הזילע


בקעי
,תלתופמו הכורא הינמורמ וכרדשכ ,לארשי ץראל ישמש בקעי עיגה ופגב
.רעונה תיילע ,דלאס הטיירנה המיקהש ראופמה דסומה ךינחכ הלע אוה
תילע" לש התוסחב ,םינוש תודסומב בקעי רענה השע םינש שמח ךשמב
תאו יתרבחה ושוביג תא שכר םהב ,ללהנו ,רפכה רמשמ םהיניב ,"רעונה
.תיאלקחה ותרשכה
יוארה ערואמ הב האור ןכא אוהו ,ודיל תוכז הלגלגתה תישימחה הנשב
,אקע אד ,םלוא .םירחא ל"וח יכינח 999-ו אוה .ח"מלפל סויגה ,דחוימ ןויצל
ןכמ רחאל דיימו ,םינומיא ךלהמב בקעי עצפנ ח"מלפב הנושארה ותנש םותב
.רגינג ץוביקב הרשכה תרבחל ףרטצמ אוה
העצההו ,תונושמו תונוש תוביס תחאו ףלא ךותמ לעופל אצי אל ןויערה
1946, תנש הנשה ,בושו.וירבח לשו ולש ,ותעד לע תלבקתמ ,בגנל תדרל"
ליל" לא רשיה ,םירופיכה - םוי יאצומב ,קוחרה בגנה לא דרוי ןכא אוהו
לש דוסיה ינבאמ דחאל בשחנ םימילש עצבמ "תודוקנה הרשע תחא
ץוביק ידסיימ לע הנמנ אוה הז םיקנע עצבמ תרגסמב ,ךכו ,בגנב תובשייתהה
.םירוא
תיישע ךרוצל ץוביקה תא בזוע בקעיו ,םימי תוכיראמ ןניא הלחנהו החונמה
ררוגתה םש ,ךומסה םייודפ בשומב םילוע תכרדה קרפ אוהו וייחב שדח קרפ
ןושארה הצעומה שארכ הנמתמ אוה הנש ףולחב .המימת הנש ךשמב להואב
.תולילו םימי ,תואיל אלל אלממ אוה ותוא דיקפת ,םיבחרמ רוזא לש
ךות םייפנכ אשנש ,ירוזאה-ירפכה זכרמה תא םזוי אוה הז ודיקפתבו
,םיקפוא הרייעל הז ירפכ זכרמ ךפוה רתוי רחואמו ,תקסופ יתלב תוחתפתה
הצצ םיבחרמ תירוזאה הצעומה שארכ יתדובע ךלהמב" -:בקעי רפסמ ךכ לעו
יתחלש .תואלקחב םיקסוע םניאש םילועה לש םתקוסעת תייעב תופוכת
זכרמ םיקהל יתעצהו .הדובעה דרשמ לא ךייתשהש זאד ןוכישה ףגאל ריכזת
,ןכאו ,הביבסה יבשומל םיתורש ןתמב םיקסועה םישנא וררוגתי וב ירפכ
םיפירצ העבש ומקוה ןושארה בלשב .יתינכת תא שממל ולחה 1953 תנשב
.םהיתוחפשמ ינבו הנחתה ידבוע ירוגמכו םירוטקרט תנחתכ ושמיש רשא
הב הנשה ,1954 תנש העיגמ הרהמ דע .(... תויולג ץוביק בוחר והז םויכו)
ןיערגה רתונ םוקמבו ,ץראב םינוש תומוקמב תורבעמה תא רזפל טלחוה
."םיקפא ידסיימ"ל ךפהש ישונאה
תנש לש היינשה תיצחמבו ,םייודפ בשומב ררוגתהל ךישממ ישמש בקעי
תמקה וינפ תמגמו ,בושייה תמקה לע חקפל ידכ םיקפאל רבוע אוה 1955
םיחוכיוו .תודגנתה וליג הביבסב םיבשומה יקיתוו אקוודש אלא ,לודג בושיי
דרשמ שיא ,שברב םהנמ לש ותרזע תא סייגמ בקעיו ,םשו הפ םיכרענ םירעוס
.רבד לש ופוסב רסומ הז לושכמ םגו ,םימי םתואב הדובעה
ישנא תא ושמישש םיפירצ ינשו ,ןולקשאל םירוטקרטה תנחת הרבע ,םייתניב
לילב ."םיקפא לש תימוקמה הצעומה יניינב" :שדח דועי םיאלממ הנחתה
רשאכ ,תועמשמה בר עוריאה שחרתמ 1955 לירפא שדוחל רשע העשתה
לש הטילקה תקלחמ יגיצנב םיוולמ םהשכ ,הנושארה םילועה תצובק העיגמ
תא םתוארב ,םלוא ,םיצוצרו םיפייע םיעיגמ םילועה .תידוהיה תונכוסה
חתופ ישמש בקעי .תיאשמה ןמ תדרל םיברסמ םה םמוש טעמנה םוקמה
םיסנכנו ,םילועה םירתענ רבד לש ופוסבו,עגיימ ךא ץרמנ "עונכש עסמב"
.םירוגמה יפירצל
ןותימ...ו ,םיטעמתמ םניא םיישקה .האלתו.הקוצמ ,למע לש תונושאר םינש
,רמאיי םייודפ בשומ יבשות לש םחבשל" :ןייצל דיפקמ ישמש בקעי .קפואב
תושקה תויעבה תחא ."הזמ הלעמל ףאו םתלוכי בטימב ונל ועייס םה יכ
תודובעה ןווגמ ,הקוסעת רדעיה ,קויד רתילו ,הקוסעתה ,התייה חוציפל
תודובעה ןווגמ ,הקוסעת רדעיה ,קויד רתילו ,הקוסעתה ,התייה חוציפל
הפו םיברל הצרק אל תואלקחה ,םיקפא יבשייתמ בל תא ךשמ אל ,םצמוצמה
,םינושארה םילעפמה ינש ומקוה זאו ,היישעת תמקהל תושירד ועמשנ םשו
.םימולהי תשטלמו ליטסקט
הנשבו ,תירוזאה הצעומה שארב ישמש בקעי ןהכמ הצחמו םינש עבש ךשמב
ברסמ אוהו ,םיקפא תימוקמה הצעומה שארכ ןהכל ול םיעיצמ תינימשה
."!הגלפימ שיא ינניא" :ורמואב
הנטלוס


דוד
ונתוא ונכשי יכ ,ונל רורב היה" .הנטלוס תרפסמ "רתויב עורגל וניפיצ"
".םירשואמ.. ונייה ,ךירצל ונסנכנו םיקפואל ונעגהשכ .להואב
,החוטב הסנרפ ,תודימ-תיב הירוחאמ החפשמה הריתוה הקנלבזקב
.סיכב הטורפ אלבו םיישיא םיצפח טעמ םע העיגה םיקפואלו
חלשנ אוה ,ןכמ רחאל המ תפוקתו ,תורוב רפוחכ הדובע לבקמ דוד ,לעבה
,ןוזח ילעב םידוהי ונימאה םימי םתואב .בערה דיבכ דיל הבגא יחיש ךותשל
,םילבח ,תופורת הנאובת ונממ יכ ,ןיע ףרהכ איה הזה חמצה תעושי יכ
.אל המו םינמש
קרפ .תיבה תא םידקופ םניא רשבו תוריפ .דירחהל הלד תרוכשמה
דודל עיצמ" ,הנטלוס תרפסמ "תורדתסההמ והשימ" .םייתסמ תודגאה
,שורדה עדיה תא שכר הרצק תומלתשה רחאל ."םיכסה דודו ףוצירב סרוק
.הזה םויה דע קסוע אוה הז עוצקמבו
השוחנ םלוא ,לד בושיה תיה הינושארו היפירצ לע ,םימי םתוא לש םיקפוא
.ריחמ לכב םיישקה תא רובעל היבשייתמ לש םתעד התיה
.םיקפואל התחפשמ םע העיגהב ,הנוירהל ישילשה שדוחב התיה הנטלוס
םישק עדיל-יריצב תפקתנ איהש ךות ,תדלל הערכ ,םירופיכה םוי ברעב
.םוקמב אפור ןיא ירהש ,תוצע דבועו םינוא רסח ,דוד ,לעבה .אושנמ
שיאה ,בקעי ןושמשב ץעייתהל ידכ ךומסה םייודפ בשומ לא הזפוחב שח אוה
ןפלטמ ןושמשו ,דרשמה לא םיצר םיינשה .רוזאה תצעומ שארב דמעש
.םיקפואב ותיב לא רזוח דוד .עבש-ראבמ סנלובמא ןימזמו
הבילבו היריצב הנעתמ הנטלוס .חור רצוקו לבס לש תוכורא תועש תופלוח
.ףוס-ףוס עיגמ סנלובמאהש ,אלא .הנטב ירפלו הל ,תואבל ששח ןנקמ
הנושארה תבה איהו ,התב ןאיליל תא הנטלוס תדלוי ,תודחא תועש רובעכ
...םיקפוא לש
.החמש תועורתה תלבקתמ איה ,םיקפואל ,התיבה החפשמה תרזוחשכ
.הנושארה תבה תדלוה תא תובהלתהב םיגגו םידידיו םינכש
ןיא ךליאו ןאכמו ,הינזואב הנטקה תבה הקול ,וז םינושאר-תחמש ףולחב
.יאופר לופיטב תוכזל ידכ ,עבש-ראבל תופוחד תועיסנמ סונמ
.תונוש תופורתו תועיסנ ןתוא לע אצומ ,דוד לש לדה ורכש
אוה םש ,בגנה רמשמ תמוצ לא לגרב וכרד תא דוד השוע תופוכת םיתיעל
.טעומהו לדה ופסכב ךוסחל ידכב תאז לכ ,פמרט ספוט
לש הנושארה הדליה ,לאל חבשה ,םלוא .םייתנש םיכשמנ הלא תואלת
החפשמל םידידיו םינכש םיעייסמ ,השק תע התוא לכב .המילחמ םיקפוא
.שואי לש תכסמל עלקיהל והערל חינמ שיא ןיאו ,תרסוימה
לכ לע רבגתהל ונחלצה רבד לש ופוסב" ,החפשמה שאר רמוא "םשה ךורב"
הנייפאש תודחאהו תידדהה הרזעה תוכזב לכה :והשמ ךל דיגאו ,תוקוצמה
."!דיתעב םג ער עדנ אל ,תאז תודחא ךשמת םא .בושייה ינושאר תא


השיע


ןועמש ברה
,תולגב ונא דוע לכש ונעדי" :םעש ידמ רמול גהונ סיסקובא ןועמש ברה
אשנ ךכש ןוויכמ ."םוי לכב תונערופל תופצל ונילעו ,םיישפוח ונא ןיא
תא לטונ אוה ,1955 תנש לש הנומימה ברעב .הדועיה ץואה לא ושפנ תא
. הפיח למנ לא תפרצ ףוחמ הצרא םכרדב םהו ,םהידלי תשמחו ותשא
םילוע תוחפשמו םה ,תיאשמ לע םתוא םילעמ תוריתי תויהש אלל
ודרת ,רצק ןמז דועב" ,היילעה ידיקפ ורמא "הגאד לא" .תופסונ
לש תודחא תועש רובעכ ,ליגרכו ."השדח ריעב ,בגנב שדחה םכתיבב
ולוכ לכש ןטק בושייב ,ידמל םמוש םוקמב תיאשמה הרצענ ,העיסנ
םהינפ תא םילבקמ םיימוקמ םישנא .םיהוהמ םיפירצ טעמ יתמ
דחאב םתוא םינכשמ .םיקפוא ,םוקמה לש ומש יכ ,םהל םירמואו
,םיכוב םידליה .תואבה רשפל ההות החפשמה ,המ תכובמ .םיפירצהמ
רובעכ ?תונקל ןכיה ,היה םא םגו ,ףסכ ןיא םירוהל .בערה תמחמ
האורו הביבסב רבוע ,ךומס בשוממ ,ןנר בשות .העושיה האב םיימוי
החפשמהו ,בשומבש ותיב לא ותלגעב םתוא עיטמ אוה .םתקוצמ תא
ךילע" .חראמה רמוא "וגאדת לא" .הבוט החוראו םח חוריאל הכוז
."ורדתסי לכהו ,הדובעל תאצל
רשפא םש יכ ,ול רמאנ ,"בערה שיבכ" לא ברה אצוי ,םויה תרחמל
הדובעל ןועמש הכוז ,הבורמ הנתמה רחאל .איהשלב הדובע אוצמל
ול רמוא דחא ברע .הלילה תועשב םייאלקח םיחטש תייקשה ,תפסכנה
"ונל ברוא והשימש שיגרמ ינא .רדטב אל ןאכ והשמ" :"קיתו" לעופ
רוגסל םה םיחכוש םתוליהב תמחמו ,םתדובע תא םיקיספמ םיינשה
אוה ,קפטה תרוקיבל הדובעה להנמ עיגהשכ ,רקובב .םיזרבה תא
םעידוה "םירטופמ םתא" .קנע רוב ורעפו ומרז םיבר םימ יכ ,הלגמ
היולת וראווצ לע יכ ,ןועמש לש וינונחת .ליעוה אל רבסה לכו ,להנמה
.םהיתבל םירזוח םיינשהו .הריזגה עור תא וריבעה אל ,הלודג החפשמ
,םשפנ לע וטלמנ וב הלילב יכ ,םיברב עדונ ,םוי רובעכ .שאוימ ןועמש
וגרה ,הזע תעוצרמ הארנכ ,ירצמה לובגל רבעמ םיננתסמ רוזיאל ורדח
. םילעופ השולש ועצפו רמושה תא
הדובעהו הלד תרוכשמה ,רתויו רתוי השק השענו ךלוה ילכלכה בצמה
בשוממ םיאבומ הייתשה ימ .הנירגרמו ,שבי םחל :טירפתה .השק
עוסנל םירוהה לע היה ,תחא אל .עובשב םעפ קר ,אפור .ךומסה םייודפ
.איהשלכ תיאופר הרזע לבקל וכז םש ,עבש-ראב ריעל הלוח דלי םע
שיאה הכז םינש עברא רובעכ .ינבר דיקפת שקיב אל ,תע התוא לכב
ותוא דיקפת ,"העבגה" רפס תיבב תרשכ ,ובבלכ הדובעב הזה בוטה
,םיקפואב השק היה" :רמוא אוה ונלו ,הזה םויה םצע דע אלממ אוה
,ןאכ .תיב היה אל הז לבא ,רתוי בוט ונבצמ היה ,וקורמב .יאדכ לבא
רואל הליפאמ ונאצי .ונצרא איה תאזה ץראהו .תיבב ונא ,םיקפואב
."?ךכמ בושח המ ,לודג

1964 םיקפוא - "קפוא" רא-פוא לעפמ םייתחפשמ-וד םיתב יללכ הארמ
1962 םיקפוא
1973 םיקפוא - הינבב ס"נתמה ש"ע בוחרל,גוצרה םייח תופתתשהב סכט
1964 םיקפוא - גוצרה ברה

לזמ


והילא ברח
.1919 תנשב ,סינוטב רשא ,סקאפס ריעב הדלונ ינסרמג םיסינו םירמ תב ,לחר
היסנמיגב םידומילל םתב תא וחלש ,תעדו הלכשה ירחושו יפאוש ,םירוהה
,תאז םידומיל תוולשש אלא .תפרצ םורדב ,הטיסרבינואב הירחאלו ,תימוקמה
.התיבל רוזחל לחר הצלאנ ךכו ,היינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע הערפוה
דיקפ ,םימחר הלעבל לחר האשינ ,1940 תנשב הז היה ,המחלמה לש המוציעב
. תימי הלבוהל הרבחב
וליא .בוהצה יאלטה תא םזח לע דונעל וצלאנ הידוהיו ,סינוטל ושלפ םינמרגה
תונחמ לא ריעה ידוהי םיחלשנ ויה םתסה ןמ ,םיחצרמה לש םדיב היה קפיס
תוצרא ראשו סינוט תא וררחיש תירבה תונבו ,שחרתה סנהש אלא ,זוכירה
השוע ,1956 תנשבו ,יברב תחפשמל םידלונ םידלי השימח .הקירמא ןופצ
. ןודבה לאו .ןולקשאב 'ג הרבעמ לא רשיה ,הצרא הכרד תא החפשמה
תנמ התייה לבסה תכסמ .םיעודי םירבדה .רפסל רתוימ םיישקה תשרפ תא
ףא הל הדמע לחר לש הנתיאה החורש ,אלא .הפוקת התוא ילוע לכ לש םקלח
איה אילפהל רצק ןמז קרפ ךותו ,תירבע דומילל ןפלואב תבצייתמ איהו ,םעמה
םיילהנימה הירושיכ תא תפרצמ איה ךכלו ,השדחה הפשה לע תטלתשמ
והשימו ,םייתנש תופלוח .הכומסה ןולקשא ריעב תונובשח תלהנמכ הנמתמו
םינש שולש ךשמבו .יכאלמ תירק לש הדובעה תכשלב האנ הרשמ הל עיצמ
המל ,ךכש ןוויכמו .ליח השוע איה הב התדובעל םוי ידמ תעסונ איה ,תופוצר
.... ףירצה לא ןודבה ןמ ,ךכיפלו ? יכאלמ תירקב רוגל אל
לש הדובע .החפשמה תסנרפל ותלוכי בטימ תא אוה ףא השוע םימחר ,םייתניבו
לחוב וניא אוה ,םלוא ,ןותימו הקוצמ לש םימי םתואב האצמנ אל שממ
.בלה ןובאדל ,ןיא העובק הדובע ךא ,תוכאלמ ראשו תויאלקח תודובעב
ילעפמו ,םינבנ םיתב .הכרד תא הלחה יכאלמ תירק
םינכמ לכהו הרייעה תא ץמאמ ,זאד רצואה רש ,ריפס סחנפ .םימקומ היישעת
ףקיה תא םג הביחרמ ,וז הריהמ תוחתפתה ."יכאלמ תירק לש אבא"ה ותוא
הדובעה חכ תוסיול תיארחאו תלהנמכ תינמתמ לחרו ,הכשלה תוליעמ
,םיררחושמ םיריסא םוקיש ,הנשיה התבהאמ הקספ אל ,ךכ בגאו .ימוקמה
הנושארה השיאה :רתכל לחר הכוז ,הכשל-תלהנמכ .לרוג יכומ ראשו םילבגומ
. הז םוחתב
ראות הל קנעומ ,םש ,אישנה תיבב ,םעפהו ,ףסונ דובכל הכוז איה ,1978 תנשב
. היתולועפ ןיגב "ןייטצמה דבועה"
השימח םהלשכ ,םימחר הלעבו איה ,הנשיה םתרידב תררוגתמ ןיידע איה ,םויכ
. יכאלמ תירקב םלוכו ,וברי ןכ ,תחא הנינו םידכנ רשע השיש ,םידלי רשעהדע


ריאמ
,תורוחס אוציו אובי ,לש גשגשמ קסע לעב ,הקנלבזק ירישע לע הנמינ ריאמ
דובכ ול ושחר םידוהיו םיברע .ריעה לש םירישעה עבורב ,וירוגמ םוקמו
. רקיו
ינויצה ןוזחה יב ,היתוממשמ המק לארשי-ץרא יכ הרושבה וינזאל העיגהשכ
,גושגשו החלצה ,ךדיאמ .תוטבלתהה הלחה ,זא וא ,הדבוע תקזחב אוה
,תולעל טילחה ריאמ ."ןויצל ךבושב ונניע הניזחת",תובאה ץרא ,דחמו
רחאל .םהידלי תששו הדעס ,ותשא םע הצרא וברד תא השע ,1955 תנשבו
,םיצולח םהש םהל עדונ ,הפיח למנב ןושארה םעגירמ תורופס תועש
. םיקפוא ידסיממ םה ויה ,הרקמב אלש וא הרקמבו
אל .וז םיקפוא איה המ ,ונבילב וניהת ,םיקפואל הפיחמ הכוראה ךרדב"
ךב ,"ריע ןיא ...םצעבש ונמצעל ונראית אל םג ךא ,הלודג ריע וזש ונמלח
םמושה חטשב ידיחיה םייחה ןמיס .םייוסמ ךויחב ןילוסא ריאמ ,םויה רמוא
. חיש אלו ,ץע אל ,םילד םיפירצ תצובק ,היה
וברס םילועה ןיבמ םיבר .םיאבה בלב תודגנתה הררוע הרמה העתפהה
תיאשמה לא .?הז םוקמ ןימ הזיא .תובבלב לחליח זע דחפ .תיאשמהמ תדרל
,וצרת םא ,םידחא םירבח ומיעו ,זאד הצובקה שאר ,ןושמש בקעי םישגינ
תוינבתה .הימהפי ריע מוקת ,ואר" .הרבסה עסמב וחתפ ,דימו ".םיקיתו"..
אהת תירחאה ,הלדה תישארהמ ולהבית לא .םידטיימה םתאו ,תונכומ
בלבו ,םהלש תא ושע ,ןישוביכה ירבד .םינקסעה ולדיש .".אליעלו. אליעל
. הנומאו דודיע וכסמנ םילועה
םיעבראב תושפנ הנומש ן~טק ףירצב םינכתשמו ,תיאשמהמ םידרוי םה
. םיעבורמ םירטמ
ורבזנ תחא אל .םימ אללו ,למשח אלל ,הזה ףירצב םיפלוח הצחמו םייתנש
רוהרה םחומב ףלח תחא אלו ,םתדלוה ץראב םהירוגמבו םרשועב גוזה ינב
. הטרח לש
,הדעס .םועז רכש תרומת ,םיצע עטונכ לארשיל תמייקה ןרקב דבע ,ריאמ
. םידליה לודיגו תיבה תוכאלמב הקטע
ותעיזו לעמ תחפוק שמשהשב ,רפחש המוגה דיל ודיב ורדעמו ריאמ דמעשכ
םינשו ,הזה תובעה ץעה לדגי ,אובי םוי יכ שח אלו זא עדי אל אוה ,תרגינ
יכ ,ועדי דכנהו ןבה ,רבדה הרקישכל.ודכנוןונב חליצב קחשי,ןכמ רחאל
דע ."!אצמי ימ ליח תשא" ,הדעמו .ץולחה אבא ידי ישעמ איה ,וז השרוח
איה טא ,טא .רוביצ תליעפבו השעמ תשאכ היתונורשכ םילגתמ הרהמ
םילועב תלפטמ איה .שממ לש ךוות דומעכ הנטקה הרייעב תבצייתמ
רתוי רחואמש "ימוקמה דעו"ה ירבח לע תינמנ ,איה תאזככו ,םישדח-םישדח
תא תענכשמ איה ,תיאשמהמ תדרל הברסש ימכ ,ךכו .תימוקמ הצעומל ךפה
... םישחה םיקינבוריסה
יאנבב ותדובעב ךישממ ריאמ ,םיקפואב מינש םייתשו םירשע רחאל ,םויבו
םילוחה - תיבב קשמ תלהנמב תנהכמ ,הדעסו ,"הנוב-ללוס"ב החמומ
. עבש-ראבב רשא "הקורוט"
הריתכהב ןשי בוח הדעסל םיקפוא הלמג ,םייתנשכ ינפל :ונחכש רקיע
התוליעפו םיקפוא חותיפל התמורת לע הדות ימלש ,"הנשה םא"נ ,התוא
. טרפהו ללכה ןעמל