ךוניח יתבל רפס יתבמ
 

,תוברתכ תודהי ,"םלועו םע" ,רהנש תדעוו תוצלמה לש ןעוציב זוכיר לע דקפומ יכרע ךוניחל להנימה
."םיחרזא תויהל" רצינמרק תדעוו
דחיל אמגוד ותויהבו דחוימהו ןווגמה ישונאה ובכרהב אטבתמ יכרע ךוניחל להנימה לש ודוחיי
םיכרעה תפישי לע ,תכנחמה הארוהה לע דחוימ שגד םש יכרע ךוניחל להנימה .שקובמה ילארשיה
רוציל ,םה םכותמ חתפתהל רפסה יתבל תידוחיי תונמדזה וז .תירפס תיבה תוגהנתהבו הדימלב
םילכ"ה ןורקע .תוינוציח תוינכת יתרוקיב ןפואב ךורצלו ,תימינפ תוליעפ החנמה תיכרע הסיפת
.תרחא תזכרמ הטמ תינכת ינפ לע תיאמצע תירפס תיב תינכת ףידעמה החנמ ןורקע וניה "םיבולשה
.תויוהז שוביג לש היגוגדפ םדקל תשקבמ ךוניחה יתב תוליעפ
וניאש ךכב אוה ךילהתה לש ודוחיי .יתנש - תלת יונישו דומיל ךילהתל סנכהל בייחתמ ס"היב
ולשמ תינכת תונבלו ררבל ,בושחל ול עייסמ אלא ,הנכומ תינוציח תינכת רפסה תיבל "רידחמ"
תועוצקמה לש םתויזכרמ תא שיגדמ ךילהתה .ויאנתלו ול םימיאתמה קמועבו ףקיהב בצקב ,ומצעלו
."םיבולש םייכרע םילכ" דדועמו ,םיידוהיה םיטסינמוהה
תא בלושמב הניזמו ,םינייפאמ העברא לע תססובמה תיכוניח הסיפת שביג יכרע ךוניחל להנימה
:רצינמרק ח"ודו רהנש ח"וד לש תורטמה םודיק

:םישנאו םיכרע בוליש .1
ילסרבינואה ישונאלו ,אסיג דחמ יתשרומלו ירלוקיטרפל ףתושמה יכרעה סיסבה תאיצמל הריתח
.דרפנב וללה םימוחתהמ דחא לכב וקסעש תוצובקהו םישנאה בולישו בוריע ךות ,אסיג ךדיאמ

:תימינפ החימצ .2
הסיפת שוביגל ,יכוניחה השעמה לש תעבוקה הריזה אוהש ,רפסה תיב לש תוימינפה ויתלוכי חותיפ
תוינכת לש תפלחתמ הכירצ םוקמב ,תויוברתהו תויוהזה ,"םיהובגה םיכרעה" םוחתב ולשמ תוליעפו
.תוינוציח

:דומילב ךוניח .3
הארוהה ,רפסה תיב לש יזכרמה ותוליעפ םוחתב םיכרעל ךוניח לש תויועמשמו םיכרד שופיח
.ךוניחל דומיל ןיב הדירפמה השיגה םוקמב ,תילמרופה

:שגפמה תוברת .4
,טעמב ולו ,ןזאתש "שגפמ תוברת" תריציו ,ךוניחה תכרעמב תונוש תוצובק ןיב םישגפמל ןוברדו דודיע
.םויכ םייקה תכרעמה הנבמ לש תוגלפמה תועפשהה תא

:תוינכת רפסמ רפסה יתבל עיצמ יכרע ךוניחל להנימה

:"תולוכשא"ה תינכת
םירומ לש שגפמלו ףתושמ דומילל הפיצר תרגסמ הליעפמ תינכתה .שגפמה תוברת תא תחתפמ
השימח דעו רפס יתב ינשמ - הנוש "תולוכשא"ה לדוג .םינוש םירזגממ רפס יתב 117 לש םידימלתו
,םיזורדו םיברע ,םיידוהי רפס יתב ,םייתדו םייללכ רפס יתב :םינוש ינוש יריצ ףקשמ םבכרהו - רשע
.םירזגמה לכל םיפתושמ "תולוכשא" םגו
תועצובמש םיינוליחו םייתד ישגפמ לש תדחוימ תוליעפ י"ע תכמתנו תבחרומ "תולוכשא"ה תינכת
םיפוג תייחנהב םיברעו םידוהי ישגפמ י"עו ,הביבח תעבגו "רשג" תתומע יכרע ךוניחל להנימה רובע
.להנימה י"ע םיכמתנה םינוש
 

: "ךרדל (היטרקומד - תודהי - תונויצ) הדיצ"
תישענ ןדגואה תקפה .התיכב הארוהלו םירומ לש דומילל ,םיטסקט יצבקמ ללוכה ןדגוא אוה
.הארוהב םבלשל ןתינו ,יכרעה ןוידה יוריגל םישמשמ םיטסקטה .ח"טמ ףותישב
 

:"הידמה תינכת"
ימוחתב ,וז הביבסב לכשומ שומישל הכרדה תבשקותמ הדובע תביבס םתושרב שיש רפס יתבל העיצמ
.יטרקומד - יחרזאהו ינויצה ,ידוהיה ךוניחה
 

:תואבה תוינכתה םג תולעופ רהנש תדעוו ח"וד םושיי תרגסמב
דמול םהב ,"שרדמ יתב" ו "תודמול תוליהק" םיעבראכ ,םיס"נתמל הרבחה םע תופתושב ,ליעפמ .1
ךלהמב .םינוש םיגוסמו תופוקתמ םייללכו םיידוהי םיטסקט יתרוקבו יאמצע ןפואב ןווגמ רוביצ
.םתברקבש רפס יתבו "םיריעצ םיזכרמ" ןיבל הלא תוצובקמ קלח ןיב םירשק ורצונ ט"נשת

.םייללכ םייתכלממ רפס יתבב 'ה תותיכ תואמב "הליפת רודיס" תינכתל עייסמו ךירדמ .2

(תודהי ידומיל רובגית) י"לת תינכת לש תותכלו רפסה יתבל עייסמו ךירדמ .3
.םאצמיה םוקמב

הריצילו תוסנתהל דומילל תינכת - "ארוק לוק" תרגסמב רפס יתבל תומלתשהו הכרדה עיצמ .4
.ויתורוזפב ידוהיה םעה יקלח ראשל לארשיב םידוהיה ןיבש רשקב

:תואבה תוינכתה םג תולעופ רצנימרק תדעוו ח"וד םושיי תרגסמב
לכ םיסנתמ וז תינכת תרגסמב . "היטרקומד יווח" תינכתה תא רפס יתב 80 -כב ליעפמ .1
תכמתנ תוסנתהה .םייטרקומד םיכילהתו תודסומ לש םתגהנהב רפסה תיב תייליהקב םיפתתשמה
ס”היב דילש יטרקומדה ןוכמה לש ןויסינבו עדיב תעייתסמ תינכתה תלעפה .הוולמ תומלתשה י"ע
.םיפסונ םימרוג לשו ח"טמ לש ,"םדא" תשרדמ לש ,הרדחב יטרקומדה

לכב תורקבמ תסנכה ןכשמב יוצמה זכרמב ."הלועפב היטרקומדל םילשורי יזכרמ" תא ליעפמ .2
תיבב יוצמה זכרמב ,תסנכה תוליעפ לע תודמולו ,םיכ"ח םע תושגפנ ,ןהירומ םע תותכ תואמ הנש
ךות , תסנכב רוקיבה םע תבלושמ תינכתב םיתעל תותכ תואמ הנש לכב תורקבמ ןוילעה טפשמה
.היצלומיס יקחשמב תופתתשהו ,םייטפשמה םינוידל הנזאהו הייפצ
.הרבסהה זכרמ םע תופתושב תישענ םיזכרמה תוליעפ

םידימלתל דעוימה דחוימ זכרמ והז ,םילשורי ,ןגו תיבב "היטרקומדל םילוע" זכרמה תא ליעפמ .3
םייטרקומדה תודסומה לש םתלועפ דומילל ,הנוילעה הביטחה ליגמ ללכ ךרדב ,םישדח םילוע
.לארשיב

רפס יתבב םורדה זוחמב :םיכוסכסה בושייו רושיגה םוחתב תויוליעפ ןווגמ ךירדמו עייסמ .4
תרשכהב יצועייה יגולוכיספה תורישה םעו ןוינכטב ןמאנ דסומ םע תופתושבו ,םייאודבו םיידוהי
.אשונב דראוורה תינכתל תויכוניח תוצעויו תורומ

תויומלתשהל ה.ל.י.א לשו "תודוסי" לש תוליעפה תא ,יתדה ךוניחה להנימ םע םואתב םדקמ .5
.היטרקומדל ךוניחה םוחתב יתדה ידוסי לעה ךוניחב םירומו םילהנמ