2000 םילחנ
.םילחנ יתד יתכלממ רפסה תיב
 
תוגצמ םידמלת ירתא
םירויס תותיכ ןופלא
רקח תדובע םירקס
רפס תיבב םיטקיורפ םיצלמומ םירתא
יתחפשמ םובלא ונל בותכ