דגמי קורסים וירטואליים

    חלקי המאמר

דירוג קורסים וירטואליים על פי מידת שילוב הסביבה המתוקשבת
     Web Integration Continuum -  באנק וחובריו (Bonk et al, 1999)
     המודל של  בארון (Barron,1998)
     המודל ב"מדריך להוראה מקוונת" (2000)       

דירוג קורסים וירטואליים על פי מידת מעורבות המורה בתהליך הלמידה  (Hannum, 2000)

דירוג קורסים וירטואליים על פי מודל תלת-ממדי (אינטראקציה, סינכרוניזציה, ליניאריות)     (רוזנטל, 2002)

ביבליוגרפיה וובליוגרפיה

 

    קורסים וירטואליים ניתנים לדירוג על פי אמות מידה שונות, כגון המידה בה משולבת בהם הסביבה המתוקשבת (Guide to online teaching, 2000; Bonk et al., 1999; Barron, 1998), ולחילופין- על פי מידת מעורבות המורה בתהליך הלמידה (Hannum, 2000), או על פי מודל תלת-ממדי, הסובב שלושה צירים מרכזיים: אינטראקציה, סינכרוניזציה, ליניאריות (רוזנטל, 2002).
 

דירוג קורסים וירטואליים על פי מידת שילוב הסביבה המתוקשבת

Web Integration Continuum  - המודל של באנק וחובריו (Bonk et al, 1999)

באנק וחובריו (Bonk et al., 1999) פיתחו רצף בן 10 רמות - הרצף לשילוב האינטרנט (Web Integration Continuum) - לייצוג המידה בה משולבת סביבה מתוקשבת בקורסים מתוקשבים.
רצף זה נועד לסייע בידי מפתחי קורסים בביצוע שיקולים פדגוגיים וטכנולוגיים רלבנטיים בתהליך הפיתוח (ראה טבלה 1). 

 

     משימוש שולי באינטרנט (רמה 1)  ועד  ליזמה מקוונת נרחבת (רמה 10)
 
רמה רמה 1: שיווק/סילבוס ברשת רמה 2:
אחזור  משאבים ברשת
רמה 3:
תוצרי לומדים מועלים לרשת
רמה 4:
משאבי הקורס ברשת
 
רמה 5:
העלאת חומרים מותאמים ומעובדים לרשת
רמה 6:
ביצוע פעילויות ברשת כחלק מחובות הקורס
רמה 7:
פעילויות הקורס חורגות מגבולות הכיתה
רמה 8:
האינטרנט כמערכת העברה חלופית עבור לומדים מקומיים
 
רמה 9:
קורס מקוון כולו המיועד  ללומדים ברחבי תבל
רמה 10:
הקורס מהווה חלק מיזמה חינוכית מקוונת נרחבת
תיאור הפצת עלונים אלקטרוניים וסילבוס אודות הקורס

(פירוט נוסף ודוגמא)

הלומדים מאחזרים משאבים- בתוך ומחוץ לכתה

(פירוט נוסף ודוגמא)

הלומדים מציגים תוצרים לדוגמא

(פירוט נוסף ודוגמא)

המרצים יוצרים ומציגים חומרי למידה ברשת

(פירוט נוסף ודוגמא)

המרצים שואלים משאבים ופעילויות מקורס אחד, ומעבדים אותם לצורך שימוש
 במשנהו

(פירוט נוסף ודוגמא)

הלומדים מבצעים מטלות שיתופיות, כגון מטלת קריאה שבועית, דיוני מליאה, כחלק מחובות הקורס

(פירוט נוסף ודוגמא)

הלומדים נדרשים לעבוד או להתקשר עם
 עמיתים, מרצים, ו/או מומחים באמצעות ועידות חוזי

(פירוט נוסף ודוגמא)

לומדים מקומיים משתמשים באינטרנט כאמצעי העברה עיקרי של הקורס, תוך השתתפות
 במספר מועט של מפגשים פנים אל פנים

(פירוט נוסף ודוגמא)

לומדים מרחבי תבל רשאים להשתתף בקורס שכולו מקוון

(פירוט נוסף ודוגמא)

הקורס מהווה חלק מתכנית חינוכית רבת-היקף.

(פירוט נוסף ודוגמא)

טבלה 1. רצף לשילוב האינטרנט (Web Integration continuum).
מתוך
Bonk et al., 1999
 

    הקצה הנמוך של הרצף- רמות 1-5 - מייצג בעיקר שימוש שולי באינטרנט- לצרכי מתן מידע, כגון שיווק קורסים באינטרנט ו/או הצגת סילבוס, או לצורך שיתוף במשאבים והפצת חומרי הלמידה של הקורס. באף לא אחת מחמש רמות אלה מהווה האינטרנט רכיב חיוני של הקורס.

לעומת זאת, ברמות הגבוהות יותר של הרצף לשילוב סביבה מתוקשבת- רמות 6-10 - נתפשים הלומדים כאחראים יותר ללמידתם בקורס, ואף המרצים נדרשים להשקיע זמן ומשאבים רבים יותר בפיתוח. כך למשל, על המרצה מוטלת החובה לערוך בקפידה את רשימת הקישורים הרלבנטיים, לעדכנה באופן שוטף ולהסיר קישורים לא פעילים, במידת הצורך. עם ההתקדמות לרמות 6 ו- 7 , למשל, נדרש המרצה לעריכת דיונים ופעילויות מקוונות.

חזרה לראש העמוד

 

 

המודל של  בארון (Barron,1998)

בארון (Barron, 1998) מציעה רצף בן 4 רמות לתיאור מגוון האפשרויות להעברה חינוכית באינטרנט: קורס בהתכתבות באמצעות הדוא"ל; קורס נתמך- אינטרנט (web-enhanced); קורס מנוהל באינטרנט (web-managed); קורס מועבר באינטרנט (web-delivered).
תבליט

קורס בהתכתבות באמצעות הדוא"ל - קורסים במתכונת זו קיימים כבר שנים רבות. בקורס מעין זה ההרצאות ו/או המטלות מועברות באופן דו-כווני בין המרצה ללומדים. בדרך כלל כולל הקורס גם חומרים מודפסים, כגון מקראה.

תבליט

קורס נתמך- אינטרנט (web-enhanced)- בקורסים אלה המרצה יוצר אתר אינטרנט המכיל קישורים וחומרים רלבנטיים לקורס. מתכונת קורס כזו מעוצבת בדרך כלל כתוספת לקורס המועבר פנים אל פנים בקמפוס (ראה דוגמא בקורס לעיצוב הוראה המועבר על ידי בארון).

תבליט

קורס מנוהל באינטרנט (web-managed)- בקורסים מעין אלה נערך שימוש בכלים ייעודיים, כדוגמת TopClass, המשמשים כאמצעי לניהול  המידע אודות הקורס וחומרי הלמידה (באמצעות רמות הרשאה ומעקב). כלים אלה מזמנים גם אפשרויות לשיתופיות בין המרצה ללומדים באמצעות חדרי שיח, קבוצות דיון ודוא"ל.

תבליט

קורס מועבר באינטרנט (web-delivered)- קורסים אלה מכונים גם WBT-Web Based Training. במתכונת זו מכלול ההוראה, האינטראקציות והמשוב מתבצע כולו באמצעות האינטרנט.

חזרה לראש העמוד

 

 

המודל  ב"מדריך להוראה מקוונת"' 2000

ג'ודית' בוטצ'ר (Judith Boettcher) מהאיגוד לרשתות חינוך ומחקר (CERN) טוענת ב"מדריך להוראה מקוונת" (Guide to online teaching, 2000) כי המונח הנרחב "קורס מתוקשב" מתייחס למגוון רמות של שילוב האינטרנט. היא מבחינה, אפוא, ברצף בן 4 רמות של פעילות אינטרנט אפשרית בקורס מתוקשב, המקביל באופיו למודל הדירוג של בארון.

תבליט

נוכחות אינטרנט מועטה בקורס. בקורס כזה מועלה אל הרשת הקטלוג המסורתי אודות הקורס.. כן עשוי אתר הקורס לכלול תמונות של סגל ההוראה, ביבליוגרפיה, דרישות הקורס,  ובקורסים בהם לאינטרנט נוכחות פעילה יותר  יכלול האתר גם משוב מלומדים שכבר התנסו בקורס.

תבליט

קורס נתמך- אינטרנט (web-enhanced). בקורסים אלה משמשת האינטרנט להפצת חומרי הלמידה ומזמנת ללומדים נגישות לחומרים אלה.  רמה זו משחררת את סגל ההוראה מהתלות בדפים, בתקשורת טלפונית,   ובפגישות משרדיות, והופכת את הקורס לפחות ממוקד-קמפוס.

תבליט

קורס ממוקד-אינטרנט (web-centric). בקורסים אלה לשילוב האינטרנט חשיבות רבה במתן נגישות לחומרי הלימוד ובתמיכה בתקשורת דו-כוונית בין המרצה ללומדים, בין הלומדים לבין עצמם ובין הלומדים למשאבים.  ייחודם של קורסים אלה בהסטת המוקד התקשורתי מן הקמפוס אל הרשת, וכן בהיצע של מגוון "פעילויות התכנסות" , כגון סמינרים שבועיים.

תבליט

קורס באינטרנט (web course).  קורס המועבר במלואו באינטרנט, וניתן לגשת אליו בכל מקום ובכל זמן, כך שלא נדרשת כל נוכחות פיזית במיקום גיאוגרפי נתון.

חזרה לראש העמוד

 

 

דירוג קורסים וירטואליים על פי מידת מעורבות המורה בתהליך הלמידה
(Hannum, 2000)

מודל נוסף לדירוג קורסים מתוקשבים מתבסס על המידה בה מעורב המורה בתהליך הלמידה. האנום (Hannum, 2000) מציע מודל דירוג המתייחס לפונקציית הפצת חומרי הלמידה של הקורס ברשת ולפונקציית התקשורת המתקיימת בין המרצה ללומדים. עיקרי המודל מובאים בטבלה 2.

הפצה

תקשורת

מודל ה"ספריה"

סביבת הלמידה המתוקשבת כוללת קישורים למגוון מקורות מידע מקוונים, כגון אנציקלופדיות, ספרים,  וכתבי עת. מודל זה מושווה לספריה ממשית.

מודל "תקשורת מתווכת מחשב"      (CMC)

סביבת הלמידה מזמנת ללומד מגוון אפשרויות לתקשורת עם לומדים אחרים, מורים ומומחים באמצעות דוא"ל, צ'אט, ועידות חוזי וכדומה. המרצה מנחה את הלומדים, נותן משוב ומנהל דיונים הנוגעים לנושאי הלימוד.

מודל "ספר הלימוד"

סביבת הלימוד מזמנת ללומד נגישות לחומרי למידה מקוונים, כגון תקצירי הרצאות, שקופיות, הגדות, מונחים והערות משלימות.

מודל "הוראה אינטראקטיבית"

הלומדים מבצעים אינטראקציה עם התכנים, המטלות והפעילויות המתוקשבים, המוצגים באתר הקורס.

                              מודל משולב (hybrid)

מודל זה משלב שני מודלים או יותר מהמתוארים לעיל, לדוגמא אתר המשלב את מודל הספריה וספר הלימוד, או אתר המשלב את מודל ספר הלימוד עם אפשרות להתקשרות בדוא"ל.

         מודל "הכיתה הוירטואלית" - שילוב כלל המודלים הנ"ל

מודל עשיר במיוחד, המשלב את כל המודלים שנזכרו לעיל.
הילץ (Hiltz, 1993) מגדירה כיתה וירטואלית כסביבה העושה שימוש במשאבים מקוונים במטרה להקל על למידה שיתופית בין הלומדים, בין הלומדים למרצים ובין הכיתה לקהיליות אקדמיות ולא אקדמיות נרחבות יותר.

טבלה 2. דירוג קורסים מתוקשבים על פי מידת מעורבות המורה בתהליך הלמידה
(מתוך
Hannum, 2000)

חזרה לראש העמוד

 

 

דירוג קורסים וירטואליים על פי מודל תלת-ממדי
(אינטראקציה, סינכרוניזציה, ליניאריות)    (רוזנטל, 2002)


המודל התלת ממדי למיון קורסים וירטואליים פועל במרכז למתמטיקה במכללת בית-ברל (רוזנטל, 2001). מודל זה סובב שלושה צירים מרכזיים (ראה תרשים 1): אינטראקציה- באיזו מידה מתקיימת אינטראקציה בין המרצה ללומדים ובינם לבין עצמם (הציר האנכי); סינכרוניזציה- האם הלמידה מתרחשת בזמן מסוים on-line או בזמן גמיש (הציר האופקי); ליניאריות-  האם מבנה התכנים מסודר בסדר כלשהו, או האם קיימת אפשרות בחירה בסדר לימוד הפרקים? (הציר האלכסוני).
ציר הליניאריות הופך את המודל לבעל 8 חלקים אפשריים שונים. כך למשל, האזורים המסומנים באותיות A-D מצויים בחלק הקדמי המציג קורסים ליניאריים, אך כל אחד מאזורים אלה מוכפל ומיוצג גם בחלק האחורי של המודל. אזורים אלה מייצגים בהתאמה קורסים מקוונים כדלקמן: נקודה A- למידה אישית בזמן גמיש; נקודה B- למידה אינטראקטיבית בזמן גמיש; נקודה C - למידה סינכרונית לחוד; נקודה D- למידה אינטראקטיבית סינכרונית (שם).

המודל מאפשר מיון קורסים מקוונים על פי מידת הליניאריות, הסינכרוניזציה והאינטראקציה. למשל, קורס "סוגיות בהוראת המתמטיקה", המועבר באופן מקוון במכללת בית ברל על ידי רוזנטל (2000), הינו ליניארי (יחידות הלימוד נלמדות בסדר מסוים), אסינכרוני (הלמידה מתרחשת בזמנם החופשי של הסטודנטים), ואינטראקטיבי (המרצה והלומדים משתתפים בדיונים). קורס זה ממוקם, אפוא, באזור E על פני המודל (שם).

תרשים 1. מודל תלת-ממדי למיון קורסים מקוונים
(מתוך רוזנטל,2000).           חזרה

חזרה לראש העמוד

 

   ביבליוגרפיה וובליוגרפיה


רוזנטל, א. (2002). לומדים ומלמדים בנעלי בית. גולשים בקשר, 10, אפריל 2002, 4-8.  

Barron, A. E. (1998). Designing Web-Based Training.
     http://itech1.coe.uga.edu/itforum/paper26/paper26.html

Bonk, C. J., Cummings, J. A. , Hara, N., Fischler, R. B. & Lee, S. M. (1999).
  
 A Ten Level Web Integration Continuum for Higher Education:
    New Resources, Partners, Courses,and Markets

    http://php.indiana.edu/~cjbonk/paper/edmdia99.html

Guide to Online Teaching, (2000). University of Minnesota.
     http://umrtv.uc.umn.edu/guide/design_dev/index.html

Hannum, (2000). Web Based Instruction Lessons.
     http://www.soe.unc.edu/edci111/8-98/index_wbi2.htm

Hiltz, S. R. (1993). Correlates of learning in a virtual classroom.
    International Journal of Man-Machine Studies
, 39, 71-98.

  חזרה לראש העמוד