ד"סבםימשמ וילע םימחרמ תוירבה לע םחרמה לכ
.וילא תומדהל ונא םילוכי וננוצרבש שפנ ונל ןתנו ותומדבו ומלצב ונתוא ארב ה"בקה
.ה"בקה לש דסחה תדימ תא םיררועמ ונא תוירבה םע דסח תולימג י"ע
.'ה ידסח תא םיריכזמ ונא םוי לכ םיללפתמ ונאש הליפתב
?וז הליפת םיללפתמ יתמו עטקה חוקל הליפתב עטק הזיאמ ואצמ .הליפת יעטק םכינפל

.ולעפמכ דסח שיאל למוג
.ודסח םלועל 'ה בוט יכ
םידסח ונלמגתו ונאור לכ יניעבו ךניעב םימחרלו דסחלו ןחל םוי לכבו םויה וננתו
...םיבוט
.ודסח םלועל יכ םילודג םירוא השועל
.דעו עלס חצנ ונובזעי לא םיברה ךידסחו וניקולא 'ה ךימחרו
...תמאו דסח ברו םייפא ךרא לא
.המה םלועמ יכ ךידסחו 'ה ךימחר רכז
..םימחרו הכרבו הקדצו דסח תבהאו םייח תרות וניקולא 'ה ונל תתנ ךינפ רואב יכ
.םיבוט םידסח למוג
.תובא ידסח רכוזו
.ונעשנ תמאב לודגה ךדסח לעו
.ךל ונלחי רשאכ ונילע 'ה ךדסח יהי
.ודסחל םילחימה ויארי תא 'ה הצור

ישאר ףדל רוזחל ץחל