ד"סבןיליפתה רתא

אובמ

םכינפל גיצהל ינוצרבו "הליפת" הרומה ינא םולש בוש
.ןיליפתה רתא תא


תועצמאב ןיליפתה אשונ לע דומלל םכל עייסי הז רתא
.םינועושעשו תומישמ, הביתכ ,האירק


"רבכע"ה תועצמאב ץוחלל אוה תושעל םכילעש לכ
דובעלו לוממ תועיפומה תוצבשמב תונומתה ןמ תחא לע
.תוניוצמה תוארוהה יפל


!!בל ומיש
"דרוו" ץבוק לכ ומכ בותכל ןתינ םיפדה ןמ קלחב
.ןתינ אל קלחבו

ץח ןמיס עיפומ ףד לכ ףוסב


תיארנש הנומתו ,םדוקה ףדל רוזחל ולכות ותועצמאבש
:ךכ."תיבה ףד"ל םכתא ריזחת הילע הציחלש

תוהמ
.ןיליפתה

רוקמ
.ןיליפתה

השעמ
.ןיליפתה

תוישרפ
.ןיליפתה

תחנה
.ןיליפתה

ינידמ
.ןיליפתה

-ינועושעש
.ןיליפת

ישיא-ןויאיר.אשונב םיקסועש םיפסונ םירתאל םירושיק

/http://tefillin.co.il -"לא-תיב" ןיליפתה לעפמ לש רתאה

-תוזוזמו ןיליפת תביתכב קסועה רתאה
http://www.geocities.com/MadisonAvenue/Suite/4069/


-"לארשי רטוע" לעפמ לש רתאה
/
http://www.oter-israel.co.il/oter-israel


!!הנהמו הרופ דומיל