תבייחמה הטלחה תודחואמה תומואה תרצע הלביק 1947 רבמבונב 29-ב
לארשי-ץרא יבשות תאמ העבת תרצעה ,לארשי-ץראב תידוהי הנידמ תמקה
.הטלחהה עוציבל םה םדצב םישרדנה םידעצה לכב םמצעב זוחאל
ותנידמ תא םיקהל ידוהיה םעה תוכזב תודחואמה תומואה לש וז הרכה
.העקפהל תנתינ הניא
הז דומע תליחתל רוזח

ם"ואב לארשי ץרא תלאש


ם"ואה לש תיללכה תרצעה הסנכתה הינטירב לש התיינפ תובקעב
.לארשי ץרא תלאשב ןויד ללכנ ומוי רדסבש דחוימ בשומל 28.4ב.1967-
תדעו תונמל קר טלחוהו הז בשומב המצע הלאשה הנודנ אל השעמל
דעונש ם"ואה תרצע לש ליגרה בשומל תוצלמה ןיכתש תדחוימ הריקח
,דחוימה בשומה לש ןורחאה םויב הלפנ הלודג העתפה .ויתסל
הדגנתה דימתש ,מ"הירב גיצנ - וקימרוג ירדנא ריהצהשכ ,4.5ה.1947-
תמקה קידצמ הינשה םלועה תמחלמב םידוהיה לש םלביס יכ - תונויצל
ידוהי תרזעב יכ זא התוויק מ"הירבש הארנ .לארשי ץראב תידוהי הנידמ
תא לארשי ץראמ קלסל רשפא היהי תינויצה העונתהו לארשי ץרא
התנווכו סיסכת אלא הניא ם"ואל התיינפ יכ הב ודשח םיברש ,הינטירב
לע שדחמ התוטלתשהל ם"ואה לש ורושיא תא לבקל איה תיתימאה
.ץראה
:תונידמ 11 יגיצנמ הבכרוה ם"ואה לש תדחוימה הריקחה תדעו
,סרפ ,ורפ ,היבלסוגוי ,דנלוה ,ודוה ,הלמטאוג ,יאווגורוא ,הילרטסוא
היה ר"ויה .הב תוגצוימ ויה אל תומצעמה .הידוושו הדנק ,היקבולסוכ'צ
התהשו 1947 ינוי תיצחמב ץראל עיגה הדעווה .הידוושמ םרטסדנס לימא
יכ ועידוהש ,םיטירבהו ,התוא ומירחה םיברעה .תועובש 5 מ רתוי הב
לע עיפשהלמ וענמנ ,והשלכ ןורתפ לע הצלמה ילב איה ם"ואל םתיינפ
ילב טעמכ םתעפשה אולמ תא ליעפהל תונכוסה יגיצנ ולכי ךכ .הינויד
הירבח .ץראב זא ועריאש םיעוריאהמ דואמ המשרתה הדעווה .תורחת
םהיניעל השחרתהש ,"סודוסקא" תשרפמ ומשרתה םהש כ"חא ורמא
.םהינפב ועיפוהש םיגיצנה לש םהירבדמ רשאמ רתוי ,הפיחב
לע דחא הפ וצילמה הדעווה ירבח לכ .הדעווה ח"וד םסרופ 31.8ב.1947-
בורה לש תוצלמה ושגוה ,ומוקמב אוביש רדסהל רשאב .טדנמה םויס
תודחואמ ,תיברעו תידוהי ,תונידמ ינשל הקולח עיצה בורה .טועימה לשו
רוזא ראשיהל העצהה יפל הרומא התיה םילשורי .ילכלכ דוחיאב
וד הנידמ תמקה עיצה - סרפו היבלסוגוי ,ודוה - טועימה .ימואלניב
.תידוהיה הילעה ךשמהו תיקלח הימונוטוא םע תימואל
ףורצ .קרוי וינב הלש ויתסה בשומב הדעווה תוצלמהב הנד ם"ואה תרצע
,ליגרכ אלש ,ןמצע ואצמ מ"הירבו ב"הראו ,רצונ ונימב דחוימ ינידמ
ט"כ) 29.11ב.1947- .בורה תוצלמה תלבק - הדמע התואב תוכמות
33 לש בורב הלבקתה הקולחה תעצהו העבצה תרצעב הכרענ (רבמבונב
.םיענמנ הרשעו 13 תמועל

הז דומע תליחתל רוזח