הדש םוי ןונכת

הרומל ףד
.הדש םוי ןנכתנ הבה
:רועישה אשונ

,הקיטמתמ
,ריוא גזמ ינותנ חותינ - םיעדמ
.תופמ תאירק - היפרגואיג - הרבחה יעדמ
םירושקה תעדה ימוחת
:אשונל

.'ח - 'ו תותכ
:תידומיל המר

.תועובש 4
:תוליעפה ךשמ

םידמלנה םיאשונה םושיי םידימלתל רשפאל
,תמא יבצמב (היפרגואיג ,םיעדמ ,הקיטמתמ)
תלבק ךרוצל ליעיו יתועמשמ עדימ ןוגראו
.תוטלחה
:תוליעפה תרטמ

טקייורפה אשונב םירושקה םייסיסב םיטנמלא

.תובכרומ תויעבב יתועמשמו לכשומ יטמתמ שומיש


תונויער ךירעהלו שרפל מ"ע ,הייפצו הנזאה ,האירק תויונמוימב שומיש
.םייטמתמ


,תיפארג הרוצב הריקחה תואצות תגצהו רואת .תויעב תריקח תלוכי
.תילולימו (םגד) תיסיפ ,תירפסמ


םירפסמב תוינובשח תולועפ :םינוש םייטמתמ םיאשונב הנבהה תבחרה
.ןדמואו םיינורשע םירפסמ ,םירבשב ,םימלש


.םרואתו םנוגריא ,םינותנ ףוסיאל תוטיש


תונקסמ תקסה .םשוריפו םתאירק ,םיפארגו םימישרת ,תואלבט תריצי
.םינותנ חותינ לע םיססובמה םיענכשמ םינועיט תעיבקו


:שרדנ םדקומ עדי

.תופמ טוטרש תויונמוימ


.תיפותיש הדימל


םירבשב ,םימלש םירפסמב קוליחו הלפכה ,הפסוה - בושיח תויונמוימ
.םיינורשעו םיטושפ


:םיאבה םימוחתב ,טקייורפה ךלהמב ,םכידימלתב ךומתל םינכומ ויה

.עדימ תגצהל הלבט תכירע

תויצרופורפו םיסחיב שומיש
.תופמ טוטרשו חונעפל


.ינורטקלא ןויליגב שומיש

.ינורשע רבשב רוביח תוליעפ


.הפמ תאירק

.תענכשמ הביתכ


תשרב תורוקמב שומיש
.טנרטניאה

.בתכמ תביתכ


:םישרדנ םירמוחו דויצ


לש הפמ
.רוזאה
.(תושר) excel תינכות

.םילויט ןונכתל הדעוה ירבח תומש

.ירטמילימ ריינ

.(םיעבצ ,ריינ תסיע ,רמיח) םגדל היינב ירמוח

:תועצה

רוזאב הרובחת לע יארחא תווצ ןכו הדעוה ירבח תא ונימזה
.תובושתו תולאש רועשל


םידימלתל עייסיש ינורטקלא ןויליג םגד/תינבת םידימלתל וקפס
.וז תינכותב עדימ ןגראל דציכ - םדומילב


לע הרזחלו אשונל תורושקה תונוש תויגוסב ןוידל םירועש וננכת
.תושרדנ תויונמוימ
ישאר ףדל הרזח


some advice for work procedure links to sources for information work process your tasks in detail teacher's notes extensional subject questions to think of - reflection criteria for project assessment