הדש םוי ןונכת

הדובעה ךילהת


.טקייורפה תמלשהל םכל םיעצומ םיאבה םידעצה
הז םירושק םימייוסמ םיקלח ןכש ,תינמז וב םקלח תא עצבל יחרכה היהיש ןכתי
.הזל
.םכתדובע ןוגרא לע וטילחה
?הצובקב וא ישיא ןפואב ודבעת םאה
?הדובעל םכלש םינמזה חול והמ
בשחוממ עדימ הז םא ןיב - םכדי לע ףסאנה רמוחה תא ונסחאת ןכיהו דציכ
.(םכתדובע ןוגראל תונויער גיצמה הדובע יכרדל תועצה ואר) ?רחא וא

,ךשמב בר ךרע לעב רוקמ הווהי הז ןמוי .םכיתולועפ לכ לש ימוי םושיר וכריע
.טקייורפה םויס רחאל ףאו
,תוליעפ ,ךיראת :לולכל לוכי הז - םוי ידימ ומשרת עדימ גוס הזיא וטילחה
,תובשחמ ,תונויער) ףוקישו אבה דעצה ,תולאש ,םהב םתשמתשהש תורוקמ
.(תושגרה

םינייפאמ/תונוכת ונייצ .םכרוזאב םיקראפה לע תמדקומ הריקח ולהנ
(תפרוצמה תורוקמה תמישרב ורזעיה) .הזכ רתאל ויהיש בושח םכתעדלש

ולילכה .םינושה םיקראפה תכרעהל (םיטירפ 5-10) םינוירטירק תמישר וכריע
ריבס המ ןובשחב וחקו ,תמדקומה הריקחב םתאצמש תונויער המישרב
.םיעצומה םיקראפה לע תעדל הצרת הדעוהש
.(וז הדוקנ ררבל תנמ לע הדעוה ירבחמ והשימ ןייארל וצרתש ןכתיי)
.(םיבכוכ 1-5) םתמשרש םיטירפהמ דחא לכל טופישל דוקינ תטיש ועביק

ומשיר .ןנכותמה הדשה םויל יוצרה םוקימה לע טילחהל ידכ הלבטב ושמתשה
תוענכשמ תוביסו תואוושה םתללכש ואדו .םכתטלחהל תוביסה תא
.העירכמ םכתריחבש

םידימלתה רפסמ תא וכירעה .הז םויל תויולע תמישר תנכהב וליחתה
תושירדה המ להנמה/הרומה תא ולאש .הז םויב ופתתשיש םירגובמהו
םידימלת רפסמ לש סחי) הז גוסמ תוליעפב םירגובמ חוקיפ יבגל תולבוקמה
.(רגובמ לכ לע

העיסנ ןמז ,קחרמה תא ובשח .קראפה םוקימ תא םישיבכ תפמ יבג לע ונייצ
.קלדה תולעו

םירוהל קלוחת וז הפמ .קראפל ס"היבמ העיסנה לולסמל הרורב הפמ ורייצ
וגאד .םתוא וכירדיש ךרד ינויצ ונמס .רתאל תיטרפה םתינוכמב ועיגיש
.וז הפמ לש םיקתוע רפסמ לפכשל

לש םינמז חול ,ריוא גזמ תיזחת ןובשחב וחק .הדשה םויל האיצי ךיראת ורחב
.וב תניינועמ היהת הדעוהש ןכתייש רחא ןותנ לכו ס"היב

,הדעוה ביצקת תא תרבוע תיללכה תולעה םא .תויולעה ןונכת תא ומילשה
.םכיתוטלחה תא שדחמ וכירעה וא םיפסונ ןומימ יכרד ועיצה

.םירחא םירמוח וא רמיחב ,רחבנה קראפה לש ידמימ-תלת םגד וניכה
.קראפב םימייקה םינושה םינקתמל םילמסו קראפה רוזאב ףונה תא ולילכה

עדימה תא הדעוה ינפב גיצהל דציכ וטילחה .םכתעצה תינכת תא ומילשה
.םתמשרו םתפסאש

!תענכשמו המישרמ תויהל הכירצ תינכתה תגצה !ורכז

ישאר ףדל הרזח


some advice for work procedure links to sources for information work process your tasks in detail teacher's notes extensional subject questions to think of - reflection criteria for project assessment