.הספדה תוארוה ליבשב ןאכ ץחל ,הז רתאבש תורבוחה תא סיפדהל היעבב לקתנ התא םא

:םייללכ םיאשונב הכרדה ירמוח

! שדח (הכרדהה תקלחמ תאצוהב) ימואלניבה סדייאה םוי תארקל תרבוח

! שדח (הכרדהה תקלחמ תאצוהב) ד"גשרה דיקפתו הכינח לע תרבוח

! שדח (ד"בח תאצוהב)הכונחה גח לע עדימ ץבוק

:םייפוצ םילעפמ תארקל הכרדה ירמוח

(הכרדהה תקלחמ תאצוהב) בגנה אשונב '98 הכונח ילויט תארקל תרבוח

:ןיבר חצר אשונב הכרדה ירמוח

(םורד תגהנה תאצוהב) ןיבר חצרל יתכלממה ןורכיזה םויל תרבוח

ל"ז ןיבר קחצי לש ןורחאה םואנה תולימ

"םולש רוד" יליעפ ידי לע ורבוחש תולעפהל תועצה יתש
2 'סמ הלעפה   1 'סמ הלעפה

םייכוניח םילעפמ "רשג" תתומע לש תוליעפ יסיטרכ
3 'סמ סיטרכ   2 'סמ סיטרכ   1 'סמ סיטרכ


(Word 97 ץבוקכ דירוהל ןתינ םירמוחה בור תא)