ךסמה תויונמאל הללכמה רתאל םיאבה םיכורב


ז"סשת רוזחמל םימשרנל החלצה ילוחיא
ו"סשת רוזחמ ימייסמל תוכרב
םיסייגתמל לק תורשו

הללכמה תווצ