(ןשיה הייריעה ןיינב) לשומה תיב

תוניג רוטע םייתמוק ןב ןיינב אצמנ תואמצעהו לצרה תובוחרה לש תינופצה הניפב
הרבע וזש דע ,תירבעה עבש ראב לש הייריעה ןיינבכ ותוא םירכוז ריעה יקיתו .םיצעו
ףראע ןעוטש יפכ - וא ,לשומה תיבכ שמשל דעונ ןיינבה םא רורב אל .יחכונה המוקמל
עודיה ,הנבמ לש גוסל ינייפוא היה ירוקמה ימינפה רודיסה הייריע ןיינבכ - ףראע-לא
םג םיכרענ ובש ,תרחא הבושח תוישיא לש וא לשומ לש ותיב :"קאנוק"כ תיכרותב
ירוגמ ןיב תטלחומה הדרפהה ןורקע לע ססובמ אוה .םינפ תולבקו םיימשר םישגפמ
חוריאל םידעוימה תומלוא ןיבל ,("םארח") טרפה תושר םהש ,ותחפשמ ינבו לשומה
לע הדפקה הנשי הז ינייפוא יכרות בוציעב ."קילמאלס"ה ,רוביצל םינפ תולבקו ימשר
הרמשנ ונינפלש ןיינבב .םירקבמל לשומה תחפשמ תא ףשוח וניאש ךכב ,טרפה תענצ
הסינכה .תומוקה ןיב רשק אלל ,תדרפנ הסינכ התייה המוק לכל .תונדפקב וז הדרפה
המוקל תורישי םשמו ,תיזחבש הרדסכאה ךרד התייה ,רתוי תראופמה ,תישארה
ךמתנה ,ינוציח תוגרדמ םרג היה הנוילעה המוקל ."קילמאלס"כ השמישש ,הנותחתה
וז .הנוילעה המוקב םירוגמה ירדח וחתפנ וילאו ,יתיזח ןורדסמל חתפנש ,ינמיה ריקב
זא ובשחנש ,לצרה 'חרל םינופה ,םינטק תונולח ילעב ,םיתורישו היטבמא ירדח םג הללכ
. תורתומ תניחבב
ותוא ראית 1907 יאמב רבכו ,םאקמיאקה לש ונועמכ שמיש , 1906 -ב הנבנש ,ןיינבה
ןונגסב בצוע ,ייב ףצא לשומה היה וירייד ןושארש ,ןיינבה .הז ודיקפתב ינקירמא רקוח
םע ,תירטמיס ותיזחש יתמוק-וד הנבמ :עבש ראבב רוביצה יניינבל ינייפואה יכרותה
תלד החתפנ ,הרדסכאל לעמ .תותשק שולש תלעב הרדסכא תחת תיזכרמ הסינכ
ביבס .ריעה לע ףיקשהל לשומה היה לוכי הנממ ,הנטק הרטזוזגל הנוילעה המוקהמ
םיבוצק םיחוורב ןבא ידומע םע לזרב רדגב ףקוה ולוכ ןגהו ,םיבר םיצע ועטינ ןיינבה
ןיינב .תנמותמ יונ תכירב התנבנ הסינכל רעשה ןיב .הסינכה לומ ןבא תוזוזמ לעב רעשו
בגנה ןואיזומל רסמ ותואש ,ייב ףצא לש יטרפה ומובלאב תונומתה ןמ תוברב עיפומ הז
ופי תפנ לשומ ותויה ןמזב םידוהיל ותולכנתה לע טעמ רפיכ אוה הז השעמב .1951 תנשב
. עבש ראבב ותוריש רחאל
ןיטקרסקלו היארסל ופסונש םיניינבה .הרורב המגמ תרכינ ייב ףצא לש היינבה ילעפמב
לכ -ןגהו (טדנמה תפוקתב סרהנו היארסה דיל הנבנש) ראודה ,לשומה ןועמ ,דגסמה
.תינבלמ הבחר םימחותו ,הזעל ךרדה לע רוביצ ינבמ לש הנטק הירק ןיעמ םירצוי הלא
,םיחרפו םיצע םע תירוביצ רכיכ ,ונייהד ,"ןאדימ" הז רוזאב בצעל הסינ ייב ףצאש רשפא
אמגוד הווהמ ,םיצע הב ועטינ רוקמבש ,ופיב "ןועשה רכיכ" .םיבושח םיניינב תפקומ
ול ופסנ ףאו ,טדנמה תפוקתב םג רמשנ רוזאה לש ירוביצה דוקפתה .ןונכת לש הז גוסל
. רוביצ ינבמ
ןיצק היה וירייד ןורחא .לשומה ןועמכ שמשל ןיינבה ךישמה יטירבה שוביכה רחאל
בתכ ןאכו ,1938-1929 םינשב ןיינבב רג אוה .ףראע-לא ףראע יברעה ןוירוטסיההו זוחמה
ןחלוש ירוחאמ בשוי ףראע תא רכוז 30 -ה תונשמ ריעה בשות .םינושארה וירפס ינש תא
,ריקה ךרואל םלואה ביבס "תיחרזמ הבישי"ב םיבשוי ותוארל םישקבמהו ,לודגה םלואב
ףראע הנב 1938 תנשב .וניינע תא ריבסהל ורותב והשימ ןמזמ אוה םעפ ידמו
. תונבל רפס-תיבל בסוה ןיינבהו ,וב רוגל רבעו ,שיבכל רבעמ ומצעל תיב ףראע-לא
הדסונש ,עבש ראב תיריעל רסמנש דע ,ל"הצ תא ןיינבה שמיש ריעה שוביכ רחאל
המכו ,ץפוש ןיינבה .תירבעה ריעה לש ןושארה הייריעה תיבכ שמישו ,1950 ראורבפב
הנכשמל הייריעה הרבעש רחאל .ורסוה (הרטזוזגה ,םימה תכירב) םיעוערה ויקלחמ
קלח הווהמ אוה תודחא םינש הזמ .עבש ראב לש דעסה תקלחמל רסמנ אוה ,שדחה
רויצל םיגוחו תוכורעת) תיטסלפה תונמאה םוחתב תוליעפה וב תזכרתמו ,בגנה ןואיזוממ
.(לוסיפלובגנה ןואיזוממ קלח םויכ - (ןשיה היריעה ןיינב)לשומה תיב