,"World Wide Web" ,"סייפסרבייס" ,"עדימה תדרטסוטוא"
חרוט וניא דחא ףאו ,םישדח םיגשומ הברה ךכ לכ."טנרטניא"
.םהב םישמתשמ ךיאו םימייק םה המ ליבשב ,םתועמשמ המ ריבסהל

תשר לע םירבסה ואצמת םיאבה םידומעב !ןאכ ונחנא הז ליבשב
ריבסהל הסננ .התלועפ ןפוא לעו "טנרטניא" הנוכמה םיבשחמה
.םולשב התיבה רוזחל ךיאו ימ דגנ ימ תוטשפב םכל

רוטגיבנ פייקסטנ :םיליחתמ ונחנאש ינפל רורב היהיש דחא רבד
,תובושח תונכות יתש הלא .טנרטניאה םניא ררולפסקא טנרטניאו
.טנרטניא ידומעב ףדפדלו תופצל תורשפאמש ,"ןפדפד" תונוכמה
םכל תורשפאמ םינפדפדה ינש לש תומדקתמה תואסרגה - רבד דועו
הרוצב תוציאמ םג ןהו ,טנרטניאה לש תולוכיה תא רתוי בוט לצנל
,םכלש ןפדפדה הסרג הזיאמ קודבל ידכ .השילגה תוריהמ תא תיתועמשמ
,ןפדפדה לש ןוילעה טירפתה ךותמ הרזע וא Help לע רבכעה םע ושיקה
לבקתי .About Internet Explorer/Communicator תורשפאב ורחב זאו
פייקסטנ םכל שי םא .הסרגה רפסמו ןפדפדה לע םיטרפ ובש ןולח
גרדשל דואמ יאדכ - הטמו 4.x הסרגמ ררולפסקא וא ,הטמו 3.x הסרגמ
תא עצבל םכל רוזעי ,ונלש םינפדפדה ףשא .רתוי השדחה הסרגל
.תולקב גורדשה

?ליחתנ

םיבשחמה לע .םיבשחמ לש תימלוע ללכ תשר איה "World Wide Web"
הנומת וא לוק יצבק ,םיכמסמ תויהל םייושעש ,םיצבק םינסחואמ
םהיניב םירבוחמ טנרטניאב םיכמסמה .םירחא םיבר םיגוסמ םיצבקו
.(Hypertext וא םיקניל יוניכב םיעודיה) ,םירושיק תועצמאב
םיעובצ םהש םושמ טסקטה ךותב םיקנילה תא תוהזל ולכות ללכ-ךרדב
.ןותחת וקב םישגדומ םה בורלו ,טסקטה רתימ הנוש עבצב
אצמנה בשחמ לע ןסחואמש רתאב חיננ ,טנרטניאב דומע םיארוק רשאכ
דומעל םכתא ריבעמ ןפדפדה ,קניל לע םיצחולו ,קרוי-וינב תיסיפ
תויהל לוכי םג אוה לבא ,רתא ותואב תויהל לוכי שדחה דומעה .רחא
אל הז םכתניחבמ .םלועה לש ינשה הצקב בשחמ לע ןסחואמש ,רחא רתאב
.ללכב שגרומ אלו הנשמ

Explorer -ו Netscape Navigator ,רתויב םיצופנה םינפדפדה ינש
,ההז טעמכ ןפואב תולועפה ברימ תא םישוע Microsoft Internet
ריבס ,ינשב םישמתשמ םתא םא .םהמ דחא לע קר םכל ריבסנ ןכלו
.הנוש טעמ םש םע ךא ,המוד היצקנופ ול שיש חינהל
ולאמשמש) קיר ןבל ןולח שי ןוילעה וקלחב ,םכלש ןפדפדב וננובתה
תבותכ תא דילקהל רשפא וכותבו ,(Address וא Location הלמה הבותכ
CNN תושדחה תשר לש רתאה תבותכ ,המגודל .םישפחמ םתא ותואש רתאה
תבותכב אצמנ טפוסורקימ לש רתאה וליאו ,http://www.cnn.com איה
ןיא םינפדפדה לש תושדחה תואסרגב . http://www.microsoft.com
ןולחב ודילקת םא .תבותכה ינפל //:http בותכל הבוח
http:// :תמודיקה תאומצעב ףיסוי ןפדפדה ,www.microsoft.com

םירותפכה ינש .ןפדפדה לש ישארה טירפתה אצמנ תבותכה ןולח לעמ
םכל םירשפאמ םה . Back-ו Forward םה טירפתב רתויב םיילאמשה
.םתרקיב םהבש טנרטניא ידומע ןיב הרוחאו המידק ףדפדל
םתא רמולכ) עקתנ דומעה םא :Refresh וא Reload אוה אבה רותפכה
אוה םא וא ,(תוכורא תוינש ךשמב ללכב וא תומלשב ותוא םיאור אל
רותפכה לע ץוחלל וסנ ,תמזגומ הרוצב יטיא םכל הארנש בצקב הלוע
...רזוע הז םימעפל .שדחמ דומעה תא ארקי ןפדפדהו
דומע .ןפדפדה לש תיבה דומעל םכתא איבי - Home - אבה רותפכה
תא עובק ןפואב התיא חותפל םירחוב םתאש טנרטניא תבותכ אוה תיבה
דומעכ טנרטניאב תבותכ לכ רוחבל םילוכי םתאו ,טנרטניאב השילגה
תא התע םיליחתמ שממ םתא םא .(http://www.edu-negev.gov.il :לשמל) תיב
,רתוי רחואמ בלשל הז תא וריאשתש בטומ - טנרטניאה םע תורכיהה
.ןפדפדב שומישב םיסונמ טעמ ויהתשכ
םא דחוימב ישומיש אוה .ןפדפדה תדובע תא קיספמ Stop רותפכה
םיצור םתאו ,ידמ יטיא םתעגה וילאש טנרטניאה רתאש םכל הארנ
.ךכל דעוימה ןולחב תרחא תבותכ דילקהלו וב שולגל קיספהל
בור תא עצבל םירשפאמ םהו ,ןפדפדה לש םייסיסבה םירותפכה םה הלא
םכנמזב רוקחל ולכות םירותפכה ראש תא .השילגל תוצוחנה תולועפה
.הייעטו יוסינ תטישב ,ישפוחה

.וזה היסולמרדנאב והשמ אוצמל ךיא : וא

רתא הזיאל לבא ,טנרטניאב רתאל עיגהל ךיא םיעדוי םתא וישכע זא
םכתא םחנמ הז םא ?םישפחמ םתא ותואש רתאה תא םיאצומ ךיא ?קוידב
םישפחמ םלוכו ,טנרטניאה לש העידיה 'הב היעבה וז .דבל אל םתא -
.הרובע ןורתפה תא
םישפחמ םתאש המ תא אוצמל םיכרד המכ שי .ירשפא הז ,תאז לכבו
םישקבמ םתאוילאש רתאה לש תבותכה תא קוידב תעדל לשמל :טנרטניאב
תודחוימ תונכות .םיסקדניאבו שופיח יעונמב שמתשהל וא ,עיגהל
לעו ,רתוי הלק ךרדב םישפחמ םתאש רתאל עיגהל םכל רוזעל תויושע
.ךשמהב ךכ

?סקדניאל שופיח עונמ ןיב לדבהה המ:רבדה ותוא םיארנ םהינש ,שופיח עונמלו סקדניאל םיסנכנשכ
,השקבה תא רגשלו שופיח תולמ בותכל רשפא ובש ןולח שי םהינשב
.שופיחב ואצמנש םייטנוולר םירתא תמישר הבושתב תלבקתמ םהינשבו
תא ריכהל יאדכו ,תילכתב םינוש שופיחה עונמו סקדניאה לבא
.הנוכנ הרוצב םהב שמתשהל ידכ ,םהיניב םילדבהה

."טובור" הנוכמה ,הנכות תרתתסמ וירוחאמש רתא אוה - שופיח עונמ
תוצופנה םילמה יפל םתוא גווסמו טנרטניא ידומעב רקבמ טובורה
יוטיב וא הלמ םידילקמ ,שופיח עונמב שופיח םיעצבמ רשאכ .רתאב
תא םיליכמש טנרטניא ידומע תשפחמ הנכותהו ,דחוימ ןולח ךותב
יעונמש ,אוה וז שופיח תטישב ןורתיה .שופיחה ןולחב ונזוהש םילמה
שי םימעפלש ,איה היעבה .םירתא ןומה לע עדימ ןומה םיליכמ שופיחה
.םישפחמש קיודמה רתאה תא אוצמל השקו עדימ ידמ רתוי
All the web, Altavista, Excite ?שופיח יעונמל תואמגוד םיצור
הלקהו הריהמה ךרדה .םירכומה שופיחה יעונמ ןיב םה Lycos -ו
רותפכה לע רבכעה םע שיקהל איה שופיחה יעונמ לא עיגהל רתויב
.םכלש ןפדפדה לש ןוילעה קלחב םירותפכה טירפת לע אצמנה ,Searchםמצעב םירבועש ,םדו רשב םישנא שי וירוחאמש רתא אוה - סקדניא
,םיקחשמ ,תושדח :לשמל) תוירוגטק יפל םתוא םיגוסמו םירתאה לע
לבא ,קיודמ רתוי הברה ןאכ גוויסהש ןבומכ .('וכו רודיב ,םיבשחמ
םיסנכנ םישדח םירתאש דע ןמז ןומה חקולו םירתא תוחפ הברה שי
.סקדניאה ךותל
,Yahoo! (http://www.yahoo.com) אוה רתויב עודיה סקדניאה
תא ,Walla (http://www.walla.co.il) תא ,לשמל ,שי לארשיבו
.םיפסונ םיסקדניאו "IOL לש סקדניאה"

?סקדניאבו שופיח עונמב ןוכנ םישמתשמ ךיא
ובש ןולח ישארה דומעב עיפומ םיסקדניאב םגו שופיח יעונמב םג
םתאש םידומעב עיפוהל םייושעש םייוטיב וא חתפמ תולימ בותכל רשפא
זא ,יתפרצ ןיי אשונב קסועש רתא םישפחמ םתא םא ,המגודל .םישפחמ
שופיחה תא םצמצל ידכ .wine הייהת הנושארה חתפמה תלימש ןבומכ
וא france לשמל ,אשונל תורושקש תופסונ םילמ סינכהל םילוכי םתא
םע דומע ולבקת שופיחה רותפכ לע וצחלתש רחאל . champagne
.םתשפיחש אשונל תוברוקמה תואצותה:תורעה
שארב ועיפוי םתשפיחש המל תובורקה תואצותה םירקמה בורב -
.המישרה
היבגל רבסהו ,חלצומ שופיחל ולשמ הטיש שי שופיח רתא לכל -
.ומצע רתאב אוצמל ןתינ

?סקדניאל יתמו שופיח עונמל תונפל יאדכ יתמ זא

.ןבומכ ,םישפחמ םתא המ יולת
.םירישה לכ תולמ תועיפומ סקפיט תקהל לש רתאבש חיננ ,השחמהל
:לשמל) תמיוסמ הירוגטקל םדו רשב םדא ידי-לע רתאה גווסי סקדניאב
:לשמל) חתפמ תולמ ול ודמצויו ,("תוקהל -- תילארשי הקיסומ"
.( "זוא יבוק ,םיריש ,פופ ,תירבע הקיסומ ,הקהל ,סקפיט
םילמה לכ תא קורסתש ,הנכות רתאב רקבת ,הז תמועל ,שופיח עונמב
,שופיחה עונמב ןהו סקדניאב ןה ,גוויסה ןפואש ןבומ) וב תולולכה
.(דבלב רבסהה ךרוצל תאבומ ןאכ הטשפההו ,רתוי בכרומ
םתא םא ."הרפכ ו'ג יבר" רישה תולמ תא םישפחמ םתאש חיננ תעכ
ויהי אל "הרפכ ו'ג יבר" םילמהש חינהל ריבס - סקדניאב םישפחמ
ואצמת אל - ןתוא ושפחת םא ,ןכל .רתאל תורשוקמש חתפמה תולמ ןיב
םילמה תא ,לשמל ,סקדניאב ושפחת םא רתאה תא אוצמל ולכות .רבד
(?םירכוז ,רתאל תורשוקמש חתפמה תולמ ןיב ןה יכ) "זוא יבוק" וא"סקפיט"

ו'ג יבר" רחא ילולימ שופיח עצבל ולכות ,הז תמועל ,שופיח עונמב
,רוכזכ ,ןכש) רישה תולמ תא ללוכה דומעה לא רשייה עיגהלו ,"הרפכ
!רתאב םידומעה לכב םילמה לכ תא תקרוס שופיחה עונמ לש הנכותה
.שופיח עונמב שפחל ףידע "הרפכ ו'ג יבר" רישה תולמ תא - ןכלו
ושפחת םא .סקפיט לש רתאה תא םישפחמ םתס םתאש התע חיננ ,םלואו
,הכורא תואצות תמישר ולבקת - "סקפיט" הלמה תא שופיחה עונמב
לש רתא ,לשמל) "סקפיט" הלמה תרכזומ םהבש םירתאה לכ תא תללוכש
חינהל ריבס המישרה ךותב .(סקפיט תרכומה הביתכ ירישכמ תונח
דואמ הכורא היהת המישרהש ןכתיי ךא ,סקפיט לש רתאה םג אצמייש
...חונ דואמ אל .טנרטניאב םידומע יפלא ילואו תואמ ,תורשע לולכתו

ולבקת ,"סקפיט" ושפחת םאש חינהל ריבס - הז תמועל ,סקדניאב
הלמה תרשוקמ היהת רבכ םירתא המכל) דואמ הרצק תואצות תמישר
תא - ןכלו .שקובמה רתאה לא ועיגת דיימו ,(?חתפמ תלמכ "סקפיט"
.סקדניאב שפחל ףידע סקפיט תקהל לש רתאה
ולכות ןויסינו ןומיא טעמ םע לבא .טושפ אל תמאב הז ?ךבוסמ עמשנ
לא רתוי הבוט הרוצב עיגהלו ,םכלש שופיחה תולוכי תא דואמ רפשל
.םישפחמ םתאש םירתאה

ולבק :סקפיט לש רתאה לא עיגהל הברהב החונו הלק ךרד םג שי לבא
!Netex תאירתאל הריהמו הלק השיג תרשפאמה ,תינכפהמ בותינ תכרעמ איה Netex
יעונמל קקדזהל ילבו םתבותכ תא רוכזל וא תעדל ילב ,טנרטניא
תשרב רתאל תוריהמב עיגהל תרשפאמ תכרעמה .סקדניאל וא שופיח
ןולחב תירבעב (וב הרושקה חתפמ תלימ וא) ומש תדלקה ידי-לע
התוא שפחל וא תבותכה תא תעדל ךירצ אל רבכ ,רמולכ .ליגרה ןפדפדה
האיבמ הנכותהו ,תבותכה ןולחב תירבעב רתאה םש תא םידילקמ טושפ -
.וילא תורישי םכתא

טושפ - דואמ ןוכנ ?Netex םע סקפיט לש רתאה לא םיעיגמ ךיא זא
םתא :והזו ,תבותכה ןולחב (תירבעב ןכ ,תירבעב) "סקפיט"םיבתוכ
.רתאב

ןטק ץבוק (םניחב) טנרטניאהמ דירוהל ךירצ Netex-ב שמתשהל ידכ
הדובעל המצע תא המיאתמ הנכותה .בשחמב ותוא ןיקתהלו ,(KB700-כ)
3 תואסרגמ Internet Explorer םע םגו Netscape Navigator םע
.הלעמו

?Netex תא םיליעפמ דציכ
הניאו ליגרה ןפדפדה לע תשבלתמש ,"הפוקש הנכות" איה Netex
איה הנקתהה רחאל - התוא ליעפהל ךרוצ םג ןיא .תשגרומ וא תיארנ
המ לכ .טנרטניאב םישלוגו ןפדפדה תא םיליעפמ םתאשכ עקרב תלעופ
וא רתא לש םש ןפדפדה לש תבותכה ןולחב דילקהל אוה תושעל ךירצש
,קרב לש רתאל עיגהל ידכ "013" :לשמל) וב תורושקה חתפמ תולמ
.שקובמה רתאב םיאצמנ םתאו - (ילוכו הבונת לש רתאל עיגהל ידכ "הבונת"

תבותכב netex רתאמ תורישי דירוהל רשפא הנכותה תא
http://www.netex.co.il/site/downloads.asp

תשרה תסרגב הב תוסנתהל םינמזומ םתא ,הנכותה לע רתוי תצק דומלל ידכ
:תירבעב רתאה םש תא ודילקה
,ררולפסקאב Favorites וא פייקסטנב Bookmarks תויורקה ,תוינמיס
.תועיבקב םהב םירקבמ םתאש םירתא תולקב אוצמל םכל עייסל תודעוימ

Bookmarks לא ושג ,ןמסל םיצור םתא ותואש רתאב םירקבמ םתא רשאכ
תורשפאב ורחבו םכלש ןפדפדה טירפתב Favorites וא
תמישרב רתאה עיפוי התעמ .Add Bookmarks/favorites
.ומש לע תחא הציחלב וילא רוזחל ולכותו ,םכלש תוינמיסה
רותפכ לע הציחל ידי לע םכלש תוינמיסה תמישרב רקבל ולכות
זאו ,ךראתתו המישרה ךלת ןמזה םע . Favorites וא Bookmarks
וא) Edit Bookmarks לע הציחל ידי לע התוא ךורעל ולכות
םכלש תוינמיסה תא ןיימל ולכות וז הרוצב .(Organize Favorites
.רתוי חונ שומישל ,םיאשונ יפל תוירפסל

תואצמההו םישודיחה לכ תא תוליכמ ןניא םינפדפדה תונכותש ןוויכמ
תויונב ,(ןמזה לכ תושדח תויגולונכט םיאיצממ טנרטניאב) םיירשפאה
םיגאלפה .םיגאלפ לש הרוצב תופסות תלבק תורשפאמ ןהש ךכ תונכותה
.ויעוציב תא תורפשמו םכלש ןפדפדה לא תורבחתמש תונכות ןה
לש תפסות תשרוד וב הייפצש טנרטניא דומע תוהזל םילגוסמ םינפדפדה
תא דירוהל ןתינ ובש דומעל םכתא הנפמ ןפדפדה זאו ,Plug-in תנכות
.התוא ןיקתהלו תפסותה

דירוי ףא ,Internet Explorer ,טפוסורקימ לש םדקתמה ןפדפדה
תא עצבל ול ורשאתש רחאל) םכרובע ותוא ןיקתיו גאלפה תא ומצעב
.(ןבומכ ,הלועפה

.םיגאלפ יגוס תואמו םינפדפד לש תואסרג תורשע שי םויכ
ןפדפדה תא ןיקתהלו אוצמל םכל רוזעי ,IOL לש םינפדפדה ףשא
.רתויב םיצוחנהו םיישומישה םיגאלפהו רתויב ןכדועמה
פייקסטנ לע ללכב עמש והשימש ינפל הברה דלונ ינורטקלאה ראודה
.טנרטניאה תחלצה ירוחאמש ירקיעה חוכה אוהו ,טפוסורקימו
פייקסטנ םינפדפדה ךותב םג) תונוש ראוד תונכות תורשע שי
םימוד םיללכ לע תורמוש ןלוכו ,(ראוד תנכות הלולכ ררולפסקאו
.םייסיסב םירותפכו

:םירבד ינש ועדתש בושח ,ינורטקלא ראודב שמתשהל םיליחתמ םתאש ינפל
רשאכ) yourname@company.net.il המגודל - םכלש ראודה תרש תבותכ -
תובותכ יתש וכרטצת םימעפל .(םכלש טנרטניאה קפס םש אוה company 
.סנכנ ראודל תחאו אצוי ראודל תחא 

.העדוה חולשל םיצור םתא הילאש ינורטקלאה ראודה תבותכ -

תוקד המכ ךותב עיגמ אוהש ,אוה ינורטקלא ראוד לש ירקיעה ןורתיה
ןמז רובע םולשתל רבעמ הרוגא ףא םלשל ילב ,םלועב םוקמ לכל
ךרדב םכלש בשחמהמ רגושת הכורא ראוד תעדוה םג) טנרטניאב שומישה
.(תוטעמ תוינש ךותב ללכלכב דואמ םימוד וא םיהז השעמל םהש םירותפכו תודוקפ המכ שי
:ריכזנ םתואו ,ראודה תונכות

לכ .שדח ראוד עיגה םא קודבת ראודה תנכות - Check Mail -
.(Inbox) סנכנה ראודה תבית לא סנכית השדח העדוה 

.ךשמהב רתוי טרופמ רבסה .השדח העדוה תביתכ ןולח New message -

תבותכ דילקהל ילב ,םתלביקש העדוהל תונעל םכל רשפאמ - Reply -
. (םינוע הילעש העדוהה העיגה הנממש תבותכה לא חלשית הבושתה) 

.רחא ןעמנל םתלביקש ראוד ריבעהל םכל רשפאמ - Forward -םתא ובו ,קיר ןותחתה קלחה .םיקלח ינשמ יונב העדוהה תביתכ ןולח
:תורוש המכ ללוכ ןוילעה קלחה .העדוהה ןכות תא םיבתוכ

וז .ןעמנה לש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא םיבתוכ םתא ןאכ - To
,רמולכ) קיספב תודרפומ תובותכ המכ וא ,תחא תבותכ תויהל הלוכי     
.(תחא הלועפב םיבר םינעמנל העדוה חולשל רשפא      

ןפואב תאלוממ הרושה כ"רדב) םכלש ינורטקלאה תבותכה וז - From
.(הנכותה ידי לע יטמוטוא     

אוהש ידכ ,העדוהה לבקמ לצא עיפוי אשונה .העדוהה אשונ - Subject
.העדוהה תא  ארוק אוהש ינפל דוע ,רבודמ המב תולקב תעדל לכוי     

לא םג חלשית העדוהה - (קתעה - Carbon Copy לש רוציק) Cc
.וז הרושב תועיפומש תובותכה    

קתעה - (ידוס "רוויע" קתעה - Blind Carbon Copy לש רוציק) Bcc
.ךכ לע ועדיי םירחאה םינעמנהש ילב תבותכה לא חלשייש      

רותפכ לע הציחל .ינורטקלא ראודל םיצבק ףרצל ןתינ :Attachment
םתא ותואש ץבוקה תא ונמס .ןטק ןולח תחיתפל םורגת Attach      
ץבוקהו ,(םכלש השדחה הדכנה לש הנומת ,המגודל) ,ףרצל םיניינועמ     
.ינורטקלאה ראודה תעדוה םע דחי חלשיי      


בשחמה לע קר תלעופ איהש ,אוה ינורטקלא ראוד תנכותב ןורסיחה
שמתשהל םיצורו ,ל"וחל וא הירהנב םידודל םיעסונ םתא םא .םכלש
שי וז היעבל) היעב םכל שי ,םכלש ראודה תא אורקל ידכ רחא בשחמב
.(םיליחתמל ץלמומ וניא אוה ךא ,ןורתפ
תועצמאב תולקב היעבה לע רבגתהל תורשפאמ ב"הראב תובר תורבח
שמתשהל םג רשפא .טנרטניא ססובמ ינורטקלא ראוד לש םניח תוריש
ראודה אתמ רשייה תועדוה לבקל םילגוסמה ,םיללכושמ ראוד ירתאב
.תויטיאב אוה הלא ינש לש םנורסח .םכלש יטרפה
,הרבחה לש רתאל סנכיהל ךירצ תשר ססובמ ראוד תורישב שמתשהל ידכ
ךרוצל ראודה ןובשחל השיגה .ינורטקלא ראוד ןובשח חותפלו םשריהל
השילגו םכלש ליגרה ןפדפדה תועצמאב תעצבתמ ראוד לש הלבקו חולשמ
חולשלו לבקל םילוכי םתא וישכע .ןובשחה תא םתחתפ הבש הרבחה רתאל
.םלועב םוקמ לכב ,טנרטניאל רבוחמש בשחמ לכמ ראוד
שארב תמוסרפ עיפות בורל ךא ,םניחב דימת טעמכ ןתינ תורישה
.םכלש ינורטקלאה ראודה תעדוה
,םלועב בשחמ לכמ םכלש ליגרה טנרטניאה ןובשחמ ראוד אורקל ידכ
www.readmail.com תא וסנ ,ליגרה ןפדפדה תועצמאב
www.mailstart.com תא וא
רבכו ,הקירמא זכרמ לש םילגנו'גה אשונב דאמ םיניינעתמ םתאש חיננ
וא העד ףילחהל םיצור םתא לבא ,אשונב םירושקש םירתאה לכב םתרקיב
.המוד ביבחת םהל שיש םירחא םישנא והשמ לואשל
!םילגנו'גה לש ןוידה תצובקל ופרטצה - דואמ טושפ ?תושעל המ
יפיצפס אשונ לע םירבדמש םישנא לש תוצובק ןה ןויד תוצובק
הלועש אשונ לכב תוקסועש ,ןויד תוצובק יפלא-תואמ ןנשי .קיודמו
תא אורקל לוכי םדא לכ ,ינורטקלא ראודל דוגינב .םכתעד לע
.ןוידה תצובקב םימסרפמ םתאש תועדוהה

םש תא תעדל אוה ןויד תצובקל תורבחתהב ןושארה בלשה
:המגודל) םכלש טנרטניאה קפס לש ןוידה-תוצובק-תרש
םתרבחתהש רחאל. (news.inter.net.il וא news.netvision.net.il
.םכלש ןוידה תוצובק תנכות ךותב תרשה תא רידגהל שי טנרטניאל

.ןוידה תוצובק תמישר תא דירוהל םכילע תרשה לא םתרבחתהש רחאל
קלח קר ולש תרשה לע קיזחמ קפס לכ ,הלודג ךכ לכ תומכהש ןוויכמ
יצע בצמ אשונב הצובק תניינעמ לארשיב ימ תא) ןוידה תוצובקמ
המכל תחא הנתשמ טנרטניא קפס לכ לש המישרה . (?הגנוטב וגנמה
.התוא ןכדעל יוצרו ,תועובש
הלעמל לאמשמ .םיקלח השולשמ יונב ןוידה תוצובק לש ךסמה
ריבעת הצובק לש םש לע הציחל .תוצובקה תמישר תאצמנ
.הצובק התואב תועדוהה תורתוכ תא ךלש בשחמה לא
לא וחלש םישנאש תועדוהה תורתוכ תא הארמ הלעמל ןימימ עובירה
,תירוקמה העדוהל וחלש םישנאש תובוגת םג תוארל ןתינ .הצובקה
.העדוהל הנשמ ףיעס תרוצב
לש תרתוכ לע וצחלתש רחאל .תועדוהה ןכות תא הארמ ןותחתה יצחה
.העדוהה לש הנכות תא ךסמה לע הארי בשחמה ,העדוה

יוצר םלוא ,ןוידה תוצובקב ליעפ ןפואב ףתתשהל יוצרו רשפא
םימסרפמ םישנאה ובש ןפואה לש הדימלו תוננובתהל ןמז קרפ שידקהל
.הצובקה לש תוגהנתהה יללכ לע דומלל ידכ ,תועדוהםיאשונב םה םינוידה בור .תילגנאב תולהנתמ ןהש איה ןוידה תוצובקב היעבה
םינוידב ףתתשהל ידכ - ףסונבו .לארשיל םירושק םניא ללכ-ךרדבו ,םיילבולג
.ןויד תוצובקל תדחוימ הנכות ךירצ
תוצובקו תוליהק לש לודג ךרעמ IOL הליעפמ םינוידב תופתתשהה תא טשפל ידכ
לכב תוכמות ןה ךא ,תירבעב םירע םינויד םילהנתמ ןהבש ,(םימורופה) ןויד
.תדחוימ הנכותב שמתשהל ילבמ ,תילגנאב ןוידה תוצובק לש תומדקתמה תונוכתה
הביתכהו האירקה ךילהתו ,ליגר ןפדפד קר ךירצ IOL לש םימורופב ףתתשהל ידכ
.רתויב רורבו טושפ
ובש הטישה וז - File Transfer Protocol לש תובית ישאר - FTP
,רחא בשחמ לא םכלש בשחמהמ םיצבק תרבעהל טנרטניאב םישמתשמ
תולגוסמ ררולפסקא טנרטניאו פייקסטנ .הרזחבו טנרטניאה קפס לא לשמל
בשחמה לא טנרטניאה קפס לש בשחמהמ םיצבק הבוט הרוצב ריבעהל
הדובע תושוע ןה (רחא בשחמל םכמ) ךופהה ןוויכב םלוא ,םכלש
,תידועיי הנכותב שמתשהל ךירצ היעבה לע רבגתהל ידכ .העורג
.הז ךרוצל דחוימב הבתכנש

ריבעהל םיצור םתאש חיננ ftp תנכותב םישמתשמ ךיא דומלל ידכ
. םתינבש טנרטניא רתא לא םיצבק

?FTP תנכותב םישמתשמ ךיא
:םיבושח םינותנ ינש תעדל שי הנכותב שמתשהל םיליחתמש ינפל
members.iol.co.il :אמגודל FTP -ה תרש תבותכ
אמסיסהו םשה הז הרקמב ,תרשל םירכומ המסיסו שמתשמ םשו
.םתרחבש יפכ
,WSFTP תנכותב שמתשהל ונרחב םכינפל תואבומש תואמגודב
.הלעפהל הלקו תיתודידי איהש תא סינכהל םכילע ,תורבחתהל ןושאר בלשכ ,הנכותה תנקתה רחאל
:המגודב םיעיפומ םהש יפכ הנכותב םינותנהםתוא רבחת CONNECT לע הציחל ,םיטרפה תסנכה רחאל
.םכלש היירפסה לאתורישי ,ונלש תרשה לא

ftp

אצמנ ילאמשה ןולחב .לבקתיש ךסמה הז רבחתהל םתחלצה םא
ןולחהמ עצבתת םיצבק תחילש .IOL תרש ינמיבו םכלש בשחמה
.ינמיה ןולחה לא ילאמשה

טנרטניאה יפד תא םתרצי הבש היירפסה לא עיגהל םכילע
ץחה לע הציחל ,חולשל םכנוצרבש תרזעב ןמסל ,םכלש בשחמה לע
תרשה לא םיצבקה תא חלשת ןימיל הנופש ץבוקה תא רבכעה
רתוי לש ןומיס י"ע דחי םיצבק המכ חולשל ןתינ .IOL לש
.דחא ץבוקמ
,הייפצ ,הצרה ,הקיחמ ,םיצבקה לע תופסונ תולועפ עצבל םג ןתינ
קלחב םימקוממה םימיאתמה םירותפכה תרזעב 'וכו םש יוניש
.תונולחה ינשמ דחא לכ לש ינמיה

ftp
דע ךכ וכישמה ,ינמיה ןולחב םיצבקה ועיפוי הרבעהה םויסב
לע הציחל םכלש רתאה לכ תא ולעתש ,ומייסתשכ .ונילא
EXIT -ו ,תרשה םע FTP -ה רשק תא רוגסת CLOSE
.הנכותהמ םכתא איצות


,ןויד תוצובקו ינורטקלא ראודל דוגינב ?והשימ םע רבדל םיצור
םירחא םישנא םע "היח" החיש להנל םכל תורשפאמ תומיוסמ תונכות
,Internet Relay Chat ושוריפש ,IRC .(תדלקמה לע השקה תרזעב)
.טנרטניאב םהיניב םירבדמ םישנא ובש ןפואה אוה
ןדירוהל ןתינש ,תודחוימ תונכותב שמתשהל ךרוצ שי תאז תושעל ידכ
.תוחיש תייצקילפאב םיכמותש םירתאל סנכיהל וא טנרטניאהמ
.תירבעב תוללכושמהו תומדקתמה ןיב איה IOL לש תוחישה תנכות
תא םיארוק ,chat.iol.co.il תבותכל םיסנכנ - ידמל הטושפ התלעפה
ימ לכ םע רבדל ליחתהל ולכות תוינש ךותבו תוארוהה תא בטיה
.תירבעבו - וצפחתש


םניחב דירוהל ןתינ התואש ,MIRC איה תפסונ הצופנ תוחיש תנכות
תועצמאב תועצובמה תוחישל דוגינב . http://www.mirc.co.uk/ תבותכמ
חיש-ינב םע (יטרפ ןפואבו) ליבקמב חחושל ןאכ ,הנכות אללו ןפדפדה
םינוש םיאשונב החיש-ירדח יפלאל סנכיהלו ,םיצבק חולשל ,םיבר
.םינווגמו
דציכ םכל ריבסיש הסונמ םדאמ ושקבתש ץלמומ - ירשפא הז םא
הנושארה םעפה MIRC תא ליעפהל

םישמתשמ לש תופרטצהה בצקו טנרטניאה תשר לש הלדוג
רומשל הצורש טושפה שמתשמה ינפב תולבגמ םיביצמ םישדח
.םישדח םירבח שוכרל וא רכמ אוצמל ,רבח םע רשק לע
תא םימירמ ונייה ,רבח םע רבדל וניצרשכ ,ןשיה םלועב
ונייה טנרטניאה לש הכרד תליחתב .םיגייחמו תרפרופשה
,םויה .ופרטציש םירבחל םיכחמו IRC תרשל םירבחתמ
ונחנא ,םיבאשמ תללוז אלו תיסחי הנטק הנכות תרזעב
,רישי רוביחב ותיא רבדל ,העדוה רבחל חולשל םילוכי
תבותכ ותיא קולחל ,אצמנ אל אוהשכ העדוה ול ריאשהל
.דועו דועו םיצבק ול חולשל ,ונאצמש תניינעמ טנרטניא
םירכמה לכ רותיא איה ,הנכותה לש הבושחה הנוכתה
ומצעל ביכרמ שמתשמ לכ .ןותנ עגרב תשרל םירבוחמה
הנכותה ,טנרטניאל רבחתמ אוה רשאכ .םירכמ לש המישר
טנרטניאל אוה ףא רבוחמ המישרב םירכמה ןיבמ הזיא הארמ
.םיצבקו תועדוה ףילחהל וא ותיא חחושל ןתינש ךכ ,תעכ
.הנכות התואב שמתשהל םיכירצ םירכמה לכש ןבומ
יתימאה ךרוצב טנרטניאה תליהק הריכה תונורחאה םינשב
ראודל ףסונב ,הסונמ שלוג לכל םויכו ,הז גוסמ תונכותב
רפסמל המודב) ידוחיי יוהיז רפסמ םג שי ,ינורטקלא
אוהשכ ותיא רבדלו ותוא אוצמל רשפאמש (ןופלט
.תשרל רבוחמ
תרבח לש ICQ איה הז גוסמ רתויב הצופנה הנכותה
םוכסב ןייל ןוא הקירמאל הרכמנש) תילארשיה סיליבארימ
םישלוג ןוילימ -50מ רתוי םישמתשמ הבש ,(תורפס עשת ןב
.(םוי ידמ םישדח םיפרטצמ יפלא דועו)
icq :תבותכב ICQ תורשל םשרהלו דירוהל ןתינ

?ידדצמו ירוחאמ אצמנ ימ
המוד ןהלש הלועפה ןורקיעש תונכות המכ וצצ הנורחאל
םע רשק תריצי :רחא ךרוצ לע תונוע ןה ךא ,ICQ לש הזל
רתאב םכתא דחי תינמז וב םיאצמנש ,םירכומ אל םישלוג
ותואב םיאצמנש םישלוגש ,איה תיסיסבה החנהה .םיוסמ
תויהל יושע ןכלו ,םיפתושמ ןיינע ימוחת םיקלוח רתא
,ןפדפדל ליבקמב תלעפומ הנכותה .םתיא חחושל ןיינעמ
םתא ובש רתאב ןמז ותואב שלוגש ימ לכ תא תרתאמ
.היח החיש םמע חחושל רשפאמו ,םישלוג
ךכ ,ICQ לש תושדחה תוסרגל הנורחאל הפסוה המוד הנוכת
םיאצמנש םישלוג "םירבחה תמישר"ל ףרצל תרשפאמ איהש
.טנרטניא רתאב םכתא דחי
.הז תורישב תוכמותש (!תוילארשי םג) תונכותהמ םייתש ןלהל
www.hypernix.com סקינרפייה
www.odigo.com וגידוא
תרושקת תויגולונכטל ץעוי
סליטס םוליצו עונלוק , היזיוולטל החמומ
עונלוקבו תרושקתב הרבגהה זכרמ
עבש ראב 285.ד.ת תויונמואל 'ו ףיקמ ןוכית
gdrory@edu-negev.gov.il

---13 11 1999 ---ךיראתב ןכדוע הז דומע


דומעה תליחתל רוזח

Goel Drory's data base