ד"סב


!םידלי םולש

.בושיל םיבשות דוע טולקלו ונבושיי תא לידגהל וננוצרב
.ץראב םינוש תומוקמב תוזרכב וא תונותיעב בושיה תא םסרפל ונבשח
.םכתרזע תא םיכירצ ונא בושיל הזרכ וא תמוסרפ תונבל לכונש תנמ לע
.ודוחי תאו ונבושיי לש הירוטסיה תא אטבל הכירצ הזרכה וא תמוסרפה

. םילימב וא רויצב תויהל הלוכי הזרכה וא תמוסרפה

:םכילע הזרכה וא תמוסרפה תא תונבל ולכותש תנמ לע
.תוצובקל קלחתהל . א

הטמל תומושרה תויוליעפה תחא תא עצבי גוז לכו , תוגוזל קלחתת הצובק לכ .ב

. תויוליעפה לכ תא עצבת הצובקה לכש הרטמב

.תודובעה תרימשל טקסיד וניכה וא םכתדובעל בשחמב הירפס ונב. ג
.טקסיד וא הירפסב הדובעה תא ורמיש תוליעפ לכ םויסב
ידכ ןאכ וצחל .תמוסרפ וא הזרכ תונבל םינינועמ םתא המ טילחהל םכילע תויוליעפה לכ עוציב רחאל .ד

תמוסרפה תיינבל תוארוהה תא לבקל

תמוסרפ הנבנ הבה.תויליעפה תמישרל שגינ התעו

.הלטמה תא עצבלו תוליעפה םש לע ץוחלל תוליעפ לכל תשגל םכילע
.םתישעש המ תא וכירעהו הכרעה ףדל ושג תוליעפ לכ ףוסב
.האבה תוליעפל ורבע הכרעה םכמצעל םנתנש רחאל

תוליעפ

םירתאו םינבמ
םירוטסה

תמקה ךילהת
בושיה

בושיה םש רוקמ

תמוסרפ הנבנ הבה

הכרעה ףד

םירוטסה םיעוריא


הרומל תוארוה