ד"סב

.תובא תכסמב רזעה :הרעה
תינונס רתא:האבה תבותכב ורזעה


תומישמ
.תורמאה תא םירמואה תומש םיאבומ תורמאה ירחא .תובא תכסממ תורמא ךינפל ( 1
. הרמא ימ הרמא לכל אצמ
.תובא תכסממ םידסח תולימגל תורושקה תופסונ תורמא אצמ (2

.םידסח תולימג לעו הדובעה לעו הרותה לע דמוע םלועה םירבד השולש לע
.ךתיב ינב םיינע ויהיו החוורל חותפ ךתיב יהי
.תוכז ףכל םדא לכ תא ןד יוהו
.תוירבה תא בהוא םולש ףדורו םולש בהוא ןורהא לש וידימלתמ יוה
.תופי םינפ רבסב םדא לכ תא רדסמ יוהו
.םולש הברמ הקדצ הברמ
.ךלשכ ךילע ביבח ךרבח דובכ יהי
.החמשב םדא לכ לבקמ יוהו
.תוירבה תא דבכמה דבוכמ והזיא
.דיסח -תוצרל חונו סועכל השק
.דיסח -ונתי םירחא םגש גאודו הקדצ תתל הצורה
וליפאש ןיבורמ וישרשו ןיטעומ ויפנעש ןליאל ?המוד אוה המל ותמכחמ םיבורמ וישעמש לכ
.ומוקממ ותוא םיזיזמ ןיא וב תובשונו תואב םלועבש תוחורה לכש

רזעילא יבר
הנשמ
הירזע ןיב רזעלא יבר
אמוז ןב
ללה
.םילשורי שיא ןנחוי ןב יסוי
.לאעמשי יבר
.קידצה ןועמש
.היחרפ ןב עשוהי

האבה תוליעפ
ישאר ףדל רוזחל ץחל