עיריית חולון
מינהל החינוך
משרד החינוך
מחוז תל אביב


אגף החינוך המיוחד
אגף החינוך המיוחד

מסגרת ארגונית- מקצועית לאיגום משאבים
,ומתן שירותים חינוכיים טיפוליים
,לטיפול בתלמידים במסגרות החינוך המיוחד והרגיל
.בהתאם למדיניות משרד החינוך והרשות המקומיתמאמינים, חושבים, ופועלים שילוב