ד"סב

םיאבה םיכורב


ןיליפתה רתאל

אובמ


"ךיניע ןיב תופטוטלו ךדי לע תואל םתרשקו"

.ןיליפתה אשונב קסועה ידומיל רתאל םתעגה םולש
םיניינעה תא רקבמה תא דמללו ךירדהל הז רתא לש ותרטמ
, (הווצמ ליג ינפל רקיעב) םידימלתל דעוימ הז רתא .אשונב םירושקה םינושה
םדא לכלו (ע"בשות וא םיניד ירועישב אשונה תא ריבעהל םישרדנה) םירומל
.ובילל בורק הז אשונש ידוהי


.ןיליפתה תובישח לע טעמ


לכב תודהיה תא ואטיב ןיליפתה .ידוהיה םעה לש ולמס ןיליפתה ויה תורודה לכב
.ונימי דעו הרות ןתממ לחה ,תונושה תופוקתה

הווצמ םייקל ידכ האושה תפוקתב דחוימב םשפנ ופריח םישודקו םיבר םידוהי
הרותה .התובישח יהמו וז הווצמ הלודג המכ דע ונדמלמ הז רבד .וז הלודג
לע םבתכ ךיתורגרג לע םרשק" :קוספה ירבדכ טישכת - "ראפ" ל ןיליפתה תא הוושמ
ידוהי לכ לעש ןאכמ ('ג ילשמ) "םדאו םיקולא יניעב בוט לכשו ןח אצמו ךבל חול
לע שרוד שודקה ךישלא ברה .ארובה םע "רשקתהל" ידכ םוי לכב ןיליפת חינהל
זא קר (ןיליפת חינמ רמולכ)וביל חול לע םירבדה תא בתוכ םדא םאש הז קוספ
אל םא לבא ותלוז תא םדמללו (לכ יניעל טישכתכ םדנעל) וראווצ לע םרשקל אוה לוכי
יניעב ןח אצמת אל אליממו העפשה םהל היהת אל ךבל חול לע םירבדה תא תבתכ
ךירבדש יפל - םדא יניעבו .ךתוימינפ ךותמ אב אל דומילהש םושמ תאז - םיקולא
.וביל לא וסנכי אל

הריתי הדפקהב לדתשהל תורודה לכב אבצה ישנא תא דימת ודדוע לארשי ילודג
ןכש , םיביואה לע המיא תלטהל תדחוימ הלוגס שאר לש ןיליפתל יכ ,ןיליפת תווצמב
ולא" :ל"זח ושרד "ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו": קוספה לע
."שאר לש ןיליפת

"םימי ךיראמ - ןיליפת חינמה לכ" :ל"זח ורמא ןכ ומכ
.אוה רשאב ידוהי לכבו םכב םייוקת וז הכרבש ןוצר יהי

.הז רתאמ האנההו תלעותה ברימ תא וקיפתש הווקת יננה
.שידיגמ ףסוי ינממ

yoshefmg@edu-negev.gov.il יתבותכ תורעהו תוראה, תובוגתל
ךרדב יתחפשמ תאו יתוא ךניח רשא ל"ז יבא ר"ומ לש ורכזל שדקומ הז רתא
ירשתב 'ג םויב ע"בלנ .םישק םירוסיי רסייתנ רשא תעב םג תווצמהו הרותה
.ןמא ותמשנ יוליעל היהי הז רתאב דומילהש ןוצר יהי .ח"משת

רתאל הסינכל