"הירתאו עבש-ראב" -רפסהמ חקלנ רמוחה לכרמות ןצינ :י"ע רצונ הז רתא