הריד רבע לאוג לש לטרופה

לאוג לש לטרופל םיאבה םיכורב
םיצופיש הנורחאל רבע לטרופה
םכתאנהל
http://drory.net