טדנמב הרשואו 1917 רבמבונב 'ב םוימ רופלב תרהצהב הרכוה וז תוכז
ןיבש ירוטסיהה רשקל ימואל-ןיב ףקות דחוימב ןתנ רשא ,םימואלה רבח םעטמ
םיקהל ידוהיה םעה תוכזלו לארשי-ץרא ןיבל ידוהיה םעה
.ימואלה ותיב תא שדחמהז דומע תליחתל רוזח

רופלב תרהצה


רבדב תונויצה תפיאשל התדהא תעבומ וב ,הינטירב תלשממ לש ימשר יוליג
"רופלב תרהצה" םשב עודי תעדה יוליג .לארשי ץראב ידוהי ימואל תיב תמקה
1917 רבמבונב 2 -ב המסרפתנש ,רופלב סמי'ג רותרא יטירבה ץוחה רש םש לע
יקוח סיסבו ,הינטירב ידיל לארשי ץרא לע טדנמה תריסמל דוסי השמישו
.יטירבה ןוטלשה תפוקתב לארשי ץראב תינויצה העונתה לש היתולועפל
םיליעפו םיגיהנמ תצובק .רופלב תרהצה םוסרפל םדק השק ינידמ קבאמ
לש התמכסה תגשהל הלמע ,בולוקוס םוחנו ןמצייו םייח ר"ד תושארב םיינויצ
םלועה תמחלמב ןוחצנה רחאל לארשי ץרא תא התוסח תחת לבקל הינטירב
לש הנוניק תא חיטבהל ידכ ,לארשי ץראמ היכרות לש הקוליסו הנושארה
הכימת לע הינטירב תרהצהל תודגנתה .לארשי םעל ימואל תיבכ ץראה
הלשממ ירש ברקמ קר אל ואב המוסרפל תוערפההו ימואלה תיבה תמקהב
.םיללובתמ םידוהי דצמ םג אלא ,םייטילופ םישיאו
ןפי ; (9.5).1922 הילטיא ; (14.2).1918 תפרצ ידי לע הרשוא רופלב תרהצה
1920 לירפאב ומר-ןאס תדיעווב (.30.6).1922 תירבה תוצראו ; (1918 רבמצד)
וחצינש תומצעמה םעטמ לארשי ץרא לע טדנמה הינטירבל תימשר רסמנ
,לי'צר'צ .וו לש "ןבלה רפסה" םסרופ 1922 ינויב .הנושארה םלועה תמחלמב
איה רופלב תרהצה תלחותו לארשי ץרא לעמ יחרזמה ןדריה רבע ערקנ ויפל
טדנמה תא "םימואלה רבח" רשיא 24.7.1922 -ב .דבלב יברעמה ןדריה רבע לע
.לארשי ץרא לע יטירבה
רופלב תרהצה חסונ
דרשמ - דלישטור דרול לא ,רופלב סמי'ג רותרא ,יטירבה ץוחה רש בתכמ)
(.1917 רבמבונב 2 ,ץוחה
,רקיה דלישטור דרול
ןלהלש הדהאה תזרכה תא ותוכלמ דוה תלשממ םשב ךל רסומ ינירה בר גנועב
: ידי לע הרשואו הלשממל השגוה רשא ,תוינויצ תוידוהי תופיאשל
ידוהיה םעל ימואל תיב דוסיי לע הפי ןיעב הטיבמ ותוכלמ דוה תלשממ"
,תאז הרטמ לש התגשה תא לקהל ידכ היתוחוכ בטימב ץמאתתו לארשי ץראב
תויחרזאה ןהיתויוכזב עוגפל ידכ וב שיש ,רבד השעי אלש רורבה יאנתב
לש ינידמה םדמעמבו ןהיתויוכזב וא תוידוהי יתלבה תודעה לש תויתדהו
."תרחא ץרא לכב םידוהיה
.תינויצה תורדתסהה לש התעידיל תאז הזרכה איבת םא הדות ךל ריכאהז דומע תליחתל רוזח

הז דומע תליחתל רוזח
1922 ילוי ,לארשי ץרא לע יטירבה טדנמה:םימואלה ירבח תצעומ
יארחא אהי טדנמה-לעבש םג ומיכסה תוישארה תירבה-תומצעמו ליאוהו
תלשממ ידי לע 1917 רבמבונב 2 םויב הנושארל הנתינש הרהצהה תמשגהל
תבוטל ,ל"נה תומצעמה לע הלבקנשו ,הלודגה הינטירב ךלמ ותוכלמ דוה
םוש השעיי אלש שרופמ יאנתב ,לארשי-ץראב ידוהיה םעל ימואל תיב תמקה
תוידוהי-יתלבה תודעה לש תויתדהו תויחרזאה תויוכזב עוגפל לולעה רבד
לככ םהמ םינהנ םידוהיש הנידמה דמעמבו תויוכזב וא ,לארשי-ץראב תומייקה
;תרחא ץרא

לארשי-ץרא ןיבו ידוהיה םעה ןיב ירוטסיהה רשקה רכוה ךכ ידי לעו ליאוהו
ימואלה ותיב לש שדחמ ותמקה תא םיבייחמה םיקומינל הרכה הנתינ ןכו
;ץרא התואב

הלודגה הינטירב ךלמ ותוכלמ דוהב ורחב תוישארה תירבה תומצעמו ליאוהו
:לארשי-ץרא לע טדנמה לעב תרותב

:ןלהלדכ ויאנת תא הצעומה הרידגמ ,ל"נה טדנמה תא הרשאב ,ןכל
ןכ םא אלא ,ןוטלשו הקיחת לש תואלמ תויוכמס הנייהת טדנמה-לעבל :1 ףיעס
.הז טדנמ לש ויאנת ידי לע תולבגומ הלא תויוכמסש הנידמבו

,םיינידמ םיאנתב ץראה תדמעהל יארחא אהי טדנמה לעב :2 ףיעס
ימואלה תיבה לש ותמקה תא וחיטבי רשא ,הלאכ םיילכלכו םייביטרטסינימדא
ןכ ןכו ומצע ןוטלש תודסומ לש תוחתפתהה תאו ,החיתפב עבקנש יפכ ,ידוהיה
לדבה ילב ,לארשי-ץרא יבשות לכ לש תויתדהו תויחרזאה תויוכזה תרימשל
.תדל תד ןיבו םעל םע ןיב

תוביסמהש הדימב ,ימוקמ ימצע ןוטלש דדועל טדנמה-לעב לע :3 ףיעס
.הנישרת

תא ץעייל ותילכתש ,ירוביצ דסומכ רכות התואנ תידוהי תונכוס :4 ףיעס
לכב התא הלועפ ףתשלו (Administration of Palestine) לארשי-ץרא תלשממ
תיבה תמקהל םיעגונה םירחאהו םייתרבחה ,םיילכלכה םיניינעה םתוא
,ןכו ,לארשי-ץראב תידוהיה הייסולכואה לש היניינעלו ידוהיה ימואלה
.ץראה חותיפב ףתתשהלו עייסל ,הלשממה לש החוקיפ םע דימת בשחתהב

לארשי ץרא לע טדנמ


תצעומ תאמ 1922 ילויב הינטירב תלשממל ןתינש ,לשממ תרוצל חוכ יופיי
עייסלו רופלב תרהצהב תולולכה תורטמה תא םישגהל ידכ ,םימואלה רבח
טדנמל חוכה יופייל אובמב .לארשי ץראב םידוהיל ימואלה תיבה תמקהל
שמשמה ,לארשי ץראל לארשי םע ןיב ירוטסיהה רשקה יוטיב ידיל אב יטירבה
תא בייחמ דחא ףיעס .םעה לש ימואלה ותיב תא וז ץראב שדחמ תונבל דוסי
,םיילכלכו םיילהנמ ,םיינידמ םיאנתב ץראה תא דימעהל טדנמה תלשממ
תויתדה תויוכזה תרימש ךות ,ידוהיה ימואלה תיבה תמקה תא וחיטביש
,תידוהיה תונכוסב הרכה לע רבדמ רחא ףיעס .ץראה יבשות לכ לש תויחרזאהו
תיבה תמקהל םיעגונה םיניינעב התא לעפתו לארשי ץרא תלשממל ץעייתש
ותוכלמ דוה תלשממ םע תוצעייתהב - ףתשת ןכו ,ידוהיה בושיילו ימואלה
ףיעס .ידוהיה ימואלה תיבה תמקהל הרזעב םלועה ידוהי תא - הינטירב ךלמ
היילעה תא םימיוסמ םיאנתב לקהל לארשי ץרא תלשממ תובוחב ןד רחא
םידוהי לש הפופצ תובשייתהל ,תידוהיה תונכוסה ףותישב ,רוזעלו תידוהיה
תוימשרה תונושלה שולשמ תחאכ הרכוה תירבעה ןושלה .'וכו לארשי ץראב
.(תילגנאו תיברע םע דחי)