הדש םוי ןונכתהבחרהל אשונ


.לויטב רושקה יתנוזתה טביהה לע בושחל וסנ ,הדשה םוי תא םתננכתשמ ,תעכ
םגו םכירבח לע תולבוקמ ויהי םגש ,תוחוראל אירב טירפת ןנכתל הדעול ועייס
.םיבושח םייתנוזת םיביכרמ וללכי
.םירחא םידימלת ונייאר ,אשונב עדימ תורוקמל םירושיקב ורזעיה
.(תויתד תולבגמ ,תונוחמצ) תויתוברתו תוישיא תופדעה טירפתב לולכל ולדתשה

:וז תוליעפל תורוקמ

יתנוזת ךירדמ

תונזואמ תוחורא

הנוכנ הנוזת - תואירבל ןיזגמישאר ףדל הרזח


some advice for work procedure links to sources for information work process your tasks in detail teacher's notes extensional subject questions to think of - reflection criteria for project assessment