הדש םוי ןונכת


טקייורפה תכרעה


:םיאבה םינוירטירקה יפל ךרעוי םכלש יפוסה טקייורפה

:םיאצמנ טקייורפה יביכרמ לכ םאה


לכ תא הליכמו תנבומ םינושה םירתאה ןיב האוושהה תלבט םאה
?שרדנה עדימה


,תושירדה תא םתיזח םאה ?תוססובמו תורורב םכיתונקסמ םאה
?(םילויט ןונכתל הדעוה) םכלש דעיה להק לש םינועיטהו תולאשה


?הרורבו תקייודמ םתכרעש הפמה םאה


תורוקמ לע ססובמ תוליעפה עוציבל םכדי לע עצומה ךיראתה םאה
?יוזח ריוא גזמ לש עדימ


?תניינעמו תענכשמ ,עדימ תקפסמ תינכתה תשגה תרוצ םאה


?עדימ תכרעהו םינווגמ תורוקמב שומיש לע עיבצמ יפוסה רצומה םאה


ישאר ףדל הרזח


some advice for work procedure links to sources for information work process your tasks in detail teacher's notes extensional subject questions to think of - reflection criteria for project assessment