יוודבה קושה


תא הב שוכרל ולכי םה .בגנב םיוודבל ירחסמ זכרמ שמשל התישארמ הדעונ עבש ראב
םגו ,םתרצות תא ריעב קוושל ושקתה םה םלואו ,םהל וקקזנש םינושה םיכרצמה
םיקוושה הרבעש האמה יהלשב .ידמל םצמוצמ הליחת היה רחסמה יתוריש לש םפקיה
קוש ;(עובשב ישיש ימיב) הזעבו לדגמב ,ןורבחב ,םילשוריב ויה תומהבל םיירקיעה
וליפא םינוק ךשמו ,עובשב ינשה םויב ,דולב זא היה ץראב רתויב םסרופמה תומהבה
.תורייבמ
,תורחא םירעבכ ,ריעב תומהב דיריש ,חכונ עבש ראבל ייב ףצא םאקמיאקה עיגהשכ
קוושל םיוודבה לע רבדה לקי ןכ .ירחסמ זכרמכ הדוקפת רופישל עייסי ,עובק קוש-םויב
לש תואנ םויקל .םתסנרפ רקיע התייה םהילעש םילמגו ןאצ דוחייב ,םתרצות תא
יוודבה .הנשל שאר 40 -כ רוכמל םירשפאמה ,ןאצ-ישאר האמכ םישורד תיוודב החפשמ
ץלאנ אוה ןכל .(הפק ,לשמל) ול שורדה לכ תא רצייל לוכי וניאו ומצע תושרב דמוע וניא
.ץראב תירקיעה אשמה תמהב למגה היה םימי םתואב .ןיפילח רחסב םירצומ שוכרל
,תוסוס ופידעה םמצע םיוודבה .הבר הרקוי התייה םיוודבה ולדיגש עזגה-ירוהט םיסוסל
,רשבל ףדעומה םייחה לעב התייה השבכה .יכרותה אבצל םירכומ ויה םירכזה תאו
התייה תומהב קוש לש ומויקל .תושקובמ תורוחס ויה - תורוע ,בלח ,רמצ - הירצומו
זכרמ םרובע רציש ,ךכב םיוודבל עייס ייב ףצא .ריעה יבשותל םגו םיוודבל םג תובישח
. ריעה תוחתפתהל םג םרת רבדהו ,עבש ראבב הינקלו קווישל
ףופחי אלש ידכ ,קושה םויכ עבקנ 'ד םוי .1905 ףוסב חתפנ עבש ראב לש תומהבה קוש
העידיה .יתלשממה תעה-בתכב תימשר הזרכוה קושה תחיתפ .תוכומס םירעב קושה ימיל
רוכמלו הנקמל קוש דסייל ליאוה החפה רשה דובכ" :תירבעה תונותיעב םג העיפוה
םאקמיאקה לש וז ותלועפ ."הזה קושה םוי היהי עובש לכב 'ד םויו ,עבש ראבב תומהבה
איה עבש ראב" :השעמה לע אטשוקל חוויד םילשורי זוחמ ףרצתמו ,הבר הכרעהל התכז
ומכ ,תומהבל קוש לש יעיבר םוי ידמ הרידסה ותחיתפו ,םידוונה םיוודבל רחסמ םוקמ
לכ תא תכשומ רכזנה ייב ףצא ידי-לע החלצהב ךנחנ רשא ,'וכו 'וכו ,ןאצ ,םיסוס ,םילמג
.עבש ראב לע הבר העפשה התייה קושה םויל ."םילהואה יבשוי םינאמ'תועה םיוודבה
:ריעה ייח לע קושה תעפשה תא תירבעה תונותיעב ריעה בשות ידוהי ראית 1912 תנשב
,האובת םתיאו קושה לא אובי (םיוודב) בר םע .ונל אוה קושה םוי תבשב יעיבר םוי לכ"
םיקסע םישועו םיאב םירחוס םיברע םג .'וכו םיציב ,תופוע ,רמצ ,ןאצ ,םירומח ,םילמג
". םיבוט
התייח וליאכ ריעה .הצקה לא הצקה ןמ היפא תא הנשמ עבש ראב התייה קושה םויב
םע םיוודב ורהנ קושה םוי לש ורקובב .לחוימה קושה םויל הייפיצב עובשה לכ
המכב םוי ותואב התלע ריעה תייסולכוא .עבש ראבל םהינפשכ ,םהירדעו םהיתומהב
םיליגר םימיבש ,תוברח ירוגח םיוודב ואלמ תובוחרהו ,בר ןומה ומה הפקה יתב :םינומ
,קוחרמ ואבש םירחוס םג םהב והש .רתי תסופתמ ונהנ ריעב םינאחה .הב וארנ אל
. םהילמגו םהיסוסמ קלח םהב ודיקפה םיוודבהו
םג וב ושענו /םיוודבל יתרבח שגפמל תונמדזה םג קושה םוי שמיש ,רחסמל ףסונב
הפק תיבב תולבל ,תועד ףילחהל ולכי ובש ,דחוימ םוי הז היה .תוירחסמ-אל תוקסע
רוסל וא ,רפס לצא רקבל ,ינחיר קאבמוט םע הליגרנ ןושיע ךות םירופיס רפסמל ןיזאהלו
היה לוכי ,קושב הדפש ףסכב .םירכז םינב תדלוהל הלוגס שוכרל ידכ ,תועימק בתוכל
תורוגח ,םיפכוא ,קשנ ילכ ,רכוס ,םינילבת ,זרוא ,הת ,הפק ומכ םיכרצמ תונקל יוודבה
רופתל ידכ טייחל ףא םירס ויה םיסחוימ םיוודב .תיקדס ירבדו תשוחנ ילכ ,תודבועמ רוע
םויה םותב .ףסכ יטישכת םהיתושנל שוכרל ידכ ףרוצל וא ,הבוט תוכיאב היאבע םמצעל
תא וגיפהש רחאל ,םימשרו תורוחס םיסומע םהילהאמל הרזח םיבכור םיוודבה ויה
. םמוי תרגש

(ורבע םימיב) עבש ראבב יאודבה קושהםג קושה םוי שמיש 30 -הו 20 -ה תונשב .הגרדהב תונתשהל הלחה וז תירויצ תואיצמ
,הלדג ריעה תייסולכואש ףא .םיוודבה םע םיעגמ תויושרה ולהינ ובש ,ירקיעה םויכ
םוי-::30ה תונשב ריעה בשות לש ורואיתכ ,הב םייחה ךלהמ לע העפשה קושל התייה
לש ןידה-תיב תובישי תומייקתמ ויה םוי ותואב .,,עובשב יעיברה םויה היה קושה
םייפגמה תא םילעונה םיוודב םיאלמתמ ויה תובוחרהו ,הלשממה יררשמ לשו םיטבשה
תררועתמ התייה עובשה תומי לכב המודרה ריעה ,לזרב תכיתח ןבקעבש תומודאה
ברע תונפל ...םיחרוא םיאלמ ןולמה יתבו תודעסמהו ,םינוק תואלמ ויה תויונחה ,םייחל
,תרחמל ,ריעב ןולל וראשנו םהיקסע תא ומייס אלש םיוודב תובוחרב םיאור ויה דוע
ןיידע טדנמה תפוקת יהלשב .התוולשל ריעה תרזוח התייה ,םירהצב ישימחה םויב
: יבלסרב ףסוי לש ורואיתכ ,וז הריווא המייקתה
עבש ראב לש .הדירי" לא ןמדזמה .קוש םויב עבש ראב הנטקה ריעה איה ןיינע תבר
,םילכורב ןיחביו בגנה תוצק לכמ םיוודב לש קקושה ןומהב הרהמ דע עלביי םוי ותואב
ץוחה ןמ םיאבה םילכורה .תורחאה ץראה ירעמ הילא ודריש ,םינוקב ףאו םירחוסב
,םהיתוניפבו תובוחרה ידייצב תויאבעו םיחיטש יבג לע םהיתורוחס תא שורפל םיגהונ
תחת הפקבו ףסכ-ימזנב :ןיפילח לש ךרדב םיוודבה םהינוק םע םינתונו םיאשונ םהש שיו
םיוודבה יסופיט וררועי קושה םויב ,רמצ תחת תיקדס ילכבו םיגיראב ,הניבגו האמח
טשפתמה ,בגנה תא שוחי םהמיע ןמדזמהו ,בר ןיינע עבש ראב תובוחרב םינושהו םיברה
.הנטקה הרייעל ביבסמ קחרה
התייה ךכל םימרוגה דחא .ירוקמה ונויבצ תא הגרדהב קושה דביא םינשה ךשמב
רתיב ריעל עיגהל התע ולכי םיוודבה .יתרוסמה יווהב העגפש ,תענוממה הרובחתה
דחא ,םילמגה רשבל שוקיבה תחפו ,ךכש םילמגל שוקיבה .קושה םויב קר אלו ,תולק
.תופוצר תרוצב תונש בגנה תא ודקפ 30 -ה תונשב .ירצמה טירפתב םיבוהאה םיטירפה
םישבכב רחסמהו ,םיכומנ םיריחמב רכמנ םרשבו םיבר םישבכ וטחשנ ,הערמ רדעהב
ץוחמ קושה היה ורוקמב .ויפואב ינוריעל ךפהו רתויו רתוי "דסמתמ" לחה קושה .טעמתנ
לוהינ .ןורבח ךרדל ימלסומה ןימלעה תיב ןיב היונפ עקרק תרבכ לע ,החרזממ ,ריעל
טדנמה תפוקתב .םיבחרמו שפוח בהואה ,יוודבה יפוא תא םאת חותפ הדשב רחסמה
התקולחו ריעה לש באה תינכת תא םאת ומוקמש ,רדגומ עובירב קושה חטש רבכ אצמנ
תשולש תובוחרה ןיב ,הלאכ םיננבמ העברא לע ערתשה קושה .םנוד 3.6 ינב םיננבמל
תטשפתמ הלחה ריעה .ןורבח ךרד לע םילבוגה םינבמה ןיבו ,ם"במרו ריאי ,דורח-ןיע ינב
'חרב תויונחה ידי-לע הליחת :םיניינבב הגרדהב ףקוה אוה 20 -ה תונשבו ,קושה ןוויכל
היה יונפ רתונש דיחיה חטשה .םירחאה תובוחרב םג ךב רחאו ,דורח-ןיע ינב תשולש
םע .טדנמה תפוקתב תומהבל הניטנרקה לש הנכשמ םוקמב ,קושה לש תיחרזמה ותניפב
. רבע לכמ היינבב ףקומ רבכ קושה היה 1948 -ב עבש ראב שוביכ
בורה) בגנב ורתונ ןיידעש םיוודבה ןיבל ריעה ןיב קתנ רצונ רורחשה תמחלמ תובקעב
ןמז ינפל דע ;םירחא םינבמו הרבעמ המקוה קושה חטש לע .(הנידמה תולובג תא ובזע
םידירשה ורמתשנ ול תודוהו ,ל"הצ לש קלד סיסב חטשהמ קלח לע דמע רצק
רבע ,הריעה ישפוח ןפואב עיגהל םיוודבל רתוהש רחאל .המדאב םינומטה םייטנאזיבה
'ה םויל הנוש קושה םויו ,ןורבח ךרדל רבעמ ךא ,ןשיה ומוקמל ךומס יוודבה קושה
היה םילמגל ףאו םישבכל :יתרוסמה קושל ויפואב שדחה קושה המד הליחת .עובשב
תא קפסל ידכ םייח ילעב שוכרל ואב ץראה לכמ םיניינקו ,"ענצ"ה תפוקתב בר שוקיב
ומילעה ,ל"וחב רשב תשיכרל בצקוהש רז עבטמ וכסחש ,תונוטלשה .םיזילטאה תושירד
ןכו םידוריה האורבתה יאנת ךא .ןדרימ וחרבוה םירדעה ןמ המכש עודי היהש ףא ,ןיע
,ח"מלפה 'חרב חתפתמ לחהש םידוהי םירגת לש ינוריעה קושה תא לסחל הייריעה ןוצר
קוש תא ,ינוריעה קושה תא םג לולבתש ,"םיקווש תיירק" םיקהל :השדח העצהל ואיבה
-1965ב המקוה "הירק"ה .יוודבה קושה תאו ,םיבשומה ינב לש תיאלקחה תרצותה
הניטנרקה וב התייהש םוקמב ,ןורבח ךרדל תיזכרמה הנחתה ןיב ,ןשיה קושל תיחרזמ
. תומהבל

קושה תוארממלככ תיחרזמ הריווא ול תוושל וסינ ויבצעמ .שדחה יוודבה קושה ךנחנ ,1967 לירפאב
תוגג תולעב תויונחב תפקומ ,(בוריקב 'ד 8) הלודג תעבורמ רצח ךותב והוננכתו ,רשפאה
קושה תרוסמל םאתהב ,ןורבח ךרדל ןוויכב ,לזרב יחותיפ םע יזכרמ רעשו ,םירמוקמ
םילול ,תומהבל הסינכה ומקומ יברעמה ףגאב .ףצורמ יתלב חטשה תא וריאשה ,יוודבה
הטילחה זא ,1969 ראורבפ דע לעפ הז "דסוממ" קוש ,תבצועמ תירוביצ תקושו תופועל
,לחנה דיל רתלואמ קושב ןמז ותוא דע ולעפש ,םיבשומה ינבל ותוצקהל הייריעה
הרוקמב הדעויש רצחב .ןורבח ךרדל רבעמ ,שדח קוש ינאטנופס ןפואב ומיקה םיוודבה
חותפ הדשב ,יוודבה קושה לש שדחה ומוקמ םג ךא .ינוריע קוש םויה םייק ,יוודב קושל
תברקב הדשל בוש קושה רבע ,-80ה תונש עצמאב :יפוס היה אל ,הכאלמה רוזאב
םש להנתמ רחסמה .עבש ראב לחנ לעש רשגל ךומס ,תיזוחמה תיראנירטווה הכשלה
. חותפה חטשב םירתלואמ םינכודב ןיידע
תוינויח תורוחס קפסמה ,רבדמ ידוונ לש קושמ .ןיטולחל הנתשה ויפוא ,תאז םע
ןיא טעמכש ,דיריל היה ץראב רתויב לודגה תומהבה קושמ ."ראזבל קושה ךפה ,םתייחמל
וחנז רבכש םיוודבל תובורק םיתעל םירכמנ ןאצהו םילמגה טעמ .הריכמל למג וב אוצמל
םייוודבה םיגהנמהמ םידחא םייקל ידכ .םהלשמ םירדע םהל ןיאו ,רבדמה ייח תא
יוודבה קושבו ,רבעה ןמ םילמסה םהל םיצוחנ ןיידע ,תוחמשו תונותחב םייתרוסמה
תא תרשמו חספה תארקל דחוימב ינרע םישבכב רחסמה .םשקובמ תא ואצמי
הרוחס וב םיעיצמו קושה תא םה םג וליג םיחטשה ייברע .ריעה לש תידוהיה הייסולכואה
וביחרה עבש ראב יבשות םידוהי םירחוס ,(תיאלקח תרצות ,םינשי םידגב ,תיב-ילכ) הלוז
לחה .םירחוסה ללכב טועימ םויכ הווהמ יוודבה רכומהו ,קושב םתוליעפ תא םה םג
םידגב) המוד הרוחס םע םירבועה ,םיברעו םידוהי ,"םיקווש ילכור" לש דמעמ חתפתמ
יעיבר םויב ,דולב ישילש םויב - קושל קושמ (דועו תיב-ילכ ,תיקדס ירבד ,םיחיטש ,םילוז
לגוסמ וניאש ,יוודבה .םהיתורוחסב םתוא םיפיצמו - עבש ראבב ישימח םויב ,הלמרב
,קפקופמ ןרוקמש "תוקיתע"ב ריעז רחסמל ,םיילושל קחדנ ,םתרוחסבו םהב תורחתהל
יוודבה קושה םויה .תיאלקח תרצות טעמבו םילוז םיטישכתב ,קבטב ,םישמושמ םידגבב
,םירייתל עונצ הכישמ רוקמ הווהמ אוה ,רבעב ותראפתל לדלודמ דירש אוה עבש ראב לש
וב םיאורה ,ריעה ירחוסמ קלח לש םתודגנתה ףא לע ,ומויק ךשמהל המ-קודיצ םינתונה
. תנגוה יתלב תורחת
ורבע םימימ ותראפת תא קושל ריזחהל םימדקתמ םיבלשב תינוריע תינכת תמייק
.םיוודבל תוינייפואה תויתרוסמה תוכאלמהמ המכ רוזחש ךות ,שדחמ ומיקהלו