תיאליג-בר םידומיל תינכות
'בי-'ז תותכל

ביצי תיב לש תואמצעה תליגמ רתאל םיאבה םיכורב
.תואמצעה תליגמ יאשונב הקמעה רתוי אצמת דבור לכב ,םידבר המכב הנבנ הז רתא
,"םח" טסקטל ,עיגהל ךכבו ,הליגמהמ תטלבומ הקסיפ לכ לע ץוחלל לכות הז ףדב
.אשונב ףסונ טוריפל עיגת עבצבו ןותחת וקב שגדומה בתכה לע הציחלב
(.רבעמל הציחלב םורגת ,העיבצמ דיל ץחמ הנתשת רבכעה ןמס תרוצש םעפ לכב)
.תונלבס תשרוד םתנעטה ,םימוליצו תונומת ליכמ רתאה !בל ומיש
.הז רתאמ תלעותו האנה ךל םילחאמ ונא

רלסס ןיטרמ
ירורד לאוג

(דחאכ תוארוקלו םיארוקל ןווכמ ,רכז ןושלב ןאכ בותכה לכ)

ןוירוג ןב דוד י"ע תואמצעה תזרכה תא ןעוט -ןתמה
  כנסת ישראל דוד בן גוריון - ראש הממשלה הראשון ....םעה םק לארשי ץראב .....חכב םעה הלגוהש רחאל רופלב תרהצהב הרכוה וז תוכז Moshe Sharet 
ןורחאה ןמזב לארשי םע לע הללוחתהש האושה
2222222222222 333333333 44444444444 121212121 555555555555 6666666666666 777777777777 888888888888 9999999999999999 10101010001 1111111111111 12121212212212 131313131331 14141414141414לארשי ןואיזומב "הרונמו לגד" תכורעת
ימואלה םימולצתה ףסוא
לארשי ירתאב לויט
ביבא ילאוטריו רפס תיב - תואמצעה תליגמ לע אשונב הלעפה רתא

-הליגמל תונשרפ
.קרב ןורהא 'פורפ טפושה ,ןוילעה ש"מהיב אישנ
טפשמה תונוילעו קוחה ןוטלש :ךותמ

חותיפ לע דוקשת ;תויולג ץוביקלו תידוהי הילעל החותפ היהת לארשי תנידמ
םולשהו קדצה ,תוריחה תודוסי לע התתשומ אהת ;היבשוי לכ תבוטל ץראה
רומג ינידמו יתרבח תויוכז ןויווש םייקת ;לארשי יאיבנ לש םנוזח רואל
,ןושל ,ןופצמ ,תד שפוח חיטבת ;ןימו עזג ,תד לדבה ילב היחרזא לכל
הנמאנ היהתו ;תותדה לכ לש םישודקה תומוקמה לע רומשת ;תוברתו ךוניח
.תודחואמה תומואה תליגמ לש היתונורקעל

םוימ ,לארשי תנידמ לש תואמצעה תזרכהב םילולכה ,ןאכ םיאבומה םיטפשמה
הלשממה שאר לש םתווקת תאו םהיתונווכ תא הנמאנ םיאטבמ ח"שת רייאב 'ה
ותומדל רשאב תינמזה הנידמה תצעומ ירבח לשו .ןוירוג ןב דוד ,ןושארה
הקספב תוארל ןיא םלוא .הדלונ התע הזש ,לארשי תנידמב רטשמה לש ויפואלו
אלא ,אובל דיתעל ןוזח וא ,דבלב תונווכ תרהצה תואמצעה תזרכה ךותמ וז
תנידמכ לארשי לש התוהמל רשאב תכמסומ תיטפשמ העיבק -רקיעב ילואו -םג
תא" יכ ,טפשמה תיב עבק ,םישישה תונש תישארב ,ןכאו .תיטרקומד קוח
."הילגרל רנ חינהל הנידמב תושר לכ תבייח תואמצעה תזרכהבש תונורקעה

םיטפוש שי" :יכ רמול הברה ןיגב םחנמ :יכ ןייצמ ,קרב ןורהא טפושה
לוכי רחבנ ירטנמלרפ בור יכ ,ונדמל" :תרחא תונמדזהבו ."....םילשוריב
,םעה בייח ,ןכ-לע .םתוצירעל הווסומו םיטילש תוצובק ידיב רישכמ תויהל
לכוי לבל ,םירחבנה תיב לומ םג ויתויוכז תא עובקל ,תורחב רחוב אוה םא
תויוכזה תא לולשל ,וילע חקפמ אוה רשאמ רתוי ןוטלשה תא תרשמה ,ובש בורה
תעיבק ,רמולכ ,'טפשמה תונוילע' לש ךרדב קר גישהל רשפא תאז תא .וללה
רבחל תוכמס ןתמו ,'ןוילע קוח' וא , 'ידוסיה קוח'-כ תיחרזאה תוריחה
תויוריחה תא רתוסה ,דוסיה קוח תא דגונה ,קוחה לש ופקות תא לטבל םיטפושה
."תויחרזאה

. קרב ןורהא 'פורפ טפושה ,ןוילעה ש"מהיב אישנ ,טפשמה תונוילעו קוחה ןוטלש :ךותמ
ירורד לאוג :עוציבו בוציע

תרושקת תויגולונכטל ץעוי
םורדה זוחמ ךוניחה דרשמ-יזוחמ בושקת ךירדמ
עבש ראב להוק ש"ע תויונמואל ןוכית עונלוקבו תרושקתב הרבגהה זכרמ
רמוע - תויונמואו םיעדמל היסנמיגבו
תדליגב רבח
HTML יפד יבתוכ

דומעה תליחתל רוזח