HTML Page - Created by QText
החירפה לע םויה תכראהו הרוטרפמטה תעפשה :סוטנאיזיל


:אובמ
לש החירפ תנווכהב בושח ילכ הווהמ תידוירפוטופ הראהבו םומיחב שומישה
ינייפואה םיוסמ יטירק ךרע לעמ הביבס תרוטרפמט לע הרימש .םיבר םיחרפ
בגנה רוזיא תא תונייפאמה תיסחי תוהובג הנירק תומצוע בולישב ,םינושה םינימל
סוטנאיזילה ילדגמ לע יסחי ןורתי לארשי יאלקחל תונקמ ,ףרוחהו ויתסה ישדוחב
.דנלוהב
ורוקמ תוזרכמב יפרוחה עציהה רקיע סוטנאיזיל ןוגכ ,םימייוסמ םירצומב
תושירד ןויפיאל תרדוסמ הניחב רושבה תווחב הכרענ 94/95 תנועב .לארשיב
לש םומינימ תרוטרפמטש רוריבב וארה וז הדובע יאצממ .סוטנאיזילה לש םומיחה
םינז ינשב ולבקתה ולא תואצות .ףרוחה זכרמב םיחרפ ףיטקל תיחרכה צ"מ 18
.רקא ןור ר"ד לש וחופיטמ 'ב 24 מ"רו "יקאט" 'בח לש "לפרפ לאיור"
םירקחמ :םידגונמ םיאצממ םימייק סוטנאיזילה לש תוידוירפוטופה תושירדה יבגל
הלוע םירחא םירקחממו ,ךורא םוי לש םיאנתב החירפ תמדקה וארה םימייוסמ
.ילרטינ םוי חמצ אוה סוטנאיזילהש
הליתש ינפל םיליתש רוריק תטיש תססבתמו תכלוה תונורחאה םינשב
הראה תניחב .קפסב תלטומ הניא התולעיש החיכש הקינכטורגאכ
םימרוגה תנבהל .רבעב התשענ אל םיררוקמ םיליתש לש עקרב תידוירפוטופ
תילכלכה תויאדכה .הבר תילכלכ תובישח התמדקהו החירפה תנווכהב םירושקה
.אוצייה תנוע ךלהמב החירפ ילג ינש לבקל ותלוכיב תינתומ לודיגה לש
:בלושמב םילעופה םימרוג רפסמב החירפה הרושק םיבר םיחמצב
.תיטתנסוטופ הנירק תמצועו הדוירפוטופ ,הרוטרפמט
דע התשענ אל ,תיסחי תוהובג הנירק תומצועב ןייפואמה ,רושבה רוזיאבש ןוויכמ
תובישח שיש הארנ ,ךורא םוי לש בולישב הרוטרפמטה תניחבל תרדוסמ הדובע הכ
.הלא םיאשונ לש תרדוסמ הניחבל
לע תידוירפוטופ הראה בולישב הרוטרפמט ירטשמ תניחב איה תאז הדובע תרטמ
.סוטנאיזיל ינזב החירפה
:הדובעה ךלהמ
:םינז ינשב ךרענ יוסינה :םינזה
.ותוליפא לשב תירחסמ לבוקמ וניא :הטקס תרבח לש ליפא ןז ולב-פיד ידייה
.רקא ןור ר"ד לש וחופיטמ ריכב ןז - 'ב 24 מ"ר


-ב 'םישרוש' תלתשמב ) שגמל םיליתש 600 ( ינימ ישגמב וערזנ יוסינה יליתש
.ינויב 30
,צ"מ 10-9 לש הרוטרפמטב ,םירינ ץוביקב רוריקל םיחמצה ורבעוה רבמטפס -ב
.לצ 40% םע החימצ תיבל ) 8:00 6:00 ( םייתעש ךשמל םוי ידמ ואצוהו
ברע ידמ םיחמצה ואצוה וב ,החשקה ךילהת לחה הליתשה ינפל םימי העבש
הייהשה הכראוה םוי ידמשכ .רקובב תרחמל הרזח וסנכוהו 20:00 העשב
.הממחב םיחמצה והש הליתשה ינפל תועש 24 -ב .םויה תועשבב
החימצ תיבב .ר"מל םיחמצ 64 לש תופיפצב רבוטקואב 18-ב העצוב הליתשה
.IR קיטסלפב הפוחמ 'םורזע' םגד


.םילופיט העברא ונחבנ ןז לכב :םילופיטה
.ךורא םויב צ"מ 18 םומינימ תרוטרפמט
.יעבט םויב צ"מ 18 םומינימ תרוטרפמט
ךורא םויב צ"מ 15 םומינימ תרוטרפמט
.יעבט םויב צ"מ 15 םומינימ תרוטרפמט


הרמשנ םומינימה תרוטרפמט .םומיחה ירונת ולעפוה רבמבונב 15 -ב :םומיח
ךלהמב ).50 ' ירגא' םגדמ םח ריווא ירונת תועצמאב( 8:00-18:00 תועשה ןיב
ערשמו ,הרוטרפמטה ילופיט ןיב תודירפמה תוציחמה וללגנ םויה תועש
.המוד היה םויה תועשב תורוטרפמטה


ךשמל הליל תריבש הליתשמ ולחה תידוירפוטופ הראה ילופיט :הראה
תועש הנומש


תורונב ,ךשוח תוקד 10 רוא תוקד שמח תירוזחמ הראהב ) 04:00-20:00 (
;טאו 150 טהל
תמצוע ;'מ 2 תורונה ןיב קחרמ ,עקרקה ינפמ 'מ 2 הבוגב הגורעל דיחי תורונ וק
.סקול 650 )תורונל תחתמ( תילמיסקמהו סקול 300 התייה תילמינימה רואה


17 םער תופטפט תועצמאב ףוטפטב וקשוה םיחמצה :םיחמצב לופיטה
שולש ,מ"ס 30 תופטפטה ןיב קחרמ ,תפטפטל העש/רטיל 2.3 לש הקיפסב
יאנתל םאתהב ,םוי/םנוד/ק"מ 8 -ל 3 ןיב וענ םימה תונמ .הגורעל תוחולש
.םיחמצה תוחתפתה בצמלו ריוואה גזמ

רטיל 2 ) NPK( 5:2:5 רפוג בכרומ ןשד ,היקשה ימב ןתינ ןושידה :ןושיד
.םימ ק"מל,תוקד 5 ךשמל העשל תחא םיזתמ ולעפוה ,הליתשהמ םייעובשכ ,הטילקה בלשב
.18:00 8:00 תועשה ןיב
.מ"ח 125 זוכירב ןילרב 'גב דיחי סוסיר ןתינ םיחמצה תוחתפתה ךלהמב:תואצות
םרג )יעבט םויו ךורא םוי( הדוירפוטופה ירטשמ ינשב :'ב 24 מ"ר' ןז
צ"מ 15 -ל האוושהב םיחרפה לוביב 30% -כ לש תפסותל צ"מ 18 -ל םומיחה
.
ןושארה לגה ףיטק תמדקהב יוטיב ידיל האב לוביה לע הרוטרפמטה תעפשה
)יאמ עצמא דע לירפא( ינשה לגה ףיטק תמדקהל ךכ תובקעבו )ראורבפ ךלהמ(
תכראה .ךורא םוי לש רטשמב ולדגש םיחמצב לובי תפסות הלבקתה ,המודב
.יעבט םויב ולדגש םיחמצל האוושהב 25-30% לש לובי תפסותל המרג םויה


ךורא םויב צ"מ 18 -ל םומיח םיינוציקה םילופיטה ינש תא םיוושמ רשאכ
לוביב רעפה דמוע ,)םיאלקחה לע לבוקמ קשממ( יעבט םויב צ"מ 15 -ל םומיחל
.ןושארה לופיטה תבוטל 65% -כ לע
,רתוי םיכורא החירפ יפנע תלבקל םומיחה תפסות המרג ךורא םוי לש םיאנתב
עקר לע קר רתוי םיכורא ףיטק יפנע ולבקתה הרואתה תפסותל המודבו
.ההובג הרוטרפמט
ולדגש םיחמצב לבקתה )םרג 80 -כ( רתויב הובגה ףיטקה יפנע לקשמ
חומיצל םרג הלא םיאנתב החירפה בוכיע .יעבט םויב הכומנ הרוטרפמטב
.ףיטקה יפנע לש ךרואו לקשמ תפסותל תאז תובקעבו ךשוממ יביטטגו


העפשה האצמנ אל ולב-פידב 'ב 24 מ"ר ןזל דוגינב : ולב-פיד ידייה ןז
דיעהל היושע וז הדבוע .רבטצמה לוביה לע םומיחה תורוטרפמט לש תטלוב


תכראה לש העפשהה ,תאז תמועל .הרוטרפמטל םינזה תושיגרב םילדבה לע
.הרוטרפמטה םע היצקארטניאב הארנה יפכ תאצמנו ,תטלוב התייה םויה
םיחרפה לוביב 40% לש תפסותל המרג צ"מ 18 לש הרוטרפמטב םויה תכראה
.27% -כ לע לוביה תפסות הדמע רתוי הכומנה הרוטרפמטבש דועב ,רבטצמה
,המודבו .ךורא םוי לש םיאנתב קר ףיטק יפנע תכראהל המרג םומיח תפסות
המודב . )צ"מ 18( ההובגה הרוטרפמטב קר ךרוא תפסותל המרג םויה תכראה
תורוטרפמט עקר לע יעבט םויב ולבקתה רתויב םידבכה םיפנעה ,'ב 24 מ"ר ןזל
.תוכומנה:ןוידו םוכיס
תואצות תקזחמ צ"מ 18 לש הליל תורוטרפמט תעפשהב םיחרפה לוביב תפסותה
.תמדוק הנועב םג ונלביקש
מ"ר ןזב לוביב 50% -כ לש תפסותל צ"מ 18 -ל םומיח םרג 94/95 תנועב
לדבהה .30% -כ לע לוביה תפסות הדמע תיחכונה הנשבש דועב ,'ב 24
.םינורחאה םיפרוחה ינש ןיב םילקאה ילדבהב הארנה יפכ ץוענ תואצותב
תעפשה ךכיפלו ,וינפלש ןזל האוושהב תיסחי ןותמ היה ןורחאה ףרוחה
הניחבמ תיתועמשמ יכ םא ,רתוי הנטק התייה לוביה לע הרוטרפמטה
)30% לש תפסות(תילכלכ
הנתומ לודיגכ סוטנאיזילה סוסיב
תואצותל דוגינב . )יאמ דע ראוני( אוצייה תנוע ךלהמב החירפ ילג ינש תלבקב
םינזה ינשב לבקל וז הנשב ונחלצה ,ךשמתמ דיחי לג לבקתה הב ,תמדוק הנש
.החירפ ילג ינש
המורתה לע )ונחבנש םינזב תוחפל( הרורב הרוצב תועיבצמ וז הדובע תואצות
לוביה תלדגהו ,החירפה תמדקהב תידוירפוטופ הראה לש תיבויחה
.םילג ינש תלבקמ האצותכ
רדעיה יכ ןכתי ,םידגונמ םיאצממ וחווד הז אשונב וקסעש תונוש תודובעב
אל ןכלו ,והשלכ ליבגמ םומינימ םרוגב רושק תודובע ןתואב םוי ךרואל הבוגת
רוריק י"ע (םומינימ ימרוג םתוא תרסה םע .הדוירפוטופל הבוגת הלבקתה
תא שיגדהל יואר דחוימב .הרואתה תעפשה יוטיבל האב )תואנ םומיחו םיליתש
ירחסמה ולודיג רשאו הבר תוליפאב ןייפואמה ,ולב-פיד ןזב החירפה תואצות
הרוטרפמטה תעפשה )ץרמ תליחת-ראורבפ ףוס( תרחואמה ותחירפ לשב קספוה
התייה הרואתה תעפשה דועב 'ב 24 מ"ר ןזל סחיב תירעזמ התייה הז ןזב
ובייחי הדוירפוטופו הרוטרפמטל םינז ןיב תושיגרב םילדבה .רתוי תטלוב
.תונוש תוצובק לש םיגציימ םינזב הקידבה תרגסמ תבחרה דיתעב
תיחכונה הדובעב .ילמיטפואה הראהה קשממב עדיה תא קימעהל שי ןכ ומכ
ןתינו .תועש הנומש ךשמל לודיגה לכ ךלהמבו הליתשמ הנתינ םויה תכראה
ףא ילואו רתוי םירצק הראה יכשמב םג לבקתת רואל המוד הבוגתש חינהל
.רתוי תוכומנ תומצועב
לש דעיה תגשהש ונל הארנ ,תורחא תודובעמו ונתדובעב רבטצמה עדיה רואל
םויכ אצמנ )םנודל םיפנע ףלא 120-100 לש לובי(הנועב החירפ ילג ינש תלבק
םיבלושמ צ"מ 18 לש הליל תרוטרפמט לע הרימש ,םיליתש רוריק .די גשיהב
םייושעו ,דעיה תגשהל םייסיסב םיאנת םיווהמ תידוירפוטופ הראה תפסותב
.סוטנאיזילה ףנע תבחרהל ףונמ תווהל


.1997 רבמבונ ח"נשת ןוושח 3 ןויליג עדימ יפד :ךותמ חקלנ הז עדימ
םינוכמה הליש תור ,םורד פ"ומ ילאומש דוד ,יקסבודלומ הקבר ,ןתמ ילא
.בגנ ד"הל יקסלטוקס לעי ,ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ישומיש רקחמל


Last updated: October 28, 1999