To the homepage of the Hessed site Activities in memorial to Etai About the Katif area About cancer and children Articles about Refua and Halacha People tell about Etai About Hessed organizations Educational activities on the


ד"סב

הבוח וא תושר - ינפוסה הלוחה ייח תכראה
רימנ ידוס ר"ד


:היעבה תגצה

הקימעמ הריקחל ךשמהב ליבוהו ,הבשחמ ינממ שרדש רעצמ דואמ בצמב ברועמ יתייה
אפרמ תכושח ןטרס תלחממ לבוסה ריעצ רענ - הרקמה רופיס .השודקה ונתרות תעדב
ושאייתהש וב םילפטמה םיאפורה תאמ לופיט לכ אלל רתונ ;ופוג לכב טשפתה רשא
יתלאשנ .ץראה לכ ךרדכ ךלוה רענהו איה אימש ןמ וז הארונ הרזגש הארנ ירה .ובצממ
המשנה עצבל םיכסא םא המישנ דוביא ידכ דע שלחיי הלוחה םא החפשמה ידי לע
הערכהש הארנו ןלהל אבומ וז הטושפ השקבב תובכרומהו ישוקה לכ ? תיתוכאלמ
הערכה םשל וניא הז רוריב תרטמ .הנתינ םרט - םיקסופה לכ לע תמכסומה תיעמשמ-דח
.וננמז ינורחא יקסופ תעד תווח דע ונתורוקמב אמלעב שושיג אלא יהשלכ תיתכלה

:אפרל בויחה
בייח ופוג תבשה לע בייחש "ול תובשהו" ורמאש הממ ורבח תא ליצהל בויחה רוקמ
תא האורל ןינמ :דמלנ ןירדהנס 'סמב .השע תווצמ ןאכמ .ומצע ופוג תא ורבחל בישהל
יוויצ ןאכמ ,"ךער םד לע דומעת אל" ל"ת :וליצהל בייח אוהש ...רהנב עבוט אוהש ורבח
לכ החודו רובעי לאו גרהייב ובויחש םימד תוכיפש לש רוסיא ךכ לע ףסוותנ .השעת אלב
ורבח דימעמה ('ב 'לה 'ב קרפ חצור תוכלה) ם"במרה ירבדמו .הרותבש תווצמ ראש
ןיאש ףא םיימשל התימ בייחו ודיב הגירה ןועו אוה םימד ךפוש ולאכ" תומי וב בצמב
רחא לופיט לכ וא םילזונ וא תופורת ענומש ימ ךכ ללכמד הארנ ."ןיד תיב תתימ ןהב
. ל"נה לכב יאק התימל ךשמהב איביש רבד
,ןיד יפ לע תבייחתמה הלצה לכו .םלוע ייחל העש ייח ןיב קוליח לכ ןיא הלצה ןינעל
היחי םא ןיבו הלצהה רחא םינש רפסמ היחי ןכוסמה הלוחהש הרעשהה םא ןיב תבייחתמ
ןיאש רבדל ירה - םייתילכת םייח יכרעל לובגו רועיש ןיאש ןויכמש" .דבלב תוינש רפסמ
םייחה רשג) "ולש תואבר אובר ןיבל ןטק קלח ןיב שרפה וב ןמסל ןיא ;הדימו לובג ול
(. ב"עס ב"פ א"ח
- "העש יפל אלא תויחל לוכי וניאש ץצורמ והואצמ" :('ב ףיעס ט"כש) ע"ושב קספנו
ימנ ססוג ןידה אוהד דוע עדו" הכלה רואיבה ריעמו .תבש לוליחב לגה תא וילע ןיחקפמ
,וייח יעגר ךיראהל ול וליעוי ולא םינממסש רמוא אפור םא וא לגה חוקפב וילע ןיללחמ
יפ לע ףא - יטועימד יטועימ וליפא הזב אכילד ;ססוגמ ערגו - אוה ססוג ימנ ץצורמ אהד
!" וילע ןיללחמ - העש ייח םושמ ןכ

:תוומה תעיבק
התמועלו םייחה תרדגה .יח ירק תומל הטונהש ןמז לכ דמוע יופירהו הלצהה בויחש אצמנ
תרכינ תויחה םא - (.ה"פ ףד) אמוי תכסמב תקולחמב - רוקמה .חוכיול ןותנ - תוומה עגר תעיבק
ןידב - ןהבש תמסרופמהמ ,תובורמ תוכלשה תולשלתשמ ארמגה שוריפ ךותמ .ובלב וא ומטוחב
וא ,ןמצע ינפב םייחה תרדגה ולא יכ תושורד בלהו םטוחה תוליעפ תוקידב םאה .בל תלתשה
הנניא המצעשכל בלה תוליעפ ךשמה וליפא ןכלו חומה תוומ לע הדיעמ המישנ דוביא אמש
.רבכמ תמ הז ףוגש תללוש
ברה לארשי לש םיישארה םינבר ;ל"צז ילארשי ש"רגה וננמז ינורחא יקסופ ילודג תוטיש
ןואגה תעדב א"טילש רלדנט ברה ,א"טילש אריפש םהרבא ברהו א"טילש והילא יכדרמ
תמכ בושח םדאה חמה עזג תומ חיכוהל ןתינו הדימבש ומיכסה - ל"צז ןייטשנייפ מ"ר
איה - הז יחומ תוומב הקולה םא וליפא) .םיינויח ויתומקרו םעופ ובל וליפא רבד לכל
ךדיאמ .(תמכ בושחה ומא ףוג ךותב ליגרכ חתפתהלו לודגל ךישממ הרבועש הרה השא
י"רגה ;ףסוי ע"רגה ;ךעבריוא ז"שרגה ;א"טילש גרבנדלוו ברה ;א"טילש רנזאוו ברה
תורדעיה ןיא דוע לכש ועירכה ל"צז קיצייבולוס א"רגהו א"טילש בישילא ש"ירגהו ץילוק
:לש תיאמצע תוליעפ לכ לש
בייוחמ אברדאו ותתימ ברקל רבד תושעל ןיאו ,יחכ והירה ;חומה (3 המישנה (2 בלה (1
לכש רורב ןודנה הרקמב .ךשוממ הרכה רסוחמ הלוחה וליפאו ותלצה ןעמל תבש ללחל
חמה עזג תוינויח ךירעהל ךרד לכ ןיאו (ס"תחה ןושלכ "הקיפד וב תרכינ") םעופ ובל דוע
וניעב וליצהל בויחהו ןיינע לכל יח הלוחהש ומיכסי םיקסופה לכ יזא ;(ןלהלדכ) םוקמב
. םשונ ונניא אוהש ףא לע דמוע
לש "יעבט" ךלהמב ברעתהל הרות יפ לע םיבייח ונחנא םאה :הלאשה תלאשנ ןכ םא
ךיראי הז לופיטש דבלבו ;היהיש לככ ינשלופו בכרומ לופיט ידי לע ,בלש לכב, תוומה
? תצקמב ולו הלוחה ייח תא

:ססוג תרדגה
הרקי הזש הזחה תורצ ינפמ ונורגב החיל הלעמ ססוגה " ('ב א"יר 'מוח) א"מרה ירבדב
,ט"ירהמ, א"בשרה תעדב ח"רפבו 'ז א"כק רזעה ןבא) םיפסונ םירואית ."התימל ךומס
;תפרוטמ ותעד ססוג םתס ;רבדל םילוכי ןיא ןיססוג בור (ט"לש ד"וי רוטה לע השירפ
ךרד לכ ןיא ונרודבש הארנ .התימל ןיססוג בר הז ןמז ךותו םימי 'ג אוה הסיסגה ןמז ךשמ
.ססוגהרואית תנבהב ישוקב ןיבו םיעבטה יוניש ללגב םא ןיב הז קייודמ בצמב ןיחבהל
חומ עזג תוומ םע הלוח יבגל ('ד קלח םהרבא תמשנ) א"טילש בישילא ש"רגה בישהו
תומיעפ םע םישדח ךשמ ךישממש ,ןכדועמה עדמה יפל תורכינ תוקידב ידי לע חכומה
ינפוס הלוח לכ ןודל ךירצש הארנ ןכלו ".ססוג קפס" הנוכמ הזכ הלוחש תויאמצע בל
. ןלהלדכ ססוג לש תורמוחב

:ססוג ינידמ
םידיסח רפסב םיאבומ ולופיטב ןפוא לע םיטרפו ןטק דעומ 'סמ 'מגב ןודינ ססוגל סחיה
ןיכס ןיאו וייחל ןירשוק ןיא ,וירבד לכל יחכ אוה ירה ססוגה" .טלש 'ס ד"וי ע"ושב וקספנו
ןימצעמ ןיאו… ויתחתמ רכה ןיטמוש ןיאו ויבקנ תא ןיקקופ ןיאו ותוא ןיחידמ ןיאו ותוא
תכסמבו םימד ךפוש הז ירה שפנה תאיצי םע ץמעמה לכו ושפנ אצתש דע ויניע תא
ןויכש, ףטפטמה רנל המוד רבדה המל ,םימד ךפוש הז ירה וב עגונה לכו" - .םייס תוחמש
הוצמ הלוחב לופיטה ךרוצל ךא ,ךרוצל אלש הז לכו ."הבכנ דימ - םדאה וב עגונש
ותלוכיבש לככ תושעלו אפרלו ליצהל עייסל תוסנל ןתינש לכ ליעפהלו קסעתהל הבוחו
לבא - ססוג אצמנ םשש תיבל ברקתהל ול רוסא הליחתכלש ןהכמהיארו .הלוחה רובע
תישעמ .רחא לפטמ םש אצמנ רבכ וליפאו תיבל סנכיהל בייוחמליצהל בשוח רשאכ
ותביבס וא לפטמה תויחונל אל רבא וב עינהל וא זיזהל רוסא תומל הטונו ןכוסמ הלוח
:רמוא םש א"מרה ירבד ךשמהבש אלא .הווצמו הבוח לופיטה ךא ,דבלב וכרוצל אלא
רתומ ... שפנה תאיצי םיבכעמ ולאו ... שפנה תאיצי בוכיע םרוגש רבד םש שי םא לבא"
יח ססוגה דועבש :שוריפהו ."ענומה ריסמש אלא ללכ השעמ הזב ןיאד םשמ וריסהל
ייחל הדעונה תובישחה ףא לעו ,שפנה קוליס תא תובכעמ תומייוסמ "תוינוציח תולועפ"
. תוומה ינפל יפוסה בלשה הארנכ והזש שפנה תאיצי בלשב דימתהל בויח ןיא העש
רפסמ ךכב ושד ?שפנה תאיצי יבוכע רדגב בשחיהל םילוכי םייאופר םילופיט םאה
ט"פ י"ס ג"יח) רזעילא ץיצבו .תיתוכאלמ המשנה תנוכמ תקספה יבגל רקיעבו םיקסופ
אלא ליגר ססוגב אל הזה ןידה תא שריפש (בקעי תיב םשב) לואש ירבד איבמ (ד"י ףיעס
טבש רפסב אבוהש יפכו .שפנה תאיצי תא בכעל רוסא הזכ בצמבש "שפנה תולכ רמג"ב
ךכ ידי לע ול םרוגש םעטמ רוסא שפנה תאיצי תא בכעיש יעצמא ליעפהל" - הדוהי
'מע 'ג איסא) ןאכ ותנווכל לאשש אפורל תרחואמ הבושתבש ףאו "שפנה תאיציב רעצ
םע רומג תוומ רחא קרו ךא תרתומ המשנה תנוכמ קותינש ץיצה לעב שיגדה ,(458
השעת לאו בש" םייוסמ בלשבש ןכתיש ,ותשיג הפ תאבומ - בלה תוליעפ תקספה
!"ףידע
תעשב וילע םיקעוצ ןיאו" :ד"לר י"ס םידיסח 'סב וניצמש א"י 'עסב םש ץיצה ביחרהו
תלהק ךרצוה המל ,תומל תע .םישק םירוסי לובסיו המשנה רוזחת אלש המשנה תאיצי
וניא יכ ושפנ בושתש וילא םיקעוצ ןיא אצוי םדא שפנשכ ססוג םדאשכ אלא ,ןכ רמול
הלועפ תושעל ןיאש ונל ירה "...םירוסי לובסי םימי ןתואו םימי טעמ םא יכ תויחל לוכי
האצותהו תומל תע רבכ אוה הזה הלוחה לצא תעהש ונל רורבש העשב תויחהל
,םימי רפסמ "תפפור ךרדב" וב ותמשנ דוע קיזחהל םא יכ הב אהי אל ושעיש הלועפהמ
הז ןיאו ,תומה םויב ןוטלש ןיאד רמוא רזגש י"שה ןוצר דגנ והז יכ םירוסיו לבס םיאלמ
רבכ אצמנ הזה םדאהש םיאורש העשב תאזכ תויח ךישמהל םדו רשב לש ותוכמס חווטב
כ"שכמד הנימו ... ל"חר הז בצממ טלמהל םינפ םושב לכוי אלשו "תומל-תע" לש בצמב
ץוחבמ רישכמ ידי לע וילע ינוציח תויח תכשמה י"ע הזכ לש ותעונת תא ךישמהל רוסאש
. ד"בע "תימצעה ותויח ול ריזחהל יוכיס לכ רבכ ןיאש רורבש העשב
בויחה דצמ ןד (ג"ל 'מע 'ב ר"ולה) א"טילש רלשרה השמ ברה :השעת לאו בש תטיש
לכו תומל דמוע יתואירבה ובצמ דצמש הזכ ססוג לצאש קיסמו הלוחב לפטל יסיסבה
ןניא תולועפה
םייושע םהש אלא םיינלוח וליפא םייח ךשמהל וא םיניקת םייחל וריזחהל תולוכי
ןיאש - הזב קוסעל בויח ןיאש הארנ ;םייתוכאלמ םיעצמא ידי לע ותתימ בכעלו וקיזחהל
אכיה "ךיער םד לע דומעת אל" רוסיא ןיא םגש הנעט וירבדב ןכו .ופוג תבשה הזב
הלאשה תרזוח בוש בויח ןיא םאו ."תישממ" הלצה ותלצהב ןיאש רורב קפסב וליפאש
זיזהל תשרוד תטקננה הלועפה םאו ,ולא תולועפב ורובע ללחל רתומ היהי תבשב םא
הלידבמ הניא תאזה הטישה .תואפרתהל ןתינ וניאש ותתימ זוריז ךכב ןיא םא הלוחה תא
בצמב הלוחה ולא איה תוברעתהה תא עירכמה יאנתהו ןירוסי וא הולש לש בצמ ןיב
תואירב בצמל ובישהל יוכיס ונשיש וא םימצמוצמ אליממ ויתולועפו וייחו רדרדתמ יללכ
ףנע ב"עק י"ס ב"ח ד"ויב הבתכנ ל"צז וייטשנייפ 'מרגה תעד :םירוסיב תובשחתה. ןיקת
ב"ח מ"וחבו .םירוסיב היהיש ןפואב העש ייח ךיראהל םיעצמא תושעל רוסא יאדוב :'ג
אל ףא אלא ותאופרל קר אל האופר םוש םיאפורהמ ןיעדוי ןיא םאש :'א תוא ד"ע 'יס
... ולאה תואופר ןתיל םהל ןיא ,ןירוסיב ןהש ומכ וייח תצק ךיראהל ולא קר ןירוסיה לקהל
ולחשכ ןתואפרל ןיאש קרי ומכ םהש ךכ לכ יוארכ םתעד ןיאש ישניא הזיא לע םירמואו
הברה ןמז תויחל לכויו אירב היהיש ידכ אוה יופירהו ןירוסי םהל ןיאשכ הלחמ וזיאב
םוש אלב םדא לכל רשפאש המכ ליצהלו תואפרל ןיבייוחמש ... רורבו טושפ יאדוד
אל ףא האופר עודי ןיאו ןירוסי ול שיש ןפואב לבא :'ב תואבו .ותעדבו ותמכחב קוליח
ולאכ ןירוסי ייח תויחלמ תומל ףא רתוי ישניאל והל הארנ הז ןיעכ לעש ןירוסיהמ לקהל
יניינעב הצור ןיאשכ הזכ הלוח תואפרל ןיבייוחמ ןיאש הרואכל רבתסמדכ רשפא ...
ךירצ ('ה תוא 'הע י"ס 'ב קלח מ"וח)… ולאכ ןירוסי ייחב וייח ןיכיראמש ולאכ האופר
ייחב םאש ולא םימסב האופר ול ונתיש הצור םא ונממ לואשלו הלוחהל הז עידוהל
ול ןתיל ןיא ןירוסיב תויחל הצור הלוחה ןיא םאו ,ול ןתיל םיכירצ התיממ רתוי הצורסי
ותטיש יפלו הלוחל לבס תוחכונל תפקזנ תערכמו הרתי תובישח ןכ םא ."ולא האופר ימס
. ךכ ידיל עיגהל ןתינ םא ,םייח תכראהל איבמ ומצעשכל ןירוסי רדעהש
הבושתכ לבס ייח תכשמה תובישחב ריכמה רזעילא ץיצה ול המודב תופסונ תועד
הכריו הבצ הנטבב הייח תא ךיראמ הרותה דומיל תוכזש הטוסמ עודיה דומילהו, הרפכו
לכ ואלש אלא - לבסה ייחב התכזש עמשמ .דימ אלו - התומ דע תכלוהו הקומינו תלפונ
לע ."הרז הדובעל יחלפ הירזעו לאשימ היננחל והודגנ אלוליא" ךדיאמו .יכה רב ישניא
ותעד רורב אל רשאכ תושעל שי המ ךא .היפל לעפנ הלוחה לש ונוצר עודיו הדימב ןכ
דוע םהמ .לובסל אל םיפידעמש ישניאד אבורכ ןודינ ןייטשנייפ מ"רגה יפל ?הלוחה לש
: הלוח תמשנה יבגל ןודל שי
רעצו בר לבס רכינ םדה תצמח עיפומ וב השק יתאולחת בצמ ידימה חווטב םיתעל
תוצמוחה תא תונפלו רתי תמושנת עצבל ינומצע חכ אלל רתונש ינפוס הלוח לש השק
יכ םא עגר ותוא לש השקה ולבסמ ול לקוי המשנה ידי לע אקווד ןאכ .ומדב תורבטצמה
יללכה ןובשחב וייח תכראהב וירוסי תא ךיראיו ןכתיי
,הארנ באכ לכ וא עדומ לבס לכ ןיא (COMA) קומע הרכה רסח תרדגה םצעמ
בויחה לח זא אמשו ותוא םישנהל ליחתהל לבס לכ ןיא המישנ דוביאב הז בצמבו
ותרכהל בושי םא ,יכ םא - לובסל הצור וניאש ונוצר הליגשכ םג הלוחה תא תויחהל
. בוש לובסיו ןכתיי

תודוא א"טילש ךבריוא ז"שרגה תא לאש 'ד םהרבא תמשנ א"טילש םהרבא 'פורפ ברה
48 ךות תומי תועדה לכלו םירקמה בורבש אוה יעבטה וכלהמש יחומ תוומ הקול הנוכמ
הלוח לככ וב לפטלו וניזהל ךישמהל םיבייחש הנע ;םועפל קיספי ובל םג ונייהד תועש
ךא ןכ תושעל ךירצ - תבש לוליח ידי לע הז תא תושעל ךרטציש רייוצי ולו הרכה רסוחמ
שרפתהל ןתינש "האייחה" לש שוריפ ןיא ."האייחה תלועפ םוש תושעל ןיא ןבומכ
וניארו ,ותעש בצקתל ןיאש ןטרס הלוחל ןיבל ל"נה ןיב לידבהל ןכתיי ךא םינוש םינבומב
םג ןכא ,םתחפשמ תא ופתישו ורבידו ורזחו הרכה רסחל ועקשש םילוח תובר םימעפ
היחיו תיאמצע םושנל רוזחי הלוחה - המשנה רחאש תוריבס הנשי המישנ דוביא רחא
ךרדב ולאכ םילוחב תעגל אל גוהנ הז בצמבש יל ההימתו םדוקמכ םיפסונ םימי רפסמ
. ללכ
רדגומ אוהש ןויכמ (םש) א"טילש ךבריוא ברה קספ חומה עזג לש תוומ םע הלוח יבגל
תנוכמ תא קיספהל רתומ ומצע תוחוכב בוש םושניש וא םילחיש יוכיס םוש ןיאו ססוגכ
תואדוב םיעדויש יאנתב קרו ךא הזו ופוגמ תאצלמ ותמשנ תא תבכעמש" המשנהה
ומשב אבוה דועו .תלוגלוגה ךותב בקרנו םד תקפסה םוש לבקמ וניא וחומש תטלחומ
םורגתש הלועפ לכב טוקנל בויח ןיא ותלחמ לש ינפוס בצמב אצמנ הלוחהש לכש (,םש)
ותעד תא איבהל ןאכ הבוח ."לבוס וניאו הרכה אלל אצמנ הלוחה םא םג םישק םיבאכל
קספ יחומ תומ הקולה לע )םש( וללה תודוקנה לע קלוחש א"טילש בישילא ש"ירגה לש
,וישכע רבכ תמ אוהש הזמ החכוה לכ ןיא "םדקהב תומל הייטנ" לש הכרעה לכ םעש
ריתה אל אליממו .ותתימ תא ברקיש רבד םוש תושעל רוסא םעופ ובלש ןמז לכ אליממו
. לעופ ובל דוע לכ המשנה תנוכממ וקתנל דצ םושב
ידכ ךירצש המ לכ תושעל אפורה בייחש ותעד איבה ג"נק 'מע 'ד קלח םהרבא תמשנהו
תע העיגה אלש ןמז לכ תיסיסבה ותלחמל לופיט ןיא םא וליפא הלוח לש וייח ךיראהל
הלאכ םילופיטב וייח וכיראי אלש שקבמו םישק םירוסימ לבוס הלוחה םא קר .הסיסגה
וליפאו טלחומ הרכה רסוחמ אצמנש הלוחב ןכלו תומל ול ןתיל "השעת לאו בש"ב רתומ
ללוכ ,לכה ול תושעל םיבייח םירוסימ לבוסש רורב אלש לכ ,יחומ תוומכ רדגומ םא
".וייח תא ךיראהל ידכ האייחה
ןאכ ןיאש ריבסהו תעדו םינפ ריאהש םהרבא תמשנ לעבל תונפל יל התיה תוכז
אוה עבוקהו .לופיט ךשמה לבקל הלוחה לש ונוצר ןודינב החפשמה תעד לוקיש תוברועמ
ל"נה הארוה ידומע לודג תקולחמ רואיבבו .הארוה הרומ ןדמוא וא ויפמ םישרופמ םירבד
תעדלש אלא ולא םיקסופ יפב תמכסומ תומל הטונה לש לבסב תובשחתההש ריבסה
,יעגר ולבס וליפאו) לבוס וניא הרכה - רסוחמה הלוחהש חכומ אלש דע ךבריוא ברה
.ינלוחה ובצמ תא ךישמתש הלועפב תוברעתהל םוקמ לכ ןיא (ורכוז וניאש וליפאו
ותעדב םירעשמש וא לבסב ןיינועמ וניאו הדימבו הרכהב ותויהב בישילא ברה תעדלו
תוסנל בויח לח בוש הרכה ןדבוא םע ךא .ולבס תא ךיראמה לופיטמ ענמהל שי ,ךכ
לככש קיסנ ךכמש ףא .הז בצמב ולבס רכינ אל יכ - םירוסי ילוטנ ולא וייח .ךישמהל
ברה לעופב .דמוע ותעדב והירה ותלצהל רתוי לודג בויח שי הלוח רתוי לפוטמהש
םילוח לצא המישנ תקספה לש בצמב ברעתהל ותקלחמב גהנ אלש רפיס םהרבא 'פורפ
. הסיסגה םלצא תרכינש םיינפוס

. -לפוטמה לש וייח תלחות תכרעהל רבעמו רועיש אלל אוה אפרל בויחה - :הנקסמל
ולטלטל אלו ינפוס הלוח ינידב ארמוחל טוקנל שי ןכלו ססוג לש הרורב הרדגה ונימיב ןיא
םירורב םניא ,"ינוציח ענומ" -ו ,"שפנה תאיצי תע"כ םיחנומש ןויכ - .וכרצל אלש
םיקסופ םנשי - ."שפנה תאיציל בכעמ תרסה" םשייל רשפאש הארנ אלו תיעדמ
תיברמ - .ךיפה יתלבה ינלוחה ובצמ לשב ינפוס הלוחב לפטלמ יללכ רוטפב םיריכמה
הנשי .הלוחה ןותנ וב לבסה תדימב תומל הטונה הלוחב לופיט תעינמ םילות םיקסופה
תוטישה לכ יפל םכסומ - .הרכה רסוחמ הלוחב לבס םייק הדימ הזיאב :תפסונ תקולחמ
ףא לע תויחל תונוכנ עיבמה הלוחל ליעומכ בשחנה לופיט לכ תתל שי לוחה תומיבש
. לבוס םתוא םירוסי

בורקב לארשי ילוח לכל המלש האופר חלשי ,ונרמשיו ונליצי 'ה
.םיתמה תייחת לש חתפמב הרהמב שמתשיו