םידוקיפ


יללכה הטמה
ןופצ דוקיפ
זכרמ דוקיפ
םורד דוקיפ
ףרועה דוקיפ
ריוואה ליח
םיה ליח
ןיעידומה ליח
הדשה תוליח תדקפמ
תוליח
םילגרה ליח
הקינורטקלאה רשקה ליח
םיבשחמהו
הקוזחתה ליח
הסדנהה ליח
ןוירישה ליח
םינחתותה ליח
שומיחה ליח
רעונהו ךוניחה ליח
תיאבצה תוטילקרפה
תיאבצה הרטשמה ליח
תושילשה ליח
האופרה ליח


www.idf.il -מ חקלנ עדימה
,לארשיל הנגהה אבצ לש ימשרה רתאה
עדימ ףנע ל"הצ רבוד ,1999