םיאבה םיכורב
תובשייתה ירתאו םינבמ רומישל הצעומה רתאל
םורדהו עבש ראב