www.zofim.co.il - רמוע יפוצ ,"רבדמב" טבש לש טנרטניאה רתא "רבדמב רבכע"

"ןולחב שיאה"
םיפיטוארטס םע תודדומתהו ינשה דצה םע תורכיה


 

תודבוע ןיב דירפהל ,תדחוימ בל תמושת תתל שי"
"תודבועל ונלש םישוריפה ןיבל

[הכרדהה זכרמל הרזחב]