ידוהי םלוע םינוב

 

"ידוהי םלוע םינוב" טקייורפל ופרטצה לוכשא ינצינ רפסה-תיבב 'ו התיכ ידימלת
.טנרטניאה תשר ךרד הדימל לע ססובמה

."2000 תופתוש" -תידוהיה תונכוסב לארשיל הקלחמה ןיב ףותיש ירפ אוה טקייורפה
היגוגדפו בושקתל זכרמה להנמ ,ןמדירפ יטומ ר"ד אוה טקייורפה לכ לש םזויה
."2000 תופתוש" תרגסמב בשקותמה ךוניחה יאשונ לכ לע יארחאו תידוהיה תונכוסב
.תוצופתב תוליהק 554 -ו לארשימ םירוזא 27 0יפתוש הז טקייורפב
.תוצופתב תונוש תוליהקל ץראה ןיב רשקה קוזיח :טקייורפה תרטמ
לכ …דועו םיט'צ ,קוחרמ דומיל ,םימורופ :טנרטניאה ךרד תרושקת לע רקיעב ססובמ טקייורפה
: ארקנש רתאה ךותב תישענ הדובעה

"ילאוטריו ידוהי םלוע םינוב"

 

:ןכות ידקומ השולש םנשי וז דומיל תרגסמ ךותב
 
הליהקו בושי
.1
החפשמה ישרוש רקח
.2
היגולוקא
.3
בושי" :דקומה חותיפ תא ומצע לע לביק רקוב-הדש תשרדמב בשויה ןוירוג-ןב תשרומל ןוכמה
הנומש ץראה לכב םנשי ,םויכ ."לוכשא ינצינ" ס"יבמ םידימלתה םיפתתשמ הז דקומב ."הליהקו
התיכ ןה תוצולחה תוצובקה .'ט-'ו תותיכב םידימלת ,(הליהקו בושי) הז דקומב תופתתשמה תוצובק
ףרצל ,דיתעל הפיאשה ."ןומר-הפצמ"ב רפס-תיבמ 'ו התיכל ליבקמב תדבועש "לוכשא ינצינ" ס"יבמ 'ו
.ל"וחב תוידוהי תוליהקמ תוצובק םג הז םורופל
תקמעהלו ,םהלש הליהקל הליהקב םירבחה ןיב רשקה תא קזחל איה הז דקומב הדובעה תרטמ
.םלועה לכב םידוהיה ןיב רשקה
:תיתגרדה הרוצב תישענ הדובעה
 
הניחבו םיפתתשמה ןיב רשק תריציו תיתצובקו תישיא תוהז תדועת תיינב – ימצע ךות לא עסמ
.םיאצממה לש תיתאוושה
.1
יביכרמ לש ףתושמ יופימו בושיב םייחה יביכרמ רותיא – הבורקה הביבסה םע תורכיה עסמ
.בושיה
.2
.בושיב םייחה לע עדימ עיפוי וב רפסה-תיב לש רתא תיינב
.3
רתאב וגיצי םה עדימה תא .םתליהק לעו םמצע לע םידמול םידימלתה הדובעה ךרד
לש יטנתוא רצות וניה רתאהש אוה דחוימה .הדימלה ךלהמב םינוב םהש דחוימ
הנביי אוה ,םידימלתה לש םתייאר תיווזמ אוה רתאב גצויש עדימה לכ -םידימלת
.םהלש םיצוביקב םינויכראמ ףסאייש עדיממ ןכו םיישיא םירופיסו תויווחמ
הדובעהש ןוויכ ךילהתה ךורא לכל (דחוימ ,הנוש ,המוד) תיתאוושה הדימל הנשי תיטקדיד הניחבמ
,ףסונב .(ץוביק – לוכשא ינצינ ,ריע – ןומר-הפצמ :אמגודל) תרחא הצובקל ליבקמב ןמזה לכ תישענ
תוגהנתה תומרונ ןכו רתא תיינב ,םורופב החיש :טנרטניאב הדובעה תויונמוימ תא םידמול םידימלתה
.תילאוטריו הליהקב תויללכ
ירועיש תרגסמב טקייורפב ףתתשהל ורחבש 'ו התיכמ םידימלת 18 הנומ "לוכשא ינצינ"מ הצובקה
בגנ) "לוכשא תירוזאה הצעומה" יצוביקב םיררוגתמ הצובקה ידלי .רפסה-תיבב םיגוהנה הריחב
ינצינ" לש רתא – הדובעה ינצינ תא הארנ בורקבו בר ןיינעבו בר ץרמב םידבוע םידליה .(יברעמ
ךורעל הצריש ימ לכל שיגנ היהיש רתא ,"לוכשא תירוזא הצעומה" יצוביק תליהקב םייחה לע "לוכשא
.ל"וחבו ץראב ,ונלש הליהקה םע תורכה

:תוולמ הצובקה תדובע תא
.ןוירוג-ןב תשרומל זכרמהמ הכירדמ – ריאמ ילט
.םיבשחמל הרומ – ןהכ הנרוא
.'ו התיכ תכנחמ – ןוסח לזמ

http://www.partner.org.il/h&c :רתאה תבותכ

תג-תירק "שדח ןוכית"ב תויוליעפ
 

Elm-Park ס"היבמ םידימלת תצובק תג-תירקב החראתה 26/3/99-4/4/99 םיכיראתב
.וגקישבש
אשונב ןגישימב 98 ינויב הכרענש תורחתב ונידימלת הלועפ ופתיש התיאש הצובקה יהוז
.הליהקב תויעב ןורתפ
בורק טקייורפב הלועפ ונפתיש דחיבו ונילא ועיגה םהירומו Elm-Park School ידימלת
.תויוברת תרכהו תובבל
םינוש םירוזאב םהיחראמ םע ורייס םה ץראב םידימלתה והש םהב םימיה ךשמב
זכרמב .הדצמ רופיסו רבדמה ףונ לא ועדוותהו הדוהי רבדמב ולייט םורדב :ץראב
תא ריכהל ודמלו איפסועב ורקיב :ןופצב .ופיבו ביבא-לתב ןימינב תלחנ בוחרב ורייס
.םאלסאלו תורצנל ,תודהיל םישודקה םירתאב ורקיב לילגבו םילשוריבו .םיזורדה ייח
םידוהיו םירצונ ,םיברע ,םיזורד ,םיאודב :ןוגכ תונוש תויוברת םע ושגפנ רויס לכב
.ץראב היסולכואה ןווגמ תא ריכהל ודמלו
בטימכ ףתושמ רדס-ליל תוצובקה יתש ומייק והש הב רעונה תיינסכאב םילשוריב
ריק תיינבב הלועפ ופתיש ןכ ומכ ,םידימלתה י"ע הבתכנש "הדגה" תפסותב ,תרוסמה
."שדח ןוכית" רפס-תיבב ףתושמ הקיאזומ
תרכה :אשונב ףתושמה טקייורפל ךשמה התייה Elm-Park ידלי לש רוקיבה תרטמ
.תובבל בורקו תויוברת
תשיכר ךות דחיב תויחל ודמלש םידוהיו םירצונמ תבכרומ וגקישמ םידימלתה תצובק
תותדו תויוברתל עדוותהלו ריכהל ונידימלת םע וכישמה ץראב ןאכו .הזל הז דובכ
.תופתושמ תונבהל םיכרד אוצמל תוסנלו
.םיפתושמ םיפסונ תוריפ ביניו ךשמיי רפסה-יתב ינש ןיב רצונש רשקהש הווקנ
התשעש "שדח ןוכית"ב ץראב טקייורפה תזכרמ ןורש םירמל תודוהל םוקמה ןאכו
דלוונירג יזוסל ןכו .ץראב וגקיש ידימלת לש רוקיבה תיינבב ללכה ןמ תאצוי הדובע
.וגקישב הצובקה לע תיארחאה
 

(תג-תירק) "קצנירפש תועידי" :ךותמ
"הבוט הרבח ונל התיה ,רכש לבקל תנמ לע אלש ,םרות היה דחא לכ םא"
םיליעפה םירוהל ףרטצה עודמ ריבסמ ,רפסה-תיב לש םירוהה דעו גיצנ ,בליה לבוי
.דעווה לש ודיקפת והמו
"קצנירפש תועידי" בתכ בליה איג :תאמ
רסמ ךכ ,הלש תויתפכאה לעו היישעה לע – תלהנמה תא ךירעמ דואמ םירוהה דעו"
אוהש ,"קצנירפש תועידי" בתכל ןויארב ,רפסה-תיב לש םירוהה דעו גיצנ ,בליה לבוי
.בליה איג – ולש ןבה םג הרקמב

?רפסה-תיבב תונשל וא ףיסוהל ףירצ םירוה דעוש בשוח התא המ
אל םירבד הנשישו םידליה ךוניחל םורתיש ,רבד לכ ףיסוהל ךירצ םירוהה דעו"
."םיניקת

?קצנירפש ס"היב תויעבב לפטמ םירוהה דעוש בשוח התא
.רפסה-תיב תלהנה תאו םירוהה תא הדירטמש הייעב לכב לפטל לדתשמ םירוהה דעו"

?םירוה דעו הז המ םיעדוי רפסה-תיב ידימלתש בשוח התא
"אל"

?םכלש תובישיב םירבדמ םתא המ לע
ונחנא .תוינכות לע ,תויעב לע רפסה-תיבב הרוקש המ לע םירבסה םילבקמ ונחנא"
."תויעבל תונורתפ לע םיבשוחו םיעירפמש םירבד םילעמ

"םילפטמ םתא תויעב לש גוס הזיאב
םילבקמ ונחנא ,הזה ןיינעב .םידומילה דבלמ ,רפסה-תיב ימוחת לכב תועגונש תויעב"
תיכוניח השיג לש תויעבב אמגודל ,לפטמ םירוה דעו .תוידומילה תויעבה לע חוויד
תופתתשהב ,םיעצבמל םיפסכ ףוסיאב ,רפסה-תיבל םיעיגמש םיביצקתב ,רפסה-תיבב
."םידימלתו םירומ ,םירוה ןיב םיחוכיול תונורתפ תאיצמב

?רפסה-תיב תלהנמ לע םירוהה דעו בשוח המ
ונא .הלש תויתפכאה לע הלש היישעה לע תלהנמה תא ךירעמ דואמ םירוהה דעו "
."אלמ הלועפ ףותישב התא דובעל םינהנ

?םירוה דעוב םידיקפת םכל שי
."םירוה דעו ר"וי – דחא דיקפת קר שי עגרכ ךא ,םידיקפת קלחל וניסינ "

?לודג ףוג אוה םירוהה דעו
ןמזה ןובשח לע ,םיירהצה רחא םירבדה תא השוע דעוה .לבח הזו ,לודג אל דעוה "
."רתוי תושעל רשפא םירוה רתוי שיש לככו ,וירבח לש יטרפה

?םירוהה דעוב הנהנ התא
ןעמלו יח ינא הבש הרבחה ןעמל יתלוכי בטימכ םרות ינאש שיגרמ ינאש ןוויכמ ,ןכ "
."הב םישנאה

?תולבל תכלל םוקמב םירוה דעוב ךנמז תא עיקשמ התא המל"
- רכש לבקל תנמ לע אלש הרבחל םרות אוה ובש םוחתה תא אצומ היה דחא לכ םא "
."הבוט הרבח ונל התיה


היילע תטילק תלייח לש הדיקפת
 

ריעצה רודה ךוניח תא ויניע דגנל םש ל"הצ ,אבצה לש תוליגרה תומישמל ףסונ ס"היבב
.םעה אבצכ ודיקפתמ קלח תאזב האור ל"הצ .ימואל ךרעכ
םינוש הכרדה ידיקפתל הרשכה ידיקפתל ןסויג םע הרשכה תורבוע תוליח לש לודג חכ
הרזע ,תורייס יגוח ,ע"נדג ,הרבסה ,סויג תארקל םיטסינוכית תנכה :םינווגמו
.היילע תטילק םגו םייתליהקה םיס"נתמב
תונבה תודמול הארוהו הכרדה ידיקפתל תולייחה תא םירישכמה םיסרוקה תרגסמב
םאתהב םינוש תועוצקמ לש תודוסיו רועיש יכרעמ םינוב ךיא ,התיכ ינפב דומעל דציכ
.תודעוימ ןה וילא דיקפתל
תיחרזאה הליהקה לומ תודומע ןניא ןה ,ידוחיי תוריש תושוע הילע תטילק לש תולייחה
תולגתסהב תויעב הל שיו תירבעה הפשב תטלוש הניאש הייסולכוא לומ אלא ,הליגרה
ץמאמל תומרות ע"לק תולייח .השדחה תוברתלו םישדחה םיגהנמל ,השדחה ץראל
הקירמא-םורדמ ,הקירפאמ ,תיחרזמה הפוריאמ םישדחה םילועה תטילקל ימואלה
.דועו
תונב .ומויקל תיעיברה הנשה יהוזש ייק ע"לק לולסמ אוה ע"לק לש דחוימ לולסמ
הללכמה לש ןוימ ינחבמ תורבוע ייק ע"לקב תולייח-תורומ דיקפתל תולבקתמה
רחאל רבד לכל תויטנדוטסל תובשחנ ןהו עבש-ראבב ייק ש"ע םירומ תרשכהל
.ולבקתהש
שיו הללכמה םעטמו ךוניחה-דרשמ ,אבצה םעטמ םיארחא םידומצ ייק ע"לק ח"ומל
הללכמה לש הכרדהו יוויל תולבקמ ןהש םושמ תורחא תולייח-תורומ ינפ-לע ןורתי ןהל
ח"ומ םילבקמש רפס-יתב .יאבצה סרוקה לש םיישדוח-שדוחב קר אלו הנשה לכ ךרואל
וזה תינעבותה הדובעבו הכרדהב ,הארוהב םדוק ןויסנ תלעב תלייחל םיכוז ייק ע"לק
ע"לק ח"ומ לש תונב .ומצע דעב רבדמ ןויסנה ,השקתמ היסולכואל דחוימבו הארוה לש
ןושאר ראות תארקל םיזכורמ םימיב עובש-יפוסב תודמולה תויטנדוטס םג ןה ייק
תומרבו םינוש םיטביהמ ןדיקפת תא ריכהל תודמול ןה ךכו (B.E.D) הארוהבו ךוניחב
.תוליגר ח"ומ תמועל תורחא
הליהקה ברקב הכרדה ידיקפת תושועה תולייחל הבר תובישח סחיימ ל"הצ :םוכיסל
לש תושירדה לע תונעל תנמ-לע םיבר םיצמאמו םיבאשמ הזב עיקשמ אוהו
.הייסולכואה
.רתוי םיבוטו םיבר םירומ םידימלת בינת הברה העקשההש הווקנ
 


ןיבור תחפשמו תואובמ ס"יב תחפשמל
 

לכמ רקיה רהזי לש ורכזל

.תוהוגנ רואב ריהזמ בכוכ ול רהזי םיימשה יבכוכ ןיב
.תועמוד וניניעו רהזי לש תע אלל ותומ רכזל
רעישו םייניע ריהב הפי דלי היה רהזי יכ
.םייח תוודח אלמו עבט בהוא בל בוט
.םיכרע לעבו ישפנ ןסוח
.השק הלחמ תובקעב םדנ וביל
.םייחב רתוי ונניא ונרעצלו
.וביאב ףטקנש חרפ לע םחנל תולוכי םילימה ןיא
ותחפשמלו וירבחל רשואו החמש ,םייח רוקמ היה רשא
ךורב ורכז יהי

םכבאכ תא םיבאוכ ךוניחה דרשמ ידבוע
.םכרעצ ןורחא הז היהיו יאוולו
 

םימחנמה
ס"היב חקפמ ןאימש ירוא
םורד זוחמ תלהנהו


"דובעל ךירצ דובכ ליבשב"
לש תומזוי הנשה ומדיק ד"ממה רוטקסהו מ"מה רוטקסהמ ןולקשאב םידלי-ינג 8
.יתרבח יכרעה ךוניחה חופיטל דובכ
.זכרמה אשונל הקיזב תונווגמ תויוליעפ ומשוה םינגב
 
תרגסמ) ס"היב- ןג ףצר תינכותל ףסונבו םייח-ילעבב דקמתה – סיריא ןג
.םחופיטו ח"עב לש םיכרצל תועדומב תובר עיקשה ("םורעדמ"
קוזחל םירוה תוברועמו תרוסמה חופיט ,םיידוהי םיכרע תקמעה לע דקש – י"לת ןג
.תידוהיה תוהזה
וברהו הילע תטילקל םיאשונ ומדיק ,םילוע ידליב םיסלכואמה – ענרב ינגו ןקרב ינג
.םידלילו םירוהל תופתושמ תויוליעפב
תא ומידקה ,ןולקשאב "ןירפלה" תובאה תיב תברקב םימקוממה – םינצינ ינג
ףותישב םיסכטו תוגיגח ,תבש תלבק לש תויוליעפ וכרעו ס"שתב לוחתש ןקזה תנש"
ינפ תרדהו" םושייב השעמל הכלה וסנתה ךכבו תובאה תיב ילתוכ ןיב ,םישישקה
.תוירוד בר לש אשונלו םישישקה תייסולכואל תועדומה תאלעה ךות "ןקז
םיכרצ ילעב םידלי לש םבולישו רז דבוע לש דלי תטילקב ןייטצה – לייא ןג
.םיידוחיי
תוישיא תוגורע חופיט לש טקייורפ ומדיקו ןגה תביבס חופיט לע ודקש – תלצבח ינג
דלי-הרוה רשק קוזיחל ףסונבו הנשה ךרואל הכשמנ תוליעפה .םירוהה ףותישב
ןגה יאב לכ לע ןירקה יטתסאה בוציעה ,הביבסה תוכיאל תיתועמשמ המורת ומרת
.הנוכשהו
לש תומזויש תווקמ ונאו ידוסי-םדק ךוניחל ףגאה י"ע וקפנוהש תודועת וקנעוה םינגל
חילצנו םוימויה ייחב תומרונל םגרותי זכרמה אשונהש תנמ לע ,ומדוקי תופסונ דובכ
.תיתועמשמ היישעל תונווכהו תורהצהה תמר ןיב רעפה תא םצמצל:ל"הצל םיסייגתמה םירגובל "רושבה הלעמ" ס"יבמ התיכ תכנחמ הבתכש םירבד
 

,םירקיה ידימלתל

תיתימא המדא תדיער ,הלחתהה לע ןיבר חצר :םיעוריא לש לובמ…םינש שולש ורבע
ילב ןונבל ,םיעוגיפ ,םיקוסמה ןוסא ללגב עטקנש יתנש לויט ,(?םירכוז) םיטרסב ומכ
םע םישגפמ) ןילופל תונכהה ,(עובש דועב ךיראהל םתיצרש) ע"נדגב ףיכ עובש ,הקספה
םע) הדמשהה תונחמל עסמה ,(דועו דועו דועו ,תואטיגה ימחול ,םשו-די ,םידע
ןורכזה תורנו תובצמה ,תואטיגה ,םידוהימ תוקירה תורייעה ,תכלשה ,םיסקטה
,(?הז המ "…הדוקפל לעמ רוחש לגד ססונתמ םא") ל"הצל תונכהה ,(דערב םתקלדהש
,"השקבב בבותסהל" ,ךופהה ןוויכב שארה םע הבכש יצח) יפמאב ישיש םוי ירדסמ
תרזחה ,תורמגנ ןכש תויורגב ,תורמגנ אלש תונוכתמ ,םיזכורמ םימי לש ןותרמ ףוסבלו
.םויסה תביסמל תונכהה םג וישכעו םירפס
,בצעמו בכרומ ,םכייחב (עגיימ םימעפל) ךורא קרפ םייתסמ ןכא ?הפ םויס קוידב המ
אל…םג לבא ,העוט אל הסנמ אלש ימ קר) רופס ןיא תונויסנב רוזש ,תוארמו ללמ יוור
תורות הברה םתדמל .תולודגו (תיכוניח אל הלימ איה ןולשכ) תונטק תוחלצהבו (חילצמ
.הרותל המדק ץרא ךרד יכ ורכז דימת ךא
םעהו ץראה תבהא תאו םכתבישח ,םכתונרקס תא דדועל םינשה ךלהמב יתיסינ
םישנ ,תורחא וא הלאכ תוינימ תופדעה ילעב ,םיינמיו םיינלאמש ,םייתדו םידרח)
םנמא ,םולהי לעכ הילע ורמש .תרחא ץרא ונל ןיא .(םלוכ – םיקיתוו םילוע ,םירבגו
דיקפנ םכידיבו (לומתא םתעבצה רבכש) רחמה יחרזא םתא .דיחיו רקי ךא ,ןטנטק
םכל םג התעמ .היגשהו םיירסומה היתובוח ,היקוח ,היתודסומ לע ,הנידמה תא התעמ
,םולשב התיבה עיגהלו םישיבכב גוהנל ,רותב דומעל םיענ ,יקנ הפ היהיש בושח היהי
.הנוש םג ,העד עיבהלו חחושל
םתנשי אל תולילב םימעפלו ,בלב שדח רישו םכש לע תונורכזה לימרת ,םכיכרדל ואצ
,קסרפא ,וגנמ) ירלולסב ורשקתה וא ,רפסל ,רקבל ואוב ,ץיק לש םיכורא םימיבו
.וז הדירפ איה הביאכמו השק יכ ,(ורשקתתש רקיעה ,הנשמ הז המ ,קבחס
 

ןייד יכוי םכלש
 


:טהרב ףיקמ יתליהקה ס"היב תווצל בתכמ
דובכל
.םידבוכמה םירומהו ס"היב להנמ

דיגהל ינוצרב .(תאזה היעבה לע עדוי אל דחא ףאו) היעב אוה יליבשבש רבד .רבד םכל רפסל ינוצרב
המ ליבשבו ,ןמז ךירצ דימלתהש הדבועל םיעדומ אלו ,דימלתה לע םיצחל םיליעפמ םירומהש ,םכל
.םיפייע תויהל ליבשב ?םיהולא ונתוא ארב
הרומה .םירועיש הנומש םידמול ונא םוי לכב ?החונמ םיכירצ ונא ןיאה ,לבא ,םיפייע ונחנא תמאב ןכ
ילבמ םכתא תוארל הצור יניאו םיליגרת העבש םכל שי" :תוטשפב רמוא ןושארה רועישה ףוסב
:רמוא ישילשה רועישה הרומו ,רבד ותוא רמוא ינשה רועישב הרומה ןכ ומכ .תיבה ירועיש תא ושעתש
דומלל םכל ץילממ ינא ,הלק הניא הניחבהו הניחב רבכ םכל היהת םייתרחמו ,רחמו םויה םכל שי"
יליבשב בשוחש המ "שארה תא ורבשת" רמוא רחא הרומו .תועש הרשע םיתש תוחפל ודמלת ,בטיה
םתא ,תועש הנומשו םיעברא ,עובשה ףוס תא םכל שיו ,תיבה תדובע תא ושעתש ילבמ ואובת אלש
.דומלל ליבשב ןהמ תועש ששו םישולש שידקהל םילוכי
ונא ןיאה ?דחא עוצקממ רתויל דומלל םיכירצ ונאש הזל עדומ וניא הרומה םאה :תלאושו ההות ינא
?החונמ םיכירצ
הכילהה ,התיבה תכלוה םירהצה ירחא שולש העשב ,םוי לכב םירועיש הנומש תדמולש הדימלת ינא
תכלוה ,תופסונ תוקד רשעכ יל החנ ינא ,החונמ תצק הכירצ ינאש ןוויכו ,תוקד 10 ינמזמ תכרוצ תיבל
,םירהצה ירחא רובגית תועש תדמול ינא הז לכל ףסונב ,תפסונ העש יצח הריבעמ ינא ךכו לכוא ןיכהל
ןמזב ,ולא םימיב רבכשכ ,ברעב שש דע םש תראשנ ינאו ,עברא העשב ס"היבל רוזחל יתוא בייחמש המ
תא ןיא םאה :םיקעוצ םלוכ ,יחאו ימא לש תוקעצה םע תשגפנו התיבה העיגמ ינא .ךשוח שי הזה
...יאטטו םילכ יצחר יאובו םידגב יפילחת יכל ?הז תא השעי ימ ?תיבה תא רדסל הכירצ
ינא זאו ,ילש תיבה יפלכ תובוח יל שי םג סונמ ןיאו ,תובוח יל שיו הדימלת ינאש ,ןיבהל ינא הסנמ
תחורא לוכאל הכירצ ינאו ,ןויקינ רודיס עשת דע הנומש העשה דע תיבה תודובע תא םייסל הכירצ
לש תיבה תודובע תא תושעל תכלוה ינא ףוסבו ?תאזכ העשב ברע תחורא לכואש והשימ שי םאה ,ברע
ליבשב ,תוצח רחא םייתש וא תחא העשה תוביבסב תמייסמ ינאו(דומיל ,הביתכ האירק) ס"היב
יחאל לכה תא ןיכהל ,תפסונ םעפ תיבה תא רדסל תנמ לע יצחו שמח העשב רקובב תרחמל ררועתהל
.תרדוסמו היקנ תחלקמו ותדיצ ,וידגב :ונעמל ןכומ תויהל ךירצ לכהו ררועתי טעמ דועש ןטקה
ןבומכו רוחיאב םשל העיגמ ינא םימעפלו ס"היבל ימצע תא ןיכהל תכלוה ינא הזה ךילהתה לכ ירחא
אוהשמ תושעל הלוכי ינא ןיאו ,החונמ תצק יל ץוחנש ינא השיגרמ ןמזב ובו יוארה שנועה תא תלבקמ
.םירועישב תצק יל תמנמנמ ינא ךכו יחרוכ לעב
,דחא רדחב דומלל תכלוה ינאשכו דואמ ןטק אוה ונלש תיבהש הדבועה תא ףיסוהל שי הז לכמ הרתי
םיקחוצו םירבדמ םשו ,רחא רדחל הנופ ינא זאו ןושיל םהל םיעירפמ תורואהש םש יל םירמוא
.תיבב ובשיש רשפא יא היזיוולט ילב ןבומכו
דבועל תונפל הכירצ ינאש הרמא איהו ,תיבב ונבצמ לע הל יתרפיסו רפסה-תיב לש תצעויל יתינפ
תרזוח ינא ,"רחא םויב יאובת" יל םירמוא םעפ לכבו ,םימעפ עברא ,םשל יתכלה .טהרב ילאיצוסה
."רחא םויב יאובת" יל םירמוא בושו ירחא םויב
םא םיוסמ ןורתפל יתוא וכירדיש ,םירומהמו להנמהמ תשקבמ ינא ,הדימלתכ תושעל המ תעדוי יניאו
.םילוכי םה


 ןושארה םוקמב יכאלמ-תירק ,ת"ימא ס"היב תייכז
הבוחהו דובכל תוכזה" – יתנשה אשונה תורחתב ןושארה םוקמב הכז ת"ימא ס"היב
.זכרמה אשונב הנש ידמ ת"ימא תשר תמיקמש "דבכל
תדחוימ הלעפהב ופצ םה סרפה תדעו רוקיבבו הפיקמו תנווגמ תינכות גיצה ס"היב
.םירומה תווצ י"ע הלוכ הנכוהש אשונל
:ןושארה סרפה תקנעהל םינוירטירק
 
םידימלתה תויסולכואל םאתהב הלועפ יכרדו תורטמ עבקש יוגיה תווצ תמקה
.ס"היב תושרל םידמועה םיעצמאלו
.1
.זכרמה אשונב םיכנחמ תומלתשה
.2
."הנשה לגעמב" תירפס-תיב תוליעפ
.3
.זכרמה אשונב ךנחמ ירועיש בוליש
.4
.םידימלת תצעומ תוליעפ
.5
.דובכה אשונב "איש ימי" םויק
.6
.זכרמה אשונב "יכרעה טושיקב" הבר העקשה
.7
.םידימלתה ידי-לע הלא םיכרע תמנפה לכמ בושחו

תא "וחידה" טהרב "ןיד-א חאלס" יתליהקה ס"היבב תויאודבה תוהמיאה
"םירומה תווצו להנמה


תווצה ידי לע תובהלתהבו החמשב הלבקתה החדהה

 
םוי תוגיגח תרגסמב םירומה תווצ םעו ס"היב להנמ םע םואיתב שחרתה הז עוריא
.(ס"היבב םאה ןודעומ תוסחב) 24.3.99 ךיראתב םאה
 

תירוביצה הצעומל דעווה ,םירוהה דעוול ףסונב ,תוהמיא דעוו רחבנ "ןיד-א חלאס" יתליהקה ס"היב
.םידימלתה תצעומל דעווהו

םירועיש תרבעהל םירומה תווצמ תיביסנטניא הכרדה תוליכשמה תוהמיאה ולביק ,ןכ ינפל
ןדיקפת יולימל הכרדה ולבק תופילחמה תצעויהו ,הריכזמה ,תלהנמה ,תחקפמה םג .םידימלתל
.שדחה

.תוהמיאה לכל םיחרפו תונתמ וקנעוה הז םוי תארקל

םירומה תווצו ס"היב תלהנה ,חוקיפה ןיב תורמשמה תפלחה המייקתה רקובה רדסמב
.םישדחה םידיקפתה תולעב תוהמיאה ןיבל

הכרענ תע התואב .תונושארה תועשה שולש ךשמל םירומה תא ופילחה תוהמיאה
יכוניחה ךילהתב םירוהה ףותיש לש םירומל הנדס הרבעוה כ"חאו הבישי ס"היבב
.תונורסח לומ תונורתי - ס"היבב ידומילהו

םיעפומו ןורטאית תגצה ,הקבד תקהל ,ס"היב תלהקמ העיפוה הבש ,הביסמ הכרענ םידומילה ףוסב
.הדוביכו םאה לש הנרק תמרה היה לכשהה רסומשכ ,םייתונמוא
:עוריאה תרטמ תא ןייצו םירבד אשנ יואנירקלא םלאס רמ ס"היב להנמ

.הנקותמו הרואנ הרבח תיינבב הכרעהו השאה לש הנרק תאלעה-

.םתוחילשל ןתכרעהו ס"היבב םירומה םהב ולקתנש םיישקל תוהמיאה תנבה תגשה-

.הליהקהו ס"היב ןיב יתרבח שוביגו םירשקה קודיה-

,רומעלא ןמאילס רמ ס"היב חקפמ ,תוינמזה הריכזמהו תלהנמה ,תחקפמה :ופיסוה הכרב ירבד
.טהר ריעה שאר מ"מו ,טהר דקומ תלהנמ
.םידבוכמו םיבושח רוביצ ישנאו תוהמיא 150 -כ הביסמב וחכנ

.הז עוריאמ םיחקלה וקפוהו תוהמיאהו םירומה תווצ ןיב הבישי הכרענ םויה ףוס תארקל
:רמאו הז דעצ לע ךרב יואנירקלא ףטאע רמ םירוהה דעו ר"וי
."םירוהה ס"היב ןיב הרופו קודה הלועפ ףותיש לע דיעמ הז ירה ,והשמ לע דיעמ רבדה םא"
 


"היישעת בושח"
 

המגמ ךותמ ,םייניישעתה תודחאתה לש המזויכ 1988 -ב הדלונ "היישעת בושח" תינכת
.טרפב ךוניחה תכעמו ללכב הליהקה ןיבל היישעתה ןיב םירשקה תא קודבל

ילהנמל עייסל התרטמו "הליהקה םע היישעתה ירשיקל התומעה" תרגסמב תינכתה תלעופ םויכ
םיקסעהו היישעתהמ תויכוניח – תוידומילה תלעותה ברימ את איבהל םיחקפמלו םירומל ,ס"היתב
.לארשי ידלי לכ תלעותל ,ךוניחה תגעל היישעתה תא םותרל תורחא םילימב וא ,ךוניחה לא

."םורעדמ"ו תוברתהו ךוניחה דרשמ לש אלמה ורושיאב תלעופ תינכתה

?והמ – עדיישעת
 

ךוניחה תכרעמו הליהקה ןיבל היישעתה ןיב רשגמה ,יתליהק הלעפהו הכרדה זכרמ
."היישעת בושח" תינכת לש תיעוציבה עורזה תא הווהמו

8 ןימינב אובמב תג תירקב עדיישעת יצחו הנשכ הזמ םייק םורדה זוחמב
.07-6603191 :'סקפלט

לש םיטקפסורפ ,םינותיע ,םינוחרי ,םירפס) תומזיו היישעת יאשונב עדימ זכרמ עדיישעתב
רוזחמ יירפס ,םיבשחמ רדח ,תואצרה םלוא ,('וכו םירומ לשו םידימלת לש תודובע ,םילעפמ
!יתיישעת לעפמ ינימ - "ןולעפמ"ו
 

?עדיישעתב םש םישוע המ זא
 

.רפסה יתבבו ומצע זכרמב ,תויוליעפ ןווגמ ליעפמ עדיישעתה .טושפ הז
 

- תיתיישעת היווח םוי
םייוסמ אשונ ביבס ,'בי-'א תותיכלו םידלי ינגל ,(תועש 4-5) יביטקרטא תוליעפ םוי
.תיתריצי הבישח ,םוסרפו קוויש ,הביבסה תוכיא ,תוכיא ,"ןבל לוחכ" היישעת :ומכ

- ןולעפמ
,םילזאפ רוצייל (יתימא) יתיישעת לעפמב הדובע המדמה תימוי דח תיתתיכ תוליעפ
.(תג-תירקב עדיישעתב קר ןולעפמה לעופ הז בלשב) 'ו-'ג תותיכל
 

"היגולונכט תריתע הביבסב לוהינו תוגיהנמ"
תותיכל ,היגולונכט תריתע הביבסב תוגיהנמבו לוהינב קסועה (תועש 5-6) ןויע םוי
.'בי-'ט
וכרדו "יגול רעש" בשחוממ היצלומיס קחשמב םידימלתה םיסנתמ ןויעה םוי תרגסמב
.קט-ייה לעפמ לוהינ םע םידדומתמ
 

"דחיישעת"
לשמל) יתוברת וא תיפרגואיג תוקחורמ תותיכ יתש ןיב רבחמה יתנש טקייורפ
,הלועפ ףותיש לע ססובמ יתיישעת םזימ תיינב םשל ,(ל"וח-לארשי ,םיברע-םידוהי
.תידדה הכימתו עדימ תרבעה
 

חוקלה תשירדל םאתהב ,םייתנש וא םייתנש יצח םיסרוק
('ט-'ג תותיכ) "תומזי סרוק"
('י-'ו תותיכ) "תיקווישה"
('ו-'א תותיכ) ב"הז היישעת"
('ו-'ג תותיכ) "תואצמהה תרהנמ"
('בי-'ט תותיכ) "הבשחמל םיעבצ"
 

לעפמ ס"יב ירשק

 תוננגו םירומ תויומלתשה םירויס ,ס"בלת תיינב תועצמאב ס"היב ןיבל יתיישעת לעפמ ןיב םירשקה קודיהב עויס
.דועו היישעתב רקח תודובע ,םייניישעת תואצרה ,לעפמב
יוויל ,ע"טחו ב"טח ירומל ,םידומילה תינכתב אשונה תעמטהל תומזי אשונב תומלתשה
.ס"בלת תיינבב ץועיו
 

"היישעת בושח"
 

 היכרעלו היישעתל ךוניחל םיניישעתה תודחאתה אישנ סרפ
.ט"נשתה תנשל היכרעלו היישעתל ךוניחל םיניישעתה תודחאתה אישנ סרפל המשרהה הלחה
 

תינכת להנמ ,סייו לאומש לא םושירה יספוט תלבקל ונפי םשריהל םיניינועמה רפס יתב
."היישעת בושח"

61500 ביבא-לת ,50047 ד"ת ,הליהקה םע היישעתה ירשקל התומעה
.בורקה עדיישעתה זכרל וא ,03-5160765 'סקפ ,03-5198869 :'לט
 


הדייבוע-ובא רפס-תיב
:הדייבוע-ובא ס"יבב תויתרבח תויוליעפ

.הינשה ותנש וז ,שדח יתליהק רפס– תיבו ךוניח-תיב וניה הדייבוע-ובא ס"יב
דואמ ס"יב ןכלו ילמרופה ךוניחב ךמותו םילשמ ילמרופ יתלבה ךוניחהש ןימאמ ס"יב
:תואבה תויוליעפה ומייקתה הנשהו תיתרבחה תוליעפה תא חפטל הסנמ

 
.הז בושח םוי דחי וגגח תוהמאו םידימלת ,ס"יב – םאה םוי
.1
תובוחרב הכולהת לכש םיכרדב תוחיטבל שדקוה הז םוי :םיכרדב תוחיטב םוי
תוחיטבה אשונב הגצה התיה םויה םוכיסבו תותיכב םידימלתה י"ע תוליעפ -ריעה
.םיכרדב
.2
תוליעפה ןכלו םימעה ינש ןיב םויק-ודו היטרקומדל ךוניחה תא חפטמ ס"יב
:םירושימ ינשב תמייקתמ
.3
,הנשה םישגפמ השולש ויה – לוכשא ינצינ ס"יבמ 'ד תותיכ םע 'ד תותיכ רשק
.האבה הנשב םג וז תוליעפב ךישמהל הנווכה
.4
ןכ םג ןורמושב הירא-תיב בושיהמ 'ג תותיכ ידימלת םע 'ג תותיכ ידימלת שגפמ
.האבה הנשב תויכשמהל הנווכה
.5
םימע ינש ןיב םיפתושמ םייחל ךרדה וזש םינימאמ םידימלתה תווצו הלהנהה ,ס"יב
.םויק-ודו םולש ,הוולש ייח