ד"סב


 

"תוומל הייפצב םייח" :בתכנ םורדה לכ ןותיעב 23.6.200 םויב המסרופש הבתכב

םינש 10 ךשמב דודשאב ותיבמ אצי אל ,100% הכנ (69) יול ןומימ לע הבתכב רפוסמ
הטימב תבכוש ,םירירש ןווינמ תלבוסה (78) סדצרמ ותוחא לע םג רפוסמ ןכ-ומכ .תונורחאה
. םינש 5 רבכ

,הריעצה םתוחאב קר ורזענו ,הרזע תשקבב םרוג ףאל ונפ אל םלועמ שאונה םבצמ תורמל
ידכ םכל יתאבה הז רופיס .דקפתל לכות אל איה םג ובש םויהמ תששוחה ,(56) הלמרכ
קוח יפ-לע םהל עיגמש עויסה תא ולבקיש םהל גואדלו תאז החפשמל רוזעל ןתינ דציכ ובשחתש
.ימואל חוטיבל דסומהמ

שישק םע ןויאר

ןודעומה להנמ

שישקה תויוכז

אובמ

הרומל ףד

ףוקישל תודוקנ

םירושיק

 

החיש

בל לא בלמ

בקעמ

שישקה רחא

תיפצת

םירוגמ רוזאב

תיפצת

םילוח תפוקב

אבס

דכנל רפסמ

תומישמ

הרשעה

 

 

שורא דבכויו הוקת הנפד :רתאה תיינבו ןונכת