.ד"סב.ןוירוג-ןב דוד

.ןוירוג-ןב דוד אוה לארשי תנידמ לש ןושארה הלשממה שאר

,וירוהל ישיש דלי {1886} ז"מרת ירשתב ז"יב דלונ ןירג ףסוי דוד
.הנושארה םלועה תמחלמ הצרפ 1914 -ב וידומיל ףוס תארקל היכרותב םיטפשמ דמל
:םידלי השולש םהל ודלונו זבנומ הלופ תא השאל אשנ 1917 -בו .ץראהמ םיכרותה והושרג 1915 -ב
.הננרו סומע הלואג


.לארשי תנידמ תמקה לע ןוירוג ןב זירכה 1948 ח"שת רייאב 'הבופירצמ תונומת
ןוירוג ןב דוד לש

הדובע יפד

תינונס רתאלוירפס
לש

ןב דוד
ןוירוג

ןמזה ריצל


םירושיק
םיפסונ

וייח תודלות


הנידמה תזרכה