הדש םוי ןונכתםכלש תומישמה


:לולכתש ,הדש םויל תטרופמ תינכת הדעווה ינפב וגיצה

.םכרוזאב םיקראפה לש הכרעהל םתעבקש םינוירטירק

.םתעבקש םינוירטירקה לש םינועש םיקראפ רתוי וא 5 ןיב האוושה תלבט

.הז הדש םויל םכלש תינכתה לש טרופמ רבסה

.ןנכותמה םויה לש תיללכה תולעה תא ןייצמה בושיח

.רעושמ העיסנ ןמזו קחרמה ,קראפל ס"היבמ לולסמה ןומיס םע הפמ

.האיציל םכדי לע עצומה ךיראת

רוזאב תוירשפאה תויוליעפה ינקתמ וב ונמוסיש קראפה לש תינבת/םגד
.(רדוסמ ןוינח ,םיתוריש) םוקמב הייהש יאנת ,קראפהישאר ףדל הרזח


some advice for work procedure links to sources for information work process your tasks in detail teacher's notes extensional subject questions to think of - reflection criteria for project assessment