הדש םוי ןונכת

ףוקיש - הבשחמל תולאש

(טקייורפה תמלשה רחאל)?הז טקייורפב םתשמתשה תויטמתמ תויונמוימ ולאב


?הדובעה ךלהמב םתישעש תוטלחהל םייטמתמ םיבושיח ועייס דציכ


?רוחבל רתא הזיאב הלאשל תחא הנוכנ הבושת תמייק םכתעדל םאה
?ךכ םיבשוח םתא עודמ


,טנרטניא) םכתדובע ךלהמב םתשמתשהש עדימה תורוקמ לע ובשיח
.(םירפס ,םישנא
?םינווגמ עדימ תורוקמ םתלצינ םאה
?יפוסה רצומה רופישל עיפשה הז רבד ,םכתעדל ,דציכ


.הצובקב תפתושמ הדובעב םכתוסנתה לע ובשיח
?תיתצובק תרגסמב םכלש הדימלה תויונמוימ לע םתיליג המ
?רפשל ןתינ המו בטיה םתעציב המ
ישאר ףדל הרזח


some advice for work procedure links to sources for information work process your tasks in detail teacher's notes extensional subject questions to think of - reflection criteria for project assessment