הז ףד לש תילגנאה הפשב הסריגל ץחל
18-30/7/2000 םיכיראתה ןיב
FOLKMOOT USA לביטספב הקהלה ףתתשת
הנילורק ןופצבש ליוושאב

תקהל תלעופ וז תרגסמב .תויונמואה תא חפטמה רפס תיב אוה 'ו ףיקמ ס"היב
.םויה דעו 1979 תנשמ ס"היבב "תילוח" לוחמה


.ינכט תווצו םירמז ,תרומזת ירבחמ ,םינדקרמ תבכרומ "תילוח"

ומכ ,לארשיב ךוניחה תכרעמ לש תויכרע תויכוניחה תורטמל יוטיב ןתינ "תילוח"ב
.תוירפס תיבה תורטמל ןכ

,ןורטאיתה תמגמ םע בולישב ס"היבב תימוחת -ןיב תוליעפ תזכרמ הקהלה
.תונמואהו םוליצה ,תרושקתה

לכבו ש"בב םיעפומב ,םינוש םיירפס תיב םיעוריאב ליעפ קלח תלטונ "תילוח"
,הילגנא ,ב"הרא :ב םיימואלניב לוחמ ילביטספב הקהלה הפתתשה ןכ ומכ .ץראה
ב"צמ).םיבר םיחבשל התכזו דנלוהו דרפס ,היגלב ,ןיס ,ןווי ,דנלטוקס ,תפרצ
.(הכרעה יבתכמ

סרפב התכזו םילשוריב המואה יניינבב "ךוניחה תכורעת"ב הפתתשה הקהלה
תוזחמב עיפוהל הקהלה הנמזוה ןכ ומכ ,"יצראה לוחמהו העונתה םויב" ךוניחה
- "ידנקה" רשקה ינפב ,הלורוטומ ידבוע ינפב העיפוה ,"הלקה הרפואה" לש רמז
האופרה תוכיא םודיקל הדוגאה" ינפב ,הדנקמ םימרות דובכל דחוימ סנכ
,האוש ילוצינ ינפב ,םהינימל תובא יתב ,תוירוה דח תוחפשמל הווצמ רב ,"לארשיב
םישנ ןעמל העפוהב ,"ןוירוג ןב תטיסרבינואב" ימוחת ןיב סרוק יפתתשמ ינפב
.דועו תוכומ

,יסור ,ינמית דוקיר :ומכ םימעו םע ידוקירמ לחה :ןווגמו רישע הקהלה ראוטרפר
ומכ רתוי ילרטאית וא/ו ינרדומ יפוא תולעב תוריציל דעו ,דועו יאקירמא ,ידרפס
.םולשו המחלמ ידוקיר ןכו םישרחה תפש לש תועונתה לע ססובמה ,"ילא אנא"

:םידוקירה ודמעוה תפתושמ הדובעבו םישדח םילוע םינמא םע תדבוע הקהלה
י"ע הלא לכ יאקירפא םורדהו יאליזרבה ,ינמורה ,ינלופה ,ינעוצה ,יניארקואה
.םילוע םיפרגוארוכ
,בקעי םלוס :ןוגכ ,םיידומלתהו םייכנתה תורוקמהמ םידוקיר םג תדקור הקהלה
.תבש דוקיר ,םירישה ריש ,ריצק

הניגנה ילכ .רדניביא לימא ןמואה בר לש וחוצינב תרומזת תלעופ הקהלה ינדקר דצל
הרטיג ,דצ לילח ,הרצוצח ,טנירלק ,ןוידרוקא ,הקוברט ,רוניכ ,תיסאלק הרטיג :םה
יווילב םיריש םירשה םירמז םיפתתשמ ןכ ומכ .ןופסקס ,טלא תילילח ,סב
.תרומזתה

הקהלה תורטמ,לוחמה תבהאל םתוא ךנחלו ,רפסה תיב ידימלת לש םייתוברתה םייחל םורתל
תועפוה ידי לע ,טרפב תילארשי הרישו םע ידוקירלו ללכב הניגנהו הרישה
.תיתונמוא ןהו תינכט ןהו ההובג המרבו תונווגמ
.'דכו תרוסמב ,םיגהנמב :לארשי םע תשרומ םע תוהדזה חפטל
םהישרושל הוואג םהב חפטלו ,העונתו הקיסומל רפסה תיב ידימלת תא ףושחל
לוחמהו הקיסומה לש הכרעהו תורכה ךרד תאז ,ינש דצמ תלוזל דובכו דחא דצמ
.לארשיל םידוהי ולע םהיתוצראמש םינוש םימע לש
,םוליצה ,הרישה ,הניגנה ,לוחמה םוחתב םיריעצ תונורשכל יוטיב ןתמ רשפאל
.קחשמהו תיתוזחה תונמאה
,תויתפכאו תונלבס ,זוכיר ,העקשה ,הדמתהל השירד ךרד ,תונייוצמל ןוצר חפטל
,רשוי ,דובכ ,תוירחא שיגדהלו הקיסומבו העונתב ,הבשחמב תויתריצי חפטל ןכו
.תווצ תדובעו תוניגה
רמוחה םע תודדומתה ידכ ךות ,לוחמו העונת לש םינוש תונונגס ךירעהלו ריכהל
.העפוהל השורדה המרל ותוא איבהלו ילקיסומה וא יתעונתה
תועפוהב ץראל ץוחבו ריעב הרישו ,הניגנ ,לוחמב 'ו ףיקמ רפסה תיב תא גציל
,םירומ ,םידימלת ,םירגובמ ,םידלי :ןוגכ ,תונווגמ תויסולכואל תומיאתמה
.םיימואל ןיבו םיימואל םיסנכב ,םילביטספב ןכו ,םיקקזנ ,םילוח

תרומזתהו הקהלה לש תירפס תיב תוליעפ

ינפב ןכו הפוסבו הנשה תליחתב תוחפשמו םירומ ,םידימלת ינפב תורכה תועפוה
.םהירוה ינפבו ס"היבב דומלל םידיתעה םידימלתה
.םיגחבו םיסכטב תועפוה
,"הממדה עובש" ,ב"י הבכש םויס תביסמ :ןוגכ ,םיירפס תיב םיעוראב תועפוה
.'וכו יצרא לוחמ םוי ,תויונמוא םוי
הדובעה ידעומ
עברא דע םה םישגפמה תועפוה ינפלש תופוקתבו ,עובשב םיימעפ תנמאתמ הקהלה
:ןוגכ םיגחה תושפוחב םג ךרוצה יפל תומייקתמ תועפוהו תורזח .עובשבםימעפ
.ץיקה תשפוח ךרואלו חספב ,הכונחב

הליהקל המורת


יתב ,תובא יתב ,רפס יתב ידימלת ינפב הקהלה ידימלת ועיפוה הנש םירשע ךשמב
םיסנכ ,הייריע ,ל"הצ ,האושה ילוצינ ןוגרא ,ו"ציו ומכ םינוגרא ,םילוח
. דועו ןוירוג ןב תטיסרבינוא , םיימואלניב

הקהלה ידימלתל תיעוצקמהו תיכוניחה הרשעהה תינכות
וז הנשל םינגנהו םינדקרה

(םינבה) .הקהלב םינדקרה לש תינכטה המרה רופיש לע שגד םשוי הנשה
."לבנע" /"הממדו לוק" / "עבש תב" :תיעוצקמ הקהלב הנדסו רוקיב
.לדנרב זנרפ ירגנוהה ףרגוארוכה לש שדח דוקיר
.רנבא הרובד תיאקירמאה תיפרגואירוכה םע שדח דוקיר
.ןרטש סקמ יעבש ראבה ןיחלמה םע "ןוירוג ןב" תטיסרבינואב ביבאב העפוה
.הקהלה ידימלתל הקהלה ירגוב ידי לע ןורטאיתו לוחמב תואנדס תרבעה
.ונתא עיפוהל תוחרוא תוקהל תנמזה

וז הנשל םידעוימה םידחוימו םילודג םיטקיורפ

תנשל תימיטניא החיתפ :ןוגכ ,"תילוחל" םירשע תנשל םידחוימ םיעורא
תופתתשהב "תילוח" ירגובו םירומ ,םירוהל "סייפ תולוכשא תיב"ב םירשעה
.הנשה ףוסב תיגיגח העפוה ןכו םירגוב
.םויה "תילוח" ינדקרו היתורודל ,"תילוח" ירגוב לש תוירוקמ תוריצי לש ברע
תמגמ םע ףותישב "תילוח" תוליעפ תונש םירשע לע ססובמה טרס תנכה
.היזיולטהו תרושקתה
.תונמואה תמגמ םע הקהלל שדח טקפסורפ תנכה
.ןופצה רוזאב תועפוה עסמל תורשפא תקידב
.הליהקל תועפוהבו ץראב לביטספב תופתתשה
הנילורק ןופצבש ליוושאב FOLKMOOT USA לביטספב תופתתשה
18-30/7/2000 םיכיראתה ןיב

םירומה תומש

ש"ב תייריע תדבוע ,הקהלה תלהנמ - תילגרמ הנידע
ש"ב תייריע דבוע ,תרומזתה חצנמ - רדניביא לימא
ש"ב תייריע דבוע ,יביטרטסינמדאה םוחתב עייסמ - דדח קרמ
הכירדמ - איגש לכימ1998-1999 "תילוח" תקהל ירבח

תוינדקר / םינדקר .א
.ףפוקנייש תיביבא
.ןהכ תלייא
.ילארשי ריפוא
.רודגיבא ןרומ
.לטיבא לכימ
.הגרואג הנדריל
.ןח רהוז
.ףסוי- רומ רואיל
.ירא ןב ןרק
.יאבג איג
.ץרפ תיזפ
.שודד ןורש
.לטיבא תרשוא
.רנבא הנאי
.בייטיק הלרפ
.ירוגז רואמ
.ךולב ןתנוי
.ןומימ ףסא

1998-1999 תרומזת ירבח
.קחצי ןב העונ
.קחצי ןב דדוע
.רנפ ןולא
.לסיירק לכימ
.תילגרמ תרטע


תרמזו ינכט תווצ
תרמז - קר הלטס
.ואדיו םלצ -יכאלמ ןורי
.תונומת םלצ - ליג
.השיבלמ - ץיבוקשרה תנע


2000-2001 "תילוח" תקהל ירבח


הטיקנמ לייא
יקוש
ףסוי לט
הדילמ ימייא
רנדלוג תירש
ילברג תימע
רשייךפ לכימ
יול לימדול
רלמ יעור
רזל לג
לומיש ןב לטיל
יקסונסוס ילטנ
ןמדירפ ינש
ץיבולימש דעלא
גרבזיינ ןורש
ליג
יש רתסא
ןמטפ לכימ
רנבא הנאי
גנילייא ירמוע
דירפ העונ

2000-2001 תרומזתה ירבח


ןייטשדלוג ידע
להס-ןב לכימ
הלעובא זומת
רביש ילרוא
ןתסוב לואש
לטסיו הדליה
אירול הנליא
ןיקייח באז
הקייוטס לאיבא
שאר דעיבא
רונמ הלא

םיקרפ ישאר "2000-תילוח" תתומע ןונקת
ירורד לאוג :י"ע תובדנתהב עצוב הז דומע
עונלוקבו תרושקתב הרבגהה זכרמ תרושקת תויגולונכטל ץעוי
עבש ראב להוק ש"ע תויונמואל ןוכית
םורדה זוחמ ךוניחה דרשמ-יזוחמ בושקת יכירדמ זכר
[gdrory@edu-negev.gov.il]
Goel Drory's data base