היארסה ןיינב

,ריעב ןושארה ירוביצה ןיינבה היהו ,בגנב לשממה תיבכ ורוקמב שמיש היארסה ןיינב
לשומה .םיוודבה היבשות לעו (א'צק) הפנה לכ לע יכרותה םאקמיאקה לשמ ונממש
,ינשה לשומה .להאמ ךותמ היניינע תא להינ ןיידע השדחה הפנל ןושארה יכרותה
"ןומרא") היארסה ןיינב תא 1901-1900 םינשב הנב ,הללארא'ג דמחומ םאקמיאקה
. בגנל עובק ילהנמ זכרמב ,(תיכרותב
,תאשינ העבג שאר לע הנבנ אוה :הבר הדיפקב רחבנ ןיינבה לש ומוקימ
,בגנל תוירקיעה םיכרדה יתשמ תחא הרבע וחתפ דיל .ריעב םוקמ לכמ בטיה תיארנה
ךרדב םירבועה ."םהרבא ראב" תוביבסל הכישמהו הדח תיווזב ודיל התנפש ,הזעמ ךרדה
ריקה .בגנב לשממו קוח לש ותואיצמל םיעדומ ,לשומה לש החוקפה וניע תחת ויה וז
,םויכ ל"קק ,'חר אוה ,ריעב יזכרמה בוחרה לש ובחורל ךשמנ ןיינבה לש ימורדה
ליבוה היארסה ןמ .היתוביבסבו ריעב השענה לע בטיה םשמ תופצל ולכי םיכרותהו
לחנ תא הצוחה רבעמל המורד םשמו ,ןורבח-הזע םיכרדה תובלטצה רוזאל רשיה בוחרה
. עבש ראב
םייתמוק ןב דיחיה הנבמה הז היה .רדסו לשממל למס היה טלושה ןיינבה
ןונגס .קוחרמל טלב ולש םודאה םיפערה גגו ,עבש ראב ריעה לש תונושארה היתונשב
תישאר הסינכ ,תירטמיס תיזח :תע התואב םייכרותה רוביצה ינבמל ינייפוא היה ותיינב
יזכרמ םלואל רשיה הליבוה הסינכה .תותשק שולש תלעב תיתיזח הרדסכא םע ,זכרמב
המוקל תוגרדמ םרג ליבוה םלואה ףוסב ,וידדצ ינשמ םירדח וחתפנ וילא ,ןאווילה ,לורג
הפוקתהמ םיניינבל ינייפוא רודיס הז היה .תנוכתמ התואב הבצועש ,הינשה
םידיקפתל םיידדצה םירדחהו ,תוסנכתהל שמשמ יזכרמה םלואה ובש ,תינאמ'תועה
.ינמרג לכירדא ידיב ןנכות אוהש רשפא ,יפוריא ןיינבל ובוציעב בורק היה ןיינבה .םינוש
תולעפתה תא הררוע ,ותביבסב ןפוד תאצוי הכ התייה ותוזחש ,ןיינבה לש האנה והארמ
יניינב"ש ,1914 תנשב דיעמ םירקבמה דחא .תינאמ'תועה הפוקתב םיפוריאה םירקבמה
". ופיב הלש םיניינבה לע םמעט בוטב םילוע הלשממה

ךרעב 1915-מ םוליצב היארסה ןיינב


תוברוחמ הבורב החקלנש ןבאה .םיבר םיצמאמ ועקשוה היארסה תיינבב
ץעה תורוק .םוקמל ואבוהש עוצקמ ילעב ידיב הדבועו שדחמ התתוס ,תיטנאזיבה ריעה
,הפצרה יחירא ,םמצע םיפערה ,ןיינבה לכ תא ורוקמב הסיכש ,לודגה םיפערה גגל
.בר קחרממ םילמג תרזעב ואבוה הלא לכ - קורי םיעובצה ץעה יסירתו תושמשה
ןאטלוסה תראפת תא גצייש ,םישרמ ןיינב םיקהל םיבאשמו ץמאמ וכסח אל םיכרותה
הדגאב ףקתשמ אוה .הנוש היה למיס אוהש רטשמלו ןיינבל םיוודבה לש םסחי .וחוכו
,יגיגח סקט וכרע םה ,ןיינבל הניפה-ןבא תא םיכרותה וחינה רשאכש ,תרפסמה תיוודב
תא דבכלו םישבכ חובזל ודמע ,וז תונמדזהב גוהנכ .בגנב םי'חישה וארקנ וילאש
,דחא יוודב ידיב ספתנו טלמנ ,ןיינבה ןתפמ לע הטיחשל ןכוהש ,ליאה ךא .םינמזומה
,ישוכ ידיב טחשנ ליאהש ,יכרותה לשומה הארשכ .וטחש הלהו ,םישוכ םידבע אצוממ
תא קושעי ולשומו ,'רוחש' היהו תיבה ןתפמ !רוראה ןטשה ינפמ הללאב הסחא" :רמא
ןמזלו ,םאקמיאקה תכשל :יכרותה לשממה ידרשמ ונכש ןיינבב ,"קדצ טפשמ אלב ויניתנ
ןיטקרסקב ורג םמצע םירטושה) הרטשמה ,טפשמה תיב ,הייריעה ,יטרפה ונועמ םג המ
רחאל ,ודיל וא ןיינבב וכרענ תוימשרה תויוסנכתהה .'דכו ובאטה ,(ןיינבה ירוחאמ
תיב :בגנל ידוחיי דסומ וב עבקנ ףאו ,ודיקפתב שמשל ןיינבה ךישמה ,יטירבה שוביכה
.תורוד ירודמ םיגוהנה םייטבשה םיקוחה יפל םיוודבה וטפשנ ובש ,יטבש טפשמ
ןיטקרסקה .ימשר קוח לש ףקות היה םניד קספלו ,בגנב םי'חישה יבושחמ ויה םיטפושה
םילמגו םיסוס יבג לע חטשב הרייסש ,בגנב הבוכרה הרטשמה לש ישארה הטמל השענ
,'גולסע ,בונרוכ) בגנה יבחרב תורוזפה הרטשמה תונחת הנומש ,רדסהו קוחה לע הרמשו
,יאטוחלאה) עבש ראבב זכרמה םע טוחלא רשקב תורושק ויה (דועו הראמע ,שרשר-םוא
.(םידוהי ויה ,םירטושהמ המכ ףאו
ןורבח רהמ תיברע היפונכ הטלתשה ,תוערואמה לש םאישב ,1938 רבמטפסב
הרוקמו ץע תוכומת יונב היהש ,היארסה גג .םתוא התיצהו ריעב לשממה יניינב לע
הרטשמ תונחת לש הרדס םיטירבה ומיקה תוערואמה תובקעב .לילכ ףרשנ ,ץע תוחולב
דחא ןנכות עבש ראבב .ץראב םייזכרמה הרובחתה יריצ לע ושלחש ,(טראגט תודוצמ)
לשומה ידרשמ :הלשממה תודסומ בור תא ללוכה ,הז גוסמ רתויב םילודגה םינבמה
תא ,היארסה ןיינב תא בליש לולכמה .םירטושה ירוגמו ראודה ,הרטשמה ,תודיקפהו
.תפגוא שאל םיחירצ ובו ,ןוטב יושעה הנבמה ךותב אלכה-תיב תאו יכרותה ןיטקרסקה
. חוטש ןוטב גג םיטירבה וקצי הנבמה לע
עצבמ) עבש ראב לע ברקב .ןיינבה תא ספתו עבש ראבל ירצמה אבצה סנכנ 1948 יאמב
רוזאב תירצמה םירוציבה תרוגח תא "בגנה תביטח" ילייח וצרפשכ ,(21/10/48 "השמ"
לע הדבכ שא ונממ וריטמהו ןיינבל םירצמה וגוסנ ,תבכרה תנחתו ימלסומה תורבקה תיב
םוקימל תודוה המ ןמזל הפקתהה תא הרצע שאה .ודכולל וכרענש ,םימדקתמה םילייחה
ירצמ יובש .ריעל שחוהש חתות תרזעב ערכוה ברקה .ריעה לע שלוחה םוקמב היארסה
זא קר .ענכיהל ובוריסב דומעי םא ,תורישי זגפוי יכ ,ןיינבב בשיש דקפמל עידוהל חלשנ
ךומסה ןרותה לע לארשי לגד תפנה .ריעב ןורחאה םזועממ ןבל לגד םע םירצמה ואצי
. ןיינבה תוריק לע ןיידע םיארנ ברקה ינמיס .ריעה תליפנ תא הלמיס ,תישארה הסינכל
לש הנוניכ םע .םורדה דוקיפ הטמ תא ןיינבה שמיש עבש ראב שוביכ רחאל
לע התיבשב וחתפ םירטושהו ,הנבמה תא תונפל אבצה בריס תירבע ריעכ עבש ראב
קלחה .לולכמהמ קלח הרטשמה תורשל רסמנ ףוסבל .רבעשל הרטשמה תנחתמ םלושינ
םינבמ ודיל םיקהש ,אבצה תא ןיידע שמשמ ,םייכרותה םינבמה תא ללוכה ,רתונה
. םורד דוקיפ לש ושומישל םיפסונ


(םורד דוקיפ םויכ) טארגטה תרטשמב טדנמה תפוקתב בלושש היארסה ןיינב