לש עונלוקהו םיטרסה רתא
ירורד לאוג


םיבושחה םיעונמה תא םש אוצמל ןתינ-ילש שופיחה יעונמ רתאב רקבל יאדכ

הז ףד לש תילגנאה הסריגל השיגל ןילרמ לע ץחל

.......תמלתשמ תונלבסה לבא -תמייוסמ תויטאב הלעי ףדה

םלמיס לע ץחל םיצלמומה םירתאהמ דחאל עיגהל ידכ


Internet Movie Database Search for movies or television shows, actors, or characters
Title
Actor/Actress
Character Name


WebCrawler Select Entertainment: Movies
WebCrawler search about: cinematography
YAHOO Select Entertainment:movies
YAHOO Select Entertainment:cinematography
HOT BOT search about: cinematography
HOT BOT search about: movies
LYCOS search about: cinematography
LYCOS search about: movies

This page was created by

DRORY GOEL

MASS COMMUNICATION ADVISOR
EXPERT IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY and TELEVISION
MANAGER of the MASS COMMUNICATION Dep.
"KOHL"HIGH SCHOOL OF ARTS MEKIF VAV p.o.b. 825 BEER-SHEVA


[ drorygoe@netmedia.co.il ] [ gdrory@edu-negev.gov.il ]

This page was last updated

January 1 1998


BACK TO THE TOP OF THIS PAGE


Go to The Israel Ministry of Education-Southern Region(hebrew)
Mass Communication Dep.High School of Arts- makif vav Beer-Sheva ISRAEL (HEBREW)
Goel Drory's data base