לסרמ


ילר'צ
תחאב .1955 תנשב הז היהו ,ז"י ןב ותויהב ןוטיב ילרשליגה ,ריעה הנומיד לא
י"ע "ןוימ" ךרענ היינאה ןופיס לע רבב .לארשי תנידמ לש תושקה היתופוקתמ
ילרש לש ותחפשמל המואמ הז םש רמא אל ,הנומיד ורמאשכו תונכוסה ידיקפ
ץרא ,לארשי תנידמ לש המש סמונתה םהיניע דגנל .תופסונ תוחפשמ םירשעבלו
"םינבה םא" תבישיב ילרש דמל םש ,וקורמב תובורא תולג תונש רחאל תפסכנ
. הקנלבזקב רשא
,סופד-תיבב דובעל ידכ וידומיל תא קיספהל ילרש ץלאנ הרשע שש ןבכ ותויהב
םישנא שגפ וב ינויצה ןודעומה תא דקפ עגיימ הדובע םוי רחאל םיברעבו
ינב ראשו וירוה תא םשורו המזוי לטונ רענה .הצרא היילעה תא ונגריאש
תע העיגה חתמ תבר הנתמה רחאלו ,םיכמסמו ,תוריינל גאוד והשימ .ותחפשמ
. תלחוימה הגלפהה
םיאבה תא ולעהו הפיח למנב היילעה ינקסע ורמא "הנומידל עיגנ העש ךות"
ידכ דומעל ףידעמ תוכילה םיענו סמונמ רענ ,ילרש .תשעורו העוער תיאשמ לע
. תבשל לכוי רגובמש
,תחא דועו .תחא דועו ,העש תפלוח .רהרהמ אוה ,ארונ רבד הניא הדימע תעש
לוח תפוס לש הביל בלב תרצענ תיאשמהו ,תועש שמח ורבע ....תחא דועו
ונמינ דחא שיאבו םמושהו ביהצמה ףונה לא םהיניע ואשנ םישנאה .תשעוג
ידיקפ וניתמה שיבכה דצב ,הז םוקמב .תיאשמהמ תדרל םהל לא יכ ,ורמגו
רסמו תירבע טעמ ןיבה ילרש .םעונ ירבדב םילועה תא ענכשל וסינש תונבוסה
תמחמ םיצוצר םהירבאו ,םיבערו םיאמצ ויה םה .תיאשמה יעטונל םהירבד תא
,הילדג םוצ לח הז םויב .תדרל ומיכסה ,תואחמו םיחוביוו רחאל .ךרדה ילוטלט
םוקמה יאבמ הלבק תדעו .והומכ ושע מירחאה .ןושאר דרי ילרש לש אבאו
שיא .הכובמ ליל היה ןושארה הלילה .םיפירצב הלא הנומיד ינושאר תא הנניש
ישנא .רחמה איבי רשאל וגאדו ודרח לכה .ותנש תא םנ אל ,מיאבה ןיבמ
עייסמ ילרש .םיפירצה ןיב םוקליחו םח התו לכוא טעמ ואיבה ,םוקמב תונכוסה
תא םיסנמו ,תוטימה לש ןמוקמ תא םינשמ ןחלוש םיזיזמ .ויחא ינשו וירוה ידיב
. תיב לש הרוצ ףירצה לביק טא ,טא .טפנה תיליתפ
תילטב םירוטע םהמ םידחא ,םהיפירצ חתפמ םישנאה ואצי ,רחשה ץנה םע
םינטק םיפירצ .םביבסמש ףונב םיננובתמ םהו ,תירחש תליפת לש ןיליפתו
. םימשמו בהבהז לוחב םיעוטנ ,םיירוביצ הארנכ ,רתוי םילודגו
רדתסהל םירבגל הרומו "תונכוסהמ לאגי" עיגמ םיפירצה לאו ,תעה הכרא אל
םתא !דמלי ,עדוי אלש ימ" :םתס אלו .ןיינבב דובעל ,העצה ודיבו ,הצובקב
ןב םכתכאלמב וחילצתש לכבו םיאנ ןבא יתב ,םכלש םכתיב תא תונבל םידמוע
ךסמנ החמש ץמש .ךירדמ הצובק לכלו ,תוצובקל וקלוח םישנאה ."םבל בטיי
,ויתונש בטימב שיא ,ילרש לש ויבא .השקה הדובעל ואצי לכהו ,םישנאה בלב
םלוא ,וז הדובעב קסע אל םלועמ .ונממ שרדנש לככ השעו ויתוחוכ תא רזא
דע באה קסע ןיינבה תדובעב) .הצפח שפנבו בלה תחמשב ושע ילרש ונבו אוה
.(רתוי רחואמ םינש ,ותריטפ םוי
ועיצהו םישנא ואב דחא םוי .םהב רודל וסנכנ תוחפשמהו ,ומקוה םיתבה
ועמששמ .רבכמ אל הז םקוהש ,םיטפסופה לעפמב דובעל ויבאלו ילרשל
ידג לארשי ץראל יתאב אל" .העצהה תא וחד ,תותבשב םג דובעל שי יכ םיינשה
יאנתו האנ תרוכשמ ץימחמ אוה יכ ועדיב ,באה ריטפה ".תבשב.. הב דובעל
ןמז רובעבו ,תויעוצקמה תוגרדה םלוסב הלוע ילרש .רתוי םילקו םיחונ הדובע
ול םירמוא סויגה תכשלבו .ל"הצל סויגה תע העיגמ ,ח"י ןבכ אוהו רצק
..." הנומיד לש ןושארה לייחה התא לבא ,עדוי ךניא ילוא" :תולעפתהב


ימיס


בקעי
.אוה טעומ רבד אלו םירבדה ושחרתה לומתא ךא ,וליאכ ,טרפו טרפ לכ רכוז אוה
. הנומידב תונושארה תוחפשמה עבשו םירשע לע הנמינ בקעי
ותוריש תעב גרהנ ןבה .הנומידב ןושארה לוכשה באה אוה בקעי .םוגע ןורכז ונשיו
. יאבצה
,םויכו .הנומשו םירשע ןב ,זא היה בקעי .1955 תנשב וקורממ ועיגה הנומיד לא
ימוקמ איה לארשי ץראש יתעדי" :רמוא אוה וינפב םירכינ הנקיז תותואשכ
". יתימאה
םתא" :ןומזפה תא עומשל בקעיו ימיס ובז ,םהירחאו םהינפל םיבוטו םיברכ
םיעסונו ,םיעסונ םהו ".הפיחמ.. העש יצח קחרמב ,השדח ריע ,הנומידל םיעטונ
תריישו רבדמ תולוח .תעגיימ העיסנ תועש שש רחאל ,ברע תעל םיעיגמו ,םיעסונו
.תיאשמה התנח וב םוקמב הניתממ םישנא תצובקו ,םיטעומ םיפירצ ,םילמג
לעו ,הנושארל םה םידמול ןאכו ,המוגע תונקיידב ומצע לע רזוח רכומה רופיסה
. ןוצרמ דימת אלו ...תויצולח חנומה תא םרשב
לש גהנה" :דבכנ דיקפתל הנמתמ אוה ןייטצמכו ,םיגהנ סרוקל חלשנ בקעי
תורה םישנ . . .ו ,םיצע-יליתש ,םיצפח ,םינרצמ .לכה ליבומ אוה ,הזבכ ."הנומיד
םירכזה תחמש תא ןגראמו ...דליימ םג אוה ,תרחא ןכתיי ךיאו .עבש-ראבב ח"היבל
". הנומיד לש אבאה" יוניכל הכוז אוה הרהמ דע .הנומיד לש םישדחה
לע רמש ילרש דיחיה ןבה .ותשא החמשו אוה ,םלועל חכשי אל ,1956 ץרמ חרי תא
רודכ תטילפמ עגפנ אוה .ויתחת סרק ןבהו ,הירי העמשנ ,עתפל .ריעצה בושהיה
עבש-ראבב םילוחה תיבל תוריהמב שחוה ילרש .םוקמב התהשש תלייח לש הקשנמ
התכוה החפשמה .תמו ,חוכ רצע אל אוה .קתושמו הכנ ,הצחמו הנשב ההש אוה ובו
הקל ,םינש עשתב ינפל .םילוכש םה התעו ,וליעוה אל תוניחתהו תוליפתה .םלהב
אלא .וילע הרסאנ הדובע לכו ,םיזוחא 100 תב תוכנ ול העבקנו בל ףקתהב בקעי
הכוז אוהו ,ודיב םיעייסמ םיבוט םישנא .םימ אלל ליתשכ אוה בקעי ,הדובע ילבש
שיא אוה ,םויכו .רמוא אוה "ןמזה תא ריבעהל ידכ" ,ירחסמה זכרמב הנטק תונחל
ינניא ,ךא ,הנש םישולש ינפל ונילע 'ודבע,ש ןכתי" :ונל רמוא אוה ,םישיש ןבכ
אוה "!הנומיד תא םיבהוא ונא .דיתע הל שיו ,הפי הנומיד יכ ,עגרל וליפא רעטצמ
. םכסמ


1956 הנומיד-םתיב תא םינוב הנומיד ינושאר 1955 הנומיד - םיפירצה ןיב שגפמ