינודעומה ידליל

יביסנטניא עויסל םיקוקזה םידלי 1,000 -כ םע ,תויתחפשמ תוינודעומ 75 תולעופ םורדה זוחמב
.תישגרהו תיביטנגוקה המרב

:תיזכרמה הרטמה

רתוי בוט בלתשהל םהל רשפאלו םידומילב החלצהל וללה םידימלתה תא איבהל איה ונתפיאש
תונורקע םתוא לע ססבתמה ,(ידוסי ךוניח) י"ח ץ"מוא טקייורפ חתופ ,ךכ םשל .םאה תותיכב
.םיפיקמב ץ"מוא תינכת תלעופ םהב

.רוזאב וא בושיב תוינודעומ רפסממ הבכש התואב םידימלתל צ"החא תועשב תמייקתמ תוליעפה
ךשמהבו הקטמתמב תיתועמשמ החלצהל םידימלתה תא איבהל איה המגמה ,ןושאר בלשב
.ףסונ יתועמשמ ידומיל עוצקמב

םידמולל רשפאת ידומילה ןולשיכה לגעמ תצירפש תרבוס ,הז דעי לש וסיסבב תתתשומה החנהה
החלצהל ואיבי תידומיל החלצה תויווחו ,דומיל תועוצקמ 1-2 -ב םייתועמשמ םיגשיהל עיגהל
.םיפסונ תועוצקמב

.רפסה-יתב ילהנמו םיללוכה םיחקפמה םע םואיתב תעצבתמ תוליעפה *

.יביסנטניא עויס לבקל םידימלת 350 -כ הנשה םירומא וז הטישב *

זוחמב י"ח ץ"מוא תינכת תלעפה ףקיה

רפסמ
םידימלת
רפסמ
תוצובק
ידעומ
הלעפה
'סמ
תוינודעומ
בושיה םש
45
4
97 רבמצד
3
דודשא

30
3
97 רבמצד
2
םיקפוא

105
10
98 ראוני
7
ןולקשא

105
10
98 ראוני
7
הנומיד

60
4
98 ראוני
3
םחורי

45
3
98 ראוני
2
יכאלמ-תירק

90
9
98 ראוני
6
תורדש

480
43

30
כ"הס