עצבמ ,שדק

.1956 רבוטקואב עצובש ,יניס יאה יצחב ילארשי יאבצ עצבמ
הלועפ ףותיש ךות עצובש דיחיה ילארשיה יאבצה עצבמה הז היה
לארשי ןיב תוחיתמה הרבג עצבמה ברע .תפרצו הינטירב - תורז תונידמ םע
1955-ב היקבולסוכ'צ םע םירצמ המתחש קשנה תקסעמ האצותכ םירצמל
לאמג ,םירצמ אישנ תטלחה תובקעב 1956 ץיקב ץרפש ימואל-ןיבה רבשמהו
לע דחוימ םויא התאר לארשי .ץאוס תלעת תא םיאלהל ,רצאנ-לא-דבע
לש תוטישפבו ,1954-ב תליא ץרפמו תליא לע םירצמ הליטהש רגסב המצע
םיוולמ ויה ,ולא םישעמ .הזע-תעוצר רוזאמ רקיעב םיניטסלפ ןיאדיפ
.לארשי תדמשהבו המחלמה לש ףסונ בוביסב ומייאש תורהצהו םימואנ
ןדרי תופרטצה רחאל ,תותיזח שולשב המחלמ לש תורשפאמ הששח לארשי
ידי-לע דחואמ יאבצ דוקיפ ןוניכו רבוטקואב ירוסה-ירצמה יאבצה הזוחל
.וללה תונידמה שולש
,תפתושמ הלועפ תינכותל העצה םע לארשיל תפרצ התנפ 1956 טסוגואב
סיבהל וניה יתפרצהו יטירבה סרטניאהשכ ,הפתוש הינטירב םג היהת הבש
ינש ומתחנ רבוטקואב 24-ב קר .ץאוס תלעת תמאלה אשונב םירצמ תא
,לארשיו הינטירב תפרצ ןיב דחאה .תומצעמה יתש ןיבל לארשי ןיב םימכסה
,יניסב םירצמ לש היתוחוכ לע תילארשי הפקתמ לש קיודמ טירסת ראיתש
רוזאמ תגסל לארשילו םירצמל יתפרצ-יטירב םוטמיטלוא ,הירחא דיימו
תיתפרצ החטבה ללכו תפרצ ןיבל לארשי ןיב היה ינשה םכסהה .הלעתה
.תירצמ תיריווא הפקתה לש הרקמב לארשי ירע לע תיריוואו תימי הנגהל
חתפב ,יניס חטשב קומע ל"הצ לש םינחנצ דודג חנצוה רבוטקואב 29-ב
ינש הז חוכל ופרטצה תועש 24 ךות .השק ברק רחאל שבכנש ,הלתמה רבעמ
םהשכ ,רבדמה ךרד עסמל םירוט השולש ואצי ןכמ רחאל .םיפסונ םידודג
ךרואל תליאמ המורד ץרפ ,םהמ דחא .תיטקט הכימת ריוואה ליחמ םילבקמ
לע טלתשהו 'חיש לא םראש תא שבכ ,הריבע יתלבל זא דע הבשחנש ךרד
-ובא ביבס רצובמה רוזאה תא ,דבכ ברק ירחא ,שבכ רחא רוט .ןריט ירצמ
,רתויב ינופצה רוטה .היליעאמסיא רבעל יניס זכרמ שיבכב ךישמהו הלייגע
-ץראו םירצמ ןיב ןשיה לובגה לע רשא חיפר תא שבכו הזע-תעוצר תא ףקע
תוחוכ תא רעבל ידכ ,הנופצ הנפ רוטהמ דחא קלח ןכמ רחאל .לארשי
ןוויכב ףוחה שיבכ ךרואל ,ברעמ-םורדל הנפ רחאה קלחו ,העוצרב ביואה
הסובת יניס יאה יצחב םיירצמה תוחוכה ולחנ תועש 100 ךות .הרטנקל
ל"הצ תוחוכו ,שארמ ןנכותמה םוטמיטלואל לארשי התנענ הז בלשב .האלמ
ימיה ברקה איבה םייתניב .ץאוס תלעתמ ןילימ 10 לש קחרמב ורצענ
תדיכלל ,הפיח למנ לומ ללוחתהש ,המחלמה ךלהמב ידיחיה בושחה
קלח ולטנ אל םירצממ ץוח ."לאווא-לא םיהרביא" ,תירצמה תתחשמה
ןהלש תידדה הנגהל םיזוחה תורמל תאזו ,תופסונ תויברע תונידמ המחלמב
.םירצמ םע
לש ןתוברועמ לשב תקתושמ התיה תודחואמה תומואה לש ןוחטיבה תצעומ
.רבשמב תועובקה היתורבח ןיבמ םייתש
תומואה לש תיללכה תרצעה הארק ,רבמבונב 7-ב בושו ,רבמבונב 2-ב
- תוצעומה-תירבו תירבה-תוצרא ןיב הרידנ המכסה ךות - תודחואמה
-תירב .קשנה תתיבש יווק ירוחאמ לא ל"הצ תוחוכ לש תידיימ הגיסנל
ומכ .הטלחהל תונעיה-יא לש הרקמב חוכב שמתשהל המייא ףא תוצעומה
.ומקמתה םש הלעתה רוזאמ םייתפרצהו םיילגנאה תוחוכה יוניפ שרדנ ןכ
,תודחואמה תומואה לש םוריח ליח םיקהל תרצעה הטילחה רבמבונב 4-ב
רחאל תגסל לארשי המיכסה רבמבונב 8-ב .םיגוסנה תוחוכה םוקמב אוביש
םוריחה ליח תבצה רבדב תודחואמה תומואה םע םירודיסה תמלשה
ץוח ,השבכש חטשה לכ תא לארשי התניפ 1957 ראוניב 22-ה דע .ימואליבה
לארשי הדמע הלא םיחטשל סחיב .ןריט ירצמ לומ ףוחהו הזע-תעוצרמ
-אשמ ירחא .תירצמ הפקתה ינפמ ןוחטיבלו טישה שפוחל תובורע לע ףקותב
םוריחה ליח בצוי היפלש ,הנבה ראורבפב הגשוה יניצר רבשמו ךשוממ ןתמו
-לא םראשבו הזע-תעוצרב ללוכ ,לובגה ךרואל תודחואמה תומואה לש
.סרמ תליחתב המלשוה תילארשיה הגיסנה .'חיש
,םירצמ ידיל דימ הזע-תעוצר הרזחוה ,לארשי לש היתויפיצל דוגינב
ןריט ירצמ ךרד טישה שפוח .הרהמב ושדחתה הז רוזאמ ןיאדיפה תורידחו
(םימיה תשש תמחלמ 'ר) 1967 יאמ דע םייוק