םינמאה תיב ןכוש וב תיבה לש ורופיס
ראפ לג ןליא ןוירוטסהה י"ע בתכנ
14.8.1981 ךיראתב 191 ןוילגב "יבלכ" ןומוקמב םסרופו
ענרב הדגמ 'בגה לש הנויכראמ הבתכהעבש-ראבל אפור

עבש ראב-יי ייק תללכמב ל"תמ רגאמ ךותמ

:רפסמ ןינד םריח

בושיה תרשכה תלהנה הטילחה ,ןאכ םימנוד תורשע רבכ ושכרנ רשאכ 1935 תנשב
ךירצש ,םיברעה לא ךר בל ול היהש - ןווהט ר"דה רקיעבו (עקרקה תא התנקש)
זא .םניח תיאופר הרזע םיוודבל שיגיש אפור תאבה י"ע ,םיסחיה תא םתא רפשל
זא .םניח תיאופר זא ארקנש ,ריאמ ןבואר ר"דב בושייה תרשכה תלהנה הרחב
,רייאמ דרכיר זא ארקנש ,ריאמ ןבואר ר"דב בושייה תרשכה תלהנה הרחב
,הינמרגמ רשי ןאכל אב ,םימיל ריעצ רוחב זא היה אוה .ש"בל ואיבהל וטילחהו
.תינמרגה הילעה לג םע ץראל הלעו 1933 תנשב האופרה ידומל תא םילשה םש
!גאדת לא" :יל הנע "?םיוודבה םע רבדי אוה ךיא" :ןוהט ר"דה תא זא יתלאש
זא ."דיקפתה תא אלמל לכוי אוהש הוקמ ינא .תיברע תעדויו ץראה תב איה ותשא
ןינבמ קלח םויכ - (הייארס) הלשממה ןומראל ךומס דמעש תיב ול ונרכש
היה אלו .םניח תיאופר הרזע םיוודבל שיגה אוה .ותדובעב ליחתה אוהו ,הרטשמה
ר"דמ שקבא .תואופרה תט םג םהל ןתונ היה אלא -םשרמה תביתכב קפתסמ
.(םייק ונדוע תיבה ,בגא) .וז הפוקת לע ונל רפסל ריאמ

:רפסמ ריאמ ןבואר ר"ד

.םילשוריב הסדה םילוחה תיבב יתדבע ,ריעצ אפור יתייהשכ 1935, תנש ביבאב
:דואמ יל םסק ןינעה ."ש"בל אפור םישפחמ" :יתשא יל הרמא דחא ריהב םויב
רמ םע השיגפ יל הרדוס ,ןיינעתהל יתכלה …הז המ םיעדוי םתא …םינושאר ,בגנ
רעישו ןקז :תילכראירטפ תומד התיה וז !םלועל ותוא חכשא אל .ןיקנח עשוהי
יל ריבסה אוה !דואמ בר םשור ילע השע אוה ,ריהב עבצב םידגב שובל ,ןבלו ךורא
.בר ןוצרב הז תא יתלבק ינאו ןינעה תרטמ תא
קדנוצ רוספורפ םע החישה דחוימב יל הרוכש .הסדהב ירבחמ דרפהל יתכלה
:לאש ."םילוחה תיב תא בזוע ינא .דרפהל יתאב ,רוספורפ" :ול יתרמא.חונמה
ןיאש יל םירפסמ ?המל" : רמא ."ש"בל ךלוה ינא" :יתרמא "?הרק המ ?שי המ"
."בוט היהי" :יתינע "!םולכ םש
יטרפ בכר לע .ש"בל ןורבח ךרד ,ופי רעשמ יברע סובוטואב ,יתשאו ינא ונעסנ
םויכ םישגפנ ונחנא רשאכ .ינמ ר"ד היה ןורבחב אפורה .וליפא יתמלח אל ילשמ
ונל ורדיס .ש"בל ונעגה !עבש-ראב ןורבח ,םינכש !ןכש ולה :הזל הז םיארוק ונא
סומירפ ,סקול תרונמ :שורדה דויצה תא ונינק ,תונומת האיבה יתשא .הפי תיב
ונל שמיש ןשי טפנ חפ .דועו םירישכמ תחתרהל ,האפרמל סומירפ ,חבטמל
בייח ינא תינרוחא טבמב ,םויה .ונלחתה ךכו .זא התיה אל היצלטסניא ,תחלקמכ
לכ םע -הינמרגמ שדח הלוע יתייה :הז ללגב ןנאש יתייהש בשוח ינניאש רמול
לכב .םיברעה לש םיגהנמה לע אלו תיברע הלמ ףא יתעדי אל ,םיינמרגה םיגשומה
רבכ האפרמה תחיתפ רחאל םימי עובש .המל עדוי ינניא ,רדסב "ךלה" ןינעה ,תאז
,רוע תולחמ :תנווגמ התיה הדובעה .םויל שיא םיעברא דע םישולש ילא ועיגה
הזש יל וריבסה םידוהיה .תדלוי תטימל יתארקנ םשו הפ .תורחא תולחמו םייניע
תוארל רז רבגל רשפאל רשאמ תומל ותשאל תתל יברעל חונ רתוי יכ .לודג רבד
.הכרעהו החלצהל ןמיס הזש יל וריבסה םה .התוא
לבא יתעדי אל תיברע .םימעפל ונילא אב היהו ידאק היה ,לשמל ונלש ןכשה
.םילוחה םע החיש לוהינ םשל יל קיפסה תיברעה ילש עדיהו ,הדובע בגא יתדמל
.יתודידי ףוצרפ יתישעו יתבשי ינא ,יתשא לע החישה סמוע ץבר ללכ ךרדב לבא
םתוא םיחראמ ונייהשו 'גולסע ריבב רקיעב ודבעש םידדומ לע הרפיס רבכ יתשא
.עבש-ראבל םאובב
לדבי ,ןינד םריח םע דחיש חונמה רלושטלא בדנימע תא ריכזהל אלש יל השק
,םיכישה דחא םע ונימודב יתקחש בדנימע לש ותיבב .ונלש םירתכומה ויה ,םייחל
העמ'וג ינונחה תא רכוז ינאו ."לודג קסע" הזמ השע ךישהש יל רבסוה ןכמ רחאל
יתאבשכ .תמייקה ןרק בוחר םויה ,ישארה בוחרב תלוכמ תונח ול התיהש י'גאנ
התיפה תא הקנמ היהו "!אפורה ןודאה ליבשב הז" :רמוא היה התיפ ונממ תונקל
.ולש ליעמה לע
ץורפ ינפל תועובש השיש וא השימחכ . 1936 סרמ דע תנינעמ התיה הדובעה
םשו הפ ,תניוע התיה ריעה הריואה .והשמ הנתשמש שיגרהל ונלחתה תומוהמה
אובל ולדח םישנאה .ןותעהמ םהינזאב ארק אורקל עדיש והשימש םישנא ודדוגתה
:ורמאו רלטשטלא דנימעו ןינד םריח ונילא ואב דחא ריהב םויב .האפרמה לא
רפסמ היה הז ."!רהמ רתויש המכ ןאכמ וקלתסה .אירב ךכ לכ אל ןאכ ריואה"
,ינאו יתשא ,הרשו םריח :םידוהי הנומש ןאכ ונייה .תוערואמה ץורפ ינפל םימי
אב ינאשכ םויה .דלי םג היה דחאלש יל המדנ ,םהיתושנ םע םיטסירוטקרט ינשו
ינא זא !בחר ךכ לכ הנומיד ךרד אל ש"במ שיבכה ,לשמל ;רתויב שגרתמ ינא רוזאל
רצענ ינא םימעפלו הנומיד ךרד אל ,ןשיה שיבכב עסונ ינא םחוריל .בוט שיגרמ
.הזב קלח שי ונל םגש םימעפל בשוח ינא .ףונב םתס לכתסמו ךרדה עצמאב
ירורד לאוג :עוציבו בוציע