הדש םוי ןונכת


.םכתרזעל הקוקז םילויט ןונכתל הדעוה

,םכלש ליגה תבכשל הדש םוי ןנכותמ הנשה
.ונרוזאב עבט תרומשב וא קראפב

לע הביכר ,טרופס ינקתמ :תוירשפאה תויוליעפה
.םירתאב רוקיבו רוזאב רויס ,היחש ,םיסוס

םיארחאהו םיננכתמה הדעוה ירבח ויה רבעב
.הזכ הדש םוי עוציבל

לכ לע ,םיננכתמה ויהת םתאש ועיצה םה הנשה
!ךכמ עמתשמה

!ךרדל אצנ ,המידק ?םינכומsome advice for work procedure links to sources for information work process your tasks in detail teacher's notes extensional subject questions to think of - reflection criteria for project assessment2000 ראוניב הנורחאל ןכדוע