חוריא תינכת ןיכהל דמלנ הבה

דימלתל אובמ
םיבושייה יבשותלו בושייה יבשותל תורש םינתונה רוביצ תודסומ םנשי בושיי לכב
םינתינה םיתורשהו,םידיקפתה ילעב,ינוגריאה הנבמה תא תעדלו ריכהל דומלל ידכ,רוזיאבש
י"ע אשונה תריקחב טנרטניאה בולישל תינשדח השיג םכל םיעיצמ ונא דסומו דסומ לכ י"ע
,תניינעמ ךרדב ירוביצה דסומה תא ריכהל דומלל םכל ועייסי רשא תויטנטוא תולטמ עוציב
.טנרטניאה תשרבש עדימה תורוקמב ולוכ וא וקלחב אצמנ וקקדזת ול עדימה

.הדימלה ךילהת לכ ךרואל םכל עייסת רשא בקעמ תלבט ונכה הדובעה תא לעייל ידכ

םתחתפש הדובעה תייקיתב ותוא ורמיש - בקעמ תלבט - ךמסמ ודירוה הדובעה תליחת ינפל
תובישח לעב רזע ילכ םכרובע הווהי הז ףד .םיאתמה םוקמב ןמסל יוצר בלש לכ ףוסבו
.הדימלה ךילהת לכב הבר

עדימ תורוקמל םירושיק

ךילהת
הדובעה

םכלש תומישמה

בקעמ תלבט דרוה

הרומל ףד


לומיש ןב ןויצו קחצי ןהכ י"ע הנכוה וז תוליעפ