רקח תדובע תכרעהל םינווחמ
.רקח תדובעל יטרדנטס ןויצ תתל השק
רקח תדובע תכרעהל םינווחמ רפסמ ונכה "םילחנ" רפסה תיבב םירומה תווצ ונא,ןכל
.דימלתה י"ע הדובעה תנכה ךילהת ןמזב
לע תיתימא הכרעה לבקי דימלתהש ידכ,םיפסונ םינווחמ תנכה םילשהל ךשמהב םיווקמ ונא
.ותדובעב הברה ותעקשה
.רקח תדובע תכרעהל תופסונ תועצהו תוראה,תורעה:לבקל חמשנ
. רקחה תלאש תכרעהל ןווחמ
. םינותנ זוכיר תכרעהל ןווחמ
. תורפסה ןמ עדימה ףוסיא בלש תכרעהל ןווחמ
ן ויאר תועצמאב םינותנ ףוסיא תכרעהל ןווחמ
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד