םימה לדגמ

ויתונולחו ותלדש ,םייתמוק ןב לגלגס ןבא לדגמ בצינ ,54 ם"במרה 'חרב ןיינבה לומ
תפטעמ לעמו ,תבכרה תנחת לש םימה לדגמ הז היה ,ורוקמב .תמאות אל ןבאב םימוסח
.םירטקה שומישל םימה ורגאנ םהבש ,לזרבמ םיילילג םידווד ינש םעפ וטלב ןבאה
תריגסל דע לעפו 1915 ויתסב םתומכ הנבנ ,הנחתה ינבמ רתי תא םאות ונונגסש ,הנבמה
המוקה :החפ רנסיימ ןנכתש םירחא םימ ילדגמל המוד הנבמה .1927 -ב הנחתה
לעמ ורקדזהו הינשה המוקב ויה םמצע םידוודה וליאו ,תובאשמל השמיש הנותחתה
,הלגלגס הרוצב םימה לדגמ הנבנ ךכו ,לופכ דוד לעב היה עבש ראבב לכמה .ןבאה הנבמ
. וקה ךרואל םירחא םילדגמ ךרדכ הלוגע אלו
םירטקה .תבכר תנחת לכב ינויח דיקפת םימה לדגמ אלימ רוטיקה תובכר לש הפוקתב
רבכ ,הינטירבמ ובורב אבויש ,םחפה .םימו םחפ לש הרידס הקפסאב םייולת ויה םינשיה
,ץע ירזגב שמתשהל ,ןכ לע ,וצלאנ םיכרותה .המחלמה תונשב הגשהל ןתינ היה אל
ראב ןהבו ,תוירקיעה תבכרה תונחתב .ץראב יעבטה שרוחה לכ תא טעמכ ךכ םשל ותרכו
.םירטקה תקסהל םיאתמה לדוגב ץעה ירזג תא ןיכהל ידכ היפכ ידבועב ושמתשה ,עבש
ראבב הלעפ םיצע יבטוח לש דחוימב הלודג הצובק .םידוהי ויה וז הכאלמב םידבועה בור
אוה :אקניטק ךורב ,וקה לש ישארה ינכטה סדנהמה רתלאש האצמהב הרזענו ,עבש
תדובע לע הלקהש ,תינכמ הרסנמ ןימ רציו בבותסמ בהלל ןטק רטק לש עונמ רביח
הז היה אלו - םימה תייעב ןורתפל השע ןכ ,קלדה תייעב תא רתפש םשכו .םיבטוחה
. תירבדמה ריעב ךכב המ לש ןיינע
1915 ץיקב .םינמרגה םתירב ינב תאו םיכרותה תא תובר הקיסעה רבדמב םימה תייעב
ימימ יעצמאב שמתשה שיאה .םימ ישופיחל החמומב עדונש םדא םירצמ תיזחל אבוה
ךכ ומע רייסלו םיידיה יתשב וב זוחאל היה ךירצש ,תיווז לעב ףנע :שממ םייניבה
התייה ,ונימאהש יפכ ,םימה רוקמ לעמ ףנעה אצמנשכ .םימה תורוקמ רחא שופיחב
ץע יושע היה הינמרגב ירוקמה ףנעה .םימה ןוויכל עיבצהלו בבותסהל הרומא תיווזה
,הגוח ול ףיסוה ףא אוה .םוינימולאמ ותוא הנבו ןקתימה תא ללכש החמומה וליאו ,הנבל
בשחל ,איצממה ירבדל ,היה ןתינ ךכו .ףנעה לש הייטנה תיווז תא תונקיידב הדדמש
,יניסו בגנה יבחרב "ינמרגה החמומה" רייס ,הז רישכמ תרזעב .םימה קמוע תא םג קוידב
יטוירטפ ינמרג םש םשר וילעש ,טלש ביצה רוקמ לכ לעו ,םימ תורוקמ תורשע "הליג"
החמומה עיגהשכ .םימה קמוע תא ןייצ ןכו ,"קראמסיב ןייעמ" וא "רזייקה ראב" ומכ
יבג לע ותילגת תא ,גוהנכ ,ןמיס אוה .יעקרק-תת ןייעמ הנחתה רוזאב "הליג" ,עבש ראבל
ידכ 'מ 3 רטוקב ראב רופחל ליחתהל הדוקפ הנתינ ".'מ 36 קמוע ,עבש תורוקמ" :טלש
אל םימ ךא .ןבאב הנפודו תוארוהה יפל הרפחנ ראבה םירטקה ייכרצל םימב שמתשהל
. 'מ 72 דע רופחל וקימעה םירפוחהש ףא ,ואצמנ
.םימה לדגמב םתוא ורגאו םילכמב םימ איבהל וצלאנ ,וז ראבב םימ ואצמנ אלש רחאמ
,עבש ראב לחנ רוזאב םימ אוצמל תוסנל טילחה ,רתוי ליעי ןורתפ שפיחש ,אקניטק ךא
תידדצ הליסמ תונבל הרוה אוה .יעקרק-תת רגאמ ורציו תונופטישה ימ ולחלח םש
תיעקרקב םיבגו תודודר תוראב יתש ורפחנ םש .םויה לש היישעתה רוזאב ,לחנה ךרואל
תא הבאשש ,תדיינ הבאשמ תרזעב ואלומ םשו ,תוראבה רוזאל וכישמה םירטקה .לחנה
ישארה סדנהמה תרוקיבל עיגה דחא ריהב םוי .רטקה דודל תוראבה ןמ רשייה םימה
אלו לחנה ןוויכל חלשנ רטקהש אלפתה אוה .םימ ישופיחל החמומה ומעו ,החפ רנסיימ
תא ריבסהו שביה רובה תא םהל הארה אקניטק .הנחתבש "עבש תורוקמ" ימ תא לצינ
רבעמ הברה ורפחש ףא :ןמצע דעב ורביד תודבועה ךא ,תושק בלענ "החמומה" ,ותטיש
רובב תושעל המ הלאשה הרתונ .םילחוימה םימה ואצמנ אל ,החמומה עבקש קמועל
שגרוה ונורסחש ,שומיש-תיבל הגיפס רוב :דימ עיצה אקניטק .הנחתה רוזאבש לודגה
םותסל הדוקפ הנתינו ,חדובמ חור בצמב ויה אל םיכובנה םינמרגה ךא .הנחתב לילעב
. ראבה תא
,םויכ ןושרג 'חר יאוותב תידדצ הליסמ הפעתסה ובש םוקמב קוידב עבקנ םימה לדגמ
םינסחמכ ושמישש ,םירוט השולשב םירודסה םיינבלמ ןבא ינבמ לש "ופיד"ל הליבוהו
ינשהו ,"דרו" הנחמב דחא :םלת לע ןיידע םידמוע הלא םינבממ םיינש .יאבצ דויצל
אלמל רשפא תוליסמה ןיב תובלטצהב םימה לדגמ לש ומוקימ .ןשיה ם"קשה ירוחאמ
הרטמ שמיש הנבמה .המורדו הנופצ םינעטמה תנחתמ םינופה ,םירטקה תא םימב
אוהו ,קזנ ול םורגל וחילצה אל תוצצפהה ךא ,יטירבה ריוואה ליח תופקתהל תפדעומ
. יטירבה שוביכה רחאל םג םירטקל םימ לדגמכ ודיקפתב ךישמה
היהש המב ,ונופצמש תירנירטווה הנחתה תא םימה לדגמ תריש ,הליסמה הרגסנשמ
תא .םיפסונ םיתורישל םימה ושמיש ןכ ,"הלועמה הרטשמה" לש הנחמה ןכל םדוק
עבש ראב לש תונושארה היתונשב ,רוניצב רבוח הילאש ,ריעב ראב ימב ואלימ לדגמה
ואלימ םידוודה תא .ריעה לכל םימרוז םימ קפסל לגוסמ אשינה הנבמה היה תירבעה
התייה ,1950 תנשב 'א הנוכשב השדחה םימה תכירב התנבנשמ .תויברע תוראב ימיממ
לעפמ יכרצ תא שמשל חקלנ םיירוקמה לזרבה ידודמ דחא .תרתוימ הנשיה תכרעמה
ול אצמנ םרטו ,70 -ה תונש ףוסמ םיניינב ףקומ ,םויכ שוטנ ומצע הנבמה ,"הסרח"
.שומיש1935-מ םוליצב םימה לדגמ