הדש םוי ןונכת

עדימ תורוקמל םירושיק


:םיקראפ

הדלוחב לצרה רעיעבטה תורומש תושר

ריתי רעי - לארשיל תמייק ןרק


ןמש-ןב תורעי

עבטה תנגהל הרבחה


בגנ-רותופניא

רקוב הדש תשרדמ


בהל רעי

ןיבר קחצי קראפ


םורדב ל"קק ינוינח

בגנה חותיפל תושרה


תונווגמ תויוליעפו םיפי'ג ילויט - רבדמה ארפ

:ריוא גזמו תופמ

בגנה ןופצו הלפשה תופמ סקדניא


בגנה זכרמ תופמ סקדניא


בגנה תופמ רגאמ


תופמ


תיזחת - לארשיב ריואה גזמ


תיעובש תיזחת – ריוא גזמ


:םיפסונ םירושיק

תוברתהו ךוניחה דרשמ - םילויטה תלהנמ


בגנב ירבדמ לוסיפל תונומת םובלא


רקוב-הדש תשרדמ לש םילויט ילולסמישאר ףדל הרזח


some advice for work procedure links to sources for information work process your tasks in detail teacher's notes extensional subject questions to think of - reflection criteria for project assessment