(1973-1886) דוד ,(ןירג) ןוירוג-ןב
לארשי לש ןושארה התלשממ שארו 1930-מ י"אפמ גיהנמ ,יאנידמ
.ןילופש קסנולפב דלונ .1963-1955-ו 1954-1948
היה ויבא .תירבעה הפשה תודוסו ןויצ תבהא תא תודלימ דוע גפס
הפשה תצפהב ריעצ ליגמ ליעפ היה ןוירוג-ןב .ותרייעב ןויצ יבבוח
הרות האר תונויצב .לארשי-ץראל היילעל ותנכהבו רעונה ברקב תירבעה
.תירבע הדובעב השוביכו ץראל היילע ידי-לע המשייל שיש תישעמ
,הווקת-חתפב יאלקח לעופכ דבע תודחא םינש .לארשי-ץראל עיגה 1906-ב
תינויצה הגלפמב ליעפ היה .הר'גסו תובוחר ,ןויצל-ןושאר ,אבס-רפכ
דוגינבו ,תיטמגרפ התיה םזילאיצוסל ותשיג .ןויצ ילעופ תיטסילאיצוסה
הקיטקלאידל תמדוקכ תינידמה תונויצה תמשגה תא האר וירבחמ םיברל
,ךשוממ קבאמ רחאל ,חילצה 1907-ב הגלפמה תדיעווב .תיטסיסכרמה
םעל תינידמ תואמצעל תפאוש הגלפמה" :ףיעסה תא העצמב לילכהל
.תירבע הרימש הנושארל ןגרא הר'גסב ."תאזה ץראב ידוהיה
ילעופ לש םנואטיב ,"תודחא" תעה בתכ יכרועמ דחא ןירג שמיש 1910-מ
ותוא ,"ןוירוג-ןב" שדחה ומשב םתח ןושארה ורמאמ לע .םילשוריב ןויצ
תכפהמב .אמור תונויגל דגנ םילשורי לש םיניגמה ינורחאמ דחאמ לאש
,יבצ-ןב קחצי ודידי םע דחי ,ףיטה (1908) אטשוקב "םיריעצה םיקרוטה"
אטשוקל אצי אוה .תשדחתמה תינאמ'תועה הייליהקב םידוהיה תובלתשהל
רטסינימכ תונמתהלו םש טנמלרפב ריצכ רחביהל ףאשו םיטפשמ דומלל
תמחלמ .תישפוח תידוהי היילע ןעמל לועפל ידכ תיקרוטה הלשממב
-ןבו יבצ-ןב ורצענ המחלמה ןמזב .תינכותה תא השביש הנושארה םלועה
רובעכ .תינויצה םתוליעפ ללגב ץראה ןמ ושרוגו םיקרוטה ידי-לע ןוירוג
ומיקהו הפנע תינויצ תוליעפב וקסע תירבה-תוצראב .קרוי-וינל ועיגה הנש
לע - "לארשי-ץרא"ו "רוכזי" - םירפס ינש ומסרפו ,ץולחה תעונת תא
תרהצה לש המוסרפ םע .ץראב םינושארה םיצולחה לש םלעפמו םתרובג
תא ונל הריזחה אל הילגנא" :ןוירוג-ןב בתכ ,1917 רבמבונב ,רופלב
ןיינב יצמאמ ,הריציו הדובע ירוסייב אלא םעל תינקנ ץרא ןיא...ץראה
."תמייקו היח הדבועל וז תוכז ךופהל בייח ומצעב ירבעה םעה .תובשייתהו
ותדיחי העיגהשכ םלוא ,ירבעה דודגל בדנתה םידחא םישדוח רובעכ
.םיטירבה ידיב השוביכ םייתסה רבכ ,ץראל
יאמצע ןיערג ץראב םיקהל דעיה תא ומצעל ןוירוג-ןב עבק המחלמה םותב
םיסופדה ולשוחי וב רוכ ,תידוהיה תובשייתהל זועמ ךופהיש ,ידוהי חוכ לש
תורדתסה היה הזה ןיערגה ."ךרדב הנידמה" לש ףאו ימואלה תיבה לש
הריכזמל הנמתנ ןוירוג-ןב רשאו ,1920-ב המקוהש ,לארשי-ץראב םידבועה
.םוקתש הנידמל תודוסי חיניש ,ורקיעמ יטילופ ילכ הב האר אוה .ןושארה
תודחא ודחאתה 1930-ב .םילעופה תוגלפמ לש ןדוחיא תארקל םג ליעפ היה
- י"אפמ - לארשי-ץרא ילעופ תגלפמ תא ומיקהו ריעצה לעופהו הדובעה
םילעופה תוגלפמ וכז הנש התואב ינויצה סרגנוקל תוריחבב .1933 תנשב
לעופה דעווה שאר-בשויל ןוירוג-ןב רחבנ 1935-ב .תולוקהמ 50%-כב
.תידוהיה תונכוסהו ינויצה
תינכותב תינורקע ןוירוג-ןב ךמת ,(קותרש) תרש השמו ןמצייו םייח םע דחי
חטשהש הדבועה תורמל תאזו ,1937-ב ליפ תדעו העיצהש הקולחה
ידי-לע הזנגנ ליפ תינכותש רחאל .ןטק היה תידוהיה הנידמל הצקוהש
1939 ראורבפב הכרענש סמיי'ג טנס תדיעווב ןוירוג-ןב ףתתשה ,םיטירבה
תא ליבגהש 1939 לש "ןבלה רפסה" םסרופ הדיעווה תובקעב .ןודנולב
םידוהיה דמעמ תא איפקהל שקיבו ,םידוהי ידי-לע תועקרק תשיכרו היילעה
.הינטירב דגנ יולג קבאמ תחיתפ לע זירכה ץראל ובושב .יחצנ טועימכ
דצל םחליי בושייהש ,ןוירוג-ןב חיטבה היינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע
דגנ םחלהל ךישמיו ,"ןבל רפס" ןיא וליאכ תיצאנה הינמרג דגנ םיטירבה
התעמ הנפ תינידמ הניחבמ .םיצאנה דגנ המחלמ ןיא וליאכ "ןבלה רפס"ה
חורה היה ןוירוג-ןב .יוביגו הכימת שפחל ידכב תירבה-תוצרא ןוויכל
קבאמה תא החתפש ,1942 יאמב 12-המ רומטליב תינכות ירוחאמ היחה
וליפא ,הבר תודגנתה ףא לע ,השארב דמעו ,רתלאל הנידמה תמקהל
תיזחב .תינכותה לש תוילאירוטירטה תויועמשמה ללגב ,ותגלפמב
וטקנ 1944 רחאלש ,םישרופה ינוגרא דגנ הפיקת הדמע טקנ תימינפה
.םייטירבה ןוחטיבה תוחוכ דגנ רורט יעצמאב
חוכ לש ותיינבל רקיעב ןוירוג-ןב רסמתה 1948-1946 תועירכמה םייתנשב
זירכהש ןוירוג-ןב הז היה .תימואל-ןיב תיטמולפיד תוליעפלו ידוהי הנגה
םויק דע תינמזה הלשממה תא םיקהו ,1948 יאמב 14-ב הנידמה תמקה לע
הלשממ שארכ ןהכל ךישמה תוריחבה רחאל .1949 ראוניב 25-ב תוריחבה
ךכ רחאו יתמחלמה ץמאמה שארב דמע תאז תרגסמב .ןוחטיבה רשו
הנידמה תלכלכ תיינבו תינומהה היילעה תטילק ,הנידמה לש ינוחטיבה
,תיצולח תובשייתהלו תימצע המשגהל ארוק אוהש ךות ,םישק םיאנתב
תכרעמבו אבצב תויתכלממ לע תססובמ התיה ותוינידמ .בגנב רקיעב
ךא ,ותעונת לש םירצה םיסרטניאה ןובשח לע אב רבדהשכ םג ,ךוניחה
.י"קמו תורחה תעונתל םוקמ היה אל תיתכלממה ותשיגב
,1963-ב דיקפתהמ תיפוסה ותשירפ דע ,הלשממ שארכ ותנוהכ תונש ךשמב
.םייתגלפמ-םינפ םיקבאמו םיינויצילאוק םירבשמ עקר לע רטפתהל הברה
תא .בגנבש רקוב-הדש ץוביקל ףרטצהו "םייתנש-הנשל" שרפ 1953 תנשב
.ןוחטיבה רשל הנמתמ ןובל סחנפשכ ,תרש השמל ריבעה הלשממה תושאר
בש ,(ןובל תשרפ 'ר) "שיב קסעה" ללגב ןובל רטפתהשמ ,1955 ראורבפב
ילויב תויללכה תוריחבה ירחא .ןוחטיבה רש דיקפתב הלשממל ןוירוג-ןב
רבוטקואבו תפרצ םע תירבה לכירדא היה .הלשממה תושארל םג רזח 1955
דגנ יאבצ עצבמב הלועפ ףותישל םכסהל הינטירבו תפרצ םע עיגה 1956
םע םיישיא תודידי ירשק רשק רתוי רחואמ .(שדק עצבמ 'ר) םירצמ
.לוג-הד לרש תפרצ אישנ
,תורחה תעונת לש הגיהנמ דמע השארבש ,הבחר תירוביצ תודגנתה ףא לע
הקילבופרה םע םימולישה םכסה לע המיתחל ןוירוג-ןב לעפ ,ןיגב םחנמ
רלצנקב שגפ 60-ה תונש תליחתבו ,1952-ב דוע (הינמרג-ברעמ) תילרדפה
םיסחי תרישקל ליבוהש ךילהתב לחהו ,ראואנדא דארנוק הינמרג
תונויסינ םזי 1963-1955 םינשב .1965-ב תונידמה יתש ןיב םייטמולפיד
.החלצה אלל ךא ,ברע תונידמ יגיהנמ םע תורבדיהל רפסמ
:השעמל ורבסהשכ ,הלשממב וידיקפתמ ןוירוג-ןב רטפתה 1963 ינויב
רשו הלשממ שארל לוכשא יול רחבנ ,ותצלמה יפל ."תוישיא תוביס"
הז עקר לע .ןובל תשרפ עקר לע ודגנ קבאיהל לחה הרהמ דע םלוא ,ןוחטיב
ןייד השמ תא הללכש ,םיריעצ םיגיהנמ תצובק םע ,1965 ינויב י"אפממ שרפ םג
10-ב התכזש ,(י"פר) לארשי ילעופ תמישר תא םיקהו ,סרפ ןועמשו
םע י"פר הדחאתה םימיה-תשש תמחלמ ירחא .תישישה תסנכב םיבשומ
הדובעה תגלפמ תא ומיקה דחיו ,ןויצ ילעופ-הדובעה תודחאו י"אפמ
וכרענש תוריחבב .דוחיאל ףרטצהל בריס ןוירוג-ןב םלוא ,תילארשיה
םיבשומ 4-ב התכזש תיתכלממה המישרה שארב בצייתה 1969 רבוטקואב
םייחהמו תסנכהמ ןוירוג-ןב שרפ ,84 ןב אוהו ,1970 ינויב .תיעיבשה תסנכב
.ויתונורכז תביתכל רסמתהל ידכ ,רקוב הדשל םייטילופה
םטועימ ,םימואנו םירמאמ יצבוק םבור ,םירפס תורשע םסרפ ןוירוג-ןב דוד
תודלות לעו ץראב ירבעה בושייה לע םיירוטסיה םירקחמ ,םיבתכמ יטקל
.הנידמה