הדש םוי ןונכת


הדובע יכרדל תועצה

הדובעה ןוגרא

ולכותש ןמזהו תוחוכה תא ןובשחב וחק ,תישיא הרוצב םידבוע םתא םא
םהמ םישנאה תא והז .הרזעל וקקדזית אשונ הזיאב ובשיח .טקייורפב עיקשהל
.(ןרפס ,םירומ ,התכל םירבח) וז הרזע לבקל ולכות
הדובע
הרוצב
תיאמצע

ירבחמ דחא לכ לש ותוירחא םוחת תא ורידגה ,הצובקב םידבוע םתא םא
דעצ - טקייורפה יביכרמ לכ לע דחי םכלכ ודבעת םאה וטילחה .הצובקה
ןכוס ,בשח ,(תופמ ךרוע) ףארגוטרק :דיקפת חקי דחא לכ אמש וא ,דעצ רחא
.טקייורפה לש הז קלחל יארחא היהי אוהו - תועיסנ
הדובע
הצובקב

הז םירושק טקייורפה יקלח לכש ורכיז ,םידיקפת קלחל םיטילחמ םתא םא
תא ןנכתל לוכי וניא תועיסנה ןכוס) הלועפ ףתשל וכרטצת ןיידעש ךכ ,הזל
ינורטקלאה ןויליגה תא םילשהל לוכי וניא בשחה ,בשחה אלל םינמזה חול
,תפתושמה םכתדובע תא לעיל תנמ לע .(תופמה ךרוע לש ותדובע אלל
עוציב תודוקנ ולאבו ותוירחא םוחת היהי המ הצובקב ףתתשמ לכ םושרי
.הצובקב רחא ףתתשמ לש ודיקפתב יולת ולש קלחה


םידיקפת


תועש ךסו םיבשחמב שומישל םינמז חול ,טקייורפה םויס ןמז ןובשחב וחק
.טקייורפל ושדקויש דומילה
םינמז חול

ינויח ,ומילשהל ידכ תועובש רפסמ ושרדיו ,דאמ בחרנ טקייורפהו רחאמ
היקית חותפל יוצר .ףסאנש עדימה תא ורמשתו ונסחאת דציכ עובקל רתויב
תרימשל ןוטילקת ןכו ,םיניכמ םתאש םיפדה תא הב קייתלו תיתצובק
השיג םירחאל היהת ,רדענ הצובקה ירבחמ דחא םאש ךכ ,בשחמב םכתדובע
.היקיתה ןוגראל יארחא היהיש םכמ דחא ונמ .ףסא אוהש םינותנל

ןוסחיא
עדימ

רוחבל וכרטצת רשאכ ,טופישל ושמתשת הב תושרדנ תונוכת תמישר יהוז
וצרתש ןכתי וז המישר ליכת המ רידגהל ידכ .הדשה םויל םיאתמה קראפב
,םילויט ןונכתל הדעוה ירבח) הז גוסמ תוליעפל םירושקה םישנא ןייארל
.(םכרוזאב הרובחתה לע םיארחא ,םידימלת

תעיבק
םינוירטירק

לש םינועיטהו תולאשה ,תויגוסה תא תופציל יוצר תינכותה תביתכ תעב
.םכטופישב ענכשל ולכותש ךכ ,םכתינכת תא רשאל םדיקפתש ,הדעוה ירבח
הביתכ
תענכשמ
ושקב ,םיינורטקלא בושיח תונוילג תכירעל תינכת םכבשחמב היוצמ םא
דציכ תוארל םכל רשפאת וז תינכת .הב שומישל הרשכה םכלש הרומהמ
שמתשהל םילוכי םכניאו הדמב .שרדנה ביצקתה לע םיעיפשמ םינוש םינתשמ
הלבטב וצבש .תויולע םושירל ירטמילימ ריינב ושמתשה ,ינורטקלא ןויליגב
.תמכסמ תולעו תומכ ,םדאל תולע ,הנתשמה רואת :םיאבה םינותנה תא
ךלהמב ופסאתש עדימל םאתהב םייונישל וא םיפסונ םינתשמל םוקמ וריאשה
.הדובעה


ןויליג
ינורטקלא


לכ .םיזוחאו תויסחי גשומב שמתשהל םכילע היהי טקייורפה לש הז קלחב
הזכ הדימ-הנק לע טילחהל םכילע .(1:500 וא 1:100) הדימ-הנק תללוכ הפמ
.רחא בושח טרפ לכ וא ,םינקתמ ,ךרד ינויצ הפמה לע טטרשל םכל רשפאיש
.יוצרה הדימה הנקל ועיגתש דע תונויסנ רפסמ ועצב
הפמ תנכה
-הנק יפל
הדמ


לא .תינכתה לש השגהה תרוצ בוציע תעב םכלש םיפוצה להק לע ובשיח
ירשפא .םיכשומו םילודג םייתוזח םיטנמלאב ושמתשה .םתוא וממעשת
בושח .םיפקש לוטמ וא (ךסמ יבג לע לידגהל ןתינש) תבשחוממ תגצמב
!םיענכשמ - רקיעבו םיביהלמ ,םיניינעמ ויהתש

השגה


ישאר ףדל הרזח


some advice for work procedure links to sources for information work process your tasks in detail teacher's notes extensional subject questions to think of - reflection criteria for project assessment