www.zofim.co.il - רמוע יפוצ ,"רבדמב" טבש לש טנרטניאה רתא "רבדמב רבכע"

יללכ בגנה

 

חטשה רואת
ותועמשמ ,ארקמב םשה רוקמ .לארשי ץרא לש המורדב ךוראו רצ שלושמ אוה בגנה
.םוקמה לש ןוחשה ונויבצל םיאתה םשה ןכאו ,םיממ שבייל עמשמ "בגנל" לעופה : תילמס
.(הבגנו הנופצ ,המדק ,המי) םורד ןווכ - ארקמב תפסונ תועמשמ שי "בגנ" חנומל

בגנה תולובג
:שלושמכ ותרוצ בגנה ,ונרמאש יפכ
םיעקשמה תומכ יפל רבדמ רידגהל םיטונ : תיעמשמ דח הניא הרדגהה - ינופצ לובג
הלעמלו ,ירבדמ רוזיא בשחנ הנשב םשג מ"מ 200 - מ תוחפ וב םידרויש רוזיא .תדרויה
םינשב .מ"מ 200 וק אוה ינופצה לובגהש ירה ךכ םא .תבשונה ץראה םוחת - הזמ
אלו בגנל תינופצ םג ודרי םיעקשמ טעמ ,הנופצ ליפעה וקה ('92 ףרוח טעמל) תונורחאה
לובג לאכ עבש ראב - דרע ריצל םיסחייתמ ונא הכאלמה לע לקהל ידכ .רבדמ קר ונייפא
.ינופצ
תליחתב דוע םייטילופ םיכלהמ ירפ יתוכאלמ לובג והז .םירצמ םע ינידמה לובגה וק - יברעמ לובג
בגנה תא םוחתל רזח ךא ,לארשי ןוטלש תחת התיה יניסשכ קר לטבתהש) (.1906) האמה
.חיפר דע (לובגה ףוסמ) הבאטמ רבוע וקה (יניס תרזחהו ןוטלשה ימכסה תמיתח םע ילארשיה
.תליא ץרפמ דע הברעה עקב ךרואל : יוהיזל רתויב לקה לובגה - יחרזמ לובג
לש וכרוא .ףוס םיב םתשיגפו (יחרזמהו יברעמה) שלושמה תועלצ יתש דוחיא אוה - ימורדה לובגה
.ר"מק 9800 -כ וחטשו מ"ק 19 בגנה

:םיירקיע םימוחת עבראל הקולחל תנתינה תבכרומו תנווגמ ףונ תדיחי וניה בגנה
.(ןיצ לחנ דע) ינופצ בגנ .א
.(ןארפ לחנ דע ןיצ לחנמ) יזכרמ בגנ .ב
.(תליא ירה דעו ןארפ לחנמ) ימורד בגנ .ג
.תליא ירה .ד

ףונ תנומת דחי םירצויה .םיגולואיגה םיביכרמה תא ףושחת יזכרמה בגנב ונתודקמתה
םיידי יבחר םילחנ ,םיטמקו םירבש :חטשה ינפ לע םויה תיארנה ,תימנידו תבכרומ
תומרןכו ,יניסו בגנה תא תנייפאמה םישתכמה תעפות .םימישרמ םינוינק םתמועלו
.םיידי תובחר תוירושימ


 
:בגנה ףונ תוחתפתהב םיבלש
 

:םיעלסה תינב : 1 בלש
ןוטרק ,טימולוד ,ריג ,לוח ינבא) םיימיו םייתשבי עקשמ יעלס רוזיאב ועקשוה םימדוקה םינדיעב
.מ"ק רפסמ יבועב ךתח ורצי םיעלסה (ראווחו

.(הנש ןוילמ 90 ינפל) : םינבמה תוחתפתה :2 בלש
,םחורי רמק : םיירטמס יא םירמק ורצונו (ןונסה תפוקת) טמקתהל לחה ידמל דיחא היהש ךתחה
.למחמ רמקו הרצח רמק ,הריתח רמק
.םימרומה םירמקל םורדמ - םירעק :םיכמנומ םיגולואיג םינבמ ורצונ ליבקמב
.וז הפוקתב הציחלה ירוזא יפל הנתשמ םירעקהו םירמקה לדוג
.בגנה בחורל הריבש תלועפב ןיחבהל םיליחתמ טומקה ינבמ תוחתפתה םע דחי

:3 בלש
ךכ ,םירמקה ילופש לעו םירעקב םיימי םיעלס לש הפיצר העקשה תכשמנ הפוקתה לכ ךשמב
תפוקת דע) .רתוי םיריעצ םיעלס םיעקוש אל םהילע ,"םיקיתע" םירתונ םירמקה ישארש
.בורקה הנש ןוילימ 40 לש תוליעפ רחאל קיספמ טומקה - (ןקואיאה

:4 בלש
:תכשוממ תיבוזורא תוליעפ הלחהו ,רוזיאה ןמ תיפוס םיה גוסנ ןקואיאה תפוקת ירחא
.םיטמקה תוגספל דיחא טעמכ רושימ תריציו תוחורה י"ע ףונה תקיחש

:5 בלש
םיקד םיעלס :םימודא םיעבצב ןבא יקולח םמע םיאשונה םיקוחר םילחנ םיעיגמ רושימ ותוא לא
.םיחותפ רבכ םישתכמה וז הפוקתב .רצונש רושימה לע םיעקוש הלא םיקולח .לוח לש ףחסו

.(םינש ןוילימ 2 ינפל) : 6 בלש
.ץראה יבחרב םירחא םייונישל ליבקמב תעצבתמ וז המרה .םמורתהל ליחתמ בגנה רה
עקבו חלמה םי תעיקש ,ןדריה רבעו יניס ירה תוממורתה .תממורתמ תיזכרמה רהה תרדש
.הברעה
לע התע דע ומרזש םילחנ : םתמירז ךלהמ תא םילחנ וניש וללוחתהש םיפרגופוטה םייונישה לשב
(הברעה תעקש) רצונש שדחה עופשה לשב םלולסמ רצקל ולחה ,ןוכיתה םיה לא בגנה רושימ ינפ
.הברעה לא םיכפשנ םהו

ןווכב םיחנומ םחל תורככ העברא ומכ יריוא טבמב תיארנ קרפה תליחתב ונראתש ףונה תנומת
םיהובגה םירמקה םה לשמכ םחל תורככ .םיידי תובחר תועקב םהיניבו ברעמ םורד - חרזמ ןופצ
.םיגולואיג םירעק םה ןהיניב תודירפמה תועקבהו
רתוי דח עופש) יברעמה םדיצמ לולת יחרזמה םדיצ :רמולכ .םירטמיס-א םה םירמקה
.(הברעה יפלכ

:בגנל (טעמכ) תוידוחיי תועפות יתש ןייצנ

םישתכמ
.1
תיגולואיג העפות לש הדוס .יניסבו בגנה רהב םיאצמנ םלועב םידיחיה םישתכמה יכ ןייצנ תישאר
.םלוכ םירקוחה תעד לע לבוקמה ןפואב חנעופ אל ןיידע וז
הסננו וננוימד תא ליעפנשכ - (סכרב קנע רוב ןיעמ) םיידי בחר קמע הארי שתכמב ןנובתמה
:וזכש הנומת לבקתת ,רסחה קלחה תא םילשהל
ונא ךילהתה ףוס תא . . . וקחשנ וא וטטומתה יהשלכ ךרדבש ,םירמק יאיש רבעב ויה םישתכמה
.םויכ םיאור


? רבדה עריא דציכ
:רקחמב תוירקיע תואסריג יתש שיש הליחת ןייצנ

(רתוי המודק) :הנושאר הירואית
תוטטומתהל האיבה םילחנה תמירז .םירמק ופשחנ הנש ןוילמ 40 -כ ינפל םיה גוסנש רחאל
תובכשה תרסהו הפישח .רתוי תוכרה לוחה תובכש תא וסיכ רשא תונוילעה תושקה תובכשה
לחנ ךרד רמוח קוליס לש ץאומ ךילהתל המרג תושקה תויריגה
םינשה תוברב .קמע הווהתה שתכמה בלב .ףחסה תא ףרגו שתכמה תא זקינש ישאר
רבד לש ופוסבש דע (שתכמה ילוש) רמקה תיראש תא תמסרכמ שתכמה תובחרתה
.ןיטולחל םירמקה ומלעי

: (רתוי השידח) הינש הירואת
תושקה תובכשה ,תשביה ראש תא ףיצהש בחר םיל ץוחמ םיטלוב ורתונ םירמקה יאיש
תרסהל איבה עודיגה .םיה יקמעמב תומייק ויה אלש תוחור י"ע וקחשנ הבוגה אישבש
עופשה תובקעב .ופשחנ תוכרה תובכשהו תירטמיס טעמכ הרוצב תונוילעה תובכשה
תובכש תא ףחסש יזכרמ דחא לחנל זקנתהלו רתחתהל םילחנה ולחה רמקב םייקש
.שתכמל ץוחמ לא תוכרה לוחה
םיאנתה ןכש הליעפ תובחרתה ןיאו ןושארה בלשב דוע הקספ םצעב שתכמה תגיסנ
.תושקה תובכשב רותחל םילגוסמ םניא םילחנהו דוע םימייק םניא שתכמה תא ורציש
תא םצעב ררופ ישארו לודג לחנ יכ תסרוג תחאש קיסנ תושיגה יתש תא םכסנ םא
תרוצ יכ החינמ הינשה וליאו ,תחתמש תוכרה תובכשב םסרכש ךכב תושקה תובכשה
ןכמ רחאל קרו תושקה תובכשה תרסה :םייוסמ הבוגב עודג יפל העבקנ שתכמה
. .םילחנה תורתחתה

(...דואמ םימודק) םינומדק םילחנ .ב
תיגולואיגה םתוקיתעב קר אל (הריתחו ,תישממ ,תיפצ :ומכ) הלא םילחנ לש םדוחיי
! םימרוז םה וכרד רמקה ינפל םתורצווהב אלא
- ןיינעמו טושפ לבא ...ךבוסמ עמשנ
םילחנ .עופישה יפל ומרזו םילחנ םג ורתחתה םירמקה תורצוויהו בגנב טומקה ןמזב
םדוק םצעב לחנה ךכו .הבוגל "ותחימצ"מ רתוי רהמ רמקב רותחל וחילצה םידחא
.(ונצראב םילחנה בור ומכ) ותממורתה רחאל וילע םורזל לחה אלו רמקל


 
 
 
:בגנב םילקאה
בגנה רה .תולעמ 30 בחור וקב היוצמ הרוגח התוא .תוימלוע תוירבדמ תרוגח תמייק ץראה רודכב
תעפשה תרכינ ןיידע ךא ,הרוגח התוא לש םיינופצה הילושב יוצמ
.ןוכיתה םיל ותברק

.םיה תעפשה הנטקו רבדמה תעפשה הלדג בגנב םימירדמש לככ
: םיעקשמהו םוחה תולעמ ןיב ךופה סחי םייק םירוזאה בורב
…םיעקשמ רתוי = םוח תולעמ תוחפ ; ךפיההו םיעקשמ תוחפ וב שי רתוי םח רוזאהש לככ
.תוהובג תורוטרפמטה ךא ,םיעקשמ דאמ טעמב ןייפואמ : ללכה ןמ אצוי וניא בגנה םגו

:םיעקשמ טועימ אוה בגנה םילקא תא עבוקה עירכמה םרוגה
ונא תליאל תוברקתה םע) חרזמל ברעממ ןכו םורדל ןופצמ ןותמ ןפואב תתחופ םיעקשמה תומכ
םשג מ"מ 200 עצוממב םידרוי ,רבדמה לובגב ,עבש -ראבבש דועב .הנשב םשג מ"מ 30 םוחתב
.(הנשב
.הנשל הנשמ ןכו ,המצע הנוע התואב תונתשמ ןה :תויופצ ןניא בגנב םיעקשמה תויומכ

:יתנש בר עצוממ
.םתקולחו םיעקשמה תיזחת תניחבמ התמדוקל המוד הנש טעמכ ןיא

:רבדמב לטה
אוה בגנב לטה תוליל רפסמ .תומושג אל תונועב דחוימב .בושח םרוג הווהמ לטה
.םימשגה תומכמ ההובג לטה תומכ ןהב םינש שיו .200 -כ

:הרוטרפמט
25 וב תעצוממ תיתנש 'פמט .הברעהו חלמה-םי תעקב אוה בגנה ימוחתב רתויב םחה רוזיאה
.תולעמ 17 ךרעב יתנשה עצוממהש ,ןומר רה תוביבס אוה רתויב רקה רוזיאה .תולעמ
םידרויש לככ , םוחה תולעמ ןיבו היפרגופוטה ןיב קודה רשק בגנב תוארל רשפא ללככ
- המורד םינופה תונורדמב העפשה אוצמל רשפא םינטק םיחטש תקידבב .רתוי םח חטשה המורד
הבר הנירק םיגפוס םיהכ םיעלס ןכו ,שמשל הברה הפישחה לשב רתוי ההובג 'פמטה םש
.רתוי םיממחתמו
לע תוארל רשפא ךכל תודע .הלילהו םויה ןיב דאמ םיהובג 'פמט ישרפהב ןייפואמ בגנה םילקא
תועשב תוצווכתהו תומחה םויה תועשב תובחרתהה לשב השביו תצרוחמ בגנה תמדא - עקרקה
.(כ"דב םישושמ תורוצ) םיקומע םיצירח תורצוי תוימוימויה עקרקה תודונת .תורקה הלילה


 
 
רבדמה תייחמצ
(רבדמב םילקאהו עקרקה יאנתל תולגתסה)
 

רוזיאל רבדמ הנוכמה רוזא ןיב לובג תוותהל ,ורידגהל םלוא ."רבדמ" והמ םלוכל רורב הרואכל
חטש :הרורב רבדמה םוחת לש הרדגהה חמוצה תרבחל רשקהב .ךכ לכ טושפ אל ,רבדמ וניאש
.םיחמצ לדגמ וניא (עקרקה שבוי) ילילש םימ ןזאמ ללגבש

? רבדמב םיחמצ שי תאז לכב ךיא זא
םיחמצ תולגתסה לע רבדל םוקמב .קרפה תרתוכ לש שדחמ הקידב תבייחמ וז הרדגה
וניא םייוסמ חטשש בצמ רוציל םיחמצ םתוא םיחילצמ דציכ לואשל ונילע אהי ,רבדמ יאנתל
לש דחא ןימ רובע רבדמ "בשחנ" חטש את ותוא ובש בצמ ןכ םא ןכתיי .םרובע רבדמ דוע בשחנ
.םישקה םיאנתה תורמל וב חתפתי רחא ןימ וליאו ,חמצ
וליפא םימעפל עלס חטשמ ילגר ,עקרק סיכ ,עקש ,לחנ ץורעש איה הרדגהה תועמשמ
"רבדמ אל" לש תעלבומל בשחיהל םילוכי ,שמשל םויה תועש לכ ךשמב ףושח וניאש ינופצ ןורדמ
.רבדמה ךותב
קר אלא) רוזפ חמוצ לדגמ וניאש םוקמ אוה רבדמש תועבוק תורחא תולבוקמ תורדגה
.(רפושמ םהלש םימה קשמש םירחבנ תומוקמב זכורמ חמוצ

:רבדמה יאנת
םימרוג דוע םיפרטצמ ךכל םלוא .םימשגה טועימ אוה רבדמב רתויב עירכמה םרוגה
:םיבר
,הבר המצועב בורל ,םיטעמ םימיב דרוי םשגה בור - םימשג לש רידס אל יתנש רוזיפ .1
דרוי םשגה .עקרקל רדוח וניאו תיליעה המירזב דבוא ונממ קלח .הכומנ ותוליעי ןכלו
.וילע ךומסל םילוכי םיחמצה ןיאו םיעובק יתלב םידעומב
ןיבל ,תחא הנשב םשגה תומכ ןיב םילדבהה - םימשג לש רידס אל יתנש בר רוזיפ .2
תומכ ןיב 82 % לש סחי דדמנ תדבעב) םיזוחא תואמב םיאטבתמ תרחא הנשב ותומכ
םויק םירשפאמ םניא הלא םיאנתו .(רתויב הנוחש הנש ןיבל ,רתויב המושג הנשב םשגה
.חמוצ לש עובק
םירטמוליק קחרמב וליאו םיוסמ םוקמב זע םשג דרוי תופוכת - בחרמב םשגה רוזיפ .3
.ללכ םשג ןיא םשמ םירופס
.רקיעב םיננעה טועימ ללגב - הקזחו הבורמ הנירק ,4
.ץיקב רקעב ,םויה תועשב - תוהובג תורוטרפמט .5
.ףרוחו ץיק ןיבו הלילו םוי ןיב - םילודג תורוטרפמט ישרפה .6
איה תופוכת ןכ לעו תפטשנ הניא עקרקה ,םיעקשמב טועימ לשב - עקרקה תוחילמ .7
.החולמ

? םיחמצל רבדמה יאנת םיעירפמ המ
תוחתפתה לע םישקמ 'פמטה ישרפהו הנירקה ,עקרקה םוח ,ריואה םוחש חינהל שי
אוה רבדמב םיחמצל רתויב לודגה ישוקה .םימה אוה עירכמה םרוגה קפס אלל םלוא ,חמוצה
.ולש םישרושה תיבב חמצל םינימז םימ טעמכ ןיא הנש יצחמ רתוי .עקרקב םינימזה םימה טועימ
תושבייתהו םימשגב תועיבקה יא תועפות םיחמצה תא תונכסמ הנשה לש רחאה יצחב וליאו
ןכו .םיבר םימ דובאל איבמ רוזיאה שבוי : ןזאמה לע דיבכמ םימ תטילקב ישוקה קר אל .עקרקה
.יודיאה תא דאמ תוריבגמ תוקזחה תוחורה

: רבדמה יאנתב הדימעל םיעצמא

- םימה תטילק לועיי .א
,םימ םייושע תויחה ויתומקר רקיעו ופוג בור .חמצה לש ןיינבה רמוח םה םימה
םינגרואה םירמוחה ,םילרנימה תרבעה לכ .םימ תפסותב יולת חמצה לודיג
םישרוש תכרעמ םיחתפמ רבדמב םיחמצה .םימה תועצמאב םישענ םינומרוההו
(הטישהו םתור ומכ) רבדמ יחמצ שי .בחרנ חטשמ םימ תטלוקה הפנע
םימה םירדוח םש םילחנה יקיפאב .םיבר םירטמ ידכ דע םיקימעמ םהישרושש
.תושבייתה ינפמ תיסחי םינגומו בר ןמז םימה םירמשנ ,עקרקב רכינ קמועל
,עקרקה ינפל הכומס ,תיחטשו הבחר םישרוש תכרעמ םיחתפמ םירחא םיחמצ
.בר חטש לש וימימ לצנל ידכ
: דחוימ רוזיפ םגד טלוב ,חטשה ינפ תא הסכמ חמוצהש רוזיאב ,רבדמה ילושב
וליאכ ,והנשמל דחא חמצ ןיב ידמל לודג קחרמב ,תרדוסמ הרוצב םירזופמ םיחמצה
םאש ןכתיו) תיסחי לודג חטשמ םימ ףוסאל חמצ לכל רשפאמ הז םגד .םדא ידיב ורדוס
.(םיתמ ויה הלאו הלאש ירה חטש ותואב םיחמצ 10 דוע םיחתפתמ ויה
:םיזוכיר תאוושה לש ךילהתב השענ חמצה לא עקרקהמ םימה רבעמ
ליעי אהיש ירה עקרקהמ םימה תטילקל רתוי תללכושמ תכרעמ חתפמ חמצהש לככ
.חמוצה םלועב רתויב םיהובגה םיטומסואה םיצחלה ודדמנ רבדמה יחמצב .ןכא .רתוי

: םימ זובזב עונמל חמצה "חרוט" ,הליעי הטילק דבלמ
תאצוהל ירקיעה רביאה ,םילעהש אצמנ םיבר רבדמ יחמצב .םינטק םילע .1
.דאמ םינטק .םימ
תדמלמ רבדמ יחמצב תוננובתה ,חטשב הקידבל דאמ םיחונש םינייפאמה דחא - םילע תוסכ .2
,םיינדלג ,םיריעש םילעה .הקזח הנירק ינפמ םג ילואו ,רתי דויא ינפמ הנגמ םילעה תוסכש
.דודבו הנגה תורצויו הלעה תא תוסכמ תורעשה .דבל תצקמב םיריכזמ ,םיקירבמ
לע תואצמנ ןה .חמצה "םשונ" םכרד םירוח ןה תוינויפה - תונגומ תוינויפ .3
תוטאמה תורעש תופקומ תועוקש תוינויפ םמצעל ולגס רבדמה יחמצ .םילעה
.םימ ידא תואלוכו םיזגה יפוליח תא
החיכש המגוד) ימתור הנבמ םמצעל ולגס םיחמצהמ קלח - םיימתור םיחמצ .4
,ללכ םילע ירסח וא םיריעז םילע :םיליעי םינונגנמ המכ בלשמ הז הנבמ .(םתורה אוה
חטש לעב אוה םילע אלל חמצ) המישנה תעצבתמ םכרדו םיקורי םהילועבג
םכותבו ,דומעכ םכרואל םיצורח םילועבגה ,(רתי דויא תעינמ .ןטק םינפ
הלועפ םיטקונ םימתרהש ירה קיפסמ וניא הז לכ םאו .תוינויפה תואצמנ
.חמצה סיסב תוינויח לע םירמושו םילועבגהמ קלח םישביימ םה הב תפסונ
שדחמ החימצ תרשפאמ ךא רסח ןמזב םימב ךרוצה תא הניטקמ וז הלועפ
.םישדח םיפנע בוש וחמצי סיסבהמ :ואוביש םימושג םימיב
,(חושה ןגוז :המגוד) רבדמב החיכש העפות - םילע יקלח וא םילע תרשה .5
ךסוח ךכבו םיינרשבה וילעלע תא "שבימ" ,שבויה תנועל עיגמה ינרשב חמצ
.יסיסעו יח ראשנ הלעה סיסב .םימ גישהל ץמאמ
םנשי .הרידס תוליעפ םייקל םיחמצל השק ץיקה תנועב - תיציק המדרת .6
.תנווכמ הרוצב םתוחתפתה בצק תא םיטאמ רשא םינימ
םירבוע םייתנש דח םיחמצ :תוליעפ תטאה לש תונוש תוגרד תונמל רשפא
םינגומ םינצינ תרוצב וז הנוע םירבוע םיטיפואיג .םיחתפתמ םניאו ערז תרוצב השקה הנשה תא
.תושבייתהמ ןגומ יעקרק-תת רביא םע דחי .עקרקב

: חמצה לש (הזטניסוטופ) העמטהה תוליעפב המאתה .ב
תלעות אלל םידבוא םיבר םימ .הטעומ תומכב ךא ,םימ םישורד הזטניסוטופה ךילהתל
,םוי רואב (הזטניסוטופ) העמטהה תלועפ תא עצבל בייח חמצהש הביסהמ תאזו חמצל הרישי
וחילצה וליא .תיברימ תודאתההש ןמזב אקווד OC2 טולקלו תוינויפה תא חותפל וילע ןכלו
חותפל חמצה לוכי היה וליא : רמולכ ,םיבר םימ םיכסחנ ויה םיכילהתה ינש ןיב דירפהל םיחמצה
רואב העמטהל דע ותוא רוגאלו , OC2 טולקל זאו תיטיא תודאתההשכ ,הלילב תוינויפה תא
.הליעיו תינוכסח התיה תוליעפה שמשה
טעמ קר . OC2 ירגאמ תיינבב עיקשהל םיכירצ םה תא ךכל םילגוסמה םיחמצ שי ,ןכאו
.ךכ לועפל תוחילצמ םיסוטקק תוחפשמ

:"קוחר חווטל הבשחמ" .ג
חמוצה "תרטמ" .םישקה םיאנתה לומ ותודימעב קר תדדמנ הניא חמצה לש ותחלצה
םינונגנמ וחתיפ רבדמה יחמצ .ןימה רומישו םיאבה תורודה תחלצה תא חיטבהל איה
דציכ וטילחיו ולא תודידמ וארקיש םינונגנמו .םתושרל תדמועה םימה תומכ תדידמל
.לועפל

:הז ךרוצל תוצופנ תוטיש שולש
ךשוממו קזח םשג קר .םאה חמצ לש תמה ופוגב םיאולכ םיראשנ םיערזה .1
(םיטבנה תוחתפתה חיטביש ידכ) תקפסמ הדימב עקרקה תא ביטרי יכ יופצש
.עקרקב םתטיבנלו ,םיערזה רורחשל איבי
קר .תרחא וא וז הדימב םימב סיסמ הטיבנ בכעמ רמוח םיליכמ םיערזה .2
.טובנל לכוי ערזהו ,רמוחה תא קיחרת םשג ימב ערזה לש תידוסי הפיטש
ועקבי שובייו הבטרה לש םידחא םירוזחמ קרש השק הפילק םיפקומ םיערזה .3
.טובנל ררועתמ וניא שבי ערזה דוע לכו ,םימ "חירהל" ערזל רשפאיש קדס הב

,םימה טועימ אקוד הניא רבדמב םיחמצה ינפב תדמועש הרומחה היעבהש החנהה תא ץמאנ םא
.ירבדמה חמוצה תרבחל הדידמה תוכרעמ תובושח המכ דע ןיבנ ,םתעפוהבש תויבקעה רסוח אלא

: תחתופה הישימחה
(...ונרכזה אל םמש תאש הלא ונל וחלסיו ,םינטקל םילודגהמ)

בגנב םיטישה

הטישה יפנע ןיב זונג יפורט םלוע
(1981 - 5 ג"כ ץראו עבט ךותמ / ןומלש ינב)
 

םבורש ,םייח-ילעב םירושק הילאו ,יניסבו בגנב רתויב ץופנהו טלובה ץעה איה הטישה
הקירמאב ץופנו קיתע הטישה .הקירפא חרזמ-ןופצ לש תונאווסה ןמ ונילא ועיגה
.הילרטסואבו הקירפאב ,תיפורטה
ינפל ,תורבוחמ ןיידע ויה תוימורדה תושביהשכ םימייק ויה רבכ םיטישש הדיעמ וז הבחר הצופת
.הנש ןוילמ 150 - כ

: בגנב םייוצמ הטיש לש םינימ השולש
אוהו הננב יומד הירפו םיריעשו םילודג הילע .םיבר םיכורא םיצוק הלו ךובס הפונ - בגנה תטיש
תומרל תינייפוא (תוכומנ תורוטרפמטל ,הארנכ ,הדימעה) בגנה תטיש .ותלשבה םע ץעה לע ראשנ
.םהיפיעסו ןראפ ,ןויח ,םיפינצ - םילודגה םילחנלו ,"חריה תעקב"ל : בגנה לש תוהובגה

םינטק םילעה ,רשונו רהמ לישבמ אוהו לסלוסמ הירפ ,הירטמכ התרוצ - ךכוסה תטיש
םימל היתושירד ךא ,(תוהובג תורוטרפמט תשרוד) תיליפומרת איה ךכוסה תטיש .םיריעשו דאמ
,ינקירפא-ירוסה רבשה וק ךרואל ץראב התצופת תא תוביתכמ ולא תויגולוקא תושירד .תועונצ
.(רתוי רק אוהש הברעה בג טעמל) תועיבנ דע המורד ידג ןיעמ
לשב .טסוגואב תולעמ 32 לש (הרוטרפמט-הווש וק) המרתוזיאל ליבקמ התצופת לובג
םילו הברעל םילחנ יכפשבו ,ינשו ןושאר רדסמ תוידאווב תטלוש איה ,םימל תועונצה היתושירד
.חטש תדיחיל םימה תומכ הנטק םש .חלמה

.רטמ 12 הבוגל עיגהל הלוכיו ,יזכרמ עזג תלעב ,ללכ ךרדב ,איה - תינלילסה הטישה
הדימע תינלילסה הטישה .םיריעש םניאו םלדוגב םיינוניב םילעה .תיטיא ותלשבהו לסלוסמ הירפ
.הלדג איה םהבש םיקיפאב םימ לש הלודג תומכ תשרוד איהש אלא ,בחר תורוטרפמט חווטל
! העשב םילע םרגל םימ םרג 3 דע הדאמ איהו ,םירטמ 10 לש קמועל עיגהל םילוכי הטישה ישרוש
תא םיריבסמ תולודג הרוטרפמט תודונתב דומעל התלוכיו ההובגה םימה תכירצ
בגנה לכב ,(הז הבוג לעמ תודדוב שיו) רטמ 1200 לש םור דע יניס לכב - הבחרה התצופת
,תינלילסה הטישה תטלוש הזה הצופתה רוזיא לכב .וחירי דע רבשה תעקב ךרואלו
לכ ךשמב םוהת-ימ םייוצמ םהבש תוידאווב קר הלדג איהו ,הלעמו 3 רדסמ תוידאווב
.םירידס -יתלבה םיעקשמה תולת ילב תויחל הל םירשפאמה ,הנשה

קלחו ,םילחנה לא הנאווסב ולדגש - הטישה יצע ורבע ,ונרוזאב םילקאה תושבייתה םע
רגנ םהל חטבומ םש ,םיעלס יחמצל וכפהו וספיט הנאווסה לש םיינובשעה םיביכרמהמ
יוניש לח אל ,םילקאבו לודיגה-תיבב יונישה תורמל .עלס יסיכב הלודג םימ תומכו ,יליע
,(רבמבונ- ינוי) ץיקה ףוסב תוחרופ ןה .יניסבו בגנב םיטישה לש החירפהו בולבלה בצקב
.טסוגוא-ילוי ףוסב תובלבלמו .ילויב תיקלח תכלש תורבוע
.ונרוזאב דרשש ןיינעמ יפורט םלוע םיווהמ ,םהילא םירושקה םייחה-ילעבו ,םיטישה יצע
לכ ךשמב ןימז יחמצ ןוזמ לש יא ןיעמ םירצוי םה ,הנשה לכ םיקורי הטישה יצעש ןוויכ
דעו - וז המישרב ורכזוהש םייח-ילעב םיצבתשמ וב ןוזמ גראמ לש וסיסב םהו ,הנשה
.םיטישל קודה רשק םירושקה ,םישיבכעו םיקרח רקיעב .םייח-ילעב תורשע

רבדמה םתור
לעבו ,(טעמכ) םילע רסח ותויה אוה וב טלובה רכיהה ןמיס רשא ,ירבדמ אצוממ חיש
תישענ העמטההו וילע ונוונתה ,םיינוציק רבדמ יאנתל לגתסה הז חמצש ןוויכמ .םיקורי םילועבג
,תונידע תורעשב תוסוכמ הלא .תוינויפ תויוצמ םכותבו ,םיצירח וילועבג ךרואל .וילועבגב
.תודאתהה תא םיתיחפמה םיאנת תורצויה
,המדאה קמועמ םימ קוניל םילגוסמה ,םיכוראו םירצ קמוע ישרוש .םישרוש תוכרעמ יתש חמצל
םיהובגה ,המדאה יקפואב םינימז םימב םתורה תא םיוורמה ,בחור ישרושו ,ץיקה תנועב רקיעב
םיינרפרפ ויחרפ .םיילוח םיחטשמב םג ךא , תוידאוה יקמעב רקיעב ץופנ חמצה .םימשגה תנועב
ומש ןאכמו תחרופ הידקשכ הארנ ותחירפ אישב .םיענ םחירו לוגס עיבגו הנבל תרתוכ ילעב
היולת םתטיבנו םילעי ןוגכ םייח-ילעב ידי לע םיצפומ ויערז ."רבדמה לש הידקשה" יממעה
.הלא םייח ילעב לש לוכיעה תכרעמב םרבעמב
םיוודבה ףא יכ עודי (ל"זח ירבדבו לאקזחי - "םימתר ילחג") ך"נתב תודחא םימעפ רכזומ םתורה
.בר םוח קיפמה ,חבושמ הריעב רמוחכ וב םישמתשמ
ןח תאצומה הרענ שגופ רשא יאודב יכ תרפסמ הדגאהו םימוקע םיתיעל םתורה ילועבג
הרענה .ויפנע תא רשוקו בורקה םתורה לא שגינ ,הרדע תא העור איה ןכיה האור ויניעב
ירה אל םאו (חוטש רשק ומכ) ףסונ רשק תרשוק וב הצפח םא .םלעה ימ תעדויו רשקב הניחבמ
...םילועבגה תוימומקע ןאכמ .רשקה תא תמרופ איה

חישה ןגוז
ךכב ,םיכרואמו םילוגע ןגוזה ילע ,ומש ןאכמו ,םילע לש תוגוז תוגוז ךורע ,ינרשב חיש
םילעה םירשונ שבוי תפוקתב .הנטק שמשל םתפישחו םהלש םינפה חטש תא םיניטקמ
םיאור דימת אל .תודאתה ינפמ רתוי דוע ןגומו םימב ךסוח חמצה ךכו הלעה תרטוטפ קר תרתונו
.םילעה רודס יפל ותוהזל לקו ,ותחירפב חמצה תא

הפק חולמ
וילע !!! חולמ - ומעט לשב אקוד ותוהזל לקו .ידמל ריהב קרקרי-רופא חולמה חיש לש ועבצ
השקמו וימימ תא תרמשמה תדחוימ תולגתסה חתיפ חישה .בר חלמ םיליכמ םהו םישורפו םיבחר
עקרקה ,וילע תא רישמ אוה .וב תורחתהל םירחא םיחמצ לע
םירחאה רבדמה יחמצ בור .הב טלקיהל םילוכי וניממ םיחמצ קרו רתוי דוע תחלמומ ותביבסב
.םיחלמ לש הבר הכ תומכ טולקל םילוכי םניא

.(ןויסנ הווש) ! ! ! ספי'צ … חולמה ילעמ ןיכהל גוהנ עבטל תולגתסהו תואדש ילויטב

ינצוק ףלצ
םיינצוק וילועבג ,םיקורי-םילגלגס םיבחר וילע .ץראה ירוזא בורב דאמ הבחר ותצופת
.דבלב דחא םוי ינב םיחרפ אשונ אוהו
םילועבגו םינבאה ןיב םינומט וישרוש .םינוינקו םיקוצ ,םיעלס ןיב אוצמל ןתינ ףלצה תא
תפסות הצמחה רחאל םישמשמו ,םיפלצ םיארקנ םה לכאמל םישמשמ ףלצה תוריפ .םיכרתשמ
.םיינצקועה וילועבג לשב הז חישל ורשקנ תובר תודגא .םילושיבו טלסל


 
רבדמ יאנתל םייח ילעב תולגתסה

 
- ןכ-לע רתי .ףוטח טבמב םשרתהל רשפאש יפכ ,םייח רסחו םמוש הכ וניא רבדמה
רוסחמה ,תחפוקה שמשה : בגנב םיררושה םיניועה םיאנתה ףרח יכ ררבתה םינוש םירקסב
,לחוז ,והשלכ םייח לעבש ,דחא ר"מק םג ולו ויבחרמב ןיא ,ןוזמב טועימו םימב טעמכ דימתמה
תחא לעו ,בגנה רהמ רתוי םיחיחצו רתוי םימח םירוזא יבגל ןוכנ רבדה .וב יח וניא - קנוי וא ףוע
דחא הנמנ םא .בגנב םירחא םירוזאל תיסחי םושגו רירק רוזא - ןודינה רוזאה יבגל המכו המכ
לש םניינמ יכ ונל ררבתי ,הדוהי רבדמו בגנה יבחר לכב שוגפל םייושע ונאש םייחה ילעב תא דחאל
םיקנוי לש םינימ 50 - כ ףאו 65 - כ אוה תופועה ינימ לש םרפסמ .םינימ 50 - כב םכתסי םילחוזה
שרוחה יחטשב : האוושהל) םרשועב םיעיתפמה ,הלא םירפסמש רוסא ךא .הלא םיבחרמב םייח
,םיקנוי ינימ 30 - כ ,םילחוז םינימ 30 - כ םייח לארשי ץרא לש ינוכית םיה רוזאבש התבהו
רפסמו ,תולילד תויסולכואב רבודמ : תיעטומ הנומת ונל ונתי ,(תופוע ינימ 25 - כ םהב םירגודו
.טעומ ןימו ןימ לכ לע םינמנה םיטרפה

? רבדמב םייח דציכ
לע היה ,הביצמ וז םייח תביבסש םישקה םירגתאה םע החלצהב דדומתהלו רבדמב םייקתהל ידכ
.םימיאתמ תונורתפ אוצמל םייחה ילעבמ דחאו דחא לכ
םג םהומכו ,םימסרכמה תיברמ ,םיבר םילחוז ?םוחהמ ענמיהל דציכ .המכח תישאר
וא ןבאל תחתמ םירתתסמ םה םויה תועשב .תומחה תועשב לועפלמ םיענמנ ,םיפרוטה לכ
תורירקה םייברעה ןיב תועשב קר םייחל םיררועתמו ,חיש וא ץע לצב ,עקרקב הרופחה הליחמב
.םייח רסחו םמוש רבדמה יכ ינושארה םשורל תוביסה תחא וז .הלילה ךשמב רקיעבו

םימחר ,םירשנכ םילודג תופוע .תומחה תועשב לצב תורתתסמ םירופיצהמ תובר םג
,חטשה ינפ לעמ 'מ - 700-1000 כ לש הבוגב - םימורמב םירתתסמו זא םיאוד ,םיברועו
.(ךרעל הלעמ יצחכ תדרוי הרוטרפמטה ,'מ 100 לש היילע לכב) רתוי רירק םש
,עודיכ ,םדאה ינבב) םהלש תינקתה הרוטרפמטל לעמ םמחתמ תאז לכב םפוגש םייח ילעב
עבטמב "םולשת" ידי-לע םוחה ףדועמ ררחתשהל םילוכי ,(תולעמ 36-37 - כ איה וז הרוטרפמט
םא - תודחא םיכרדב תושעיהל לוכי הזכ יודיא .וננצמ ףוגהמ םימ יודיא .םימ : הדיחיו תחא
םאו (העיז תוטולב ללכ ןיא תופועלו םילחוזל) דבלב םידחא םיקנויל תלבגומה הטיש :העיזב
תוירירמ םימה תופדנתה תרבגתמ התחלהב .הציר רחאל בלככ ,המישנה בצק תרבגה - התחלהב
ךילהת לצונמ ,יבצה ןוגכ ,רבדמ ינכוש םיקנויב יכ רבתסמ .םיררקתמ םהו ,ףאהו הפה ללח
יקלח ראש ; הרוטרפמטה תיילעל רתויב שיגרה רביאה ,חומל םרוזה םדה רוריקל קר התחלהה
ךילהת תעינמל םימ וזבזוביש ילבמו קזנ לכ םהל םרגייש ילבמ 46C דע םיממחתמ ףוגה
.תוממחתהה
רבדמב םימה תורוקמ .רשפאה לככ רצק ןמז םימה דיל םיהוש הייתשל םיקוקזה םייח ילעב
תואיצמ רקי ךרצמ לע תורחתה םג .םדיל תוהשל הנכסה ןאכמו ,םיפרוטל םג םירכומ םהו םיטעמ
5 % - 4 % ידכ םימ תותשל ,םהל ןמדזמשכ ,ןצוק וא עוברי םילגוסמ ,המגודל ,ךכ .הבר ,הז
.תורופס תוקד ךות םפוג לקשממ
הטקה תוגהונ ךכ .הכישחל ףאו םימודמידה תועשל םתייתש תא םיחוד םירחא םייח ילעב
םייקתהל ולגתסה רבדמב םייחה ילעב תיברמ ךא .ברעב וא רקובב בורל םיתוש םילעיה .תידוהה
.םנוזמב םייוצמה םימב םיקפתסמ םהו ללכ םימ תיתש אלל

רבדמב םייחה ילעב לש םנקויד
.םיפתושמ הנבמ יווק המכו המכ םהל שי ןכא ?םיירבדמ םייח ילעב ןייפאל רשפא םאה
,אסיג ךדיאמ .רתוי םירק םירוזאב םייחה םנימ ינבמ רתוי םינטק בורל םה רבדמב םייחה ילעב
,םיקנויב םיינזואה תוסכרפא רקיעבו ,בנזה וא (תופועב) רוקמה ןוגכ ,ףוגהמ םיטלובה םהירבא
האוושהב תולוחה לעושב וא ילארשי יבצל האוושהב בגנה יבצב תטלוב וז הדבוע .רתוי םיכורא
תולודג ןהש לככו .םוח ףודינל "רוטאידר" ןיעמכ תושמשמ םיינזואה יכ רבתסמ .יוצמ לעושל
.רתוי הבר וז הניחבמ ןתוליעי ,רתוי
היה לבוקמ .עקרל המודה עבצ - ריהב םוח אוה םיירבדמה םייחה ילעב בור לש םעבצ
םא םיקפקפמ םיבר םויכ .ותביבסב םייחה לעב תא עילבהל דעונש ,האווסה עבצ והז יכ בושחל
תטילק ךכ עונמלו שמשה תנירק תא ריזחהל דעונ ריהבה עבצה יכ רתוי ריבסו ,הביסה יהוז ןכא
תוימרטסירט ,תויעלס ןייפאמה ,רוחשה עבצה ררועמ ,ריהבה עבצה לש ודיקפת והז ןכא םא .םוח
ןויגיהה תא לוכיבכ דגונ רבדמב הז עבצ .יתבר ההימת (תותיובמה) םיזיעו תוישופיח ןכו ,םיברועו
ארפניאה עטקמה תא רקיעב טלוק אוה יכ הדבועה ףרח ,רוחשה עבצה יכ םירבוסה שי .ונלש
תומקרל בר ןקזנש תוילוגס-ארטלואה םיינרקה תרידח תא ענומו החוד ,שמשה תנירק לש םודא
.ןודינב תורחא תועד םג ןנשי ךא .ףוגה

בגנב םייחה ילעב לש םתויח תומוקמ
שבויה יאנתל םתולגתסהל םאתהב בגנה יבחרב םייח ילעב לש םינוש הצופת ימגדב ןיחבהל רשפא
הלאכ .בגנה יבחר לכב טעמכ םיצופנ םייח ילעב לש םידחא םינימ .ףונהו תיתשתה ביטלו םוחהו
ילעב לש תרחא הצובקל ,תאז תמועל .ףרוע-םוח ברועו םילחנ תינונש ,רבדמה ןודרח ,המגודל ,םה
םינמינ הלא םע .רתויב םינוחשה םימוחתב קר םיאצמנ םה :"םיינומישי" ראותה האי םייח
וק אוה ןומר שתכמ לש קוצמה-וק .םיקוצה לעושו בנז-הפי רבכע ,ןטב-תרוחש תיעלס ,יניס ןודרח
.הלאה םייחה ילעבמ םיבר יבגל רתויב טלובו בושח ינופצ הצופת-לובג
.םיבר םיחמצל םוסחמו לובג םג שמשמ ןומרה קוצמ וק יכ שיגדהל יוארה ןמ
יאנתל ליבקמבו ףסונב ,םייח ילעב ינימ לש םתצופת לע הבר העפשה חטשה ינפ יפואל םג
דופיק וא ,תולוחה תינונש ,תולוחה ןודרח לשמל) תולוחל םילבגומ םידחא םייח ילעב .םילקאה
לעוש ,תימרטסירט ,רבדמה תינונס לשמל) םינוינקו םיקוצמ אקווד םיפידעמ םירחא .(תולוחה
ןאכ .ןבאו ץצח תורדרדו םייעלס תונורדמ לש אוה בגנה יבחרב רתויב חיכשה ףונה .(לעיו םיקוצה
.ןפשהו יוצמה ןצוקה ,ףנכה תנבל תיעלסה ,ארוקה ,תינוניעה תירבדמה ,תינפינמה אצמנ

ףונב םייח ילעב
קנויל השורדה ןוזמה תומכמ תירישעכל קר קוקז .האטל וא שחנ ,ןודרח הז היהי ,והשלכ לחוז
ופוג םוח לע רומשל ידכ ונוזמב הרוצאה היגרנאהמ 4/5 - כ ךרוצ קנויהש םושמ תאזו ,ולקשמב
םיברח םירוזאב ףא תויחל םילחוזה םילגוסמ ךכ .ךשוממ םוצל םידימע םג םילחוזה .עובקה
.בגנבש םייחה ילעבב םיחיכשה םע םינמנ ןכא םהו ,רתויב םיחיחצו
ןימ לכל ךא ,הביבסהמ וא הרישי הנירקב תגפסנה םוחה תומכב הנתומ םילחוזה לש םפוג םוח
העשב ,םוי יליעפ םהמ :ול תודחוימ תוליעפ תועש םג םאתהבו .ילמיטפוא תורוטרפמט םוחת ןימו
,העיז תוטולב םילחוזל ןיא ,תאז םע דחי .אקווד הלילה תועשב תוליעפל םיררועתמ םירחאש
תולבגמב .דבלב התחלהל תלבגומ םייביטקא םייגולויזיפ םינונגנמב םפוג םוח תא תסוול םתלוכיו
םינוש םילחוז םנמואו - תויתוגהנתה תומאתה לש הברה ןתובישח הרורב הלא תויגולויזיפ
םילחוז .הביבסה תרוטרפמטל האוושהב םפוג תרוטרפמט תא 10 C ידכ וז ךרדב תונשל םילגוסמ
בורל השק ,עצמל םתודימצו םתאווסה יעבצ ,םנטוק ללגב ךא ,חטשב םייוצמ ,תיסחי ,םיבר
: רבדמב יבחרב ףלוחל םויה תועשב רתויב םיטלובה םייחה ילעב םה תופועה ךכו ,םהב ןיחבהל
.םתריש לוקב םאו םארמב םא
דבלב םהמ 65 -כ ,רומאכ ךא ,בגנה יבחרב תופוע ינימ 200 - כ ריכהל םייושע ונא הדידנה תנועב
ירבדמה בגנב אקווד יכ שיגדהל ןיינעמ .ןודנה רוזאה ימוחתב םהמ 40 -כ קרו בגנה יבחרב םירגוד
ידכ ויתסה אובב םידדונ םניאו הנשה תומי לכ וימוחתב םיהוש ,ונייהד .םיביצי םה םינימה בור
לש ינוכית םיה לבחב םירגודה תופועה ינימ רפסממ תיצחמכ תגהונש יפכ ,הקירפאב ףורחל
.לארשי-ץרא

םיפלטע םהמ קלח :תלבגומו הטעמ ףונל םבור תמורת ךא .בגנה רהב םייח םיקנוי ינימ 30 - כ םג
,םינטק םג הלא ,םימסרכמ םה םהמ 10 - כ דוע : רוזיאה ךרד םיפלוחו םידדונ קרש הלאכ םהמו
.הלילב םיליעפ םג ,םימסרכמ ינש טעמל ,םלוכ - ךכב יד אל םאו .םהיניב ןיחבהלו םתוהזל השקו
.הריבס תיפצת תורשפאמ םאיצומו טעמכ הז םינותנ ףוריצ
וא םרותסממ םתוא חירבנשכל קר אוה םתוארל יוכיסהו .םייליל םה םירחאה םיקנויה בור םג
םידיוצמ אצנשכל וא .שיבכה תא הצירב םיצוח םהשכ ,בכרה יסנפ רואב ,ירקמ ןפואב ,ודכליישכל
רוזיאב םיימוי םה םיקנוי ינימ השימח קר השעמל .תננכותמ תיפצתל הבר תונלבסבו רוקרזב
.לעיו יבצ ,ןפש ,בוהז ןצוק ,ןומספ : ןודינה

יבונ לעי
םיאשונה ףרועה ירירש דחוימב םיחתופמ ,תוקזחו תורצק םיילגר לעבו ירירש ,קצומ םייח לעב
.תורצקו תונידע ןהינרקו רתוי תונטק תובקנה .ג"ק 60 תוביבסב ענ םירכזה לקשמ .תודבכ םיינרק
תרזעב זחאנשכ םילולת תונורדמ תדרל לגוסמ לעיה .חוכו םירירש - סופיטל םאתומ ףוגה הנבמ
הוורפ עבצ םילעיל .םהייח ימי לכ ךשמב תולודגו תויקנע םירכזה ינרק ,םיעלסב השימג תירכ
,תמלשומ םיעלסה עקר לע םתאווסה ,םוח-בוהצ
םיבייח םה ץיקב .(לערה יחמצמ טעמ לוכאל ףא םילגוסמו) דבלב חמוצה םוחתמ םנוזמ
םיכומסה םירוזאל םתצופת תלבגומ ךכ םושמו םימי המכ ידימ םימ תותשל הארנכ
םיתיעל קר תותוש וא ,םימ תותוש ןניאש תויסולכוא תומייק בגנב יכ ןכתי .םימ תורוקמל
.תוקוחר
.םינש 11 -מ םירגובמ םיטרפ וצופנ אל עבטב וליאו םינש 18 דע העיגמ יבשב םייחה תלחות
םיאצאצה לש ףתושמ לודיג לע תודיעמה תויפצת שי .תובקנ רדעו רגוב רכז לש רדעב םייח םילעיה
.תואמצעל םעיגה דע - "םילעי ןגב" -
.דאמ הבחר םילעיה תצופת םירמנה טועימ םושמו ,רמנה אוה ץראב ירקיעה םביוא

לעוש
.תולוחה לעושו יוצמ לעוש : בגנב םיעיפומ םינימ המכ .ץראה יבחר לכב לעושה תצופת
.(מ"ס 10 דע) תולודגו תופוקז וינזוא תוסכרפא ,מ"ס 50-60 ופוג תודימ ,ןטק םייח לעב - לעושה
.הריהב המוח הוורפ לעושל .דחוימב חתופמ העימשה שוחו הלילב ליעפ
הפידמה םתאוצב התוא םינמסמו תוחפשמב וא גוזב ,העובק הירוטרטב םייח םילעושה
תלעות איבמ ךכבו םינוש םיקרחו םימסרכמ לכוא לעושה .ףירח ןתש תלטה י"ע ןכו םייוסמ חיר
.ץראב ירקיעה תבלכה תלחמ אשונ םג אוה ךא .םדאל

רבדמה יבצ
חירו העימש ,היאר שוח לעב .הריהמה ותצירב ותנגהו םיחותפ םיבחרמב יחה םייח-לעב
תרזעב םינמסמ תוירוטירטה תא ,םיילאירוטירט םניה םיאבצה לצא םירכזה םג .םיחתופמ
.םיללג תומירע
םתכהש הדבועה העודי .םיטרפה ןיב תרושקתל תועמשמ שי םינבלה םהיזוכעלו םנטבל
.הסונמ ןמזב תרושקת ןמיס הווהמ אוהו תושגרתה ןמזב בחרתמ ,יבצה ירוחאבש ןבלה
.םימודק תורוקמב יפויל למס הוויה יבצה
תא ולעית הב רשא תודוכלמ ןימ ."םינופיפע" תועצמאב רבדמה יבצ דוצנ תומודק תופוקתב
.ולפנ וילא רובל םתסונמ תעשב םיאבצה
,הטיש יפנע לצב חנ םיירהצה תעשב .םויה לש תורירקה תועשב רקיעב ליעפ רבדמה יבצ
.םיטיש יפנעב רקיעב ךא ,חולמ ,ןתפכר לש םילעב ןוזינ
.ול םיקיפסמ ונוזמבש םימה ,היתשל קוקז אל רבדמה יבצ

רבדמה רמנ
הדוהי רבדמבו בגנב יכ ררבתה תונורחאה םינשב .םירמנה ינימ ןיבמ רתויב םינטקה ןמ
רבעב .עלס ינפשו םילעי דיצמ הארנכ םימייקתמ םירמנה .הז ןיממ םירמנ תורשע המכ םייוצמ
.רוסא דיצה םויכו םיאודבה י"ע םיבר םירמנ ודוצינ
ןיב הפיפח תמייק םיתיעל .ותגוז תבלו ול רדגומ םוחתב יחו הלילב רקיעב ליעפ רמנה
רמוח תשרפה י"ע ןתש תרזעב םתייחמ םוחת תא םינמסמ םירמנה .םירחא םירכז םע םימוחתה
גוזה ינב םיגוודזמ םוחייה תפוקת ךלהמב .םיילגר תופכ תוטולב י"עו ,תעבטה יפ תוטולבמ ינחיר
גוז הפצנ םילאצ לחנב) רכז לש הגאשב תמייתסמ תוגוודזה לכ .םידחא םימי ךשמב תובר םימעפ
םיפרטנ םירוגה .עבטב הטעומ םויכ םירמנה תייבר .(םימי 3 ךשמב םימעפ 200 גוודזהש םירמנ
.תועודי יתלב תוביסמ םיתמ וא םירגוב םירכז י"ע הארנכ
דאמ לקו טרפל טרפמ ןויסנ תרבעה םלצא ןיא ,םירמנה לש םייתורבח יתלבה םייחה ילהונ בקע
ידג-ןיע ץוביקל תובר תורידח תועודיו םדא ינב תברקל ולגתסה ףא םה הדוהי רבדמב .םדימשהל
.הביבסה יבושילו


 
בגנב םיאודבה
 

:עקר
אדיב הלימהמ רזגינ םמש .תיברע ירבודו יברע אצוממ םידדונ םיטבש ינב םה םיאודבה
.רבדמ - תיברעב השוריפש
.תודוונה תדימבו המצועב ,לדוגב הזמ הז םינושה םיטבשב םינגרואמ םיאודבה
.ישימח רוד דע בורל ,ויאצאצ לכ לע בא תיב - (הליאע) החפשמה איה תידוסיה הדיחיה
טבשה שארב .טבשל םיפרטצמ תוטמ רפסמו הטמ תווהמ ןאצומ יפ לע וזל וז תובורקה תוחפשמ
.השוריב ןבל באמ תרבוע 'חישה "תרשמ" .ץוח יפלכ םגיצנ םג םירקמה בורב אוהו 'חיש דמוע
בור תא ול תוקפסמ ולא תומהב ,ןאצו םילמג לודיגמ רקיעב סנרפתמ יתרוסמה יאודבה
.רקב םג םילדגמה םיטבש שי .רמצו בלח ,רשב - ויכרצ
.ןאצה ירדעל הערמה תובקעב ,הנשה תונוע םע םה םיאודבה לש םהידודנ
רקיע הניא תדה ךא םימלסומ םה םיאודבה בור .םילמג רמצמ יושע םדבש םילהואב םייח םה
.םהייחב
.יאודבה לש וייחב בושח םוקמ םיספותה םיגהנמ ינש םה םד תלואגו םיחרוא תסנכה
הרוקמ ,םיאודבה לש םנימב םידחוימה םייחה ןמ האצותכ החתפתה םיחרואה תסנכה
םדה תלואג .רבדמב םישקה םייחה יאנתב רתויב הלודג התובישחש ,תידדה הרזעב ךרוצב
לע הז טבשה ינב ונגה אלול .םייחה לע הנגהל םיבורקה לכ לש תידדה תוברעב ךרוצה ןמ החתפתה
.רדסו קוח לש רחא גוס העדי אלש הרבחב והובו והות ררתשמ היה הז
.םיאודבה לש םייתרוסמה םייחה ירדסב םירכינ םייוניש ולח תונורחאה םינשה תורשעב
םישיבכ וללסנש רחאל ,תובר תוימואל תונידמ ומקש רחאלו ןוכיתה חרזמה תוחתפתה בקע
דרי ,דיחיה הרובחתה יעצמא "רבדמה תיינא" למגה היה םהבש תומוקמל םג ועיגה תוינוכמהו
.וז המהב לש הכרע
.בגנב םייח םהמ 40,000 .םיאודב 60,000 - כ םויכ םימייק לארשי תנידמב
ירחא ועבקנש ,םיינידמה תולובגה ךא םיבחרנ םיחטש ינפ לע םיאודבה ודדנ הנידמה םוק ינפל
.םתדידנ בחרמ תא ועטק תואמצעה תמחלמ
יתוריש ולבקי םהבש עבק יבושיב םיאודבה תא בשייל םיצמאמ השוע לארשי תנידמ
.עבש-לתו טהר םה הלאכ םיבושי .ךוניחו תואירב
רבעמה .םיאודבה לש םהייחב יתרבח-ילכלכ יונישל המרג בגנה לש הריהמה ותוחתפתה
הנבמה יונישלו (םילמגהו ןאצה לודיג) יתרוסמה קוסיעה תשיטנל םרג עבק יבושיל
תויאודב םישנ ןנשי םויכו הנתשה תיאודבה השיאה דמעמ םג .ימינפה יטבש-יתרבחה
תודיחיבו םיששגכ רקיעב אבצב םיתרשמה םיבר םיאודב םנשי .דומללו דובעל תואצויש
.םיטועימה
 

:ןוידלו הבשחמל תודוקנ

?תיאודבה תוברתה תא ריכהל בושח עודמ
?תרחא הצובק ריכהל תחא הצובקל בושח עודמ
לשממה םע םיאודבה יסחי לע ,םיאודבה ןיבל וניניב תויוברתה ילדבה םיעיפשמ דציכ
?תילארשיה הרבחהו
?אבצל םיסייגתמ ונייה םיאודב רותב ונחנא םאה
?םיאודבה לע הבוח סויג קוח םיליחמ םתייה םאה
?עדוי ינא המו םיאודבה לע עדוי ינא המכ
?לארשי תנידמב םייחה םיאודבה םילקתנ תויעב וליאב
?םיאודבל תינוטלשה תכרעמה תסחייתמ דציכ

:תיאודבה תרוסמהמ
םג שי בהז שי ובש םוקמבו םידשה ינב תא ,ולש קרבב ,ךשמ בהזהש בושחל לבוקמ
לולע ,בהז יטישכת הילעו תדלויה לצא רקבל השיא האב םאש םיבשוח ןכל .םידש
.דליל קיזהל

שמשה לומ לא התוא קרוזו בלחה ןש תא דליה חקול היה דלי יפמ בלח ןש הרשנ) רשאכ
"לאז'ע ןס יניטעאו ראמח ןס יכאה .הסורע ליא ןיע אי ,הסומש אי סמש אי" :רמואו
.הלייא לש ןש יל ינתו רומח לש ןש יחק ,הלכ לש היניעל המודה ,שמש וה :רמולכ
תוסג אלו הלייאהו יבצה ינישכ ,תואנו תונטק םייניש םהיפב הנלדגתש ונימאה םידליה
.םירומחה ינישכ תולודגו

תעינמל םישוע המ .דואמ ריעצ ליגב םידליה םיתמ תמייוסמ החפשמבש הרוק םיתיעל
.דב תסיפב םיסכמו וכותל ןטקה דליה תא םיסינכמ ,רבק רוב םירפוח ? הריזגה עור
ותוא תחקול איה תודחא תועש רחאל .ער לכ ול הנואי אלש תרמוש תראשנ ומא
רבכ אוה ירה יכ םיכורא םייח היחי דליהש םינימאמ וז תילמס הרובק ירחא .התיבה
.םיימעפ רבקל דרוי םדא ןיאו רבקל סנכינ

וידי יתשב וא ודיב םימה ןמ ףרוג ,ויכרב לע ערוכ תילולש וא ןייעמ ,הכירבמ םימ תותשל אבה
רמשנ וז ךרדב התושה .בלככ םהמ קקול וניאו המהבכ םימהמ רשי התוש וניא םדא .התושו
.רחא םוהיז וא תוקולעמ

לכ לעמ תשבלנש תרדאה ,ןוילעה דגבה איה האבעה - םיאודבה םיעורה לש תדחוימה האבעה
םיספ םיגרואו םיטוח םיווט ויה רוחש ןבל םישבכ רמצמ .רוחש וא םוח כ"דב העבצו םידגבה
םמצעל ושרה םשובלב רדהתהל וגהנש םיעור וא םירישעה לש םהיעור קר .רוחשו ןבל ,םיספ
הרידח יתלב תישענו תמטאנו השקתמ התיה הבטרתהשכש הנוכת התיה האבעל .וזכש האבע
.םימשגהו רוקה ימיב וידגב ובטרי לבל התוא שבולה לע הרמש ךכו םימל

ץירחב ןתוא םש ,המדאב ץירח ץרוח אלא ןתוא ךילשמ יאודבה היה אל וינרופיצ תא רזגש רחאל
אובב ילע ודיעהו ץירחב םכתא יתמש" - ."קחלא םוי ילע ודהשיאו קשב וכיטח" :רמואו הסכמ
.הרובקל תויואר ןכ לעו ףוגהמ קלח ןה םיינרופיצהש איה תלבוקמה הנומאה ."ילש ןידה םוי

השיא ויתחתו (ףיזש ץע) הרדס וילע תוארל רשפא ריהבו אלמ חריהשכ - חריה לע הנקזה השיאה
לכ תטלוק איה וז ףכב .טאודמ - הלודג ץע ףכ הדיב הקיזחמ הנקזה .סאנ-א זו'גע הנוכמה הנקז
השיאה ומכ אוה :םירמוא לכה לבקמש םדא לע .הצמשהו הללק לכו ויפמ איצומ םדאהש הלאשמ
! ער םגו בוט םג - לכה חקול אוה ,הנקזה

:ןבאה תועימק
כ"דב .התוא קר בהאיש רבגה בל תא שובכית וז .השיאה הילע הלותש ,הלוגע הנבל ןבא :הולס
.הינש השיא חקל הלעבש השיא הזכ עימקל תקקזנ
.הרהמב הילא אובי ןתחהש ךכל הכזת וז ןבא תאשונ .דבכל המודש המודא ןבא :הלבוק
.הנוצרכ השעיו הל ענכי וז ןבא תאשונ לש הלעב .הקורי תכרעומ ןבא :סודמ
ימולשת תא םילשי אל לבא תפסונ השיא ול סראי לעבהש ךכל םורגת .םוח עבצב ןבא :הקאלמע
.הנאשי אלו רהומה
 

? טבשה שאר היהי ימ - הדגא
,ריעה תונבמ הרענ השאל אשנ וימי ףוסב .בוט לכו תונב ,םינב ולו יוודב 'חיש היה םעפ
.ץימאו םכח רענל היהו לדגש ,ןב םהל דלונו
."תינוריע ךמא התיה ,אלמלא ,םיברעה ךיסנ תייהש ,ינב ,הללא יח" :ול רמול באה גהנ
.ומא יחא ודודל םימוד דליה ןמ םישילש ינש" :ףיסומ היה יהשלכ תועטב והוספת םאו
,ריעה תב ,ךתניב הרצק" :הל ריעמ היה ול עייסל השח ומאשכו ."ךדוד ומכ ,ינוריע תאצי התאו
."םהיתועדו םירבג תמכח לע תוהתל
בשא .יתחפשמו יבא לצא רקבל תשקבמ ינא ךתושר תא לבקאש ירחא" : ותשא ול הרמא םעפ
ידכ סומע ינשהו הטיח יקש סומע דחאה ; םילמג ינש הלעב הל ןתנ ."בושאו םימי רפסמ םלצא
המ לאוש ךנתח" :ול ירמאו ךיבאל םולש תשירד ירסמ" הל רמא אוה .(הנמס) תכתומ האמח
תא ריעצה הנב עמש ."ותבושת תא ילא יאיבהו םידבכבש דבכה רבדה המו םילקבש לקה רבדה
.ויפמ הגה איצוה אלו ויבא ירבד
דחאה :םילמג ינש הדיב ןתנ היבאו .התיבל בושל השקבו םידחא םימי היבא תיבב התהש השאה
.הפקו רכוסב ינשהו םירמת תולסלסב סומע
."םידבכב דבכה רבדה המו םילקבש לקה רבדה המ ,ךתוא לאוש ילעב ,יבא" :ול הרמא
."חלמה אוה םידבכבש דבכהו תוצונה ןה םילקבש לקה .הטושפ הלאש וז" : באה בישה
.הלעב תיבל ךרדל האציו היבא תבושת תא השאה העמש
התוא הארשמ .ריעצה הנב תחגשה תחת םיעור הלעב לש םילמגו ןאצ ירדע התאר ,טבשל הבששמ
"?יבס םולש המ .אמא ,םולשב תרזחש לאל חבשה" : הל רמאו הידי תא קשינ ,התארקל ץר
ךבס" ,ול הרמא "?יבא לש ותלאשל יבס בישה המו" :הל רמא ."ךמולשב שרוד אוה" :ול הרמא
יבאל ידיגת לא אמא" : הל רמא ."חלמה אוה םידבכבש דבכהו תוצונה ןה םילקבש לקהש רמא
יבא רמא" :ול ידיגה .יבסל געלי אמש ששוח ינאו ,םירבג תמכח םהב ןיא ןכש .הלאה םירבדה תא
ינש ןיב ךוסכס אוה םידבכבש דבכהו ,(ליח ינבו םיבידנ) םירבג ינש ןיב ךוסכס אוה םילקבש לקהש
.לכואו הת הל ושיגהו חונל הל ונתנ ,םולשל הוכרב ,הלעב לש ולהואל העיגהשמ ."םישיא ילדח
לקהש ךל רמוא יבא" :הרמא איהו " ?יתלאשל ךיבא הנע המ" : הלעב התוא לאש ןכמ רחאל
."םישיא ילדח ינש ןיב ךוסכס אוה םידבכבש דבכהו ,(ליח ינב) םירבג ינש ןיב ךוסכס אוה םילקבש
םויה תיאר םאה :התוא לאש ."ינוריע לש הבושת וז ןיא" :בשח תאז םעו הירבד תא רשיא אוה
ארק .ול הרקישש ןיבה היניע טבממ ."אל טלחהב .אל" :ול הרמאו השיחכה "? ךינבמ דחא
!ושוח !ורהמ" :תולוק ילוקב קעזו הלה בש תוקד רפסמ רחאל .ונזואב והשמ שחלו ותרשמל
העמששמ ."םיתמ םילטומ 'חישה ינב תשולש .תיברעמה העקבב וערש םילמגה תא ודדש םיביואה
המ .תיחרזמה העקבב םתוא יתיאר התע הז !ןרקש התא !ןרקש" :ורבעל הארק וירבד תא השאה
העקבב הערש ריעצה ונב לא אציו ותסוס לע בכר .ןיבה 'חישה "?תיברעמה העקבל םתוא איבה
.תיחרזמה
,רענ דומע" , 'חישה ארק .ויתובקעב ויבאו ,חורבל ליחתהו ותסוס לע הלע ויבא תא ןבה הארשכ
רענל יוא" :ול רמא "?ינפמ תחרב המל" :'חישה ול רמא .זז אלו ותסוס תא רצע רענה ."!דומע
הנע "?ירבד תא תרפהו ינויער תא תלקליק הלו" :ול רמא ."קדוצ אוהשכ וליפא ,ויבא דגנ דמועה
."יתנגה ישילש ינש לע ינאו ,ומא יחא ודודל םימוד ןבה לש וישילש ינשש רמול תגהנ דימת" :ול
.ירחא טבשה שאר היהת ןהילע תונעל עדת םא ; תולאש רפסמ ךתוא לואשל הצור ינא" :ול רמא
."וב אצמנ ינא דוע לכ הנחמל בושל ךל לא - אלו
"?םה המ .םורצקי השולשו םייחה תא וכיראי השולש" :באה לאש
ןיב הכילהו תוחבושמ תוסוס לע הביכר ,תולותב תורענ תאישנ .םייחה תא וכיראי" :ןבה הנע
רחא הכילהו תונכוסמ םיכרד תייצח ,תושורג תורענ תאישנ - םייחה תא ורצקי .תועיטנו םיחרפ
."תויוול
הנע "?ןה המ ,תישילש החמשו הינש החמש ,הנושאר החמש" , יל דגה התעו .ןוכנ" : באה רמא
תאשלו שרפ תויהל - הינש החמש ,םיריאמ םינפ תלעב הרענ תאישנ . הנושאר החמש" : ןבה
."םיטיחה לודיגב החרטה - תישילש החמשו .םימחר
המ .ישילש ער השעמו ינש ער השעמ .ןושאר ער השעמ :יל דגה ,ינב תקדצ" : באה רמא
"?םה
תפדעה - ינש ער השעמ .םידליל םא איהש השא תאישנ - ןושאר ער השעמ" : ןבה הנע
רמא ."בוח תובגל ךילא אבש ימ דובכל שבכ תטיחש - ישילש ער השעמו .םיחרוא ינפ לע םיחרוא
"?םה ימ ,יעיבר הטושו ישילש הטוש ,ינש הטוש ,ןושאר הטוש .תקדצ" : באה
לומ אצויה - ינש הטוש .םיניטקל םא איהש השא אשונה - ןושאר הטוש" : ןבה ובישה
- יעיבר הטושו ,לבח ילב םימה ראבל ךלוהה - ישילש הטוש .םירבג ותא ןיאשכ םירבג
."םישרפ םע הרחתמש לגר ךלוה
טופשת דציכ ,בולע דחאו בידנ דחא ,טפשיהל םיינש ךילא ואובי םאו .תקדצ" : באה בישה
"?םהיניב
."בולעל ןתאו בידנה לש וקלחמ חקא" :ןבה הנע
."? םיבולע םהינש ויהי םאו" :באה רמא
."םהיניבש ךוסכסה תא רותפאו יסיכמ םישא" :ןבה הנע
"?תויראכ ויהי םהינש םאו" :באה השקה
םדבל םדועב הז תא הז ולכאי וא הז םע הז ומילשי הלא ,ךילא אלו ילא ואובי אל הלא" : ןבה הנע
. "רבדמב
"?ונרצעת המב ,ויתודג לע הלוע ,םיה ךילא ואובי םאו" :באה לאש
"?ונרפסת ךיא ,ףיקתמ הברא ךילא אובי םאו" :ןבה הנע
."רופסל ןיא ינב הברעה תא" :באה רמא
."רוצעל ןיא םיה תאו" : ןבה רמא
"?םידבכבש דבכה המו םילקבש לקה רבדה המו" :באה לאש
."וזה הרצה לכ ילע האב התיה אל וזה הלאשה לע יתינע אלול" :ןבה הנע
שרית התא ,ימי תאס אלמתשכו ,תעה אובב .התיבה רוזח .ינב ,ארית לא " :ויבא ובישה
."וטפושו טבשה שאר היהתו ימוקמ תא

ליח תב - הדגא
םויה לכ ךשמב טטוש אוהו ,םח םוי הז היה .ץיקה עצמאב םמוש םוקמב ךלה דחא רבג
דוע וב רתונ אלו שבי וכיח ,םוחמ וטהל וינפ .ושפנ תויחהל ידכ תחא םימ תפיט וליפא אצמ אלו
.להוא ונממ קוחר אל הארו ויניע תא אשנ .ףסונ דחא דעצ וליפא דועצל חוכ
,הדבל התיה להואה תלעב .םימ שקבמ אוהשכ וחתפל לפנו להואה לא ברקתה ויתוחוכ תיראשב
ץע תרעק הלטנ ,וכותב ותוא הבישוה ,להואה ילוש תא המירה איה .םוקמהמ רדענ הלעב ןכש
ויפ לא הרעקה תא ברק אוה .חרואל םתוא השיגהו םירירק דאנ ימ הכותל הקצי ,("הבאנ"ה)
,ןכלו ,ועבצאב התוא ריסהל שייבתה .םימה ינפ לע הפצ שק תכיתח האר ךא ,תותשל לחהו
ךכו .הרעקה לש ינשה הצקל קחרתהש דע וילע חפונו תותשל קיספמ היה ,ויפ לא שקה ברקשמ
ויהש ןוזמו הקשמ תחראמה ול השיגה חנש רחאל .ואמצ תא הוורש דע ,התשו ,חפנו התש
.הללא תא חבישו הל הדוה ,לכא חרואה .התושרב
לואשל ינא הצור ,ילע יסעכת לא ,םיבוט תב וה" :הל רמא תכלל התושר תא שקיבשכ
לכואהו םיחבושמ םידברמהו םילכה ,רדוסמו יקנ ךלש להואהש יתיאר :תחא הנטק הלאש ךתוא
."םגפ ךכב שיש ירה ?םהינפ לע ףצ שקש םימ יל תשגיהש הז ךיא .הנהמו םיעט
ול קיזת ,תחא תבב ,הבורמ היתש .םיב רשא םימה לכ תא תותשל שקבמ אמצה" :ול הרמא
ךינפו עיזמו שלח ילא תאב ?םיבר םימ תותשל אמצהמ עונמל רשפא ךיא לבא .ותואירב לע עיפשתו
תיתש ול תודוהו ,שקה ותוא תא ידי ומב םכותל יתסנכה םימ ךל יתשגהש ינפל .םוחמ םיטהול
, "תעדה בושיבו תוקספהב
."ךתחפשמלו ךידליל הכרב ,ךתומכ םישנ הבריו םיהולא ךתוא ךרבי" : הל רמא
 

טייח לעושבו באזב השעמ - הדגא
לעפמ יל שיו טייח ינאש ,באזה יחא ,תעדי םאה" :ול רמאו באזה תא לעושה שגפ םימיה דחאב
תורוע המכל ? הוורפ ליעמ יל רופתת ילוא" ,תולעפתהב באזה רמא ,"יתעדי אלש תמאב" "?תוורפ
ךלה ."הארנו םיאלט העברא איבת ,תעדל השק" :רמאו לעושה ךייח "?ירובע ליעמ ליבשב קקדזת
ליכאהל ותיב לא רהימו םיאלטה תא לעושה חקל .לעושל םרסמו םיאלט העברא םע רזח ,באזה
.דצב לעושה חינה תורועה תאו העבושל ותיב ינבו לעושה ולכא .וירוג תא
דציכ ,ונ" .באזה תא בוש שגפ דחא םוי .ותדובעב ההתשה לעושהו םיבר םימי ורבע
.השקה "?ןכומ רבכ ילש הוורפה ליעמה םאה" .באזה לאש "?הדובעה תמדקתמ
הפמ יתכתח .וקיפסה אל םיאלטה תעברא ןכש .אל ןיידע .אל" : רמאו וכויח תא ריתסה לעושה
םע בשו באזה ךלה ."םיאלט השימח דועל קוקז ינא ,םיבוטה םיקלחב קר יתשמתשהו םשמו
תשמח םע רזחשכ לעושה לש ותיב ינב תחמשל ץק היה אל .לעושל םרסמו םיפסונ םיאלט השימח
.םימת שדוח ךשמל העבושל םהל וקיפסהש ,םיאלטה
ליעמ לרוגב הלע המ תעדל שקיב ואצמשכ .לעושה תא שפחל באזה אצי בוש םימי שדוח רובעכ
אל ,םילוורש ליבשב םיאלט ינש דוע יל םירסח" :ןוטרל ימומרעה לעושה לחה בוש .ולש הוורפה
הפ לכב םתוא וללז ותיב ינבו לעושה .םיפסונ םיאלט ינש ול איבהו חורטל ךישמה באזהו ."רתוי
אל הוורפה ליעמ ךא ,םיצוריתה םג ולכ םמעו םיפסונ םיבר םימי ופלח .דצב תורועה תא וחינהו
.ןכומ היה
באזה זגר ,ןכומ אל הוורפה ליעמ עודמ ץרתל לעושה הסינשכ םעפה ךא ,לעושהו באזה ושגפנ בוש
דועב ישוק אלל הב רבעו ןטק היה לעושה .ותרואמ לא חרבו לעושה קמח .םעז תמחב וילע לפנתהו
.ובנזב לעושה תא סופתל חילצהו ולגר ףכ תא באזה חלש .הליחמב לוחזל השקתה לדוגמה באזהש
קמח לעושה ךא ,באזה ידיב רתונו לעושה לש ובנז שלתנש דע ,הנאו הנא וכשמ באזהו לעושה
בשח "!בנז ילב ךתוהזל השק היהי אל ירהש ,ךתוא סופתאו םויה אובי" , באזה רמא .הליחמב
,םהל רמאו םילעושה ויחאל לעושה ארק דחא םוי ?באזהמ קומחי דציכו השעי המ ,לעושה
המכ תולוגנרת הללא יל חלוש ,הללא לש ותווצמב ותוא יתכתחש זאמ .ךותח יבנזש םתא םיאור"
ויחא תא ליבוהו לעושה רמא ,"ירחא ואוב" .םילעושה ולאש "?ךבנז תא תכתח ךיאו" ."הצראש
ותנתמ םיימשה ןמ תולוגנרת ולפי דימו וז ןפג לא םכיתובנז תא רושקא" .םיבנע םרכ לא םילעושה
תובנזה לכש רחאל .םינפגה תחא לא םילעושה תובנז תא רושקל רהמו לעושה רמא ."הללא לש
,םילעושה ועמש "!ובלכ םע ברקתמ םרכה לעב !חורבל" :קעוצ לחה לעושה קחרתה ,בטיה ורשקנ
והוספת .יאמרה לעושה לע םילעושה וסעכ .וחרבו םהיתובנז ושלתנש דע חוכב םמצע וכשמ
ימומרעה לעושה הסינ ונממ ופריהש רחאל .ותמשנ החרפ טעמכש דע ,תוצרמנ תוכמ והוכיהו
יתמשא וז ןיא" :ןנוגתהל
םחנתהל ונאימ םילעושה ךא ,"תולוגנרת הברה ונדספה ,לבח .עתפל עיפוה םרכה לעבש
.םינפ תשובב והוקליסו
,ךתוא יתספת ףוס ףוס" :ומעז תא וב תולכל שקיבו וספת הלה ,באזב שגפו לעושה ךלה
.סעכב רמא "!ךתוא גורהא - אלו םיאלטה תא יל רזחה
.ללכ ךתוא ריכמ יניא ?חש התא המ" :רמאו ונצוח תא לעושה רעינ
תא ךל יתכתח ירה ,ךתוא ריכמ ינא .בוש יב תוטשל ךדיב הלעי אל םעפה" .באזה קעצ "לכונ"
אוב .בנז ילב םילעוש לש הלודג החפשמ ונחנא" ,לעושה ךייח ,העוט התא" !בנזה
.בנזה יכותח םילעושה ויחא לא וליבוהש ,ימומרעה לעושה תובקעב באזה ךלה ."ךל האראו
בוש" :ומצעל חשו םינפ תשובב באזה קלתסה ."קדוצ התא תמאב" : רמאו םהדנ באזה לכתסה
. "ילע םירעהל לעושה חילצה

דקרמ למגו רמזמ רומח - הדגא
בג לע םתוא הסימעה ,הרודמל םיצע הששוק םש ,םירהה לא רומח לע תיוודב הבכר םוי םוי
םותר למגה תא רומחה האר .הדשה ילושב ליבשב ורבעשכ .להאמל הבשו רומחה
הרוצקו הטיחה תא ובג לע וסימעה ריצקה תנועב .יוודבה לש והדש תא שרוח ,השרחמל
םוקל וטילחה םימיה דחאבו ,ליפשמה סחיבו השקה הדובעב וסאמ למגהו רומחה .ןרוגה לא ךרדב
.חורבלו
תוידאווה דחא לא םהינפשכ להאמה ןמ טקשב רומחהו למגה וקמח ,הכישחה תדר םע
םביל םיביטימ ,ןתסובה יצע ןיב ןייעמה דיל חונל ובשי ידאווה לא ועיגהשכ .םיקחורמה
.ןייעמה ימב םנואמצ םיוורמו תוריפב
אשנ ,וילגר לע רומחה דמענ ,החונמ לש םיימוי רובעכ !רומח ראשנ רומח ,עודיכ ,לבא
,ךתוא עמשי יוודבה ,למגה סעכ "?ךתעדמ תאצי" .תולוק ילוקב רעונ לחהו לע לא ושאר
הנע ,"הרישב חצופ ינא חור ילע החנשמו ,יל בוט" ."הדובעל בוש ונתוא םותריו ונתוא סופתי
.רוענל ךישמהו רומחה
רחאל םתוא וליבוהו למגה תאו רומחה תא וספת ,ידאוול ודרי ,רומחה תריענ תא םיוודבה ועמש
אל רבכ רומחה ךא .למגה סעכ ,"ךתמשאב לכהו ,השקה הדובעל בושל ונילע התע" ,הרזחב דובכ
וב וטבחשכ וליפא .הלוח ינפ דימעמ ,הצרא חנצו וילגר תא עתפל קשפ אוה ,למגה ירבדל בישקה
לא ךרדב .למגה בג לע ותוא וסימעהו "הלוח"ה רומחה תא םיוודבה ומירה .םק אל םיוודבה
.דצל דצמ ותשבד תא לטלטמ אוהשכ ץר למגה לחה להאמה
התא המ ,לופא ינא !םרח !יחא ,אי" : וילא ארקו למגה תשבדב בטיה להובמה רומחה זחא
טבחנ ,למגה בג לעמ רומחה ףע "!דוקרל הנהנ ינא .רישל תינהנש םשכ" :למגה הנע "?השוע
.תמו עקרקב
 

ןודרחהו שחנה תוברעתה - הדגא
."ןכוסמ םש קר ךל שי .ןכוסמ ךכ לכ אל התא" : שחנל ןודרחה רמא .ןודרחהו שחנה וברעתה םעפ
הארת .אצא ינאו ותוא שכה" ,ןודרחה רמא ,"ןשי םדא בכוש הפ ,הנה" .שחנה רמא "!ןוכנ אל"
שיכה" : קעוז לחהו הלהבב שיאה ררועתה .רתתסהו ןשיה שיאה תא שחנה שיכה ."תומי אלש
ךשנ ןודרח" :שכוהש שיאל םישנאה ורמא ,ואובחממ ןודרחה אצי "! שחנ יתוא שיכה ! שחנ יתוא
,ןודרחה רמא ,"וישכע" .םייחב רתונ אוהו וילא הבש וחור ,שיאה עגרנ " ?קעוצ התא המ ,ךתוא
ותוא ךשנ ,ןשיה שיאה לא ןודרחה ברקתה ."אצת התאו ותוא ךושנא ינא .ןשי ינש שיא הנה"
תאז עמש "!ךתוא שיכה שחנ !ךתוא שיכה שחנ" , ול ורמא .שיאה ילגרל לחזו שחנה אצי .רתתסהו
.תמו להבנ ,שיאה

באזהו ונבר השמ - הדגא
אלו תחא השבכ יל ןת" :רמאו באזה וילא אב ,רבדמב ורתי ןאצ תא ונבר השמ הערשכ
?יל םיכייש ןניא םישבכהו השבכ ךל תתל לכוא דציכ" ,השמ ול רמא ."ולוכ רדעה תא ףורטא
תושר שקבו ךל" ,באזה רמא ."ןהמ תחא ךל ןתונ יתייה ילש ויה םא .ורתי ןאצ תא ינא העור
.השמ קחצ "?םישבכ רדע לע רומשי באזש ,הזכ רבד עמש ימ" ."רדעה לע רומשא םייתניבו ורתימ
.םדאה ינב ומכ היהא אלו ,הערל רדעב עגא אלש יתרבד תא ךל ןתונ ינירה" , רמאו באזה בלענ
רוסמל ותושר תא שקיבו ורתי לא ךלהו השמ רמא ,"ךלןימאמ ינא" ."םהירבדב םידמוע אלש
ףא הרסח אלו םלש רדעה תא אצמו רדעה לא השמ בש .ותשקבל הנענ ורתיו רדעה ןמ השבכ באזל
חקל הבוטו הנמש השבכ ול רוחבל םוקמב .רמא ,"םישבכה ךמ תחא ךל תחקל לכות" .השבכ
,"רתוי הבוט השבכ ךל חק ?וז המונצ השבכב קפתסמ התא עודמ" ,הלדו הזר השבכ ומצעל באזה
הצראשכ .רדעה םע םייתניב התוא ריאשא ךא ,וז תא חקא" : ריבסהו באזה שקעתה .השמ רמא
."התחקל אובא
באזהו .באזל הרומשה ,תחא השבכ לע גלדמ אוה ,ורדעבש םישבכה תא יוודבה רפוסשכ זאמ
ןיב םכסהה יפל ,רדעבש תוזרה ןמ תחא השבכ ךא ףורטי ,יוודבה לש ורדע לע לפנתישכ ,ודיצמ
.העורה ונבר השמ ןיבל ויתובא


 
 
בגנב תינוריעה תובשייתהה
 

יללכ עקר .א
לארשי תנידמ לש החטשמ 62 % -כ םיווהמה ,ר"מק 13,525 לש חטש לע ערתשמ בגנה
.ץראב םיבושייה ללכמ 16 % -כ םיווהמה ,םיבושיי 176 בגנב .םיימואלניבה היתולובגב
,תונטק תורייע ,הלודג ריע :םיבושיי לש םינוש םיגוס אוצמל ןתינ בגנב יבושייה ךרעמב
תננכותמ ,תיוודב תובשייתה לש תכרעמו םיבשומו םיצוביק ,םינוש םייתליהק םיבושיי
.תננכותמ יתלבו
ראשהו ,(הלוכ ץראב 90.5 %ל האוושהב) םיינוריע םיבושייב םיררוגתמ בגנה יבשותמ 82 %
.םיירפכ םיבושיב
.הנידמה יבשות ללכמ 9 % -כ םהש ,שפנ ףלא 413 -כ הנומ בגנה תייסולכוא

בגנב תינוריעה תובשייתהה תוחתפתהל ירוטסיה עקר .ב
82 % -כ ,ןהל תוכומסה ףוחה רושימ ירעבו הפיחב ,ביבא-לתב וזכרתה טדנמה תפוקת ףוסב
(,11%) םילשוריב הזכרתה תידוהיה היסולכואה ראש .לארשי ץראב תידוהיה היסולכואהמ
3,עבש ראב) הלילד תידוהי תוחכונ התיה בגנב תע התואב .יחרזמה לילגבו םיינופצה םיקמעב
.(תודוקנה 11,םיפצמה
ךרעמ לע העיבצמ טדנמה תפוקת ףוסב לארשי ץראב ידוהיה יבושייה םקרמה תקידב
,הזמ םתייסולכואב םינטק םיירפכ םיבושיי תואממ בכרוהש ,ףירח יבטוק יבושיי
תא ונייפיאש ,םיינטנופסה רויעה יכילהתל האוושהב .הזמ ,תיסחי םילודג םיינוריע םיבושיימו
םיבושיי תמקהב ודימתהש ,םיבשיימה תודסומה ידי לע ירפכה רזגמה לעפוה ,ףוחה רושימ יבושיי
תונטק םירע .הירפירפה תועקרקב זחאיהל הרטמב ,בגנבו לילגב ,םיקמעב ,הלפשב - רזופמ םגדב
רושימב םירדהה תובשומ תא ילוא איצוהל ,ידוהיה רוטקסב אצמנב ויה אלש טעמכ תוינוניב וא
וז תויבטוק .םדקתמ רויע לש םינושאר םינמיסב ונייפוא רבכ טדנמה תפוקת ףוסבש ,ףוחה
הנכס התוויה קפס אללו ,ךרדבש הנידמה לש תיתרבח-תילכלכה התוביציל ןכסמ םרוג התוויה
.ףוחה רושימ ךרואל םוצעה היסולכואה זוכיר לשב ,תינוחטב
."הנפמ תדוקנ" תלמסמ לארשי תנידמ תמקה ,תיבושייה תכרעמה תניחבמ
- םיילאירוטירטה םייונישהו ,דחמ יבטוקה ודוחיי לע ,יבושייה ךרעמה תושבגתה
יבושייה ךרעמה לש תינונכת השיג שוביג ובייח - ךדיאמ הנידמה תמקה םע ושחרתהש םייפרגומד
ופסונש םיקירהו "םישדח"ה םירוזאב הריהמ תובשייתה םדקל ינידמ חרכה היה .לארשי תנידמב
ףלא 750 -ל םלוה ןורתפ אוצמל חרכה היהו - םילשורי רודזורפבו לילגב ,בגנב - לארשי תנידמל
.םישדחה םילועה
תוינידמל םירורב םידעי לארשי תלשממ החסינ ,טדנמה תפוקתמ תובשייתהה יחקל רואל
ריהמ סולכיא" :1949 תישארב הלשממה לש דוסיה יווקב וחסונש יפכ ,תללוכה תיתובשייתה
ןונכת לש תוינידמ וז התיה ."םיכרכב זרפומ זוכיר תעינמו ןיסולכוא ילד הנידמ יחטש לש ןזואמו
:תורוקמ ינש לש ןילמוגה תעפשה ךותמ השבגתהש ,ללוכ יבחרמ
ידיימו םלוה ןורתפ אוצמל ךרוצהו ,לארשי-ץראב תובשייתהה יבגל תיגולואידיאה השיפתה
.השדחה הנידמה לש םיפוחדה סולכיאה יכרוצל

:םישדח םילוע
ומיקה םישימחה תונשב .הצרא ועיגהש םישדח םילוע בגנה יבושיי וטלק דימתמו זאמ
בגנב םיבושיה םיווהמ םויכ .בגנב םיירפכהו םיינוריעה םיבושייה תא םישדחה םילועה
םינש 5 דע) םישדחה םילועה זוחא .ונילא םיעיגמה הילעה ילג תטילקל בושח יעצמא
,םחורי ,הנומיד ,םיקפוא םיבושייב רבדה טלוב .יצראה עצוממהמ הובג בגנה תייסולכואב (ץראב
.ןומר הפצמו דרע ,עבש ראב

:1994 ,היסולכואה ללכ ךותמ םילועה %

זוחא
םיבושיי
25
עבש ראב
32
םיקפוא
11
תליא
32
הנומיד
16
תוביתנ
32
דרע
28
םחורי
40
ןומר הפצמ
12.5
ץראב

בגנב הייסולכואה .ג
היילעה ילג ידי לע סולכיא לש ץאומ ךילהתב 60 -הו 50 -ה תונשב הנייפוא בגנב תינוריעה תכרעמה
.הנידמה תמקה רחאל ץראל ועיגהש ,תינומהה
,תרכינ הפולחתב בגנב םיינוריעה םיבושייה תייסולכוא הנייפוא 70 -הו 60 -ה תונשב
.םיבושייה תא דואמ שילחה רבדה .רוזיאב הקוסעת תורוקמב רוסחממ האצותכ
.הנופצלו ץראה זכרמל הרגיה ,הדובע תומוקמ םש האצמ אלש הריעצ היסולכוא
,התובצייתהלו בגנה יבושייב היסולכואה לש יטמרד לודיגל םידע ונא תונורחאה םינשב
תירבמ םבור ,םישדח םילוע לש תועקתשהו םיפסונ הדובע תומוקמ חותיפ בקע רקיעב
.רבעשל תוצעומה

.בגנה ברעמ ןופצבו עבש ראב תעקבב תזכרתמ בגנה תייסולכוא רקיע ,תיפרגואיג הניחבמ
םירוזפ ראשה .בגנה תייסולכואמ 70 % -מ רתוי םיררוגתמ היתוביבסבו עבש ראב ריעב
הכאוב הברעה עקב ךרואלו ,יזכרמהו יחרזמה בגנב םיירפכ םיבושיבו םינטק םיינוריע םיבושיב
. תליא

: בגנב היסולכואה ינייפאמ
:בגנה תיסולכוא לש יפרגומדה בכרהה
- ינתא בכרהב ,טלוב ןפואב ,בגנב הייסולכואה תנייפואמ 50 -ה תונשב חותיפה תורייע תמקה זאמ
50 -ה תונש לש םילודגה היילעה ילג ידי לע וסלכוא בגנב חותיפה תורייע ,רומאכ .ההז יתרבח
רוד ללוכ ,הקירפאו היסא יאצוי זוחא .ןוכיתה םיה ירוזאמו הקירפא ןופצמ רקיעב הצרא ועיגהש
דחוימ ןפואב תטלוב וז העפות .ץראב עצוממהמ לופכ ,דחוימב הובג אוה בגנה יבושייב ,ינש
.םחוריו הנומיד ,םיקפוא ,תוביתנ םיבושייב
אל םירחאה םיבושיל דוגינבו ,רתוי רחואמ המקוהש ,דרע התיה הז ללכב ןפוד תאצוי
יבשותו םיריעצ תוגוז ידי לע הסלכוא אלא ,הקוצמה תוצראמ היילעה ילג תטילקל יעצמא התווה
.םיקיתווה ץראה
סנרפמלו החפשמל םידליה רפסמ .םידלי תובורמ תוחפשמ לש הובג זוחא םג םייק בגנב
.םחוריבו םיקפואב ,תוביתנב רבדה טלוב .יצראה עצוממהמ הובג בגנב
ןפואב יוטיב ידיל אב רבדה .יצראה עצוממהמ הובג ,בגנב םימיוסמ םיבושיב יעבטה יובירה רועיש
שפנל יעבטה יובירה רועיש יוודבה רזגמב .ןומר הפצמו םחורי ,םיקפוא ,תוביתנ םיבושייב טלוב
.ץראב עצוממהמ השולש יפ לודג
 
 
 
 

1993 ,םירזגמ יפל ,בגנב יעבטה יובירה רועיש

שפנ 1000 -ל יעבט יוביר
בושייה
14.8
ץראב
15.8
ינוריע-ידוהי רזגמ
7.2
יתליהק-ידוהי רזגמ
22.7
ירפכ-ידוהי רזגמ
44.3
יאודב רזגמ

:םיזוחאב ,1993 ,ליג תוצובקל היסולכואה תוגלפתה

65 לעמ
64 - 30
29 - 20
19 - 15
14 - 0
בושיי
9.8
39.1
15
8.4
27.8
עבש ראב
5.9
31.9
15.4
9
36.9
םיקפוא
2.7
34
26.4
7.8
28.8
תליא
6.6
35.5
15.6
10.3
31.3
הנומיד
5.1
27.8
16.2
8
43.3
תוביתנ
9.3
36.6
15.3
8.7
29.6
דרע
9.5
35.7
15.7
9.3
29.8
ץראב

בגנב הקוסעתה .ד
רוזאב התוביציל ,היסולכוא תכישמל יחרכה יאנת הווהמ בגנה יבשותל הקוסעת תורוקמ תונימז
םרוג אוה הקוסעתה תורוקמ ןווגמ םג .וילא תימינפ הריגה ידי לע בושייה לש ותוחתפתה ךשמהלו
אוה ,רתוי םינווגמ הקוסעת תורוקמ עיצי בושייהש לככ .בושייה לש וחותיפ ךשמהל יתועמשמ
רבשמ תעב הנכסב ותוביצי - דדוב ףנע לע ךתוי ססבתמ אוהש לככ .תנווגמ היסולכוא וילא ךושמי
.הז ףנעב
םיבשותה לש לודג זוחא םיבושייה תיברמב .תנווגמ הניא בגנב םיבושייב הקוסעתה
םיירוביצה םיתורישהו היישעתה םוחתב דחוימב ,םיינש וא דחא יתקוסעת ףנע לע ססבתמ
,הריעצ היסולכואל המיאתמה םימכחותמ הקוסעת תורוקמ חתפל ןויסינ השענ .םייתליהקהו
לש ותונקדזה תא עונמל ךכ ידי לעו ,הנופצ התריגה תא עונמלו וז היסולכוא ךושמל תנמ לע תאזו
.ותושלחהו בושייה
 

:הלטבא
:ךכל תוביסה .תונורחאה םינשה 10 ךשמב יתגרדה ןפואב לדג בגנב הדובעה ישרוד רפסמ
היח בגנה ירעב .תואלמיגל םישרופה רפסממ לודג הדובעה חוכל םיפרטצמה רפסמ - היפרגומד
םינשב רימחיו ךלי הז בצמ .תואלמיגל שורפל תדמועה וזמ המכ יפ הלודגה הריעצ היסולכוא
.תובורקה
.ןירוטיפלו םדא חוכב ןוכסיחל איבמ רוצייה תוטיש רופיש - היגולונכט
.השבלההו ליטסכטה םוחתב הדובע יריתע םילעפמ רקיעב - בגנב םילעפמ תריגסו םוצמצ
.הדובע תומוקמל שוקיבל סחיב םישדח םילעפמ לש םצמוצמ רפסמ תמקה

:1994 ,הלטבא ימד ילבקמ %

%
בושייה
1.2
לארשיב
2.1
בגנב
2.4
עבש ראב
2.5
םיקפוא
0.6
תליא
2.5
הנומיד
2.8
םחורי
3.9
ןומר הפצמ
2.3
תוביתנ
3.5
תורדש

:בגנב היישעתה .ה
רוזיפ : םהב הצור לארשי תנידמש םידעי תגשהל בושח רישכמ אוה בגנה שועית
רוצייה תלדגהו בגנב םיבושייה לש ילכלכה סיסבה קוזיח ,עבט תורצוא לוצינ ,היסולכואה
.הנידמה לש אוצייהו
.ונינמ םתוא םידעיה תמשגהל םוצע לאיצנטופ ןומט םייעבטה ויתורצואו בגנה יבחרמב
:תונורתי המכ שי בגנב היישעתה םוקימל
םלג ירמוחל הבריק .א
תוכיאב העיגפ אלל יתיישעת חותיפ םירשפאמו הייסולכוא יזוכירמ םיקחורמה םיבחרנ םיחטש .ב
.םיבשותה לש םייחה

:ןהיתונוכת יפל ,תוצובק 2 -ל תוקלחנ בגנה תוישעת
:ןוגכ ,בגנב םייוצמה עבטה תורצואל תורושקה ,הימיכהו הביצחה היירכה תוישעת .1
שתכמב תקפומה לוחה ןבאו ,דרעבו ןיצ תעקבב םיטפסופה ,חלמה םיב גלשאה יצברמ
היירכה תיישעת השמיש הנידמה תמקהל ןושארה רושעב .לודגה שתכמבו ןומר
וז היישעת .יחרזמה בגנב חותיפה תורייע לש ןתמקהל בושח יתקוסעת סיסב הביצחהו
.בגנב תוישעתה לש הרדשה טוח תא הווהמ
וא קושל תדחוימ הבריק תשרוד הניאש ,"הלק" היישעת יהוז - ליטסקטה תיישעת .2
בר םוכחת תשרוד הניאש ,הדובע תריתע היישעת יהוז .םלגה ירמוח תורוקמל
50 -ה תונש ףוסב (רקיעב תורדשבו הנומידב) בגנב המקוה ליטסקטה תיישעת .םיהובג תונמוימו
.איהה הפוקתב ץראל ועיגהש ,םישדח םילוע יפלאל הקוסעת תורוקמ קפסל הרטמב
ךכב היסולכואה רוזיפ תוינידמ עוציבב בושח רישכמ רבעב התוויה ליטסקטה תיישעת
היישעתב קסעוהש םדאה חוכ ללכמ 40 % -כ ,רבעב .הקוסעת תורוקמ יפלא הקפיסש
.ליטסקטה תיישעתב דבע - בגנב
םיידי תוריתע תוישעת :"ןשיה רוד"ה תוישעת לע רקיעב בגנב םיבושייה וססבתה רבעב
ןוזמ ,ליטסקט .תודחוימ תויונמוימל ושרדנ אל םהב םיקסעומהו ,םוכחית תורסח תודבוע
ססבלו בגנב הקוסעתה ךתח תא תונשל הלשממה ידי לע ץמאמ השענ תונורחאה םינשב ,המודכו
המרב הקוסעת תויונמדזה תוקפסמה ,היגולונכטו עדי תוריתע ,רתוי תומכחותמ תוישעת לע ותוא
.התואנ הסנכהבו ההובג תיעוצקמ
.הלא םיפנעב םיקסעומ ידמ תוחפ בגנב שי ןיידע םלוא
םילרנימהו היירכה םה בגנה יבשות תקוסעתב םיטלובה היישעתה יפנע ,םויכ
.רוזאב עבטה תורצוא לש םתואצמיה לע םיססבתמה ,םייתכתמ-לאה
 
 
 

:1994 ,םיזוחאב ,םיפנע יפל הישעתב םיקסעומ

בגנב %
לארשיב %
יתיישעת ףנע
45.8
15.2
.םילרנימ ,קיטסלפו ימוג ,הירכ ,הימיכ
6.4
14.6
תואקשמו ןוזמ
8.3
16.3
רוע ,השבלה ,ליטסקט
6.6
16.8
סופד ,ריינ ,ץע
32.9
37.1
הקינורטקלאו תכתמ

םיילושל ןיערג ןיב ןילמוגה יסחי - תיצראה תכרעמב בגנה .ו
הדימב העיבצמ ,לארשי תנידמב יבושייה ךרעמה לשו יבחרמה הנבמה לש תללוכ הניחב
:םיילושו ןיערג לש הנבמ לע הבר
.ץראה זכרמב ףוחה רושימ רוזא : ןיערגה
.בגנהו לילגה - םיילאירפירפה םירוזאה : םיילושה
הנומת ,בגנב חותיפה תורייע לש ןבצמ לע הלק אל הנומת ונטטרש םימדוקה םיקרפב
םירקחמה .םירחאה ץראה יקלחב חותיפה תורייע לש ןבצמ תא הבר הדימב תמאותה
רעפה לש ותובחרתה לע םיעיבצמ הנידמב ירוזא ןיבה רעפה תקידב לש םוחתב ושענש םינורחאה
הייסולכוא רוזיפ לש םירהצומ םידעי לש םמויק תורמל ,לארשיב הירפירפל זכרמ ןיב םייקה
.םיילאירפירפ םירוזא חותיפו
הרבחה ימוחתב ןסוסיב לעו ןמויק לע בגנב חותיפה תורייע בור תוקבאנ ןיידע 90 -ה תונשב
:בגנב חותיפה תורייעב היישעתהו הקוסעתה ינייפאמ תא ןכל םדוק ונשגדה .הלכלכהו
הדובע רכשב םיוולמה ,םימכחותמ אל היישעת יפנע ,תנווגמ אלו ,תירגתא אל הקוסעת
רפסמב יוטיב ידיל אב רבדהו ,לדגו ךלוה רעפה יתרבחה םוחתב .הכומנ תונמוימבו ךומנ
יצראה עצוממל האוושהב היסולכואה לש הלכשהה תמרב ,דעס יתורישל םיקקזנה
.תואירבהו ךוניחה םוחתב הייסולכואל םינתינה םיתורישבו
,םילעפמ תריגס ,םיהובג הלטבא יזוחא :חטשה ינפ לע םיאור תוגיאדמה תואצותה תא
.ץראה זכרמלו עבש ראבל הירפירפב חותיפה תורייעמ תרגהמ הריעצו הבוט הייסולכוא
תורירמבו הקוצמב .תמייק ןיידע חותיפה תורייעב תמייקה רוכינהו חופיקה תשוחת
.לארשי תנידמ לש תיתרבחה התוביציל הקומע הנכס הנומט תרבטצמה
הבר הדימב ןייפאמה ,"םיילוש - ןיערג" לש רורב הנבמ םינייצמ ירוזאה חותיפה םוחתב םירקוח
לש רתוי בר עציה - (הנידמה זכרמ) ןיערגה תונורתי םיעודי .םלועב תובר תוחתפתמ תונידמ
תיתשת ןכ-ומכ ,תנווגמ הסנרפלו הובג רכשל ,ילכלכ םודיקל תויורשפא םע ,טרפל תויונמדזה
םג אלא ,תואירבהו ךוניחה םוחתב םייסיסב םיכרצ לע קר אל תתתשומה ,הביציו הבוט תיתרבח
.'וכו רודיבה ,תרושקתה ,להנימה םוחתב רתוי םיינרדומ םיכרצ לע
.םיכומנ םודיקה תורשפאו הקוסעתה ןווגמ ,ךומנ רכשה - םיקוחרה הירפירפה ירוזאב
.זכרמה יפלכ רוכינו חופיק תושגר םוקמב םיחתפתמו ,תוימיספ לש הריווא םש תררוש ללכ ךרדב
,יתרבחהו ילכלכה ,יטילופה םוחתב םייבחרמ ןילמוג יסחי םימייקתמ םיילושה ןיבל ןיערגה ןיב
תעבונ וז תוטלתשה .הלא םימוחתב םיילושה לע ןיערגה תוטלתשה ךילהתב רקיעב םינייפואמה
.הנידמ התואב תיתרבח - תילכלכ - תיטילופה תוליעפה דקומכ ןיערגה לש ונורתימ
הבש ,הייפואב תילוצינ תוטלתשה יהוז .םיילכלכ םייטילופ םימוחתב הירפירפב טלוש זכרמה
םייטנסרטניא םילוקיש ידי לע תענומ תוטלחהה תלבק תכרעמ .ומצע תבוטל השעמל לעופ זכרמה
,םישענ הירפירפב חותיפה יכילהת רשאכ ,וילא הבורקה תישונאה תכרעמהו זכרמה קוזיח תבוטל
םיילושה תולת הלדגו תכלוה ךכמ האצותכ .זכרמה רוזא לש םיסרטניא תרשל תנמ לע ,ללכ ךרדב
.ובש תוטלחהה תלבק תכרעמבו זכרמב
םימרוג ,הירפירפה לש התולשחנו הירפירפל זכרמה ןיב רצונש ילכלכ - יתרבחה רעפה
הייסולכוא רקיעב ,תיביטקלס הריגה יהוז .זכרמל הירפירפהמ הריגהל טרפה תמרב
תאצל תונמדזה תלצנמו ,תנווגמו תירגתא הקוסעת תשפחמו עוצקמו הלכשה הל השכרש ,הריעצ
תוחפהו רתוי השלחה ,תרגובה הייסולכואה תראשנ הירפירפב ,וילא העלקנש תולשחנה לגעממ
תמירז ,םינטקו םיכלוה חותיפה ייוכיס ,שלחהל הכישממ הירפירפה ,יעבט ןפואב ,תינרצי
.לדגו ךלוה ירוזיא-ןיבה רעפהו ,תקזחתמ זכרמה לא םיבאשמ
:םירושימ ינשב לועפל ינויח ,וז תואיצמב

בגנב םיינוריעה םיבושייה לש הכישמה חוכ תלדגהב דקמתהל - ימוקמה רושימב
הכישמ ימרוג תריצי לש ךרדב ,רוזאל םירגהמ לש תיבחרמ הנווכה .םתימדת רופישבו
היושע ,אדירג תילכלכ תוליעי לש םילוקישל רבעמ ,הרבחהו היישעתה ,הקוסעתה םוחתב
םוצמצבו חותיפה תורייע לש ןסוסיבב ,הייסולכואה רוזיפ ידעי תגשהב הליעי תויהל
.בחרתמו ךלוהה ירוזיא-ןיבה רעפה
דימלת לכל הווש תונמדזה תתל שי ךוניחב : בגנב ישונאה םקרמב םיבאשמ עיקשהל שי
הנוש סחיב בגנב ךוניחל םיבאשמ תוצקהל שי .זכרמה רוזאב הל םיכוזה הלא ומכ בגנב
לאיצנטופ שומימב ,תיעוצקמ הרשכהב ,הרבחבו תוברתב עיקשהל שי .לבוקמש המל
.וקוזיחבו ימוקמ
:בגנה תורייע
הנומיד
-ו חלמה םיל תיברעמ מ"ק 35 -כ ,םיה ינפ לעמ 'מ 600 הבוגב יחרזמ ינופצה בגנב תמקוממ הנומיד
.עבש-ראבל תיחרזמ - תימורד מ"ק 36
הדוהי-ינב הטמ תלחנ תאזו" , 20-23 :ו"ט קרפ ,עושוהי רפסב ארקמב הנושארל תרכזומ הנומיד
הניקו רוגיו רדעו לאצקב ,בגנב םודא לובג לא הדוהי ינב הטמל הצקמ םירעה ויהיו ,םתוחפשמל
."הדעדעו הנומידו
תיחרזמ שדח ינוריע בושיי םיקהל טלחוה ,1953 תנשב םודס - רמת הלעמ שיבכ תלילס םע
.בושייה לש םוקימה ימרוגמ וויה ,חונה םילקאהו חלמה םי ילעפמל תיסחיה הבריקה .עבש-ראבל
שתכמבו ןורואב םיטפסופה ילעפמו חלמה םי ידבוע רובע םירוגמ ריעל םוקמ רתאל היה ןויערה
.ןטקה
ורבעוהו (םילוע 120 -כ) הקירפא ןופצמ תוחפשמ 36 הפיח למנל ועיגה 1955 רבמטפסב
.םוקל הדיתעה ריעה יתב תא ונבש ןה הלא תוחפשמ .הנומידב םיפירצל םוי ותואב
תליאל עבש ראבמ הברעה שיבכ תלילסו ,הנומידל ךומס יניערג רקחמל הירקה תמקה
.וחותיפ ךשמהל הפיחד ונתנו בושיה לש ילכלכה סיסבה תא וקזיח 60 -ה תונש תליחתב
הווהמ הנומיד ,תיצראה ראתמה תינכת יפ לע .1969 תנשב ריעכ הזרכוהו תוריהמב החמצ הנומיד
תרבחמ לזרב תליסמ ."תורכמה תיישת חותיפל דקומ"כ תרדגומו עבש ראב ןילופורטממ קלח
.ךדיאמ ץראה זכרמלו ,דחמ היירכה ירוזאל חתוא

:היסולכוא
ךא ,ילילש הריגה ןזאמ בקע הגרדהב ריעה יבשות רפסמ תחפ 80 -ה תונש לכ ךשמב
ביכרמ םיווהמ םישדחה םילועה ,ןכאו .התיסולכוא הלדג ,םישדח םילוע תועקתשה בקע הנורחאל
.בגנב הלדוגב תישילשה ריעה איה הנומיד ,םויכ .ריעה תייסולכואב בושח

:הקוסעת
ריעב םיקסעומהמ 30 % - הנומיד לש יזכרמה ילכלכה ףנעה הישעתה התוויה 90 -ה תונש תליחתב
.םירחאה םיתורישה יפנעב 34 % -ו היישעתב ודבע
ידבועמ יצחכ םיקסעומ וב ,השבלההו ליטסקטה אוה ליבומה היישעתה ףנע ,המצע ריעב
,תודבוע םיידי תריתע איהש ,וז היישעת .ליטסקט ילעפמ 5 -כ םנשי ריעב .הנומידב היישעתה
לגעמל הנממ םיטלפנ םיבר םידבועו תמצמטצמ התוליעפ .םיילכלכ םיישקב םויכ תאצמנ
זוחא והז .הדובעה חוכמ 10 % -כ אוה 90 -ה תונש תליחתב הנומידב םילטבומה רועיש .הלטבאה
.יצראה עצוממל האוושהב הובג
לכ ךסמ 1/3 -כ קיסעמה תימיכה היישעתה ףנע אוה הנומידב ףסונ ליבומ יתיישעת ףנע
,חלמה םיב) לארשיל םילקימיכ ילעפמב םיקסעומ םיבר םיבשות .היישעתב םיקסעומה
תקוסעתב בושח ביכרמ הווהמ ,הקינורטקלאה ףנע םג .(םתור רושימבו ,סאלקירפב
.בושייה
.ןטקו ךלוה םהב םיקסעומה רפסמו ,היצמוטואו תולעייתה לש ךילהת לח הלא םיפנע ינשב
.חלמה םי ףוחל תונושה תורייתה תורגסמב םג םיקסעומ םיבר םיבשות
הסנכהו יעוצקמ רגתא םיעיצמה ,רתוי םימכחותמ ,םישדח הקוסעת תורוקמ חתפל תנמ לע
- עדי תוריתע תוישעת קראפ הנומידל ךומס םקוה ,ובש םיריעצל רקיעב ,בושיה יבשותל התואנ
.הנומיד יבשות לש הדובעל שוקיבהמ קלח קפסי הז קראפש הווקת שיו ,"רמת" קראפ

םיקפוא
ררג לחנ לש זוקינה ןגאב ,עבש-ראבל תיברעמ מ"ק 24,רבדמה לובג לע ,יברעמה בגנב תנכוש
.ןועמש טבש תלחנב תאצמנ .רושבה לבחבש
.הפוקת התואב ךרעב ודסונש םיבשומ הביבס ,יאלקח רוזא בלב םילוע ריעכ הדסונ םיקפוא
תיתשתה תא וחינהו םוקמב בשייתהל תונושארה תוחפשמה 24 ועיגה 1955 לירפאב
תונידממ ראשהו (,8 %) ודוהמו סרפמ (,81 %) הקירפא ןופצמ ולע םבור .םיקפוא הרייעה תמקהל
.תוצעומה תירבמו הינמורמ רקיעב ,תויברעמ
הלש תיסחיה הברקה לוצינ ךות ,תונוש תוישעתב םיזכרתמ םיקפוא לש חותיפה יצמאמ
.(העיסנ תוקד 15) עבש-ראבל

: היסולכוא
םינשב סולכיא תפונתלו ,ןורחאה רושעב התייסולכוא לש יטיא לודיג בצקב תטלוב םיקפוא
.תונורחאה
ןתינ .םישישק לש ךומנ רועישו תוטועפ לש הובג זוחאב תנייפואמו תיסחי הריעצ התייסולכוא
םויה שיו היסולכואה לש ליגה הנבמ תא התניש םיקפואב םישדח םילוע תועקתשהש ,רעשל
.תוטועפ לש הובג רועיש דצל םישישק לש רתוי הובג רועיש
,םישדח םילועב הסלכוא הנורחאל םלוא ,תילילש הריגהמ םיקפוא הלבס תובר םינש
הריגה תעונתל םידע ונא תונורחאה םינשב .היפויתאמו םימעה רבח תונידממ רקיעב
,םיקפואל םירגהמ עבש-ראבמ םיבר םיבשות .םיקפואל עבש-ראב ןיב תיתועמשמ
.עבש-ראבב ועקתשה םיקפואמ םיבר םיבשותו

: הקוסעתה הנבמ
םיירוביצ םיתוריש :םיטלוב הקוסעת יפנע ינש םיקפואב ויה 80 -ה תונש עצמאב
םוחתב םהמ םיבר ,20 %) הישעתהו ,םיקסעומה ללכמ 42 % וקיסעהש ,םייתליהקו
וב םיקסעומו ,םיירוביצה םיתורישה ףנע לש ולקשמ הלע תונורחאה םינשב .(ליטסקטה
.בושייב םיקסעומהמ תיצחממ רתוי
הזיראה יתבבו םיבשומב - תואלקחב םיקסעומ לש הובג רועישב םג תטלוב םיקפוא
ןרכשש תויתנוע תודובעב םיקסעומ םיקפואב םיבר םידבועש ,רבדה תועמשמ .םיקפואל םיכומסה
.הטעומ הסנכה םיקפסמה םיעובק םיפנעב וא ,טעומ
,םיבר םישדח םילוע תועקתשהמ עבונ הז לודיג .היילע תמגמב םיאצמנ םיקפואב הלטבאה ידממ
ביבס םיבשומהמ םילטבומה זוחא םג .הקוסעת םיאצומ םניאו הדובעה ישרוד לגעמל ופרטצהש
תוריתע תוישעתל זכרמ םיקפואב םקוה עדי תריתע היישעת ןאכ חתפל המגמ ךותמ .הובג בושייה
םימזי לש תוישעתל החימצ רוקמ היגולונכט
.םילוע םינעדמ לש םתאצמה ירפ ,םיטנטפ לש רקחמו חותיפב רקיעב החמתמ הממחה .םייטרפ

םחורי
"טפנה שיבכ" לע ,המחר-לת רתאו המחר רוב דיל ,םילוע תרבעמכ 1951 ץרמב הדסונ םחורי
םבור,שפנ 400 -כ הנמו "םחורי רפכ" בושייה ארקנ ודסוויה תעב .םיברקעה הלעמל עבש-ראבמ
הדשו לודגה שתכמה תבריקב עבקנ בושייה לש ומוקימ .הקירפא ןופצמ םטועימו הינמורמ םילוע
תפונת ינפב םידמועה עבט תורצוא יריתע תומוקמל הפוקת התואב ובשחנש ,ןורואב םיטפסופה
.הלודג חותיפ
לש ומש בסוה 1962 תנשב .הרייעה תיינבב לחוהו הרבעמה הסרהנ 60 -ה תונש תליחתב
."םחורי"ל בושייה
 

זכרממ מ"ק 150 -כ לש קחרמב ,והשלכ יבושיי ףרוע אלל היסולכואב לילד רוזאב תאצמנ םחורי
שי לעופב .םיבשות 30,000 לש תלוביק תנייצמ ריעה לש באה תינכת .ץראה
.םיבשות 7000 -כ םויכ םחוריב

: הינייפאמו היסולכוא
לש האצות ,התייסולכוא לש תרכינ הפולחתמ םחורי הלבס ,המויקל תונושארה םינשב
לש ותושלחהל םרגש רבד ,םוקמה תא ובזע םיבר םיריעצ .רוזאב הקוסעת תורוקמב רוסחמ
.ולש יתרבחהו ילכלכה םקרמב השק העיגפלו בושיה
התיה םינומשה תונשב .70 -ה תונש עצמא זאמ יתוהמ ןפואב הנתשמ וניא םחורי יבשות רפסמ
לש תיתועמשמ תובשייתה הלחה 90 -ה תונש תליחתב .היסולכואה לודיגב הלק הגיסנ וליפא
.תילילש הריגהמ הרייעה הלבס םינש ךשמב .לודגל הלחה התייסולכואו םחוריב םישדח םילוע
.אביקע-ינב יניערגו ,תויסכס-ולגנא תוצראמ היילע תועקתשהל ,םידע ונא ,תונורחאה םינשב
.בושיה תייסולכוא לכ ךסב הקירפא - היסא יאצוי לש םלקשמ לודג ןיידע ,תאז תורמל
תונוכשה .וילא ועיגהש םישדחה םילועה תא טלקש ,בושייב היינב תפונת הלח הנורחאל
.םחורי םגאל ךומס ,ברעמ ןוויכב ונבנ םחוריב תושדחה

: םיאליגה ךתח
.הובג יעבט יובירבו ,םידלי תוכורב תוחפשמ לש הובג זוחאב תנייפואמ םחורי תיסולכוא
תייסולכוא לש םרועישבו םרפסמב הדירי לש ךילהת לח 70 -ה תונש תליחתמ ,תאז תורמל
.ליגה תוצובק רתי לש היילע דצל םידליה

: הקוסעתו הלכלכ
םיפנעה םיליבומ הז םוחתב .םחוריב ותובישחב ןושארה ילכלכה ףנעה איה היישעתה
תורצוא לע םיססבתמה ,תימיכ היישעתו םייתכתמ-לא םילרנימ :םיאבה םייתיישעתה
ילעפמב םג קסעומ םיבשותהמ קלח .ןורואב םיטפסופהו לודגה שתכמה רוזאב עבטה
היישעת ילעפמ רפסמ המצע םחוריב .םתור רושימבו חלמה םיב םורבהו גלשאה
,"םיקובקב רוצייל םחורי" ,"היצינפ" :רוזאב עבטה תורצוא לע םה םג םיססבתמה
.הקיטמסוק ירצומ רוצייל םדקתמ לעפמ - "סיגא"ו ,םיחירא רוצייל "ןייטשרקא"
.םייתליהקהו םיירוביצה םיתורישה ףנע אוה םחורי יבשות תקוסעתב ינשה ילכלכה ףנעה
לש םיילכלכהו םייתרבחה םינייפאמה לש האצות אוה ברה ולקשמש ,ינרצי אל ףנע והז
.בושיה

הלטבא
תא ,12 % - 11 % ןיב ענו ,יצראה עצוממהמ הובג 90 -ה תונש תליחתב םחוריב םילטבומה רועיש
,לועיי בקע ןירוטיפ ,הדובע תונמזהב םוצמצה עקר לע ריבסהל ןתינ הלטבאה
.רוזאב םילעפמה םינותנ םהב םיילכלכה םירבשמהו

:םידחוימ םילעפמ
םחורי םגא חותיפב םיבר םיצמאמ העיקשמ םחוריב תימוקמה הצעומה - םחורי םגא
הביבס הווהמו ,ינופטישה םיביבר לחנ לש וצורע לע רכס תמקהמ האצותכ רצונ םגאה ,ותביבסו
.ירבדמ רוזאב םייתביבס םיאשונ דומילל בושח דקומו ,תידוחי תיגולוקאו תיפונ
"םחורי םגא תוינומלח" .יאנפ תוליעפלו םילויטל דקומ םג םיווהמ ותביבסו םגאה
.םילייטמ יפלאל לגרל הילע רתא םיווהמ םחורי תרומשב םיסוריאהו
לש תונושארה ויתונש רוזחישלו רומישל ונימב דיחי טקיורפ םייקתמ םחוריב - "תוהז טקיורפ"
םימוליצ ,תוטלקה ,םינושארה םיבשותהו םידסיימה םע תונויאר ,תודועת ,םיכמסמ .בושייה
קוזיחל ,םישרושה לע הרימשל תיכוניחו תינויכרא תוליעפל קצומ סיסב םיווהמ ,םינוטריסו
י"ע בצועש ,םחורי לש "תוהזה לספ" .הווקתב המידק טיבהלו וירוגמ םוקמל בשותה ןיב הקיזה
.קוחרמל הארנו בר הבוגל אשנתמ ,בושייל הסינכב ןוירוא ארזע לספה