(עמא'גה) לודגה דגסמה


דגסמה חירצ .לודגה דגסמה ססונתמ ,עבש ראב לש היארסל לוממ ,הנשיה ריעל הסינכב
ומוקמ .ריעל הסינכה ינפל בר ןמז הארנו ,םיקחרמל ורבע םימיב טלב לע לא רמתימה
הנבמה .וינוב ושקיב םנמאש יפכ ,ירבדמה ףונב וטילבהל עייס דגסמה לש אשינה
רימא" ,ןאטלוסה לש רשקה תא שיחמהלו ויאור ןיע תא םישרהל דעונ רדוהמה
אל שמשל דעונ דגסמה .םתונמאנ תא קזחלו ,בגנב םימלסומה םיוודבה םע ,"םינימאמה
אוה 1946 -בש ןייצמ ינועמש בקעי ,ןכאו .ללכב בגנה יסולכואל אלא ,ריעה יבשותל קר
. בגנב רתויב בושחה דגסמל ןיידע בשחנ
םיעסונו ,תקבואמהו המודרה הרייעה לש היתודימ יפכמ העמק לודג הארנ דגסמה
םינייטצמ דגסמהו הלשממה יתב" , 1912 -ב ידוהי רקבמ ירבדל .ךכ לע וריעה רבכ םידחא
רחאל םג ."הלוכ הרייעה לכ תמועל ידמ םיפי ילוא - םירישעו םיפי םניהו ,םמעט בוטב
:המוד םשור דגסמה השע ןיידע ,הינשה םלועה תמחלמ תונשב הלדג עבש ראבש
הובגה וחירצ םע ,התסינכבש ראופמה דגסמה .המנמנ היתבו היתובוחר לע הרייעה"
.

(בגנה ןואיזומ םויכ)עבש-ראב לש דגסמה


םירקבמה דחא דיעמ ,"םיבשו םירבועב זוב יניעב לכתסהש המוד ,האגהו
שגרוה אל הנש םישולש טעמכו ,ריעב םימלסומה יכרוצ לע הנע םיידיה בחר דגסמה
תמחלמ ימיל ותיינב ןמז תא סחייל םידחא םירקוח ועטה וראפו ולדוג .ףסונ דגסמב ךרוצ
הפונתל התכז ריעהו ,םיכרות םילייח יפלא ונח התביבסבו ריעבש תעב ,הנושארה םלועה
הנש התוא ץיקב .1906 תנשב ,ןכ ינפל םינש רשעכ דגסמה הנבנ ,רבד לש ותימאל .הבר
לש הלודגה היינבה תפונת תא הדהאב רקסש ,עבש ראבב ידוהי רקבמ לש הבתכ העיפוה
שיא ...םאקמיאקל ייב ףצא דובכד תדאעס הנמתנ הנשכ הז" :הפנה לש יכרותה לשומה
ללכשלו תופיל ותכאלמ תישאר יהתו .םיידי קוביחב תבשל אל בוט ןוצרו חוכ אלמ
תא חביש אוה םג יכרותה לשממה ."הפיו לודג דגסמ תיב התע םינוב ...םשו ...ריעה
לע חוויד ,ול הפופכ התיה עבש ראב תפנש ,םילשורי זוחמ לשומ .ייב ףצא לש ותמזוי
תפומ איהש" ,בגנה תריבל םיחבש קלוח אוהשכ ,אטשוקל םאקמיאקה לש ויתולועפ
ראב תפנ :דגסמה ןמ םיוודבה תולעפתה לע רפסמו ,"םאלסאל ראפו תיתד תוקידאל
תכרעמב םודיקלו תפומ רוטיעל הכז ייב ףצא ."שודקה דגסמה ללגב תובבל תכשומ עבש
. תיכרותה לשממה
היהש ,ימוקמ יברע ןלבק לע עוציבה תא םאקמיאקה ליטה ,דגסמה תיינבב ולחהשכ
הנבמה ןיאש םאקמיאקה האר ,םיוסמ הבוגל ןיינבה עיגה רשאב .הירישעו ריעה ידבכנמ
ירצונ לכירדא איבה םאקמיאקה .הנב רשא לכ תא קרפל ןלבקל רמאו ויתויפיצ לע הנוע
תא וידי ומב חינה םאקמיאקה .היינבה לע חיגשיו דגסמה תא שדחמ בצעיש ,םילשורימ
יבג לע ואיבה חירצה ינבא תא .הבאלמה לע ומצעב חקפל ךישמה ףאו הניפה ינבא
עקש ןבאה תא קפיסש יוודבה ןלבקה .תוחבושמ הינבאש ,הצולח תוברוחמ םילמג
ושקיבו ריעה שאר לא וידחי ונפ םה .ןושארה ןלבקה לש ויתואצוה לע ףסונ ,תואצוהב
רחאמש ,םאקמיאקה בל לע רביד ,דבוכמו עודי 'חיש ,ריעה שאר .הייריעה ןמ עויס
לשומה ליטה זאו .תואצוהב םפתשל יוארה ןמ ,םימלסומה ללכ תלעותל הנבנ דגסמהש
ךכ .הלשממה הנתנ המוד םוכסו ,דגסמה ןומימל תוריל 400 לש סמ הפנב םיוודבה לע
. תוריל ףלאל לעמ התלע הלוכ היינבה .םינלבקה לש םהידספה וסוכ
הז גוס .הירפמיאה יבחרב תע התואמ םייכרות םידגסמל ינייפוא עבש ראבב דגסמה
תיטנאזיבה היסנכה תארשהב ,דחא יתפיכ גג תחת הנבמה לכ תא ללוכ (עמא'ג) דגסמ לש
ןאניס לוגדה יכרותה לכירדאה .דגסמל הוכפה םיכרותהש ,לובנטסיאב "היפוס היגה"
לודג בחרמ םע םידממ תלודג הפיכ לעב הנבמכ ותוא בציעו יכרותה דגסמה תא ללכש
ןתונו ריקב םיעורקה תונולחהמ בר רוא ףצומ הנבמהו ,ףחרמ וליאכ הארנ גגה .היתחת
הפיכב םייתסמה ,ןמותמה וא לוגעה ,קדה חירצה אוה ףסונ ןייפאמ .בחרמ לש השוחת
אמגוד וניא עבש ראב לש דגסמה .לע לא הפיאשה תא ךישממ וליאכו ,סונוק תיומד
ידמ הנטק הפיכהו ,תומשוגמ הפיכב תוכמותה תועוברה תונמואה :הז ןונגסל תקהבומ
בגנה תממשב ךא .תולילק הל םיפיסומ םניא הפיכה סיסבב םיעורקה תונולחה תנומש
תנשב .רתויב םישרמו ראופמ ןיינבה הארנ ,תאזכ היינבל הליגר הניאש הייסולכוא יבגלו
ללכושמל וז לדגמ בשחנ תיסדנה הניחבמ" :דגסמה חירצ תא ףראע-לא ףראע ראתמ 1934
ידכ) חיטב תוזוחא רוחש סרח לש תורפופש היושעה ,ותפיכל טרפ ."לולכשה תילכתב
,ןבא תויושע תויניילולה ויתוגרדמ 97 םגו ,ןבא ולוכ לדגמה יונב ,(הלקשממ תיחפהל
תותתוסמ םינבאב תכמתנ ןיזאומה תרטזוזג .יזכרמ ריצ ךותל יונב ןהלש ימינפה הצקהו
דגסמה .יכולממה ןונגסהמ וצמיא םיכרותהש ,ץופנ רוטיע ,(סאנרקומ) םיפיטנ תרוצב
,לזמה עורל עבש ראב לש תובוחרה ןוויכ .הכמ ןוויכל ונייהד ,"הלביק"ל תונפל בייח היה
דגסמה תא תונבל ,ןכ לע ךירצ היה .החרזמ-המורד אלא ,הכמ ןוויכל המורד הנופ וניא
החמוגל דעונ המורד הנופה ריקה .תולעמ 45 לש תיווזב אלא ,בוחרל ליבקמב אלש
תיזחה ובו ,ריעה לא םג הנפ הז ריקש רחאמ ךא .הליפתה ןוויכ תא הארמה ,(בארחמ)
ונבנ רעשה ידצ ינשמו ,תירטמיס הרוצב הנבנ אוה ,ישארה רעשה תלעב תראופמה
ילאמשה ףגאה זכרמב םג ןולח תויהל היה בייח ,ןוזיאה לע רומשל ידכ .תונולח השולש
ולחה הנבנ ,ןורתפכ .בארחמל דעונש םוקמה היה קוידב םש ךא ,הפיכה םע דחא ריצב
, חותפ ראשנ ןוילעה וקלח קרו ,(רוויע ןולח) הצחמל םותס ןולחכ דגסמה לש יזכרמה
הארנכ וחקלנש ,שיש ידומע ובצוה ודייצ ינשמ .וירוטיעב שגדוה ראופמה רעשה
םג ובלוש ,תומודק תוברוחמ וחקלנש ,תורחא תורטועמ םינבא .בגנב תיטנאזיב הברוחמ
םתוחה רעשל לעמ עבקנ ,ןאטלוסה םע דגסמה לש רשקה תא שיגדהל ידכ .הנבמב ןה
ומצע דגסמל הכילומה ,תיזכרמ רצחל תוחתפנ רעשה תותלד .דימח לודבע לש (הר'עוט)
דגסמב ךא ,הליפתה ינפל הצחרל םימ תכירב עובקל וגהנ וז ןיעמ רצחב .הרדסכא ךרד
רצחל וחתפנ דגסמה לומ .רעשל לוממש רצחל חתפנה ,דרפנ רדח ךכל הצקוה יחכונה
םע (באתוכ) "רדח* ןיעכ ,ןארוקה ירומילל תותיככ ושמיש םהמ םיינשש םירדח השולש
םלועב ץופנ היה ,דגסמל רפס תיב ןיב רשק לש ,הז רודיס .רוחאמ תפסונ תדרפנ הסינכ
. לשממל םתקיז תא קימעהל ידכ ,םי'חיש ידליל דעונ אוה ןאכש אלא .ימלסומה
תימלסומה הייסולכואהש רחאמ .ריעה שוביכל דע יתדה ודיקפתב שמשל ךישמה דגסמה
1953 תליחתב .הליפת תיבכ שמשל דגסמה לדח ,שוביכה ינפל ריעה תא הבורב השטנ
,תונמא :בגנב תוברתהו םייחה תא םיפקשמה ,םיגצומ וזכור ובו ,בגנה ןואיזומ וב חתפנ
הרובע ילכ ,םיוודבה ייחמ תוגוצת ,םייגולואיג םיגצומ ,תונומתו םיכמסמ ,היגולואיכרא
לש ירוטסיההו יגולואיכראה רבעה תא תגציימה ,הכורעת ףסואה זכרמב .דועו תואלקחו
. היתופוקתל ריעה40-ה תונשמ םולצתב ותביבסו דגסמה